Goudsche Courant, zondag 14 mei 1871

Ü JjJKSsiS f iii i w i i jïïimitoi ii ttmm f iM p i mpp I iii een eiuile er aan iiini t en oii ediild is de re eermi tje lids diinruim oiilruuw terkt zijn de grootc Groote lioevcellieden volgen no T e SO Montretout en de hebben voorraad olk en totanl maakt van lus doorboord AND p ediet waar n voor het ii is kan geen beziid gd itidny limew wenscheii 1 plaats treden van iladIvitief ministerie zon gein eeriualen t geval was z m voortdurend blootzijn tegenstanders te 1 beginselen en de instclIrn Demagogen droolii lijen en personen die hu ze geen voonvendsel Éiuine kracliten vereen igen irvatief ministerie Wat 1 1 hoeft ia een inwendige loiiiinige der voornaamste Il len worden die welsi reliiselienkennis en gezond ertrouwen van natie en iincn zijn ling is Ai Economul om onBervatief minister zegt ld brood kunnen eten en lil l zuó verbolgen op het t zij zich met een interLiever biijft zij de hoop Idstoue nog tijdig het pad leli nu kortelings begaf die hoop niet teleurstel Iij rende eenigeu tijd zich In geen gevaar loopen liiien valt dat de handen lillen blijven Il is de verdediging der en die liaiir vroeger zeer it zwiik Om een enkel l l y NcKH nog kort gple iirster der regecring merkt irin het flnaneiecle plan l i ur lig vond wel is waar loorileelige steinining is legeuring wèl zal doen I ld mag beslissend liee iLit hel liuis de begroo l e leireei iug heeft over I ler ie civeiUiiging barer I ij heelt op iirgmnen I rtourd iniiar de argnmen len mogen voor liel lui vi lilik me keiid worden wij wagen hel Ie hopen dal ij mellerlijd hun doel zullen bereiken llr M niinisleis hebben een les ontvangen waarvan zij vounleel znllen trekken Ongctwijfehl ia een ifrootc misgreep gedaan de roem der regeering lieeft liade geleden liaar bestaan zelf heeft in gev aar verkeerd De overtuiging oen groote fout begaan i ii een groot gevaar geloopeii te hebben moet de regeeriiig tot inzicht leidei BE L G I Ë De Briisaelsohe bladen zijn het niet eens omtrent de verhouding der jiartijen u de kamer Er zijn er drie zooals men weet e oinl libenden of doetrinniren de radicalen en de clericale meerderheid üc beide liberale fraction bestreden elkander vinnig bij de discussion over de wijziging der kieswet I Echo du Parlement beweert naar aanleiding van de discussii n der laatste week dia geëindigd is met de verwerping van alle ameiideiuonteii van jong en oud dat de verhouding dor vorschilloiido ineeningeu ten slotte dezelfde gelilevoii is L J ii r ie aiii e Beige een radicaal blad en iJ scw i v ow lu t speciale orgaan der radicalen verdedigen daarentegen Ae meoiiing dat deze diseubsie in liet park ment de laatfte snik der doctrinaire iartij is De katliol oko partij zegt iiii ts maar linar a ilzwijgen is wehprfkond Dit zwijgen zegt aan ieder die het lioorcii wil de overnimiing dat wil zeggen de meerderheid ia ons Kn ik voeg er droevig bij voor langen tijd lift ministerie is zoo zeker van do f teniming over deze vet dat iiet reeds den senaat tegen aaiialaanden ijflag heeft bijeengeroepen en daar er geen ander voorstel aan de orde is rekent het ministerie er vast op dat dit ontwerp vóór dien tijd aangenomen zal zijn Men zou zelfs het aantal stemmen vooraf kuiinou bepalen Ieder voorstel tot het verleenen van het sfemroeht aan de eapaciteiton is verworpen Wij zullen in aantal aan kiezers winnen doch feitelijk in gehalte vitliezen Volgens de verklaring van den heer Coriiease minister van justitie hersti lt het voorstel der regeering het Bvonwicht Tot dusverre zeido hij was het aantal kiezers voor tsvee derden gelolti rd on voor déu derde onwetend On