Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1871

iii i ii wwgi ii III U i ffiiiP i ii i mi ii iWw i ii w w W iy ii i iii i iM I ii i H U itelijk 11 1 I M n Kli as ia I Miderprffeet kiiid gemaakt ilv klaohten e idep ijzers Ik His ipn tl 81 hrij uuij p voortaan Il tïór den 1 II s l irisaen van rw ers als van aid rijn Bij go i aadpen out verp 1 ovcvgeUgd 1 gfpe iiien bui itci iden nit te l M iifi weder LjesclrBrst Waar de ten op iehte da redantie is IC zijn eerste i idabieel syndi it i Overinor iliantEl bijeen om uIiohêÏ in Stnmts1 ladsagen r it ui Muhlhausen 1 wircelra im van tt H tel Roman i iiair en civiele een uitnanntend en em nstuurlijk ikwekteiid idt iet iisisoh pickelhaube silien kinnseeren er F he oiicieren doen I i eii 1 Uiten In het Hoofd 11 on aarde B de van Bergen IJzen1 van lUet met 788 n Heor J Drost Az ilouwtiinge üz met r eg 26 de Heer L r i A Muller 175 ilrosi 111 van tot Juli a B onwaarde 3ü Houwjninge Rz met Is loten Ki jff iirovinc neg 2a 5 de l steranien 9 ZuidhoUand Gekozen rar 1 liieu 1 l V W l ubreeht Voor I rlijdei van den heer lu mr H A Steeu Dosebo lm Voor de n iM n v£i den heer J e iiiig N J Jantzon van k in J R Smits van h H C 1 S K A Verhenll van Hoogstra Deijm t eu mr 1 ir N J A A Vaillant mr 1 van Rie Mr tl ekozc s A Pt rtmau üekor 11 M ïarendrcgt van I il en lil lier II van J I Trenijt ullT van Uoo 1 ieiiliüveii en 1 I 1 1 iluiM Min Ma in II lil l ri 11 mr L van dor Vhos van der Hivgs ll i eu van Pam Oud Bfitrland lIei ko en A VlielandiT eu mr A van iJiddelharnis JIerko en mr V van Weel A u Bij de verkiezing voor de Prov Staten zijn te Haai treelit li ö vnn de 75 kiezers opgekomen Over het üi heel hms de opko i groot in de Krini ieiicnviiard In de vergndering van slemgeref tigde Ingelanden vnn den polder iroot Ilekeudorp oji den 9 de er is met algemoene stemmen tot voorvitter an dien polder herkozen de Heer G A Muller te iouda iUüanuag wen aan ivi MC Min iaal bestuur von èuid HoUand aanbesteed de vernieuwing van de westelijke waterbesclioeiing aan de Jouweslnis onder Alphen Daarvoor waren 7 billetten van lusclirijving ingekomen j de minste inschrijver was de heer P Terbrugge te Waddiuxveen voor ƒ IdS J Men schrijft nit het Westland Sedert drie d igen is de eerste lading vnn aspersies naar Amstirdam vervoerd waarmede de verzendingen aangevangen zijn doch die vertraagd of bespoedigd orden naarmate het weer zich houdt Het gaat met de Meimaand gelijk andere jaren na enkele dagen van groeizaaniheid brengt zij koude d igen en nachten voort Oe meestal noordelijke wind schtert l mgs de akkers en door hd geboomte terwijl de nachtvorst blijft heorReheu oodut ofschoon dl aardappelen goed iii het loof staan en de vruclitboomen rijkelijk bloeien zij nog nel schade kon veroorzaken Op andere pla itsen is dan ook het h of der aardappelen zwurt gevroren liegint het lenteweer aan den wensoh te beantwoorden dan z il bet vervoer van aardappelen i elijk dat der ii persies niet eel van andere jaren verseliillen en kunnen de eerste proefjes van nieuwe narilappelen spoedig worden verwacht Ook voor den wijnstok wordt zonneschijn e n warmte niet minder gewensoht al hij op den gewonen tijd bloeien Men meldt nit Scheviiiiiigen 1 0 vis oherij weKe in de De bezwaren nopens den Oosterspoorweg zij i voor zooveel deregiering en de ooncessiiiiiKirisse de UoU 1 1 SiHKirw Maats betreft uit d ii eg geruimd Kr is thans ceiie gewijzigde