Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1871

De iiiidergetefki ilile heeit dl eer lji deze henui Ie geven d it lil uil illiu l j i e tigii lin II U COMMISSIONAIR in EFFECTEN on al wat daarop betrekking heelt ahiuede zieh belast niet het INCASSEEREN VAN WISSELS Door de relatiën die hü met VOORNAME FIRiMA s to liOlil EIWJ U en AMSTERDA f heeft aangeknoopt gedurende hi den BANDEL iu EFFECTEN te Rotterdam uitoefende is hij in staat allo orders naar behooren te kunnen lütvuoron De verzekering gevende van do naauwge etste zorg aan de behartiging der belangen zijnor Begunstigers te zullen toewjjden hoopt liij zich het vertrouwen waardig te maken en beveelt zich minzaamst aan Gor a Mei 1871 p § yaii IcF STAAL Gouwe 3 hms van de Nieuwe Haven LondOD S Ml Ann ilin Til i ii i i onll u l TMiikfiiit miilm Iiiü I cIvi iuii viui i lii n j imi lcl lint lic luei voii l iMuiink u li mil n il li ii de terujiniuo der lorti ii Iiij dnii t eelilir i ni cip eeiie nauw e ilU btU iiv Ur uoil i siii l iiiiuli it on heTeelt aiiii leeiiiiii u Ie luihu li oiuKrliiuuli l iiii f niuurii de vüurua iiiible piiulen vuu liet vruleslriictaul aan BerlijO S Mei De KreuzzeUmg bericht dat voii liismaiek vi luoi lelijk iirnt morgen m den loop van den dasf tiiiu kceuu Brussel 8 Mu in biur e liep liet genieht lat de vrede tussclieii rrniMii cji Frankrijk gesloten is D Iniépentlance maakt van hetzelfde gerucht gewag Versailles 8 Mei Onzc troepen versterken hare position Naar men vnv ekert zal de battciij van Woiilictout 82 stukken sterk haar In eene pio lamatie van hit gomcrncmnit aan de Parij euaars wordt gc egd dat lan l aiijs di ilfde rechten ziülen worden geschoiikin als a ui Lyon iii Marseille Tc Versailles zetelt hit wittig bcstimi liet is ciie inmdcrlic d die liiire gi eiddadigheid aan gaiiscli Fiankrijk wil opdringtn waardoor de oiitiLiiming van het Traiische groiiilgcbied door de Ihulschcrs wordt Ncitraagd en 7eltV een niuiwe aanval liimneiv jds mogelijk wordt Zij hebbi n toch verkhiard dat ij ouder ginadc tigeii l aujs te wcik zullen gaan indien hit gouvernement van Versailles er met iu slaagt het oproer te leilHingm Di proclamiitie heihaalt de vroegere beloften voor het ge d dat l arijs tot rust en oide tenigkecri Zij doet een beroep oji de goedgevulde burgers Moeht het iioodig zijn te Uuiuier besclii rmiiig den ringinuiir aan te vallen dan zal het gi schut slechts één der poorten omver verpen de troepiu idlcn de nationale v an in de stad dwigeii en de goidy iiidc burgtrs zullen ioh daarna net de tioepm om die vaan scha ren De ingezetenen van l arijs die met m t de commune heulen moeten vich zelven weten te bevrijden ten einde te voorkomen dat de hoofdstad stormenderhand moet worden inguuimen met de onherstelbare rampen die daarvan het gevolg ondeu iju De goedge inden ijn liomludmiial talrijkir dan de corainunalisteii Ilat ij dan de I luUii micnskuin en de pooitcn openiUMiov J iroepcn van Virsadles De strijd zal dan gcLiiidigd wc en Iliist orde en overvloed AdUn wedeikeeren Brussel 8 Mei tv Fxho du VarUment bericht dat dr Gessner gelltaehoerd by ht t iiuiusttrie van buitenlandsehc zaken te Hirlijn van prins Bibinaick den last heeft ontv iugi ii om niiar Brussel te vertrekki n ten einde aldaar de b i ladshigiiig over de gcschdpuntcn bctreHLiuh lU ruht u an on ijdigen ter zi e bi te woni n Burgerlijke Stand GtilottliN 5 Mei t ulli iniia uiuïtia 1 outeiibüum en E de ioüin 5 Mtniani I odt w tjk oiiili ra J li kromme en L II Licwts tt Maiian Jotium i en Johanna Ial abeth uuiiLfs V van Vlnariliiigen en V K OvtltlaiHN 5 lel P lil mus 1 iii 6 M vanden End H lil J K Ttnuunun 1 j J II C Opgciihaeireo 1 j 3 in 7 H Jajïer 5 d V li OroLnendaal 21 d A C M ADVERTEMTIËN V De Heer en Mevrouw PRINCE TekKELENBURGU betuigen hunnen liartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij het huwelijk van hun Zoon ondervonden De lieer en Mevrouw Dji JONfei SMlTfi betuigen huiiueu oprei ton donk voor de vele bewijzen van belangsielliug niet hunne 4ÜJA RIOE ECliTVEREENlGlNti ondervonden Gouda 8 Mei 1871 Voor de vele bewijzen an deelneming ondervonden bjj het overlijden van ons jongste Zoontje betuigen wij onzen hartelijkeu dank Gouda V W n SCHENK 8Meil871 F SCHENK HH MAM i Gitoor Voor do vele bewijzen vmi deelneming bij het i verli den mui iiiijm Kelitgemiot ont vangen betuig ik bij de e iiii ii opreeliten dank Müoidin 1 M M e II K M 9 Mei 1S71 Wed 1 DÜOhT A N Voor