Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1871

MÉm B W tif rl ii en uit litiu I ll rei het liiilplegcr rr iiillrs n e i ia I d maar i drii Men i aeliliiig heel t iiveii ruociiide 11 ander maakt i dt esehi ven U s een noodlot11 van afgevaar OUU iiÉ 11 lis r ii door middel irorven om liet i 11 en niet kraeht lea o a dat da Il anten der diI inenten heeft orpsen naden inibinden Ifit de nl deeling I pnrteraent De I even dat voor i van het westen f vervoerd Iiet r industrie in ijderde depar 10S te Versailles ter g d Audriffret F ancelin op ecu Il spoedig verwe1 voornamelijk an de liooflI o zieli in geval po mocht komen jigit en posten te respondentiini ta les 3 Mei v es hemels teeII iloor degruoto ïi 8 het groene idi I matleliefjes IK ohjes blonde ar n En onderin V in leïcn vrede iiiitkring worden t ktnou Het is ringt er niet krk ie n 1 va d Inil ar n ei uil lil gezien Voeg iratende vrou eklecd zijn j zij lanen doorniteekeningen dragen i eg Te Ver Men zou lucht durven verboden te de overwinoor oprocrigo f se lie iiij V u t Sboirs een Pacommune op lelven Sap rgadering iets Parijs tegen iet tien sehnldige van Versailles is va den lioule n an welks boll l shndbecUl van 1 afs leekt als een VI j idt men de vergaderzaal indelaars en sd Pa 1 rn l rim ibiji t Iri K als op scheelt nog jitse hoopen zich de i f voor een en terug il der ver H l l rht tui 11 I 11 1 en nioei lit zaclitr iiaii op i ei iiB it 11 hel i eidj liim ri I ll u aüerli i llll h ul Urrlil ll ifJlrll lloi hij aan andii t I f li l deren aard Zoo hcil t hij a iii ili i li rii ili I i e die Ie Vci snilles verseliiji it en in nul ilaar oor de gevdleii dynastie moet imeu ireu i irliornil of doen waarlni gen de urre iMijl i iiiarlit van di u paus en de onschenilhaarlieid vaii den K rkelijkiii yiaiit de artikelen van n t i Hii U daiil xo iil 11 u jvili n i aiidliaafil en herzien De iiltraiiwntiiaiihclie Viikcrit heeft dezelfde voorstellen onliai iii en lic io rilr liieli i r zciile lol ceu mij hi ki uili ii abt i Mcn heeft mij oni erIiiiiji mvrstellm gedaan I ie twee bladen hebben hunne medewerking aan het kei errijk iiiit vi rleeiid eii u i aiitwooril dat zij dikwijls genoeg bedrogen wai i i en geen lust hadden nogmaals beelgenomen te worden Ik moet n teveii i do ii opmerken dat het zeer opmerkelijk is te zien aan den reuen kant de lioiiapartisehe partij onderlianilelenile met clerieale bladen en aan den anderen kiuit keizerlijke journalisten die in liet Londensehe blad la Si nntlou ten gunste van den opstand schrijven li u erende dal liuu luirl is met Parijs dat ZOO hehlliaflig si rijdt tegen de oneerlijke lieden van Versailles ofschoon men in de luiofdstad de priesters kerkert en de gewijde kleinoüiliëii uil de kerken lOoft Alle middelen zijn goed voor een sleclite vjxsxV en do partij der Bonajiartcs dii in het geheim werkte voor eenige dagen ontbloot u i zijn batterijen tegen het gevestigd gonvernenient De gevangenen die de Versaillenen op hel kasteel t Issy gemaah t hebben zijn den i hier aangekomen door lanoiers begeleid die met geladen pistolen in de hand reden Zij vormden drie groepen de eerste bevatte de oflïeiercn die aan elkander warru vastgebonden da tweede de gemeenf nat gardes die los liepen de derde de soldaten die den IS Maart zijn gedeserteerd naar de opstand dingen Veertig deserteurs zijn gevat Volgens de krijgswctten moesten deze ongelukkigen dadelijk worden doodgeselioten maar de generaals deinsden voor een terechtstelling in massa terug eu allien de onderofficieren kregen den kogel Het kanon donderde gisti i en bijna den gelieelcn dag vooral des avonds JiRteren avmid te 11 nur vertrok generaal Mae Malion gevolgd van zijn staf naar St Cloud Heden morgen hevige kanonnade De 70 mariiiestiikken die te Montretont zijn opge teld znlli n den wal boinbardccreu