Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1871

liiinr ja veor den vrede te steinnien hij de u ri iT nl en ne n lsie iiii i n de iii m iveliiileu liijnl elMi7 en te lieliheii nu t onul d ij eeiie n slaeiMl ie lui hel lN i iiiii eli iii uen ehU ilneh hLthIh oniilat ij van Ie l iifgevaiii iVigilen liet votuni Mior het einde van den onrhii veruaelitte in ilie lliaiis aan de e va l il iii en t ei n de er 1 laiii en diree verhciuth ii iieldti Te l ariji acht inen ilezeu iidslo een trnnnf der e miiulne en i en nederhiti der rej euriii te Versailles Men ini ent d d de opslaiid in L i i voortdunrl en ihd ook aUlaar de imieirii pen d Ivolven als teekeii vnii ve rljroedenng naar hoven tiken Keu tweede oorzaak is gelejen m de onhandige inlernellatie vnn eiai lid diT uilerite reel tei ijd iii de nat vergadering j l eer L di u een laim C reilevo rin die door hem gelijk h Teuipi zegt ü vii ti ii rh ij Kuimi i t iCtiiie rulr nioiiraHtu voorgele en werd de leg Tiug vroeg BELGIË Dinsdag heeft de gemeenteraad te Jent eeiie zitting gchouder waarin beslist is dat den aanstaanden winter hier een Nederlandach tooiieel zal tot stand worden gcbraclit met ondersteuning uit de stads kas De discussie hierover is zeer belangrijk en tevens langdurig geweest V in den eeueu kaut had men de voorstanders der bestaande lletonka ma itseliappijen die het behoud van den tegenwoordigen stand van zaken vroegen uiuielijk om aan de versehilleede maatscliappijen die ludeu bestaan een ruimere subsidie te geven om hunnen weikkring te kunnen uitbreiden vaii den anderen kunt en hierin deelde het college van burgemeester en schepenen had men hen die een Vlauusclieu troep wilden met bezoldigde artisten zonder elke gelijk zij beweerden het onmogelijk is iets goeds tut stand te brengen liet is inderdaad deze laat ste denkwij e die de bovenhand heeft behaa d en de opr cliting van een Nedcrlandsch toonecl werd met i tegen J stemmen goedgekeurd De voordeelen aan het bestuur verbonden zijn dat de bestuurder kosteloos over een zaal mag beschikken om er den Zondag en den ilaaudaü vcrtoouingeu te geveu en daarenboven ecne toelage van GUUÜ franken zal bekomen voor eeue exploitatie v in fi maanden te beginnen met October en Van heden af is liet bestuur o ien veiklaard en meu zegt dat ds personen die voorneiuens ijn naar het bestuur mede ti dingen erop reienen het grootste gedeelte hunner artist n in ens land te komen h ilee vooral wat de vrouwenrol leii betreft Meu gelooft dat de oprioi t ug van een Nederlandsclitooueel 111 die stad een goede z a v is tot het bevordereii dia betrekkingen tnssehen het Vlaamsch gedeelte van llelgie en Holland bitrekkingen die ondanks de pogingen door vele personi n vooral doorde hitterkuudigen gedaan de v rhoud ng niet hebbeugenomen die men zon ki eusehiai Wat verdient opgemerk morden is dat er tijdens de discussie over hel Neuerlandseli to meel vier leden zijn die in Uit Vlaaniseli het oord belilien gevoerd Tot hiertoe was het enkel de heer Vuylsteke die van de Vlaainsehe tad in de beraadslagingen gebruik maakte men ziet d t laj eindelijk navolgers liceft gevoadiai Mis eliieii IS reeds door ons medegideeld dat hitW lllems genools hap dier stad ter gelegenheid derkermis aldaar een grooten iiiteniation den koorz ingwiiUtrijd heeft iiitm ehieien Deze edstrijd is intwee sectiin verdeeld voor koren iu de Nederbiiid ehe tul en in de Fr niselie of anilei lilen De prij en lnsl i iiiile oi acUl c ii 11 nnelaleii zijn zeer a iK iealijk i n men lui j t dat ei I iirij e iii t iiajipijen lilt liii aal dei 1 nii uilen iieiiii u D U I T S O n L A N D Meu sehrijft nit llerlijii aan dr Jiii iIj llhjeiiwiiie Afitii iij liet