Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1871

v WÜmjy r w w iiSlfc r ir lm fe I A m m 1871 N 1048 mI I I iU EN 3LS LVSTKIlUotterdam lugen zynor ki u f i beveelt Vi Pilg 12 M l GOÜDSCEE COUE AÏÏT i ieuws en Adverlentiebiad voor Ooiida en Oinslrelcn TAAL lil niet beneden A QUANT De uitgave dezer Courant gesohiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr J3 per drie maanden is 1 75 franco per posi 3 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzo aderlüke Nommer s VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave HOUDERS van in den alliier lieer Dr N H niting van dep 10 pokken epi n t toebehooren het kind van nid JOHANNA jiokkeu lijdende p ig is hot geval er wet van 28 i CU en te doen Irwerpen als lel uw twee dulen Ie 11 katoenen de ïiiA bedgordijnen fL brnikelijke wijze king ter openbare jiaatst worden in Mei 1871 ii voornoemd i iurgemeester li iK IJZKNIJÜOIW E rilOUDERS van i ring van den hier II Heer P NOU iden voortgang epidemie noodig fi waarop AAGJE II de pokken lij u welk bed met fiENDERT DEN rbranden iu ozig is het geval der wet van 23 i 125 i inen en te doen iP M wcriicn als iw en een kussen In en een katoenen e katoenen lakens idiniikclijkewij c king ter opeiibure plaatst winden in 11 li Mei 1S71 I liiirsfeiiicesti r 1M U KUOUN BUITENLAND Bulicniatiilsvh Overzicht Zoadaj is er een soort van wapenstilstand gtmetat om Pargs van beide zijden toegestaan om dooden en gekwetsten weg te voeren De ten gunste riiu de commune gestemde bladen en geen andere rien op dit ougenlilik te Parijs het lielit erkennen dat sedert een paiir dagen de Versaillanen vorderingen maken Iss hield nog stand en men legde er steeds nieuwe werken aan die eeii storm moesten mogelyk maken Terwijl men iil oo van de zuidzijde de atad bestookte rustten de opcratieu naar den kant van Abnières en Levallos Perret schoon men voornemens fhijnt ook daar den aanval te hervatten De Versaillanen uoeteii bi MUÜd hot pbn habbeu zirh voor alles van de beide oevers der Seine te vei zekeren Een lnt r telegram vaii 9 Mei des morgens bericht dat het fort Issy dien ochiend in de handen der Versaillanen is gevallen en door hen be ct is Na eene discussie in den boezem der commune over het gebrek der kerken buiten den gewonen eeredieust is er besloten eeuige waaronder St Kustache et St jcrmaiii geheel tot clubs in te riclitiii voor de volksvergaderingen terwijl andere gedeeltelijk voor den dienst bestemd blijven het ij dat men het koor aan de geestelijkheid het schip aan de populaire redenaars overlaat hetzij men s morgens kerk houdt en s avonds redevoert Tb Bordeaux zou eerstdaags een congres bijeenkomen waar de vrienden van den vrede zouden vergaderen om middelen te beramen die tot herstel der binneulandsche rust konden leiden Zij zou bestaan uit atgev iardigden der gemeenteraden Men was te Versailles zeer benieuwd naar den alloop dier bijeenkomst en zoo ongerust maakt zieh de regceriiig over die republikeinsche demonstratie waanian ook afgevaardigden van de Parijsche ligiie zouden deelnemen Ut zij haar verboden heeft Ken nota in den Monitt ur beweert bit die vergadering al i ze plaats had zou leiden tot communisme en oproer Dat is wel at kras wanneer het een bijeenkomst geldt uitsluitend samengesteld uit lullen van de gemeenteraden die voor 8 dagen gekozen zijii en van wier keuze de minister vau biimeiil zaken ge tuigde dat zij volkomen geruststellend was voor de openlmre orde Te Versailles schreef men het plan tot die vergadering toe aan Gambettn die na lang in Spanje vertoefd tn hebben te Bordeaux is teruggekeerd De proclamatie van den heer Thiers die we nog ouder de laai ite berichten