van Purle MaiUot tot l ohit dii jour Bij de aaiuenkomstcn die Jnles Favre gehad heeft met Pruisische ollieii ren beklaagden deze zich bitter over den last dien de voortduring der be etting tengevolge der gebeurtenissen te Parijs hun veroorzaakt DÜITSCHLAND te rrs iiUi s niet tot slaiiil an op ili verui cnl kiiig il 1 11 Iili ii Hl t vuur 1 M ii i i igi U cel zal r 1 iiikeii maar voor oo oi i iniK t iiii 11 nil tl i l I M l vuort ml liauili lt i iiiii i i ii iioiiipji had Tn den Görliher Attzeiger wordt een verslag gelezen nopens hetgeen heeft plaats gehad bij gclegcnlieid dat een eoiumissie nit die stad dezer dagen den heer von liismarek het licwijs ter hand stelde dat hij tot eerebnrger van Sörlitz was gekozen Wij pean met stilzwijgen voorbij het relaa der plicht plegingen enz om terstond over te gaa i tot het i ornaamste punt het karakteristieke antwoord door den rijkskanselier gegeven Naib t hij voor de hem bewezen eer ten vriendelijkste lind bedankt deelde hij mede dat zijn zenuwgestel zeer was aangetait dat hij eigenlijk genoeg had van ilc zaken w int ten slotte kan men het nllen mcnschen t icii iiiit naar den zin maken Gaarne zou ik mij op iniis oeu laten stellen en naar lörlitz komen om inij daar te vestigen want het is een recht aangiiiame i ts om er te wonen Mijn eerzucht is bcM cdigd oo ging hij voort De geseliiedenis is mijn Icernieestires geweest en ieder mag men ze cn leeft in de laatste 33 jrrei leering opgedaan vooial tcii ge oli e van lu t parlemeutfiir leven Op grond hiervan koe ter ik de hoop dat lic contraslen tusschcn Noor l eii ZuiilDnitsehland nitgewiseht tdlen worden l aaro vertrouwende bewust van de groctc veraiitwuordilijkheid welke op mijne schouderen rustte heb ik de zaken niet g lnUMpieerd t len te Vi rsailles de bekende onderhandilclingen werilru gevoed met Beieren dat ook niet tut dr i liililigsti n behooit iVare de vereeniging van Dnil iclil i gekomen dan zon iiic van dien wi iiseli luMic naainste was al ili lU i h allciius in lil t i ii iiti ji icti is tijd Mooiii i li llil Cj ei irvi i i iiiui ii ie zooiils ik deed t n ii V gi ilaiit dien e l ili da ruk ik l i t iitl ilrii i ouil om t e Zi n Imi M 1 1 lic UI l ll l rel N VMU l l gr ril ill Men U l li il o 1 i MüJI R i i iil iir kan U C ken lis o II rl j Il 1 iin u li i l lvcu als onlangs dr AmrJI rnlmiiler laat Ihaiis de Tijd door de galen vaii ib ii luantrl licenzieii In een ailikcl waarin de liberale jiurlij als versleten wordt vooi gesli lil wordt het aaiiili 1 lies iroken dat eüii i rvalievi ii katlmliike en pMlcstansclie orthodoxen er toe hebben bijijidiagcn om dien toestand van verslelciihciil te ihieu out laan hoewel het blad toch ten slotte tot de cimelnsie komt dat niet daaraan maar aan de libernle partij zelve dat val C J ll ficwis O VIT volgt het blad het heeft haar niet aan licstrijdiiig ontbroken Wat men bij ons de conservatieve parlij noemt heeft alles gedaan wal zij kon om een spaak in het wiel der liberalen te steken Het heeft niet gi b nat oiuilat die zoogenaamde conservatieve partij in den grond der ziiak zelve liberaal is en nil dien hoofde tegenover hel liberalisme geen beginsel bad te plaatsen Zij stond met de lib rale parlij op eenen en dcnzelfdcn revolntiouairen grond CU tusschcn beiden was geen inder verschil dan dat de conservatieven opkwamen tegen de gevolgen die nit het gemeenschappelijk beginsel voortvloeien Sommige conscrvalieven waren zelfs onbedacht aain genoeg om ook de bedoelde gevolgen toe te geven toonende hoe hnn bezwaar alleen daarin bestond dat de toepassing van beginsel en ijcvolgcn te s oedig plaats vond Onneoilig is het opti merken dat dit laatste soort van zoogenaamde conservatieven volkomen machteloos was en den gang van de liberale triomfkar geen oo 4enblik kon vertragen icn niiiehtig punt van