IS zeker dal eiieiMal In de eergisteren door den rijksdag gehoudenzitting is het ontwerp b trert eiule de iuvoeriii 4 vanhet Noordduitsohe straf ïeibo k in ganseh Duitselilandin tweede lezing aangenomen Discussie heeft hierover niet plaats gehad Hierop heeft de t veede lezing plaats gehad van het ontwerp op de herinneringsinedailleaanden jongsteii oorlog Ken der leden de heer von Ueriiutli verlangde dat ii het wetsontwerp werd uitgedrukt dat de medaille zou worden geschonken can allen die de wapenen hadden gedragen een ander lid de heer van lloverbnok weiisehte dat nauwkeuriger opgaaf betreireiide de waarschijnlijke onkosten aan het huis werdt verstrekt De heer Uelbruck verklaarde hierop dat het iiiei mogelijk was aan dat verlangen te voldoen in elk geval zullen de uitgaven voor dcezaak wel niet veel meer dan 250 000 h bedragen len slotte is het ontwerp goedgekeurd op het verleeuen van schadevergoeding door spoorwegmaatsehappijen eigenaren van industrieele iuriehtiagen enz te betalen aan hen die ten gevolge van nalatigheid als anderszms aan de zijde der directién werden gekwetst of aan de rechtverkrijgenden indien iemand het leven verliest Men schrijft uit Metzaan den S oa s eti7er De buitengewone gezondheidsoommissie die op het einde des vorigen jaars benoemd is heeft zijn werk groütendeels volbracht De opeenhooping vai 2 5 000 lijken in een 7 00 klein bestek als he terrein om Metz 14 kil imcter kon wel de oorzaak worden van talrijke epidemien Dit gevaar is afgewend door de krachtige maatregelen van liet burgerlijk en militair bestuur De gronden om Metz die vroeger doe do troepen van Bazaine bezet waren zijn uu uitgestrekte korenvelden waarop het koren weldra ter maiishoogtö zal staan Ken gedeelte der gronden van de vesting zelf zijn met jong plantsoen bephnt en evenals vroeger ingericht als wandelpark de boompjes staan welig in het blad en slurpen reeds nu de gevaarlijke pestdauipeu op De lijken der paarden die waren blijven liggen zijn verbraiul en die welke slecht begraven waren gedesinfecteerd met kraclitigc scheikundige middelen Na de desinfectatie zijn de graven zorgvuldig met graszoden bedekt om de uitwaseming der schadelijke dampen te beletten In geval zij moesten opgegraven worden heeft men vermeden de lijken 1 au te raken of te beschadigen daarna zijn de kuilen gezuiverd Iu tegenspraak met vroegeie gerncliten is er geen enkel Ujk verbrand zooals te Sedan Tengevolge van de vv eigcring der l rall clle arbeiders om zich tot dat werk te leeueii is het door Pruisische soldaten verricht 4 oonipagnleéu pionniers zijn daartoe gcrequireerd In Dnitsehland heeft incn dikwijls verzocht om de lijki n der familieleden naar het vaderland op te zenden Aan geen dier t ilrijke wen schen is gevolg gegeven Men zou zulke menigviddige opgravingeu niet hebben kunnen doen dan ten koste der gezondheid van do inwoners Bovendien waren de meeste lijken reeds zoo zeer vergaan dan zij onherkenbaar u aren geworden De fanülién kunnen gedpiikteckeiieu voor linn bloedverwanten laten oprichten door bemiddeling vaii de chefs der corpsen wa irbij do gesneuvelden dienst deden Ut Straatsburg v ordt geschreven Er verloopt bijna geen week of men hoort en leest van nieuwe iiiriehtiiigen v in het stichten van nuttige il stellingen Zoo werd voor eeiiige dagen het semln u ie geopend het voormalige yi éii Ji iparial is een Duitseh tiymnasium geworden en reeds met 1 Mei is het opengesteld de gonverueur generaal heeft het verplicht oader vijs ingevoerd De Ihiitsehers en Diiitsehgezindeii zijn hiermede zeer ingenomen en meu vleit zich dat ook de hransohen weldra het groote luit van verplicht onderwijs op den waren prij zullen