Goudsche Courant, zondag 14 mei 1871

Boaluit om ilo opciiiiicr vaii den spoorweg Goudi tf iiij feestelijk te vieren Besluit om de bijilrajj der gemeente iii do kosteu van herstel van de Oouwekadeu te verhoogen met f 11415 zjjnde u l drag waarmede de aannemingsora de ramiug te boven gaat Besluit om aan de straat die van don Katteusiiigel tot de brug over do Jan Verzwollenw tering loopt den naam te geven van Spoorwegstraat en aan de nieuw aangelegde straat tegenover den Bleekersingel dien van Iloui iiansijraJi Voorstel van regenten van hot Oudeinannenlims om gezamenlijk met hun coUegie een door hen ontworpen reglement voor dat gesticht vast te stellen welk voorstel niet werd aangenomen Besluit om onder goedkeuring des Kouings gedurende hot jaar 1871 de belasting op het gemaal voor zooveel de tarwe en de spelt betreft te blijven heffen en op de vraag des Ministers van Binnenlandsche Zaken of ook na 1871 hefQng van die belasting wensclielijk wordt geaclit ontkennend te antwoorden maar te verzoei eu dat eene wet worde voorgedragen waarbij een minder drukkend equivalent wordt aangewezen dan de verhooging van den hoofdelijken omslag en van de opcenten op het personeel Besluit om twee woonhuizen op de Westhaven aan te koopen en die tot post en telegraaf kantoor niet direoteurswoning te doen inrichten ten einde dit gebouw vervolgens aan het Rijk te verhuren voor vijftig jaren tegen een huurprijs bedragende 8 procent van do koopsom der daarvoor aan te koopen huizen met de kosten van overdracht die der verbouwing berekend naar de openbare aanbesteding benevens die van het op de verbouwing te houden toezicht na aftrek vau honderd gulden voor het geval dat het lokaal thans tot telegraafkantoor gebezigd weder ter beschikking van het Gemeentebestuur komt Besluit tot verbooging der jaarwedden van do hulponderwijzeressen aan de openbare school voor jonge jufvrouwen indien zij bevoegd zijn onderwas te geven in de Fransche Hoogduitsche of Engelsche taal Besluit tot verhooging van het te heffen bedrag voor de plaatselijke directe belasting op het inkomen Besluit om de brug over de Donkere sluis ea de Slepersbrug te vervangen door draiibruggen de laatste alleen voor voetgangers en de Trappenbrug tegenover do Peperstraat te doen vervallen Wordt vervolgd BnitcnhuHlseh Overzicht c Fraiil iir er Frenai heeft gisteren a uigekoiuligd dut de vrede getei kend lus door alle gevoliniichtigdeii Weliiciit ib dit lint zoo voNtrekt Haar Misschien heelt men te iMiinkfort een soort van protocol geterkend waarin eeiio regeling van alle betwiste piuiteii is lK ielireven 1 lati r te liru sel al dan el het eigenlijke ti aetaat ge loten worden Hoe het ook zij de sameiikmn l v n Hisniarek en lóivre is op bevreiligende ij e geiindi d De rijkskiiiiselier sehijnt ei r veivoeiieiid gisteinil te zjn gemest en nii t onlielangrijke eonrr i i moeten de t raiiselii gi volniaeh tigden erkicu n lililiui ellens di n Dui i Tilajmpli zonden de oi rlojj holeii met o nii li ird enmmlerd zijn en nin i ii ile Noiirderlortcn om rarijs door de A c rMiillaneii bezet win ilen i iu re en 1 sniarek yijn wider elk ijiis eig gegaan llel fori Usy u iiarvaii U overgave reeiK beriehl IS 1 in den iiaelii onlrninid en de Versaillaiien zijn er zonder slag of Moot liiiiiieimetrokken Vanves houdt nog stand lii eds is ei weder sprake van een veranderiiei lil het oppirbevel der l arijs he troepen iJoinbrouski on er mede worden belast zonder eontrole en op eigi n veruutwoordelijkheid daar Hossel niet wil blijven bevelen waar niemand gehoorzaamt Hij iiani zijn üutblag m een scherpen brief waaruit de verwarde boel der eoniinnne duidelijk nan het licht treedt Zoo was het gerneht gisteren Heden telegrafeert men dat Hossel voor een krijgsr iad is geroepen en Uelesclnze gedelegeerde der Cüiiimmic bij oorlog is geworden In ons vorig overzicht meldden wij reeds dit de Oüstenrijkselie rijksraad geweigerd