Goudsche Courant, zondag 14 mei 1871

MUt U liü np il iii n i w rn i fim 1871 Zondag 14 Mii N 1049 GOUDSCHE COURANT Nieuws CB Advei leBÜelïlad veop fiouda en Oinslrelien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJÜAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEKDAG en ZATEEDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg l i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTEES worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving nUUüEMKESTEll en WKTHOUDERS vanGouda brcugon ter opeubnre kennis dat ter voldouning aaii irt Gü der wet vnn don 4 Jiilij 18 50 StMtsUad u 37 afsoliriftcn van de l roccsirnVerbaal betreffende do benoeming van Leden voorde l rovineiale Staten bedoekl bij de artikelen 52 en 07 dier wet zijn aangeplakt en zulks aan dea in ang van de iroote Kerkstraat bij de DKOOGLBBVEliVOIM l MN van HF Rnt N l IZENDOOKX UIT HET VEltSLAG VAN DEN TOESTAND DEli GEMEENTE GOUDA 1870 De bevolking is in 1370 vermeerderd met 273 mannen en 227 vrouwen Het getal inwoners bedroeg 7934 mannen en 8674 vrouwen Door v reeniging van een gedeelte vau Slein en Uroik met dezegen eente werd het zielental vermeerderd met 215 mannen en 197 vrouwen Het garnizoen telde 147 manschappen Er werden geboren 384 jongens en 378 nn isjes waarvan 27 en 20 levenloos iju uangegeven Het ge pl geboorten overtreft dat van het vorig jaar met 114 Er z n 16 jongens en 19 meisjes buiten huwelijk geboren Er hebben 6 tweelingsgeboorten plaats gehad Gestorven zijn 291 mannen en 298 vrouwen 25 meer dan het vorige jaar Beneden het jaar stierven er 224 beneden de vjjf jaren 309 boven de 80 jaren 13 De oudste overledene was een vrouw vau 91 jaren Er werden 135 huwelijken voltrokken 16 minder Jan in het vorige jaar voor 4 luiwelykon worden bewijzen van onvenuogeii afgegeven 12 kinderen werden bij ondersclieideue huwelijken gewettigd er werd eene echtscheiding ingesejireveu Uit den volgenden staat blijkt do maande l jksche loop der geboorten huwelijken en sterfgevallen Maanden G lioürtfin Huwelijken Sfcrfgevttllüii Januari 73 3 29 Februari 00 9 49 IMaart 70 4 59 April Mei 80 54 A 51 73 Juni 52 15 00 Juli 47 8 44 Augustus 72 10 47 September October 49 49 13 10 46 45 November 51 20 43 December 48 5 43 Naar veraee icho gewesten zijn gecno personen vertrokken Voor leden van de Tweede Kamer der Staten Uuueraal waren er 400 kiezers voor leden der l nn iuciale 8talen 398 en voor leden van den Gemeenteraad 716 De eeiiige verkiezing die v erd gehouden was eene herstemming voor lid van den Gemeenteraad de eerste stemming had in 1869 rei ds plaats Bij de hcr itenuuing kwamen slechts 190 kiezers op De heer M Ij A Koek werd met 1U9 stemmen gekozen Andere veranderingen onderging het personeel van den Raad evenmin als het coUegie van Dagi lijkseh Bestuur Do volgende erordeningen werden door den Gemeenteraad vastgesteld 1 Strafverordoningen a Verordening vanden 14 Juni op het zuiver houden van wateringen slooten en andere wateren die aan bijzondere personen toebehooren h Verordening van den 23 November tot wijziging van het eerste lid van art 1 der verordening op de wijken en het doen van aangifte tot het bijhouden der bevolkingsregisters vastgesteld den 27 Juni 15 Juni 1802 2 Belasting verordeningen a Verordeningvan den 29 October 1869 29 Januari 1870 tot heffing van i ïchten op de algemeene begraafplaats b Verordening van den O December tot heffing eener plaat selijke directe belasting op de inkomsten e Verordening van deu 13 Deecmber tot hetling eener belastiug oj liet geuuial voor zoo veel de tarwe en spelt betreft alsmede op het van elders ingevoerd meel of gebak vad die graansoorten afkomstig intevorderen overeenkomstig de verordening op de invordering van den 2 Februari 31 Maart 1866 3 Verordeningen van verschillenden aard a Verordening van den 6 December tot wijziging vau die voor het Burg Armbestuur h Verordening van den 6 December tot wijziging van die voor bet bestuur der beids gnstliui eu Behalve de va ststelling dezer verordeningen zijn de volgende onderwerpen de voornaamsto die behandeld werden io dkenriug van de overeenkomst met de directie van de Nederlandsehe Rijnspoorweg Maatschappij betrekkelijk het bestraten en beplanten van den toegangsweg naar het station voor rekening van de gemeente met eene bijdrage Aan ƒ 1200 van de maatschappij Verzoek van liet lloomsch Katholiek parochiaal kerkbestuur van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart om afstand van het gebouw der bank van leening tot het bouwen van eene kerk waarop eene afwijzende beschikking werd genomen Kennisneming van het koninklijk besluit van den 26 Januari 1870 n 13 tot heffing van rechten voor het bevaren van het buiten de gemeente Gouda gelegen gedeelte van de rivier de Gouwe alsmede tot heffing van veergeldea voor bet gebruik van do pont aan de Goudsohe Sluis onder Alphen Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vasistelling vau eene nieuwe verordening tot heffing eener directe belasting op de inkomsten dat werd ingetrokken Verzoek aan de regeering om de hier gevestigdo llijks Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te veranderojj in eene met vjjfjarigen cursus Besluit om in den kleinen beukmolen die ten gevolge van de overeenkomst met Rijnland niet meer door instroomend IJselwater kon worden gedreven eene stoommachine te doen plaatsen Besluit om tengevolge van de uitbreiding der gemeente door loevoegiug van een gedeelte vau SUin en JirocL Ind getal politie agenten uct een te vermeenlri eji