van ons vorig nummer konden opnemen bev it de beide volgende hoofdpunton Vooreerst biedt men dengenen het h ven aan die de wapens zullen iiederleggen en verzekert nog eenigen tijd soldij aan de lielicieftiL nat garden Als Parijs meer dsolit en z eli met undinverpen wil aan de genipentrlijke inrichting die aan I oii en Marseille verhriid is zal men onverwijld tol gcHelildadige onderwerping der oiwtiiiicleliu ieii incrg ian Ten tweede dreigt de regirring Miei ile DiiiKcliers Het gouvernemeiil zal de tad nid boinbnnicen ii maar een poort vernieeslereii nis men die nut v j ir haar oiitsluii en liet voegt er bij dat liet liaasi lieell om een ciiiil aan ile zaak Ie iii iki ii iin I alleen wjor J Viinkiijk maar ook voor de Dnitielier die verkla ren gereed te zijn onverwijld de stad te bezijttcn als de orde niet spoedig hersteU wordt Corrcspondentieu uit Fraukfort declen eenige bijzonderheden mede over de samenkomst tiisschen Bismarck en Favre natuurlek niet wat betreft de verhandelde punten want die bleven geheim maar toch zx kere gernehten en vermoeden Een Engelscli blad beweert dat de bside hoofdpefsoiien het geheel eens wensohten te worden over da hoofdpunten van het aanstaande vredestractaat dat te Brussel geteekend zal worden Volgens de Vraakforttr Zeitung zou de qnsEstie der vyt milliards niet öe hoofd aak zijn hetgeen overeenkomt met de berichten der Indt pendance die vooral de regeling der grenzen als onderwerp der besprekingen aangeeft Vqrst Bismarck zou aangedrongen hebhen op de volledige kwijting der oorlogskosten in geld en binnen den tijd by de vredespreliminairen bepaald Uck uoods moest Frankrgk Ityd toevlucht nemen tot e n leeniug Graaf Holienwart heeft hij dtn Oostenrijkschen rijksraad een nieuw ontwerp ingediend waarin de verhouding van üalicie tot den Oostenrijkschen staat wordt geregeld t Is een nieuwe bres in de rijksconstitutie want a in Gulicie wurdt een geheel bijzcnidere positie verzekerd nagenoeg onafhankelijk van den rijkiniad en overeenkomende nut die van Hongarije Of het ontwerp wet zal worden is zeer twijfelachtig evenals voor alle grondwelsveranderingen zijn twee derden der stemmen een vefeisehte De pers ook de coiistitntioneele is niet ftfkeerig van en schikking der ialicische quaestie mits deze steunt op directe verkiezingeu voor den rijksraad Men hoopt door aldus de Polen tevreden te stellen de overige inaleontenten Tzcohen Sloveiien Istrièrs en Tyrolers te isoleeren In de vergadering van 9 Mei heeft de rijksraad zieh vereenigd met htt voorstel der commissie en is met SS togen 51 stemmen omtrent de voorstellen van het ministerie overgegaan tot de orde van den dag Zij worden dus niet verder behandeld De geruchten omtrent eene verloving van den prins van Oranje worden tegengesproken Altlians de prins heeft Petersburg verlaten zonder dat iets omtrent een dergelijk voornemen gebleken is Te Berlijn is hy op zijn doortocht verwelkomd door den keizer en den kroonprins van Duitschland wien hij tegenbezoeken gebracht heeft Heden Woensdag zou hij zyn terugreis voortzetten In de zitting van den 4 Mei is in het Italiaansclie parlemeni een ontwerp van een der leden ingediend strekkende om de leden van de orde van Jezus uit Kome te verdryven Het ontwerp is nog niet in beiiaiideling genomeif daar de minister van binnenl zaken beloofde eerstdaags een voorstel te zullen doen om de wetten oji de geestelyke corporatieii ook geldig te verklarrn voor de Komeinsehe provinciën Nog Is er een discussie gevoerd over het verbod der regeering te Rome om de revolutie van H l S fi estelijk te iienleiiken De heer haiiza ant oordde dat achter dit iiiBehnldige plan voornemens legen de