ontwerp sclienkt nog aan een derde ongeh tierden hot kiesrecht en herstelt zoo het evenwicht Een ieder zal toch moeten tooatenimen dat wanneer dit het gaiiselio resultaat der wijziging is er waarlijk geen roden beslaat om zich daarop te boniemen Overigen verheft de kallinlieke parlij er zich niet te veel oji Zij stelt er zioli slei hts onbeschrijfelijke vüordeelen bij de verkiezingen van voor dit is haar glorie genoeg Ken oiiNol en vrij warm debat zal nog door dit wetsontwerp in het leven geroepen worden namelijk de unest e of men zooals de heer Nooit heol t eene d sens iie van dusdanig politiek belang minder belangstelling bij het publii k gewekt dan deze teriianworiiood heeft men er acht op geslagen De geinoederen zijn afgedwaald Ui t tragikomische schomvspel aii o l arijselie co m hc houdt allen bezig en in gespannen verwaclit ng Kn niet ten onrechte Golieel Knrripa hoeft direct belang bij de ontknoping van dozen trcnrigon op tand dio zonder twijfel den ondergang van Frankrijk zal bewerken iODDA 13 Mki De ucgon eii twintigste gewestelijke vergadering van hot Nederlandsch onderivij oragenootschap in Zuid Holland zal dit jaar op Zaterdag den 3 Juni alhier gehouden worden Belmivo do autoriteiten wioii du be ohrijvingsbricf zal worden tiiogezondcn worden tot bijwoning der vergadering alle oiiderwijzo s in Znid Holland door het bestuur uitgenoodigd Na alloop dor gewone werkzaainlieden die aaiiiuorkelijk bekort zullen vvordi ii zullen de volgendi punten besproken worden n waaraan is do achternilLjang van t gehalte dor kiveekeliugen toe te sehrijvuni in te leiden door den heer J A van Dijk h Zijn afscheidingen in do school aan te bevelen in te lolden door den hoer Kogt e Moet ni l op elke school gelegenheid bestaan voor gviiinasli seli onileruijs in Ie leiden door don heer Solimai Is de bo icliuldigiiig waar dal hot onderwijs in N i doihiiid niet prai liaoh genoeg i In Ie leiden door ileu heer KadoiUiin e üeliiiiii dc t ondenvij ond personeel niet in t schooltoozielit vertegenwoordigd te zijn in te leiden door den heer A J lialibertou ƒ Wordt tcgeuwoordig t solirijfonderrieht in de scliüol behartigd zooals t verdient in te h iden door den heer Kluitman In de pauze zal aan de tegenwoordig zijnde personen gelegenheid gegeven worden tot een bezoek in de beroemde stearine kaarscnfabriek die dan in volle werking zal zijn Na afloop der vergadering zal gelogonlioid zijn tot dinccren terwijl de afdecling ionda zal zorgen dat de aanwezigen t overig deel ii i dag en deu avond aangenaam zullen kunnen doorbrengen Naar wij vernemen ligt er in t koffiehuis de Harmonie van den heer Lampe een adres aan den raad hot verzoek inhoudende om niet zoc sjwedig tot het afschaffen der kermis over te gaan omdat togen dien tijd de epidemie wel geweken kan zijn liet is reeds door ruim 150 personen bewoners van de Markt en dci omtrek daarvan geteekeiid Ill den Utreclitscheu gemeenteraad was donderdag de belangrijke vraag aan de ordc of dit jaar de kennis al dan niet zal gi hoiiden worden Met 21 stenunoii tegen 1 is besloten dat zij niet zal gehouden wolden nadat oeiic motie van den heer I abst om de beslifsing minstens 3 weken uit te stellen was verworpen mot 13 stenunen tegen 7 De heer l absl botoog le dat wanneer over 3 weken de toestand onveranderd was men met moer gerustheid zou kunnen bis uiten de kermis niet te doen honden terwijl dan nog zoo noodig de belaugliebbendon toch de gelcgeidioid zonden liebben huiiue inkoopon te doen Spr wees op de vu e ook iudirekte belangen die door het niet houden dor kermis zouden geschaad worden on verkla irde zich vooral tegen het nemen