Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1871

lor uit do grutliloi goiu iuKl l o urdoii godurundo oeiii o iiroii duay s door iustrooiiieud IJsolwuter doorj o jHii ld niiiiir iiomon bijna al de fecalu stoübu iu zich op llot M uter is in massa gezien doorgaans bruingeel van kleur Het beeft geen byzonderoii reuk of smaak Kceds vóór eeuige jaren werden ia jverleg met de commissie toi verbeloriu vi u bet drinkwater plannen ontworpen om de stad ran gefiltreerd IJselwater te voorzien maar de groote kosten aan de uitvoering verbonden en ook eenigermat de overweging dat geer afdoende verbetering zon worden verkregen omdat de opgeloste organisoiie stoffen door filtratie niet uit het water worden weggenomen deden die plannen ter zijde leggen De gezondheidscommissie diende aangaande verschillende onderwerpen hot gemeentebestuur van raad Hare diensten worden op hoogen prijs gesteld WouU vervolgd BUITENLAND Builcnlaiidsch Overzicht De lieeren Th era en Biiniarok hebben beide in de vergadering der volksvertegenwoordifiing inliohtingen gegeven ojntreiit den vredi die toch definitief te Frankfort gesloten is De redevoering van Thiers gaf niet voel licht en daarenboven was de zitting waarin zij werd uitgesproken zoo onnistis dat zij weinig indruk maakte De heer Mortimer namelijk intevpelleerde de regeering over sommige beloften door Tliiers gedaan aan den maire van Bordeaux en naar aanleiding dier interpellatie beklaagde Thiers zich hftirig over de tegenwerking die zijn gouvernement voortdurend andervond en de oiid inkbaarlieid der partijen jegens hem die zoo be aiigeloos op zijn ouden dag zijn rust voor het vaderland opofferde Na een uitstel van 8 dagen vei zocht te hebben als eindpunt van de gevaren die nog dreigen ei chte liij onmiddellijk ontslag of een ondubbelzinnig votum van vertrouwen Een orde van den dag in dien laatsten zin werd dan ook met algemeeiie stemmen op lU na aangenomen In een volgende zitting heett de heer Jules Favre het vredestractaat ingediend Men vindt het telegrafisch overzicht onder Frankrijk Rossel die zijn ontslag genomen Iieeft en tegen wien een bevel tot arrestatie was uitgevaardigd heeft zijn vrijheid weten Ie bewaren hij moet zich in de onmiddellijke nabijheid van Parijs ophouden Delescluze zijn opvolger heeft nii reeds weder zijn ontslag genomen of ligt alth ins overhoop met het centrale eomité Het fieelo beleid van den oorlog is in de war te l inja Zeker taigevolge van de vord n ingen die de Versaillaiieii langzaam maar zeker maken en waarvan niemand te Parijs waarschijnlijk de verantwoordelijkheid weiischt te dragen Uit Vi ri uUes werd bericht dat het dorp Issy geheel in handen der regeering=troe K ii is gevallen uit Parijs vermeldt men ook als gerucht dut Vanves voor de opstandelingen verloren is J e batteriji n te Muiitrctout beantwoordden aan hnii doel De bastions te Antenil en Point du jour zijn onlioudhaar geworden Te Asnières en liieêtre dringen de VerMiillanen steeds verder door Mac i 1alion heeft dan ook zijn soldaten in een proclamatie den dank des vaderlands gebrnclit en in hun d iden de voorteekenen gezien van het Lk ide van den strijd dien alle ware Franschen betreuren De val Min l arijs is nu slechts de qucestie van eenige dagen liet republikeiii cli verbond beraiidslaagt reeds over de vraag welke gedragslijn het volgen zal ingeval de belegeniiirs binnen de walli ii komen Intussehen blijft de commune onverzettelijkhare politie neemt alle inaiitregelen om elke poging te