Goudsche Courant, zondag 14 mei 1871

HAAST U AaiislaunJcii Maandaj Diiifysdaj en Woensdajy zal Ie wcfifcns verplaalsinfv FI ALE UITVEUKOOP van IA l FACTUllE voortgezet worden lot spotprijzen door A1 DUIES VAN DA1 TZIC Uaven naast de Sociëteit de Réunie gwr Men guiievo c ÏTAA5I en WOONPT A TS attent te ziin en de Prljs Courant te raadplegen in de Goudsche Courant n 1046 r n Zondag 7 Mei 1871 NOORD BRABANTSCH DUITSCHE SPOORWEG ALAATSCHAPPIJ Gevestigd to KOTTEIiDAAf Lfln BOXTEL WfJSEL LEENING groot 4 500 000 Ned Crt Nominaal Kapitaal in 4 Obligation Prgs van Uitgifte 75 J Aflosbuar in 52 jaar pari ÜBLIGATIËN van 1000 en ƒ 250 Ned Crt luschrijving MAANDAG en DIN OS DAG 22 en 23 MEI Prospectussen en Insohrijvmgsbiljetten by P S van der STAAL in E ffecten Gneis k a h uis van tie Nie uwe Haven te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Gouda brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de scheepvaart door de stadvan den 15 Mei tot eu met den 17 Junijaanstaande uiX ziju gesloten zullende zij langsde Turfsingelgracht kunnen geschieden GouuA den 13 Mei 1871 Burgemeester en Wethonilers voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOlil KENKRVÜltl riJN wn IIKl i K IJZKMIOORN loni likojlfjli Londen 12 Mm IV Tmien iiiivcU lii l Uoriclit tcvi ii v iii Ciic li i iiiiiu lir Mi V KiMiivlic rclscnirit to Fitiuisinit Mil 1 slutrii ijii f cü bi liocvc van hi l I lNlc p c l Ur Ut 0ürlipn i l ittinj i vcniiocdelijlv gi on Iccuinu wdhI gciUitcii il bitidiiif zal grsehicdon in bniikliLljctton Parijs 12 Moi l c troepoii vmi Vorsnillralicl bcn f istcri ii beproefd Vmives te omsiii i elen VolKeiis de Commune werd die popiiif verijdelil en zonden de insurjfentf 11 nog altijd nieester zijn van liet Ijvceum en van Vnnvca Te lasy lieeft een verwoed gevecht plaats gehad De insurgenten beweren do barricade van het rk heroverd te hebben De troepen van Versailles naderen meer en mej r de poort van Maillot I de nul e d I t c tr h 1 Ue l morgen een levendig giiwcervuur plaats Schoelcher is in heciiteiiis g noinen ING ¥¥ O N D E N Waarom moeten de bewoners v m den Kluneelcn Sin el iei f ren Donderdag gevaar loopt n dat hunne V Il de scliüol konUMide kuuliTcn door de meestal huUendo boereiikarreu ovcrredi U orden jepassecrden Donderdag kwam eer een vau de Markt terugkeereude boerenkar hollend langs genoetadeii suigel zoodat het rijtuig van den heer Bisdom groot gevaar liep verpletterd te worden Vroeger zag men dien dag doorgaans een politieagent daarop toeiicht houden doch dun hiatsleii tjjd heeft dit niet meer plaats hoewel het waarlijk wel noodig is daar er voor de voetgaugers aldaar geeue stoepen of trottoirs zijn om op te vlueliteii i e bewoners van deu flu ieelen Singel hopen dus dal daarin voorzien moge orden Posterijen Ter kcnnisse van het publiek wordt gebracht dat op den 15 Mei e k eu verder om de zes eken eene nieuwe verzending geopend ie van Nederland naar OostIndiën per stoomboot maatschappij Nederland liet port der brieven bedraagt 20 cent per 16 gr ea dat der monsters eu gediukte stukken 5 cent per iü gr Zij die van de e gelegenheid gebruik wciiseheu temaken wordt n verzocht via Nieuwediep op het atlres te er nelden Verder dat ten gevolge van de invoering der roHierdicnal op den llhijnspiiorweg de laatste ligMiig dtr expeditie naar s üravenhage m pla its van des iniildags ten 2 45 te 4 ure ui plaats Kebbon 40I1M Ifti lï Mtti 187 1 De Directeur van het Postkantoor VAN KRUIJNB Burgerlijke Stand GeaoULN U Mei Coriirhs rit lt r üuiUi J t tttciibogunrtl en M vaa der Snoek 12 Chiistuitni outjtrs 1 van der Kist en J vDii Heitnm Agatia ouder L Grot iietitlfial en M an de Merwe OviBi EDtN 10 Moi J M J Guri wn 1 9 ra 11 C van Duureu 19 j 8 m 11 vtm tier Vin wetl V J au Kersbergeu 87 j 13 T UcijvlU 3 in A tie licus 21 j GcHVWlit 12 Mei J C W ter UrugKi n eu A W la Ijiu POKKEN EPIDEMIE y Hii G tot 12 Mei aangetast 5 Vroegere opgaven Ö2 ï7T iinnr 97 Van welke er 29 overle eu ziin V Getrouwd h k D VAN DE WEG Ik MET rag N HOOGENDIJK fjl OiidrrkcrkaldIJssel 10 Mei 1871 JJI ADVERTENTIEN Voorloopig als VOLONTAJll kan op een handelskantoor EEN JONGELING replaatst worden die ge seiiikt is om loopend werk te verrichten goed kan rekenen en een flink leesbare hand sclirijt t Fmnro lirieven aan het burean dezer Courant onilei tie letters S K F Ouutlu Druk