weerstand hadden de Nederlansche Kathoiicken kunnen leveren nis zij zich eenparig tot den strijd hadden aaugegord Dat dit helaas niet gebeurd is ia daaraan toe te schrijven dat eenige katholieken meer liet oor hebben geleend aan partijmannen in den vreemde dan aan de waarI schuwenilc stem van de kerk en haar geëerbiedigd opperhoofd Pins IX Het voorbeeld van eenige Franache hoDggephmlslc en talentvolle katholieken heeft aaiilei ding gegeven dat niet weinigen onzer ter goeder trouw pliuits namen in de libarnle partij en aldus de kracht van de katliolickei verdeeld dat is gebroken hebben Goddaak die VBrdccIdheid welke niet alleen voor ons maar ook voor den staat zeer schadelijk gewerkt heeft loopt ten einde Door al wat in de laatst jaren gebeurd is vooral door den ini loed viiu het Vatikaanseh eoni üo zijn de oogen tier k itliolieken te vrel reopend dtiji dat wij voor die verdei lilheid nog langer veel te vreezen ouden hebben Inmiddels heeft deze gedurende tal vnii jaren de liberale partij sterk genoeg gemaakt om zelf in zaken van godsdienst ons straffeloos te kunnen schaden Blijft nog de tegenstand geboden door het Protest anlrehe orthodoxisme onder de leiding van den heer iruen van Prinsterer een ongemeen bekwaam ve dhcr omgeven door een uitnemend kader van ollicierin maar die toch nooit met nitzicht op de ovcri inning slag kon leveren bij gebrek aan soldaten Zijne kracht was vooral gevestigd ii het volk dat achter de kic ers staat Geen wonder dat hij zich daar zoo vaak op beriep en hij thans de qualilik itic van democraat niet gaiisch verwerpt maar zi lfs aauneenit in zouverre als hij poogt aan het volk dat achter de kiezers staat het steinreeht te bezorgen Poch daar het dit niet bezjit was de heer Groen met de zijnen op t gebied der wetgeving volkomen onvermogend at is dit met andere woorden dan gij conservatieven zijl machteloos omdat gij beginselloos zijt gij Proteslantsehe orthodoxen zijn machteloos bij gebrek aan sohlaten maar wij Nederlandsche kalholieken t is genoeg bekend dat met die woorden de katholieke orthodoxen of ultramontanen worden bedoeld wij nltramontmen waren machteloos omdat we verdeeld waren maar thans zijn door al wat in de laatste jann gebeurd is vooral door den invloed van het l atikamtsch concilie de oogen te veel geoiiend dan dat wij voor die verdeeldheid nog langer veel te vreezen zouden hebhen Wat is dat anders dan 111 liberale lartij versleten de conservatieven machteloos de Protestanisehc orthodoxie evenzeer in iar wij mannen van Uoine de baas De toraieelvoor sti lling van de vereenigiuK Vrede en Vrii iidscha te llotterdam die op 7 Mei in hel iüknal jN nt eii Verinaak alhier plaats had had meer luzoekers iiriliend dan haar ijii te beurt gevallen lic verlooiiers vi rdii iii u nllrii lof en hartelijk n chi ii wij liuii lij rei e Milgendr gelegenheid meer l II seliomvis lul Wij iHijfiIrn ilain a in uirl w iiinei r dl Ki U der stukken i ven gi liikkiL i als Zondagavond Z M lirrl l lil rlii ii ii inil lul l iir riiii i strr der geluiiulr Hoor liel bi sdinr ihr afdeeling Selioonlioven van i o i e A V IS lieslolni dal lii t euiiiit voor zoover ile kraclilrn ni iiiidilrleii zulks iillrn loelilli U ook hulp en oiiilei sli iiuing zal verlecneii iu du genieenle zeive bepaaldelijk met hel oug O de ook daar aanvai keiijk liierscliinde jiokken eiiidemie lu eenc te Hoskoop gehouden verijiuler ng van net aldaar gevesliird oniiti aii hel lluode Krui is met algcnici ue sleinuun brsluleu de in kas zijnde gehlcn aan te wenden tot voorziening iii de behoefte van hen die in die gemeente door de pokki ii epidemio getrolfen zijn zooals door het vernieuwen van bcddcgoed enz r x v ri o lel v het v sl iur l sle en het Comité te ontbinden i n werd het tegenwoordige bestuur door de vergadering met algemccnc stemmen lot eenc