openbare orde waren verborgen die gevaarlijk konden worden overigens beweerde hij dat liet meen iiileel ilcr llinneiiiselie burgert het gedrag der regeenii viilkiiiiieii Dedkeiirilc F R A N K R IJ K I e l all Muil u llc beval i en briif van een l irijseh npsLiiideliiig aan ijiie mouw w iariii o a het volgende voorkomt lleeds zijn twaalf dagen verloopen sedert ik u heb verlaten maar de tijd ontbreekt mij om u alles mede te deelen wat er gebeurd is Het zon u ook het harte breken Sommige van mijne kameraden branden vnu begeerte om te vechten maar de mefilen zonden evenals ik liever naar het werk terngkeeren dan hier in den modder te leven blootgesteld aan de vijandelijke kogels Het verhaal van de gevechten te lezen beteekent niets T UiT het is minder aangenaam om er deel aan te lemen moral als men er geen liefhebber van ia Ik wil de republiek gaarne bilioudtn maar de hoeren van het stadhuis hebben de zaken zoo geregeld dat ik zelf niet weit waarvoor ikveeht Ik ben geen lediglooper en ook niet bang maar ik zou toch liever te huis zitten il iu hier Kranschen te dooden Hel oiinaiigi iianiii te viini mij is het denkbeeld dat uw broeder tot onze teiienparty behoort en dat ik hem wel eens een kogel kon toezenden of wel dat hy my zou kunnen dooden Verleden Vrydag dacht ik mijn testament wel te kunnen maken als ik mijn gordel niet had om gehad zou het met mij geda in zijn geweest In mijtie nabijheid viel onzo vriend terwijl de troepen van Vers iilles aanvielen onder den kreet Leve Frankrijk Leve de republiek Wij warei hierdoor geheel overbluft want men had ons wijs gemaakt dat hun kreet altyd was Leve de koning Wij zijn gedwongen om te roepen Leve lie coinniune Indien ik weg kon komen zoudt ge mij van avond uog zien en ik denk dat menig man van onze Cümp igiiie nog zou volgen m iar de poorten zijn gesloten zoodat wij de stad niet binnen kunnen komen Ill Parijs neemt de verdeehlheid hand over hand toe en reeds ondervindt de eoinmune de gevolgen van haar besl iit der vorige iveek om alle maatregelen van het uitvoerend j zag op te dragen aan een comitr du saliit puldie iiit 5 leden bestaande hetwelk slechts aan ile eoiniiiiine rechtstreeks verantwoording veiHi hiildigd zou zijn en waarvan alle bevelen zoowel wal de leiding van den oorlog als wat de inwendige aangelegenlieden betreft zouden moeten uitga ii De militaire autoriteiten en voornamelijk de chef van den generaleii staf de kolonel Hossel hebben klachten bij de eommuiie ingeleverd over de tegenstrijdigheid ler beveli n door het comité anu de versehillende legerhoofilcn gegeven en verzoelil persoonlijk van de verantwoordelijkheid ontslagen to worden Ook in andere aangelegenheden schijnt deze nieuwe instelling tot groote moeilijkheden aaiilenling gegeven te hebben ten minste Félix Pyal die lid van dit eomitt was heeft zijn ontslag als zoodanig gcvniagd en ook verkregen terwijl er eveneens ernstig sprake v in zon zijn om ook de beiioenilng der andere leden weder in te trekkrii Het blad Ie Temps welks uitgave stidert het tot stand komen der CDininiine thans n eds zoor de tweede maal verboden is ziel in deze omstandigheden de onloochenbare leekenen der aanstaande ontbinding van het revolutionair beHiiid Die val wordt echter volgens dit blad nog vertraagd door een paarzakui die in de laatste dagen voor i vaIli n zijn Ten eerste is het de iiit slag der stedelijke verkiezingen Pezo zijn bijna allen in genintigd liberalen en repnblikeiUHchcn zin iiit evallen in de vooriiaani te plaals tengevolge van de oiitlioudiiig der plaltelaiidslievojkiiig die door lul l iat liplelnseit onder Int keizerrijk op het dwaalspoor gebr ii lit meeneiidi door I S M i i M