Iieeft om de wetten van den minister Ilohenwart te onderzoeken Of de gr aaro J ea Het is eiei waarsenijnUjk Althans iu den boszem der eommissie had hij reeds zijn voornemen doen doorschemeren om te blijven liet tweede ontwerp dut ialieie betreft zal niet in hetzelfde lot declen want het zal de onderstcnning genieten der constilutioneele partij die reeds vioeger den Polen gronter eoncessnn had aangeboden dan liun nu verleend worden Kvcnwel zal de stenn der const tiitioneeien af aiik lijk zijn van de honding die de l olen van limine zijde aannemen tegenover den ttcnsch naar directe verkiezingen De cjiistitutioneele partij wil van den rijksiaad maken een wezenlijk parlement en niet een vergadering van gedelegeerden der landdagen Nu is jalicië ongunstig gestemd voor de directe veikiezingen en in het ontwerp van llohenwait wordt aan dit landsehap zelf overgelaten om de wijze te be alen w larop het in den rijksiaad wil veitegenwooriligd worden het is dus twijfelachtig of de Galiciers den koop met de constitutioneelen zullen sluiten Deze laatste heeft er zelf met veel verwachting van want de Weener liberale pers stelt nu tot waehUvoord herziening der grondwet En inderdRad is dat het eenige middel om uit diendoolhof van onsamenlmngendc en elkander tegensprekende stelsels te geraken die tegenwooidig het Oo stenrijksche kei errijk beheersehen Zal evenwel het tegeiiivoordigc kabinet dii grootc hervorming aandurven IJe opheinng der Engelsche staatskerk is het onderwerp geweest van een debat in het Engelsche laI erhuis naar aanleiding van een voorstel des heeren Miall om daartoe ook over te gaan Dit is de eerste vrucht van de opruiming der lersche kerk De motie zoowel door il idstone als Disraeli bestreden uit naam der regeering eit der op i sitie beide verkreeg sleehts Sö tegen Sti t tteinmen Nii tteinin zal liet ijegmsel zich een weg weten te hanen liet traetaat dat aan het Alibama versehil een einde maken moet is den S Mei te Xew ïork tii sclien de Engelsclie en Vincrikaansche gevolmachtigden getcekend Twee eoinniissien zullen dit onderwerp regelen de eirste zal ileijnajslie in beginsel biiiaudelen en uitmaken of de afbreuk door de Zuidelijke kapers aan de Noordelijken gedaau komt voor rekening van het Engelsche goinernement de tweede zal alle eisclien onderzoeken die uit de beslissing omtrent het beginsel voortvloeien indien deze bevestigend lindt Het traetaat loopt dus uit op eene scheiilsreehtcrlijkc uitspraak waartegen Amerika zich tot dus ver steeds verzet had llel schrijft voor dat er vijf seheiilsrechters zullen benoemd worden u l een door koningin Victori i éi n door den president iraiit één door Zwitserland één door lirazi ie en één door Italië liet tracta it loopt 11 jaren met een termijn van opzegging van 2 jaren De eiseheii van Can ida wegens invallen der Fenians op zijn gebied en die van l aigelsehe onderdanen die tengevolge van de Amerikaansehen burgeroorlog seluide geleden hebben zijn nut ont ankel jk virkiaard Hen beweert dut de sc iadeloosstelling die hoog teiu uil dit trae taat kan voortvloeien S it 3 miUioi ii guldens nut zal te boven gaan Eene ondergeschikte qniEstie die aanleiding zou hebben kunnen geve n tot verwikkelingen heeft de commissie in dim zin beslist dat de vaart op de St Lanrensrivier vrij zal zijn en de Amerikaansclie schepen alleen tol te betalen zullen hebben op de Canadaschc kanalen De wet op de uaarborgen aan den paus tot handhaving zijner geheele onafhankelijkheid te verleenen is definitief door het Italia inschc parlement aangenomen Eenige wijzigingen die de senaat er iu had gebracht zijn goedgekeurd in de geheele wet is daarna met 151 tegen 7ü stommen doorgegaan F R A N K R IJ K Het volgende is ontleend aan een Fransche correspondentie in de IniJepehdattce l e irorlaiiiatie van liet goiurrneiiieiit an ersailh s heeft een goeden indruk gemiiakt I ij doet de hoop op een spoedige oiitknoopiie