Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1871

1871 Woensdag 17 Mei N lOöO GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer CJourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nonimers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave t N vau Ihier H den epi geno welk peris al 28 doen gemet een u ijzo aro Uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1870 Vfïvolg De ontvangsten hebben in 1869 bedragen 230515 i de uitgaven ƒ 195923 28 = alzoo sloot de rektniug met een batig saldo vau 34592 45 Voor de begroeting van 1870 werden de ontvangsten geraamd op J 297405 28 de uitgaven op ƒ 297404 40 en het batig saldo alzoo op ƒ 0 88 De eigendommen der gemeente niet bestemd voor den publieken dienst brachten 5643 65 op Hun toestand is voldoende Behalve den kleinen volmolen hebben zfl slechts 36 07 aan materialen en ƒ 51 07 aan arbeidsloon gekost De kleine volmolen onderging belangrijke herstellingen Ter vervanging vau de waterraderen werd daarin een stoommachine an tien paardekrachten met toebehooren geplaatst Ook werd een steenkolenloods gebouwd De kosten bedroegen aan materialen 7088 70 eu aan arbeidsloon ƒ 1155 44 De molen werd voor drie jaren verpacht aau de heer G Hoogendoorn voor ƒ 550 per jaar Het pakhuis op de Bogen werd in publieke veiling verkocht voor ƒ 145C Het onderhoud van de schietbaan was weder kostbaar De materialen kosten ƒ 145 52 het arbeidsloon f 343 92 De gemeente gebouwen hebben weinig meer dan het gewone onderhoud gekost t w voor materialen ƒ 2992 38 en voor arbeidsloon 2304 19 Aan het vernieuwen en onderhouden der straten werden weder belangrijke soniiiieu besteed nl aan materialen 0701 36 en aan arbeidsloon 3716 21 Met de rioleering werd voortgegaan De nieuwgclegde riolen hebben eene kugte van 463 25 meter Zij zijn byna allen van Portland cement slights 71 5U meter bestaan uit aarden buizen De kosten bedroegen aan materialen 10007 46 aan arbeidsloon 3164 32 De toegangsweg naar het station ofscl oon in eigendom toebehoorende aan de Rijnspoorweg maatschappg werd voor rekening der gemeente bestraat met bazaltkeien en een verhoogd voetpad met Vechtsche klinkers terwijl de weg afwisselend met iepen en populieren werd beplant De kosten bedroegen 3616 84 waarin de Maatsohapp voor 1200 bijdroeg Het onderhoud der overige wegen en voetpaden beliep 1842 17 Het gewone onderhoud der plantsoenen werd aanbesteed voor 850 Het auoeien werd buiten de aanbesloding gehouden en besloten dit voortaan in eigen beheer te doen verrichten In het geheel werd voor de plantsoenen uitgegeven 1576 52 De kosten van aanleg eu onderhoud der vaarten kaden havens en bruggen beliep ƒ 104751 97 Het onderhoud der gemeeute begraafplaatp kostte f 289 72 De meubelen in de familiekamer werden vernieuwd Tengevolge van de uitbreiding die de gemeente door toevoeging van een gedeelte van Stein en Broek onderging is het getal wegen en voetpaden binnen hare grenzen gelegen die niet door haar worden onderhouden belangrijk toegenomen Voor de meeste rust de verplichting tot onderhoud op Waddirtxveen voor andere op corporatiën of particulieren De staat waarin zjj verkeeren is vrj voldoende Van sommige kadeu blijft de toestand gebrekkig De onderhandeUngen niet de eigenaars van de Boelekade aangeknoopt om haar in eigendom aan de gemeente te doen overgaan hebben het gewenschte gevolg nog niet gehad Voor de openbare reinheid werd zooveel mogelijk gezorgd De waterverversching werd verbeterd ten gevolge van de bepalingen bij de overeenkomst met Rijnland gemaakt dat voortaan ook van 15 Februari tot 15 Mei gedurende welken tijd dit verboden was door de schuiven aan den IJsel water mag worden ingelaten en dat wanneer gedurende vier achtcrccnvolgeude dagen het stoomgemaal wegens voldoenden boezem stand buiten werking is geweest om den anderen dag in den zomer gedurende 3 en in den winter gedurende l uur de rinketten van wacht en sluisdeuren tot het inlaten van water worden geopend De gezondheidstoestand was niet ongunstig in de laatste maanden zelfs gunstig Het ziektekarakter was het geheele jaar rheumatisch Epidemisch heerschten van Februari tot Augustus mazelen vooral in Mei stierven daaraan vele lijders Het sterftecijfer was iets hooger dan het vorige jaar Op de burgerlijke begraafplaats werden 626 en op die der Israëlieten 10 lijken ter aaida besteld In het ziekenhuis werden verpleegd 51 mannen en 69 vrouwen ontslagen zijn 27 mannen en 33 vrouwen overleden 12 mannen en 20 vrouwen de overigen bevonden er zich nog aan t einde van het jaar Kostkoopers worden in het ziekenhuis niet meer opgenomen die er zijn kunnen moeilgk naar een ander gesticht overgebracht omdat daaraan groote kosten verbonden zouden z n zoodat eerst over eenige jaren het Gasthuis uitsluitend ziekenhuis zal zijn Bij groote toeneming van het getal zieken zou ten gevolge van de geringe beschikbare ruimte wel eens ongelegenheid kunnen ontstaan De badkamers zyn in voldoenden staat Het gebruik door particulieren daarvan gemaakt is gering er werden slechts 71 baden genomen Er werden op de stadsapotheek 19191 recepten gereed gemaakt de kosten der geneesmiddelen bedroegen f 1608 15 Van 281 koepokinentingen is opgave gedaan Vleesch en visch zijn de eenige levensmiddelen die aan keuring worden onderworpen Er werden aangeboden 906 runderen 473 vette en 370 nuchtere kalveren 227 schapen 1226 varkeus en 73 geiten voorts bij den invoer 19914 kilogr rund eesch 570 kilogr kalfs vleesch 111 kilogr schapen vleesch en 913 kilogr spek waarvan werd afgekeurd 440 kilogr rundvleesch Binnen de gemeente werd 291 kilogr rundvleesch afgekeurd Viermaal werden partijen viscli afgekeurd Voor drinkwater wordt in den regel het wa