nclitiug raiiider naileelig nit bet oogpunt der defensie lugeii imen namelijk binnen het oH eusiif van Naarden Iwr s die vesting voor Uilerinei r en oveiigens met behoud van het oaiislu tingspiuit te Hilversum De kosten voor de venle ligini s erken komen met ton In te van de concessionaris sc daar dit lu de oorspronVelijke ejiicessie evenzeer was bepaald De lijn g uit nu van Amsterdam van den Staatsspoorweg benoorden den St Antouieihjk nut eene bocht oostwaarts door den Over Amstilpolder over de Diemer en de Mnider trekvaart ten Noordoosten van eesp over de Veeht oostelijk langs het fut Uitirmeer ui oostelijke riehtuig door het aard lnll er iia ir N i irdcn langs de Zuiil tst ijde van die vesting met een bocht UI zuidelijke richting langs de westzijde van de kom der genieeule Hilversum uuluisteiijk van Baai 11 en De eoi cessie omvat ook den latcren aanleg van eene lijn Amersfoort Ziitfeii Te Nini e Diep is Maandag de met zooveel ongeduld vei aelite stoombünt U Uhm III ka it E Oort die hel eeist door de maatscliappij Nederland in geregelde vaart door hit Suez Kanaal naar onze Oüst ludiselie be ittiium al worden uitge inden van Jlasgow ter r iili i ii kort daarna in de haven gekomen De bo iw vnn dit piailitige st Hiniselup maar bovenal 7ijn sierlijke en hoogst d einiatige mriehting voor iis8igieis oveitrof udeis verwaelitiiig an de hutten der eer e klas e pass ifrm i tul lul logies der luatro i n is giui zueiiii vin bi kmiiipi nheul te lint lekken nuts s gispaard om den inertoeiit gi ni ikki hjk lil ai i ei a iiii te niaki ii De 11 I l il li I 1 1 ekliiil 111 een lii Ui ti lilli MUI bLiiiw l iiven uut iUei al i n t bev ei s Uiliii iiiKi lijk ilo ir vnendelijklienl en el i illi i dheid dat de niiiat eliaii ii m hiuir keus te dien op ielite niit ongelukkig as gi Hecst Den l i il lie bi doel Ie hout i iii daar vi rtrekken Zondag anu i iaiiili il aan ili i d n der ni i itselia ipij eiMi pr leliUg l erst wordui gegcM ii lu het lokaal Tivoli Koloniën Ö o S T 1 N D I É De Bataviasche bladen zijn gevnld met berieliten omtrent de feesten en vermakelijkheden ter eere van den koning van Siain Door onze reg riiig ivcr het m gclijVe b c d om haren gast een genoegelijk verblijf te verschaffen en zij in hierin zoom el geslaagd dat het niet anders kan of di e moet met een uiterst gnnstigeu indruk OUT de HoUandsche gastvrijheid vertrekken en met aangenanie herinneringen van zijn be oek aan Java s stranden naar zijn land terngkeereii In den Moli ksehen areliipel schijnt zeeroof nogniet tot de zeldzaam voorkDiueiide g iienrtenisseii tebebooreii Daarvoor althans getuigt het aHoopen vaneen kustvaartuig te Berouw toebehooremle aan eenete Makassar gevestigde firma Twee d igen lang verdedigde zieli de Iknnannuig van het viartnig dochnioest eindelijk voorde overmacht bi ijkeu Alenheeft liet verlies van een groot deel der opvarendenen der lading te betreuren De Java Bode deelt mede dat de koning vanSiam ƒ 10 OOI heeft geschonken aan het iymnasinmWillem 111 om te dienen als beurs lardoor veelbelovende onbemiddelde kweekelingeii in staat zullen worden gesteld aan dn inrichting hunne opleiding te ontvangen Laatste Berichten Parijs y Mei y ure tawnd Sedert heden avond teil zeven ure heeft het kanonvuur loo goeil als opu elionden Onder de l anjsche troepen en de aanli in ers der eoniiniuie i eene groote moedeloos beid iiierkb iir Vol eiiR een gerucht is een erustiue