van oeu besluit ouder zekere pressie Tegen deze beschouwingen kwamen op de hh van den Heuvel die meer in t nigeniceu een tegenstander van kermissen bleek en de heet de üraaf die vooral op het govaar wees dal in het van elders komen van allerlei troepen gelegen was en die er aan herinnerde dat steeds beweerd werd dat belanghebbenden spoedig niet het houden of niet honden der kermis moesten bekend zijn Ken adres der verooniging t it bevordering dor volksgezondheid drong op spoedige besliss ug aan terwijl mede een adres was ingekomen van vorsehilloiide koHiohuishouders aan hot Vreeburg lo Mariaplaats on elders die mot het oog op hunne belaiigoii verzochten minstens de beslissing nog eenigeu tijd uil te stellen In de voordracht van B en Wcth werd er evenwel op gewezen evenals ook door den hoor de jraaf was aangetoonrl dat al inoelit over eenige weken de epidemie hier zooveel minder zijn dat men met het oog daarop de kennis zou kuiineu laten doorgaan het gevaar dat van elders nieuwe smetstuf zou worden aangebracht te groot was om toch niet het besluit Ie ueineii tot scihu sing terwijl het wel niet te vervvaeliteii was dat in ons geheele vaderland de epidemie spoedig zon geweken zijn Onder de buit ngcwone werken welke hot eollegie van dijkgraaf en hoogheeniraden van don Kriinpeuerwaard zich voorstelt in hot dienstjaar 1S71 72 te doen uitvoeren behoort o a het beleggen van een gedeelte Lekdijk met bazaltsteemui glooiing en het vervangen vantivoe hoiitoii dijksinagazijnen door steenen gebouwen Men verneeiut torens dat er plan bestaat om van rijkswege eenige kribben in de Lok aan de dijkon van den Krimpenervvaard aan te brengen Deze maatregel zou het vaarwater in deze met zeer druk bcvuron rivier aanmerkelijk verbeteren Tot ontvanger der directe belastingen te Woerden is benoemd de heer J K Schijtl thans in die betrekking te Iloogeveen en tot ontvanger der registratie te Alkmaar de heer II L de Grave thana in die betrekking te liolsward Te Bleiswijk is met 45 tegen 81 stemmen beslottui dat de kerkeraad der Hervormde gemeente aldaar de predikanten ouderlingen en diakenen zal beuocmen Donderdag zijn in de tweede kamer de beraadslaging over de afd waterstaat en publieke werken afgeloopen Daarna zijn de beraadslagingen aangevangen over de afdceling onderwijs Ilnoger middelbaar en lager onderwijs worden afzomlerlijk behandeld He heer van Kuyk heeft oen iiniendement voorgesteld strekkende 0111 het tractement vim don hoogleeraar Kaiser met ƒ 700 te vorhoogoii i de oorspronkelijke bottrootiiig was eene vorhooging van zijne jaarwedde iiiteetrokkeii ond r bijvoeging dat hij op grond van 30 jarigen dieii sttijd daarop aanspraak had Op de definitieve begrooting is die verhooging tcriiggono men waarom hi hot voorl vorsl gevraagd word of dit ook eene vergissing was Dit was eclitu niet het geval want de minister verdedigde die terugneming in de i iemoric van beantwoording omdat de liooghieraar Kaiscr eerst bij besluit van 7 Jan 1845 tot gewoon hoogleeraar is bevorderd en hij dus nog geen recht heeft op verhooging De heer van Kuyk wees er op dat die berekening niet opgaat nadat de hoogleeraar vooraf reeds als buitengewoon hoogleeraar heeft gel iingo a d In alle geval als de ziuik gelijk hij meende op zijn uüiist genomen twijfelachtig is dan vorderde de li Uijkheid iets te doen voor een man van zooveel talent ook in het buitenland zoo zeer gei iuirdcerd De minister van binucnl zjikeu beschouwde de aa al t i 1 f i it uii I A t h rar jt t Zou onrechtvaardig zijn jegens anderen wier jaren van buifengcuMon hoogleeraar niet hebben medegeteld als het aan don hoogleeraar Kaiser