onderdrukken die ten doel heeft de nat garde tegen de commune op te zetten De prnaf van Clianibord heeft getracht de aandacht weer eens op zich te vestigen De ü oKï e bevat een brief van den krooiipn t iidinit wiiariii hij zijn reelit handhaaft en zijn di iikbeelileii mededeelt over den tegc nuooidigeii toe s t ld van Fiankrijk Natuurlijk ademt zijii uisi liiijf een clericalen geest en znl wiiiiig iinliiik make ii liehiilve op eenige kasteeleii en onder de pie toor imlriiit de rede aii den lieer in llisiiiiirek kun11111 MJ kort zijn De Irzt r mihII lii t gelieele telegrafieche o er ielit nrdi r I liit elil nul Alleen inirkeii wij op I Dat h 11 f r inselien liij lielforl ii ts nai r j ioiiil i liii gil lil 11 woidl il 111 lUmsaiikrlijk bepaald was 2 Dat Diutselilaiid de niiiiexiitie verliingl van neg eenige Diiitsch pri kende ilurpeii in Lothiinngeii 111 ruil legen iin Men u l m t gebied bij He fort llnroMT moet de FraiiM he nat vergadering gehoord vvnrden 3 Dal de scliadevergoeiling niet is verminderd i Dat de forten om Parys eerst ontruimd zullen worden na betaling van l j milliard in den loop van dit jaar 6 Dat FrunschLotha ringen bezet blijft gelijk ook Ohampagnc en Belfort tot de geheele som afgedaan 13 6 Dat Thiers zich nog altijd illusie maakt omtrent verhooging der inkomsten door vermeerdering van de inkomende rechten Voor den 2ü dezer moet het triietaat geratilici erd zijn De Frankforters hebben zich zeer ingenomen ge Hiiid met l i roegereii i l ii tege i oord n rijk kanselier Na den maaltijd dien hij bij den burgellll ter Miimm bijwoonde kon Bismarck dan ook niet laten daarop te ziiiipelen Hij wensclite de st ld geluk dat de eerste gruote diplomatieke handeling des nieuwen Dnitscheii njks geschied was in de aloude Duitsche keizerstad Laat de viede te Frankfort ook de vrede worden voor en iiii i Frankfort eide hij en de toejuiehiiigen toen en bij zijn vertrek beuezen dat de verzoening met den overwinnaar van KSKH getrolfen is Op nieuw is een commissie van Elzasser uotabelen wa iroiider de maire van Straatsburg Klein te Berlijn aangekomen om de belangen van den lïlziis zooveel mogelijk te bevorderen De commissie is op een gezellige vergadering genoodigil van de vooriniamste leden van den rijlsd ig en daar zeer vriendschappelijk ja met geestdrift ontvangen als oude broeders In de z tting van het Kngelsehe lagerhuis jl VVoensdiig is met goedvinden der regeering een wetsvoorstel van het lul 11 II Breiid bctrettbnde de verbeteringen bij het opmaken en in de inrichting van de lijsten der kiezers voor het parlement in te voeren voor de tweede maal gelezm Overigens werden er alleen onderwerpen van uiver phmtPelijken of bijzonderen aard behandeld Aan keizer Frans Jozef van Oot tenrijk is door 28 aartsbisschoppen een adres gezonden va irin hem verzocht wordt ten gunste van den piius tegen Italië op te treden en wezenlijke waarborgen te verlangen voor de onafhaiikelijkheiil van het hoofd der katholieke kerk Met andere woorden ij willen dat Oosteiirijk llongarije eisehen zal d it Home aan den 11 Stoel teruggegeven z il worden en de wereldlijke macht des pausen heri teld Gelukkig is Oostenrijk ver genoeg op den goeden weg oiu geen resultaat van dien stap te verwachten I e keizer wenselit constitutioneel door zijne ministers te iej eereii en deze zijn boslutt ti inbreuk van de kerk op het gebied vaii den staat niet langer te dulden De senaat te Madrid heeft Zaterdag met groote meerderheid 85 tegen 23 stemmen het adres van antwoord