eommissie henoenid om bij eventueele plaatselijke rampen handelend op te treden en onderstand of hulp te verleenen De kamer van koophandel en fabrieken te Schoonhoven heeft ndhitsic verleend aan het verzoek der nijverheids vereeniging voor goud en zilversmeden strekkende om de kantoordagen der ambtenaren van den waarborg aldaar nit te breiden tot vijf dagen De kamer beselionwde dat het waarborg en belastiugstcmpel v icr gouden en zilveren werken moet worden gelijk gesteld niet een gelei biljet dat door het rijk of van wegc de gemeente uitgereikt wordt tot bewijs dat de L la stinn voldaan ia En daar de kantoren van de rijks en gemeentcontvan pers dagelijks daartoe geopend zijn ter voorkomiiif van belemmering in handel en nijverheid achtte zij het verzoek billijk ini rechtmatig om fabriekantcn en handelaren in gouden en zilveren werken voor j gedeelte iu dat genot te do n deden overeenkomstig het verzoek der genoemde vereeniging In de zitting van de tweede kamer van gisteren is de behaiiileling van het hoofdstuk justitie der staalsbegrooting al gcloopen Omtrent de gevangenis van vrouwen te Woerden deelde de iniuir lcr mede lilt het plan was die naar s Hertogenboach over te ilaatscn alwaar een gesehikt gebouw aanwezig vvas liet hocfdstuk is met algemeene steramen aangenomen crvolgells zijn de beraadslagingen aangevangen over hel hoofdstuk binncnl zaken Ook de algeineeiie bci aadsl igingeii daarover zijn afgchioiicn en de behandeüng der artikelen tot art 73 gevorderd Heden is de afd iiaüirstaat en publieke werken aan de orde Men schrijft hel volgende aan de LeiM Ct liet is bekend dat onder de druiven Tucealal legen het rijpen der vruchten eeiic ziekte ontstaat hi driiivenziekte Hiervan blijven noch de druiven iu de kassen noch die welke langs de muren buiten voorkoineii bevrijd Ken champignon in de wandeling meeldauw in iiet latijn erysiphe gcnoiuud overdekt de vruchten die eerlang dien champignon tot voedsel dienende bersten en onbruikbaar wordiii Tegen dat onheil heefl men echter door vroegtijdig de vruchleu mi t zwavelbtoein te bepoederen een middel gevonden om den gevreesden eliampignon in zijnen groei te stuiten en de vrnchten voor ondergang Ie behoeden Van een anderen aard seliijut eime tot dusver onbekende ziekte thans onder druiven iu de kassim te zijn uilgebroken De bl ieinen of zich zette ide vruchten toch blijv m gispaard doch de bladeren en het hunt worden nn aangetast iroote roestvlekken verspreiden zich over het blad en aan deeleii vnii lakken terwijl daar waar zulke bladereu en takken in aanraking komen niet giv uidc dei leii van den booin de kwaal zich ovirplant Het gevolg hiervan is dat vele bladeren en takken versterven en afvallen waardoor de boomcn tot een arinclijkeu toestand gerakin Daar dit onheil in verschillend gebouwde eu overdekte kasssn wordt aangetrolfen kan het aan de inrichting moeielijk worden toegeschreven Meu is niet zonder verlangen de uitkomst te leeren kennen wanneer do langs de niurin geleide drHiveuboomeii blad zullen dragen Worden ook dirze aangegrepen dan bestaat er veel mogdijklieid de oorzaak van het kwaad op te sporen eu misschien wid het uit te roeien Laatste Bericlaten rari iS 7 M i l ir heerschl groote slilfe llcl si liijil i i de slrijihoi ri Uile partijen overeen gekomeii zijn de vijainlelijkheileii vuur een paar uren te achorscn irn einde de newonili ii weg te voeren en de dooili u i begraven De lilaileii ell s zij die giinslig voor de eomiuunft ii i Bti inil zijn lil sti ii dat de troepen an Versailles veel sueci s iicliben Ir is iii kr iel lii aanval gedaan op Linalui 11 I ckI Icu I ll dr lil lil ide oevers van dl S iiie sriiunn Ie i iii lU ili upslandeliiigen naar lieliy en M nu ii i iii Ir diiii i ii Va ijn g tl rn prii Iris i arri slrei d ouder bi si linldii ii u van sp umning I