werd toegekend Wilde men nn wijzen op s mans verdiensten men geve ec i blijk daarvan op grond vim die verdienste maar niet door verkeerde toepassing der wet Overigens was hier hot Kngelsch systeem van parlementaire bclooningon nii t inheemsch De minister die de grootc verdienston van den heer Kaiser erkende wilde echter gelijkheid van recht Het beginsel moet goliandliaafd blijven dat de betrekking van buitengewoon hoogleeraar van die van ge voon hoogleeraar oiidorsoheiden is Voor zoo ver hex bekend was bestonden er geen antecedenten en n ware dit zoo dan zou hij toch moeite gehad hebben die te verinccrdercu Ovorigeua geloofde hij dat aan niemand minder dan aan cu heer Kaiser de strijd over zijne bijzondere belangen hier gevoerd aangenaam kon zijn In de zitting van gisteren is ingekomen een brief van den heer Roost van Limburg uit l Iorciicc waarbij deze protesteert togen de beweringen van den hoer vaii Ziunicq Berguiaun bij de discussion over de missie Ic Koine ten aanzien van hem voormulig minister van huitonlandsche jiken Deze is voor kennisgeving aangcnomeii Vervolgens zijn de beraadslagingen voortgezet over de afd onderwijs en wol over het amendement van don hoer van Kuyk botrclfoudc het tractement van den hoogleeraar Kaiser De minister van binnenl zaken verklaarde dat hij de zaak nogmimls had onderzocht zonder zieli af te vragen wat in deze het persoonlijk belang of de persoonlijke weiischeu zouden niedelirongeii maar alleen of do verhoogiug naar wettilijke voor iohrilteii aan den heer Kriser toekomt n nu erkende liij dat hij naar antceodenten gezocht on er gaarne oen zou gevonden hebben maar het was hem niet gelukt want tU gevallen waarop gedoeld werd wiircii van anderen aard De dagteckening der bcnocm ug ala gewoon hoogleeraar moet geldon tui de vidie tijd moet worden afgewacht om art 133 van het besluit vaii 1815 toe te passen De heer van Kek wees er op dat bij een der gevallen de betrekking van geivoon hoogleeraar aan het athonaeiiiu te l iaii ncr was medegerokeiid olschoon het organiek besluit alleen shiat op eene onzer hoogesoJHiien Na eenige discussie is het amendement tot ferhooging van het traetcinent van den hoogIceriur aangonomon met 4 0 tegen 33 stemmen Dam na zijn de algeinoeno beraadslagingen aangevangen over het middolliaar onderwijs De heer lüuckliloet heeft zijn ameiidcinont toegelicht tot toekenning van bubsidie aau middelbare scholen voor meisjes Heden voortzetting Door de cominisslc uit het prov gerechtshof in Zuid IIoll ind is heden na afgelegd examen als candid latiiolaris o a lüogelaten de hr Spruyt van VVaddinxveen lil den luorgen vaji 4 dezer trad een armoedig gekleed jiorsoon eene herberg te Moordrecht binnen waar hij een kop koffie gebruikte waarvoor de herbergierster uit meewarigheid met zijn schamel voorkomen hem geen geld in rekening bracht Na zijn vertrek ontdekte de tapster dat haar bezoeker tot loon voor hare goedheid ilrie biljartballen had ontvreemd gezamenlijk ƒ 24 waard Aanstonds werd de man achtervolgd en aangehouden Tengevolge daarvan Btond hij Donderdag voor de rechtbank te Kotterdara terecht eu bekende zijne schuld aan den diefstal dien hij uit armoede had bedreven De eisoh is eenjaar Dinsdag wordt het roniiis uitgos iroken r O L 1 T 1 K In de gemeente tioiida is gevmiden een zwarte hond de daarop reehthebbende kan hem terug bekomen bij den lieer ooinniissaris vau politic Laatste Eerichten VorsaillO Ï l Mei MwitrehMil en de overige batlerijon onderhoiiilon een verschrikkelijk kanonvuur tegen di insnrgonteii De loopgraven in de riiditiiig der slad voidoreii snol Vaiives zal weldra omsingeld zijii i