op de troonrede van Aniadeus goedgekeurd Deze uitslag hoewel met onverwacht is van belang voor het gouvernement en de dynastie Pe lieer Olozaga is lot iiresident der cortes benoemd met 181 tegen IH stemmen De vice presidenten zijn allen ministerieel F R A N K R IJ K In de zuting der nationale vergadering van 13 Mei heeft de heer Jules F avre het vredestractiitit overgelegd Hij t lelde voor het iiair de afdeelingen te verzenden Hij zette de noodlüttige gevolgen uiteen die uit den opstmd te Fnrijs ontstaan zijn en waardoor allej op los se schroeven gesteld werd Men twijfelde er aan eide hij of wij nel in staat zonden zijn onze eu en zaken te regelen en de wet te doen eerbiedigen Het sluiten vim den vrede was daardoor twijfelachtig geworden maar het mocht ons gelukken het w intronwen van den heer von Bismarck te overwinnen en hem te overtuigen dat Frankrijk eenmaal het vredestraetaat geteekeud hebbende alle bepalingen daarvan zal kunnen niikoraeii De gevoliiiaclit gden begrepen dat de vrede in t belang van beide landen gesloten moest worden Ongelukkiglijk hebben wij de i zwareii last dien de opstand te Parijs op ons gelegd had met van ons kunnen afschudden De muiters zijn verantwoordelijk voor de verergering van den toestand Door hun toedoen zal de vreemde bezetting langer duren dan anders het geval zou geweest zijn Maar wij zullen de orde spoedig weten te herstellen wij zullen voorgeene enkele noodzakelijkheid teriigdciiizeu Verder van het vredestraetaat sprekende zelde de heer l avre dat het tneede gedeelte de oorlogsvergoeding binnen drie jaren zal voldiuan worden De a in ruisen toi gi w i ii spuoruegi n zijn op 325 niillioeii gerekend du afuelroKki ii zijn an de tiee eerste milliards V ij In bben aelit kilon cters terrein rondom hit rayon van Belfort gekregen Vervolgens las hij het vridclraeiiat voo en voegde er bij d it het eerste milliard z d betiuild w orden nad it Duit jehlaml erkend al hebbi ii ihit de orde te l anjs hersteld is liet turedi iiiilli inl ildenlsten Mei 1872 en de twee laatste milliarda in 1874 betaald worden De intrest is bepaiild op 5 pC t en IS ingegaan met den 2 Alaart van dit jaar Du depaitenienti ii lieiiedenHeiiie I liure en Somme julleu omniddelijk ontruimd worden Do ontruiming der departementeu Seine Oise Seine et Oisn en Marue zal plaats liebben wanneer Duitsohland de orde zal hersteld iiohten doch in geen geval niet eer dan ua betaling van het derde milliard De Duitsche troepen zullen geen recpiisitien uitschrijven tenzij er eene vertraging pl iats hebbe in het voldoen der oorloguvergoediiig en in het onderhoud der Duitsche troepen De uit Fraiikiijk verdreven Duitschers zullen in het bezit hunner goederen en in het recht van verblijf in Frankrijk heialeld worden Al de krijgsgevangenen zullen naar hun vaderland terugkeeren Zij wier diensttijd ten eiiiue is zuueii aai hunne haardsteden gezonden worden de overigen zullen weer UI het i ger worden opgenomen maar voor l anjs zullen niet meer dan 8O U0 man mogen zijn De garnizueiisp aatsen iu de provinciën kunnen betrokken worden 20 000 man zullen over Lyon naar Algerie worden gezonden Het overige gedee te van het leger zal aan gene zijde van de Loire blijven De heer Favre zeide ten slotte dat de Fransohe ondel handelaars de krijgsgevangenen te Mainz en C obleiiz bezocht hebben Deze waren vol vertrouwen en bereid om hunnen plicht tot verdediging der ord des vaderlands en der n itionale vergadering te vervullen De 20 üüü man die naar Ljon