herleven Zij is duidelijker stelliger dan de drpeelies tol dusver aan deprifei ten gericht De verklin mg binnen ueiiiige dagen zijn w ij in l arijs Frankrijk is den burgeroorlog iiioedi hel wil Int nioit lid kan ei ii eiade er aan maken zi ünen iiiei r dan aller oiinist en onj eduld Hetgeen mij in deze gevoelens sterkt zijn de groote toebereidsiden die wij bijwonen Groote hoeveelheden munitie zijn aangevoerd andere volgen nog De SO groote stukken op de Schans te Montretout en do M andere stukken in de buurt hebben voorraad elk voor duizend schoten hetgeen een totaal maakt van 110 000 schoten De wal zal dus doorboord orden mit kogels en onder dien regen zal het den opstande iugen moeilijk vallen zich staande te houden Die groote stukken moeten een bres schieten in den wal Tegelijk maakt men toebereidselcn voor een bestorming de werken der genie gaan goed vooruit e paiaienen zijn zoo goed als voltooid de positieii der V ersailhmcn bij de wnlh i goed versterkt De aardewerken verrijzen en het bonibardeinent vangt aan Het zal verscheiden dagen en nachten duren De beste niikkers der marine bedienen de grootste stukken wij hebben nu slechts geduldig redding te wachten die volgens het gouvernement binnen eenige dagen vo gen moet Den achtsten Mei des morgens te 10 uur is Montretout begonnen te vuren De ledi ii der rrcliteiv ijdc in Je nat vergadering zijn lang niet op hun gemak Zij zijn bang dat als de üiistand bedivoiigen is door kracht van wapenen en den loop der omstandigheden de vergadering vooral tengevolge der gemeenteverkiezingen zal worden ontbonden Zij vreezen nieuwe algenieene verkiezingen daar de laatste niet het wezenlijk gevoelen der natie uitdrukken Het zou overigens gevaarlijk worden voor de vergadering indien zij a mbleef daar zij nooit een wezenlijke gehechtheid aan het tegenwoordig gouvernement heeft getoond eu zich niet de sympathie der natie heeft weten te verwerven In alle gevallen is het zeker dat de natie zich verklaard heeft voor het gouvernement des heeren Thiers terwijl zij wantrouwen toonde iu de nat vergadering zoodat wij ons uu bevinden tegenover eene vergadering die niet van Thiers houdt maar hem niet missen kan en tegenover een land dat van Thiers houdt en niet van de nat vergadering Het is dus waarschijnlijk dat het algemeen stemrecht na langer of korter tijdsverloop genoodzaakt zal zijn zich op nieuw te verklaren om aan Frankrijk een definitieve constitutie te geven ENGELAND Niettegenstaande het diskrediet Van ongeveer gelijke meening is de Economül omtreut dit onderwerp Een conservatief minister zegt het blad zou slechts genadebrood kunnen eten en de natie is nog bijlangna niet zóó verbolgen op het tegenwoordige kabinet dat zij zieli met ecu iuterrcgiinin zou willen belu lpen Liever bdjft zij de hoop I koesteren dat de heer Gladstone nog tijdig het pad verlaten zal wiuirop hij zich nu koitelings begnf De premier zal vermoedelijk die hoop niet teleurstellen Hij heeft slechts gedurende eei igen tijd zich kalm te honden en zal dan geen gevaar loopen ofschoon het niet te ontkennen valt dat de handen hem ecirgerniate gebonden zullen blijven Over het algemeen echter is de verdediging der ri geering zelfs door dagbladen die haar vroeger zeer gunstig gezind aren niterst zw ik Om een enkel voorbeeld te noemen de üai i News nog kort gpleden een ijverige bewonderaarster der regeering merkt thans op dat een debat waarin liet llnancieele plan der regeering algemeene afkeur ng vond wel is waar op een voor de regeering voordeelige stemming is uitgcloopen maar dat de regeering wèl zal doen daarin een les te zien Die uitslag zegt het blad mag beslissend hee en en het is tluiiis zeker dat het huis de begrootiiig N zal aaiineinen De regeering heeft over de gc üelens der natie en over de overtuiging harcr eigen aiuliai gcrs gezegevierd Zij heeft op argumenten iiicl imerderhcdi n geimtwoord inair de argumen