tweespalt ontstaan tiis ehen den kolonel Hossel het comité an openbaar welzijn en de commune De Portc d Auteiui is geheel oulinante d Florence 9 Mei De kamer van afgevaardigden heeft het ontnerp betrelfenilc de waarbcrgim voor den paus zooals het door den senaat is gewijzigd goedgekeurd met 151 stemmen tegen 70 Londen S Mei in het lagerhuis zijn langdurige discii sii u gevoerd over het voorstel des heeren Miall strekkende om de Protestantsohe st iatskerk in Engeland af te schalTen De heeren Jladstone vi Disraili heliben hit voorstel bestreden datten slotte verworpen is met 374 stemmen tegen 89 Berli n lO Mei De heer Uelhrnek heeft aan de commissie uit de rijk sdag die in la t heeft eene it te ontnerpeu tot inlijving van den El as en Eothiirin eu medegedeeld dat de regeering de lulijMiii uut bij iirro ulisscnientiu maar bij distrieten verlangt De verdeeling in kantons binnen het gebied der distiicteu kan dan latir volu en I zullen drie distril ten zijn van ongeveer gelijke virdeelmg als de vroeneie departementen liet is nog onbeslist of een af oiiderlijk centraal bewind zal orden ingesteld il in el of beide provincicn direct zullen orden lielieeril door de lioniKkanselarij Voor de be latinjien en m en uitgaande rechten zal een conti aalbest uur optri den De eommirsie heeft daarop haren arbeid roortgezet en in de eerste alinea van den derden paragraaf bepaald dat het beheer van den Elzjis en Lotharingen zal berusten in de hand dea keizers Versailles lO Mei in het fort Issy zijn 119 stukken gi seliut buit gemaakt Er zijn ook veel levensiniibielen en krijgsbehoeften gevonden alsmede eene hoeveelheid brandewijn die met tidiak wasa mgezet Dut raiddel bestemd om de insurgenten tot het uiterste op te winden heeft tengevolge dat de wonden die lij ontvangen bijna altijd den dood na zich slepen Het gansche garnizoen van het fort is er in gi slaagd te oiitsna pen Men verzekert dat het verlies van het fort en de geduehle erkiug van de batterij van Montretont do insurgenten met een panisrhen schrik hebben bcvaiige i Het kaïiouvmir houdt met krocht aan l e insurgenten antwoorden sleelits zwak De loopgmven naderen mei r en meer den ringmuur Frankfort lO Mei a we smidd liet definitieve vreilisverdrag fu=schen Frankrijk eu Dnitsohlaiid is gi teekend Parijs 10 Mei l e l ö 0 y deelt een brief Mill Int lul ilii cHiunniie den In i r lio sel iiii ile geiLmti ikeiiil v iii sleitii Hiiibij lii ijn oiil l ig nullij nul lil Miklinii il it hij leli oiiliekwaani lelil l iii U dl M raiitnouidilijkhad van hit koinniau dement op leli te laden daar H iar geheel de wereld beraadsla int en nieinand cehour iiiint Berlijn in Mei De prms van Oranje zal heden avond naar dm lla ig vertrekken BrUS iel M Mei Het Jountnl du Nord behelst een telegram uit Krankfort van heden wnnrin gemeld wordt dat de gevolmaelitigdeii n g niet verirokken zijn eu lat er Fiansehc generaals waren aaiigekomei ten belm ve der gri nsregeli ig Vier waren tijdens het vurz ndeii van het telegram bij von Bismarek H miie kotters staan gepakt Men z gt dat de fori ja aan de Noord en Oost ijde van Parijs aiiii de troepen van Ve allll zullen wurdeii algestaan zelfs ingeval de eeisle 5 10 miUioen nog niet betaald ei k nelibe gCllUi zijn i t bi uiliii Friinsche rente Parijs 10 Mei Üstei en avond heeft de commune eene nota aan de d igbladen gezonden waarin gezegd wordt dat de b eltiiig van Issy bij vergissing is