zullen vertrekken zijn reeds van Duitschlaud op wegj de andere troepen zullen onmidilelijk volgen De heer Favre heeft de urgentie voor het vredestraetaat gevraagd Dienovereenkomstig is besloten De harde voorwaarden van liet traetaat hebben in de verg idering en bij het publiek een diepe ontroering te weeg gebracht DUITSOHLAND In de zitting van den rijksdag van 12 Mei heeft de heer von Bismarck medegedeeld dat bij het sluiten van de vredespreliminairen ds overtuiging bestond dat het definitieve traetaat na verloop van 4 a 6 weken z ii kunnen gesloten worden De gebeurtenissen te Piirijs die de Fraiische regeering in de uitoefening v iii het uezag belemmerden sloegen die verwachting den bodem iii De vraag rees of de Fransohe regeering aan hare verplichtingen zou kunnen voldoen De afstand van grond was geen bezwaar daar de in te lijven provinciën zieh in het be it der Duitschers bevinden maar de vergoeding van oorlogskosten Pe ernstige be urgdheid die la ardoor bij hem ontstond noopte hom tot een persoonlijk onderhoud met een lid der Franselie regeering Indien die onderhandeling niet tot hut geweiisohte resultaat had geleld dan zouden de niutschers zich hetzij in overleg met de commune hetzij met geweld van Parijs hebben meester gemaakt om vervolgeus te eisohen dat de h ransche troepen tot achter de Loire zouden terugtrekken Eerst daarna zouden de onderhandelingen op nieuw hervat zijn geworden Hij vertrok naar Frankfort ten einde er de noodige waarborgen van de Fransche gevolinaclitigden te eisohen maar geilurende de onderhandelingen deed zieh de mogelijkheid voor om den defiiiitieven vrede te sluiten at hij wi uschelijk achtte voor beide lauden daar de militaire lasten voor Duitschlaud er door viriiiiiideren en Frankrijk in de gelegenheid wordt gesteld zich spoediger te consohdceren Het is derhalve tot een vredestraetaat gekomen met de tegenwo irdige regeering van Frankrijk die beter dan eenige andere die zich in hare plaats zou willen stellen bij machte is aan de wenschen van het volk te beantwoorden Er zullen nog eenige bij ondere punten moeten geregeld worden inaar de vrede is bereikt De termijnen tot betaling van de vergoeding in geld zijn op nieuw geregeld Het eerste halve milliard wordt binnen dertig dagen voldaan na de inneiiiiiig van Parijs de bitaling moet geschieden in specie of iu biljetten op soliede baiikeii de Kngelsehe Nederlaiisdohe rruisisehe of Belgische of in eerstehaiidspaiiier De tweede betaling groot een milliard moet plaats vinden in den loop van dit jaar utterly k voor ultimo December Eerst daarna zijn de Diiitscliers gehouden de vestingen om Parijs te ontruimen Bravo Een half milliard moet betaald worden vóór den Isten Mei 1872 de overige 3 luilhardeii worden vokhaaii overeenkomstig de bepalingfn van de vrcdespicliminaireii en moeten derhalve voorden Isten Maart 1874 zijn afbetaald De Fransche regi enng hoopt aan een en ander te voldoen De regeling van de handelsbetrekkingen tussehen beide landen heeft tot bezwaren laiileuling gegeven De Fransche regeering wil het Imndelsvcrdrag opzeggen liet bchyiit daarvan KD SK lllli IjKii iTr S KI i 5 l Il ln IS T erf 1 nUopl H i i ii f jkj ia iBEAlffi f Uw H Mh Ai lel fdf isKT wjuiw wj 1 ilir ifoiirtmm looil i ft imt Ljniiüni ïl fj ném uci pi iti lufd pmntii aft ïnAijlw ml Je lllili nid l ti r JatBlpnuiooitilmiiil tod win a is JfT 7 kaïB k 1 k leiiïptair teuji to s £ l KliMifÉiUiljisltiii it i kmte J I Éd ill ta 1 M a t v i j i ii V4iiiluii ii i nwt lit If H