vuu Hiiukinan op ÜINGSDAG IG MEI 1871 des voorm ten 9 ure in het lokaal in de Nieuw steeg wijk E n 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST altlaiir van MEUBELEN HUISRAAD BKHANGSHL eu GORDIJNPAPIER KLEEDEN en KARPETTEN BOEKEN waaronder de PRACHTBIJBELen enz l aiigs te voren te zien BLIKSLAGEESKIIHGiTS hun werk guhcel of ten doele verstaaiule wortlcn gevraagd Adres met Jranco brieven outler nummer 1118 aan de Nederlandsehe Maatschappij tot Algemeene Dienstverrieliting te llottordam De Oudergeteekendo waarscliüwt geene GELDEN of GOEUEKKN aan zijne vrouw C HARTS af te geven daar door hen geeue betaling gedaan wordt Gouda 13 Mei 1871 A LACAN J r Bij acte op den 12 Mei 1871 voor deu te Gouda gevestigden Notaris PIETER MARIK MONTIJN verleden is tusschen de ondergeteekendeu HERMANUS JOANNES WENNTSKES en PIETER an i i ii WANT Gkuwï CoiiNiii iszüüN beide graanhandelaar en wonende te Gouda aangegaan eene vennootschnp tot het drijven van handel in RANEN en alle daarmede maar oonigszina in verband staande zaken in den ruimsten zin genomen onder de firma WENNEKES en v x dkr WANT bij welke acte is bepaald dat elk der Vennooten geregtigd zal zijn tot het teekenen der firma en tot liet aangaan van alle handelingen en verbindtenuseii de vennootschap betreiiende zoodat de overeenkomst te dier zake voor zooverre die niet afwijkt van de gewone haudels usantiën door een lumiier aangegaan de eheele vcnnootscha zal verbinden baten of schatlen onder uitdrukkelijk beding nogtlians dat het geen der vennooten zal geoorloofd zijn zonder toestemming van den medevennoot voor rekening der vennootschap gelden ter leen op te nemen of fondsen der vennootschap aan derden ter leen te geven of bezittingen derzelve van welken aard ook te beleenen of te bezwaren zullende bij het aangaan van die overeenkomsten zoomede ook bij het aangaan van borgtogten en huurcontracten van deze toestemining uitdrukkelijk moeten bljjken door medeonderteekening van don anderen vennoot Do vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd en woidt gerekend te zijn aangevangen deu 1 Jaiuiarij 1871 Geschiedende deze kennisgeving ingevolge de bepaling van Art 28 van het Wetboek van Koophandel Gouda den 12 Mei 1871 H J WENNEKES P vVK W K WANT GCz Sociëteit Ons Geii cy en in het Locaal KUNSTMIN GROOTS SOIREE Op ZONDAG 14 MEI 1871 Onder Directie van A MULLENS in verbinding met ALBERT vui B xtsscl De Wi rkzaamheden zullen be ïiaan in 5 Af deelingou als 1 Tlieatcr Metamorpiioscn Beelden die op het stjjve en slappe koord werkzaam zullen zijn en die zich zelven 3 en 4 malen van gedaante veranderen enz X Buiten ewoiic kuiisttafereelen 4 Buitengewone Werkzaamheden Madame ALBERT van Bmssd van Pi 5 GROOT BALLET T ANTOMIME Entréo voor HH LEDEN en hunne DAMES 50 ets bunue KINDEREN 25 Ota NIET LEDEN 75 Cents Aanvang 8 Ure Van het Orchest half 8 ure A MULLENS VEREENIGING TOT BEVORDERING VVN s ItANDS WEERBAARHEID PREÜE LEENING groot 1 000 000 Verdeeld in 400 000 Loten a 2 50 EERSTE TREKKING op 31 JULI 1871 Prospectussen en Loten zijn steeds ten onzen Kantore verkrijgbaar VVetl Knox en Dortlaiul Gouda Mei 1871 BURGEMEESTER en WETHOUDERS Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DK KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heersohende pokken epidemie noodig is om het bed met toebehot ren en de kleedingstukken tijdens zijne ziekte gebruikt door den aan de pokken overledene IIRISTIAAN VAN DUUREN van welk bed met toebehooren en kleedingstukken de persoon van iKRlUT van DÜUliEN eigenaar is te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 00 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen eu te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een matras gevuld met stroo een peluw gevuld met stroo een beddetijk twee kussens met zjegras twee lakens een wollen deken een sprei een stel bedgordijnen en elf stuks kleederen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant 1 GiMiaan te Gou la den 12 Mei 1871 1 l ul gl llll t ll l en Wi thoudi rs voornoemd I Df Secretaris De liurgeiueester i UliüOl l hl M ltlUlU l UN VAN BhllGKN IJZKiNÜOOKN Bffiemfiii 1870 it oilmgiM 1 t W53 i itgM iffliJ i It leiieiiiif ld H ki aido m bimkIwW ï rorip Er lit n ifiWH nrlbflui Wftfc s n mtatóiai r V s fjll u pi n fwlilpliijuEÏI mdüi dr Btfntf j iiR lii i mil f Mi8 èit j ÉMiiij UWcii m