lei ren stellen Weldra zaï men een bej in maken met den wederopbouw van den ï ei f iVe waarin ieli di bibliotheek bevindt meu noemt den Tvhiph tliiiiis de s lioi ir te iiiu e vaii Straatsbiiig l iikele i udeii van den Kl a bevinden zieli in groote l ii iiieiecle ongelegenheid aangezien z j te ver iteel s waehteii op seliadeloiwsieiriiia eii ii oo is feitilük de rijkste tul Min den Kl a lligeuaii verplicht eeue luiiiin te sluiten Ook in den Hoveii Klza i het geld zeer seliaarseh alth ins een oiiderpr feet aii Mulilliaus n heeft het volgende bekendgemaakt Van veraeliiUciide zijden ontvang ik klachten ue geus de onregehnat ge Ort ding dcr onderwijzers Ik aeht mij diia Te Miihlhausen is de InduHtriel JhacJeti weder verschenen na twee maanden te zijn geschorst Waarschijnlijk zal het blad uu wat gematigder ten op iehte van Duitsohlaud zijuj het personeel der redactie is althans gewijzigd Het blad meldde iu zijn eerste nommer dat in Muhlhausen een industrieel syndicaat voor den Boven Kijn opgericht is O ermorgen komt ook onze kamer van koophandel bijeen om over de vestiging van zulk een syndicaat in StraatS burg voor den Benedeii Kijn te beraadslagen Aan de Straszhurger Zcitung wordt uit Muhlhausen het volgende geschreven Voor het winkelraam vau een bontwerker vlak tegenover het Hotel Koman waar de voorn iamste Dnitschc militairs en civiele ambtenaren logeeren is uitgestald een uitmuntend opgozetten tijger met kunstoogen en een natuurlijk gebit waardoor het dier er schrikwekkend uitziet Sedert eenige dagen siert een Pruisische piokelhaube den kup van het dier De Frausehen ainuseeren er zich uitmuntend mede eu de Dn tBche officieren doen alsof zij de aardigheid niet merken BmNENLANDT GüUDA 11 Mei Verkiezing voor de provinciale staten in het Hoofdkiesdistrict louda Uitgebracht 1091 stemmen van onwaarde 5 j de meerderheid was alzoo 546 Herkozen de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn met lÜOO e M Bisdom van Vliet met 788 stemmen Gekozen in de plaats van den Heer S Drost Az overleden de Heer A van Houweuinge Jz met 596 stemmen De Peer A Knijff Hz verkreeg 261 de Heer L M van Kooten 269 de Heer G A Muller 175 stemmen Ter vervanging van den Tlf r Drost tot Juli a s waren uitgebracht 1095 stemmen van onwaarde 33 de meerderheid was al zoo 532 ïckozen de Heer G A van HouweningeGz met 575 temmen De Heer van Kooti u kree 233 de lli er Muller 152 en de Heer Knijlf 74 steramen In de andere districten der provincie Zuidholland is de uitslag als volgt Ijiiihn Herkozen mr P du Kien Gekozen mr J T Bnis en P J de Premcry Leilerdtirp Herkozen mr C VV Hubrecht Voor de vacature ontstaan door t overlijden van den heer Hoog overstemming tussehen jhr mr H A Steengracht en mr A J Hoekwater Gvrinchem Herkozen W Koosi boom Voor de viieature ontstaan iloor t bedanken van den heer J Cauibier gekozen 11 U Vogelsang liorirecid Herkozen jhr N 1 Jantzon van Erirrcntcn eu Babylouienbrock en J A Smits van Nicuwerkerk s Grmenhage Herkozen jhr H C A VerheuU jhr mr 11 1 van der Hiini S A van Hoogstraten jhr mr F G A Oevers Deijnoot en mr ü Leon hiitlerdam Herkozen H de Bie mr N J A C A lloltinauu G van Stolk Mr J A VaiUant en mr C vau Vollenhoven Gekozen mr D van Weel Sih u dam Herkozen mr K A Poortman Gekozen G B an J uijl R uUtirketk Herkozen mr H ii Barendregt van Chnrlois Bridle Herkozen G F Lette en J D Preuiit Ik lJI Hcrko eu P J van der Colff van Hoogcveen Sliedmhl Herkozen A 11 van Tienhoven en Jhr W I v aii Haatten rtaarditiijni Ilerko en Maas ieesteraniis en Jhr J Ij van n di iibnr h t f miic cr Ileil i in L I lehim van IJs eillioiule e i dr 1 1 1 llbi 1 JIji k ii Ilei sli iniiiii I ii lieii de lieerei mr C