de vele bewezen van deelneming met het overlijden onzer geliefde Zuster JA COBA WILHELMINA OHAMPURY vvn Leent betuigen wij onzen weigemeenden dank A C COSI TN L J M CÜSIJN VAN Llent Couda O Mei 1871 OPKNBAliE VEIIKOOPING op DINGSUAG 10 MEI 1871 des voorm ten S ure in hot lokaal in de Nieuwbteeg wijk E u 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen M0NT1 IN en KIST aldaar van MEUBELEN HUISRAAD BEHANGSEL en GORDIJNPAITER KLEEDEN en KARPETTEN BOEKEN waaronder de PRACHTBIJBEL enz enz Daags te voren te zien Openbare ViijwUligc VerkooplHg Op WOENSDAG 24 MEI 1871 zullen te Kriiapen ajd IJssel in het openbaar worden verkocht des voormiddags ten 10 ure aan het zoo te melden Huis eeuige MEUBELÜN en IIUISUAAU ecu iiieuweu WINKELOPSTAND diverse WINKELGEBEEDSOnAPPEN en andere voorwerpen waaronder ook eene BASCULE en Jes avonds teu 6 ure m do ïiorberg van den Heer H Kusiers een zeer gemakkel k iugerigt en goed onderhouden HUIS met TUIN staande en gelegen te Krimpen ajd IJi iel aan of bij het nieuwe Veer te aanvaarden op 1 Juhj 1871 Nadere inforuiatiën ten kantore van don Notaris G J SPRliIJT te Ouderkerk ajd JJssel 0 eiibarc Vrijwillige Verkooping van eene GUWIAMSWOMNG EKNE ARBEIUEllSWOiNliNG en circa acht Bunders WEIof HOOILANÜ in den Polder Middelburg binnen de Gemeente l tceuwijk op DONDERDAG den 25 MEI 1871 des middags ten 12 ure in Het Sciuvkbdrd ten liui o van A W VAN Wkrkuo en aan den Kleiweg te Gouda Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris A N MOLrNAAR te Waddinrvcen Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zoiileu van de IHKOCZY te Kis nyen over vNolks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofrand Dr Bm i tno den Hüfraad Dr ERiiAiiur on Dr Dniur handelen Bijzonder xanhcvelonswaardig togen traaghei i der apijsver e iuigs organen gebrekkige ontlasting bleekznoht bloedsgebrek als ook tegen hiiiiiorrhoïdon neiging tot jielit en scrophllleu lleul Prijs per llaeoii lO ts Depots te douda bij Apotheker 1 VV BOEUS te lldllirdmii in alle A otlu ki n KON lil II 11 MINKH W l ttndii 1 1 iiK vni Ilnukitmii Men VERLANGT een R C KINDERMEISJE die wat kan naaijen en strjjken niet beneden do 14 jaar To bevragen bij A QUANT Kleiweg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevpstigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heersohoude pokken epidemie noodig is om het bod met toebehooren en de kleodoron gebruikt door het kind van HENDRIK UE JONG genaamd JOHANNA CORNELIA tijdens het aan de pokken lijdende was te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bödould bg Art 60 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n = 125 esluiten te onteigenen in beslag te nomen en te doen vernietigen do navolgende voorwerpen als oen zeegrasbod oen dulon peluw twee dulen kussens twee kussen sloopen een katoenen deken een sprei een laken een stel bodgordijnen en vier stuks kindergoed Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door al kondiging en aanplakking ter openbare keunis worden gobragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 8 Mei 1871 Burgi iiieoster en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester IJUOOGl I C EU1 0RTU1JN van BERGKV IJZbNDüOltV BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waddinxveen gezien de verklaring van den hier govostigden geneeskundige den Heer P NOURISSE dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heersehende pokken epidemie noodig is om het bod met toebehooren waarop AAGJE DEN OUDEN tijdens deze aan de pokken lijdende was gelogen heeft van welk bed met toebeliooren de persoon van LEENDERT DEN OUDEN eigenaar is te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art ü9 alinea 2 dor wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen verbr indon do navolgende voorwerpen als Een veeren bed een peluw en een kussen gevuld mot dulen twee molton en een katoenen deken oen vrouwenrok twee katoenen lakeaa en twee dito doeken Zullende dit besluit op de gebruikelijke Wflze door afkondiging en aiiii liikking ter openbare kennis worden gobragt en geplaatst worden iu de GoiiiKilie Coiirniit Geiluiiii te II i ivv den 6 Mei 1871 Dl W elliimilers 1 S De Ihirgemeester K M UI 11 TOIUtE N K Van DORT KROON I pck F IIIIICP f F lj pa MÉi Mtwdt mèMMM gl bklBlil ilt W I pa MMlbll M M iélianiMDVliilti miknfki h if iibiiièii ilitl Ur hfÉm a h N K K ê0 ¥ I J w mmm iiii mm m mmA mfmi mmst f m èm imèi MA 3 pw2ïmSSm£s V