nangekoudigd De ontruiming door de gefederi+rden io zeker niaiir de troepen iiit Versailles hebben het fort nog niet be et Het Jduriinl Ojjifiil meldt de vernieuwing van het comile voor het openbaar welzijn Het nieuwe comité beslaat uit de heeren Hanvia Antoiii Ganbon Elides en Deleselnze INGEZONDEN Mijnheer de RedacUiur I Met genoegen las ik in de GoudicU Ct van den 7 Mei een ingezonden stuk waarbij het korps muziekantcn webueeneiid dank werd gebracht voor de opolFeriugini die zij zich getroost om het Goud sche publiek nu en iliip door linii muziek een aangenaam uur te verschnlfeii Wij stemmen gaarne toe dat de geachte inzender van dat stukje gaarne heeft dat het publiek meermalen met het mnzi k der dd schutterij verrast worde Met het oog hierop meent inlander dezes dat het dan toch wenschelijk ja zelfa billijk IS d It ten behoeve dier lib hun een inuziektent verschaft worde opdat zij niet zooals toen dea Zondags onder de open lucht aan weer en wind zijn b i t gesteld Daarbij zou de muziek ook meep elieet maken Voorts meen ik uit goede bron te weten dat de goede verstandhouding onder het korps b j gemis aan een kapelmeester niets te wenscheii overlaat zoo d it diiatumtrenl naiir geen kaïielmeester verlangd wordt levens enschenwij dat lih muziekauteii niet meer iii het openbaar optreden wanneer zij niet van een nnil nm voorzien zijn vva irlijk dit beneemt veel van het sehoone gezicht zooilat wij hopen dat hh officieren zieh deze zaak wel znlleu ter harte nemen Ten slotte breiigin wij den waarnemenden kapelmeester den heer van Dam onzxm hartelijken dank voor de vilc moeite dien hij zich get oost voor de goede uitvoering der stukken en hopen dat ZEd later voor al die moeite rniinschoots beloond zal worden Zied lar Mijnheer de Itedacteur de gedaehlen en opnii rkiiigen van een eenvoudig burger mocht UKd de e weinige regels in nw veel gelezen blad kunnen opnemen dan zult U zeer verplichten UEd Uw Dieniar X KaïitOügcreclit e Ooiida Bi vonnissen van 3 Mei 1871 zijn 1 V den O egens het iii een opeiiba ir plantsoen te jouda anders rijilen dan nut krui eu kinderwagens veroordei ld tot eene geldboite v ii l of I dag siibsiil gev iiigenisslraf 2 J i wegens het werpen van aseli in een tot openbare dienst bestemd ater te iouda zonder schriftelijke verïniiniiig van Bnrgenu ester en Wethouders veroordeeld als n I 3 T A V E deK L II D en P N II M wegens het in vreeii ging af eliiiteii van een vuurwapen te Gouda onder seliriftelijke vergunning au B en W ieder veroordi eld als ir l t K V d L eu L V d B vrijgesproken Do kosten te drage i door d U staat 11 E J wegens Int zonder vergunning van B en W sjielen niet kiioten op den pubheken weg te Reeuwijk veroordeeld tot eene geldboete van 3 of 1 dag siibsid gevangenisstraf i L K 11 N K J S en D K wegens het in vereeniging spelen mei geld op den openb neii weg te joiid I mier veroorileeld als n 1 7 N B en I Z wegens gi lijke overtreding als n C iider veroorileeld als voren s A V d I wegens het als geleider vnn een aain i sjianiien hiiiidmkiir niet g iaii vóór of nanst zijiio houdiii liiiiin n de gennenle Joiida en hetidetvoorzirii van niiiilkorveii iiiiii twee aaiigeBpaiineii honden in de geniLente lOiiihi vi riioi deehl liit 3 geldboeten lik ian 3 of 1 dan Mibsiil gevangenisstraf voor ilki boile tl D S igiii liil V is eheii in i lis anders visehw iter zijnde im ii i r slioian ineir of plas ter If h in il j l i ¥