Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1871

Ai 5 ♦ K li uaiil I il ilcii Isten iiuds m 74 bejNi ild op 5 pCt en ii i du jiuir De de un en Si nnie zullen i Pp ont uiming der et Oiae en Marne idilo 1 de orde zal fceva niet eer dan na j Duitsche troepen 11 tenzij er eene ildoen dor oorlogsder Duitsclie troe II Duitschcrs zullen m het recht van iden Al de krijgslowiauu tt ugKeere4i zullen naar hunne uverigeu zuUeu weer Ulnar voor l arijs It 11 mogen zijn De llirii kunnen betrokken Lyon naar Algerie j edoe te van het leue blijven dat de Fransohe enen te Maitiz en k aren vol vertrouwen erdediging der orde vergadering te vertiar Ljon zullen verand op weg de auvolgen ntle voor het vredes1 ernstig i besloten et traotaat hebbeu in ek een diepe outroe A N D d i van 12 Mei heeft ld dat bij het slui overtuiging bestond oop van 4 6 weken e gebeurtenissen te brug in de uitoefening lü gen die verwachting s of de Fransche rexiu kunnen voldoen a bc waar daar de i t be it der Duitsehers r van oorlogskost n li irdüor bij hem ontprsoonlijk onderhoud Jee mg Indien die on wu pchte resultaat had zich hetzij in over Be geweld van Parijs v Volgens te eisohen 1 1 ter de Loire zouden lijden de onderhaudeIfnjordeu Hij vertrok i e piüod ige waarborgen i djn te eischen maar leed zioh de mogeItieibn vrede te sluiten ƒ o r belde lauden daar Isililmd er door veriniuplejfi iheid wordt gestehl en Het 1 = derhalve tot me de tegenwoordige bed ilaii eenige andere illni stellen bij machte It vtUc te beantWQordcu luiert punten moeten geiene B bereikt ï l de vergoeding in Htt eerste halve mil ai en Toldaan na de in l igtnoet geschieden in e Unkeu de tjigelsche I cl isohe of in eersteling groot een milliard 1 op van dit jaar uiterE rst daarna zijn de t Ugc om Purijs te oiitJi mlhard moet betaald l i 1 72 de overige 3 eremkonistig de bt pa irei CU mueteu derliiilve I afliltiiald De Fransche mdi te voltloen be rekkingen tusseheu en siiiulciding gegevpii l t 11 rili lsvertlrag opzeg iliDitile tlouauenuikom i li t iw tot het ver oei 1 niee tlieguii9tigtle uoiiiler moeten ver stiiiiu wonlen Kiigelautl üelgie Nederland Zwitserland Oostenrijk tui lluslaiiil Ten aanziei van de grensrogeliug werd bepaald dat het rayon vaii Belfort niet in leehuisoheii zin moest wortlen opgevat het werd daarop inet 4 il 5 mijlen uitgcbrciil Hij had den weusch te kennen gegeven om nog eenige Ouitsclic gemeenten bij Thionvillo aan Dnitschland te zieu afstaan mnar de Fransohe regeering verklimrde zich onbevoegil daarin toe te stemmen Hij had toen verzocht dat dit imnt aan de goedkeuring Tan de nationale vergadering 7 ou worden onderworpen hebbende hij zioh bereid verklaard ander grondgebied bij Belfort in ruil af te staan Duitschland heeft een gedeelte van den Oostelijken spoorweg die door Lotharingen en den Klzas loopt t u Xelv e g ir end i V h v De ratificatie van het vredestriictaat moet binnen tien tlagcn geschieden eindigende den ZOsten dezer maand llij gelooft dat op die wijze verkregen is wat redelijkerwijs van Frankrijk kon worden verlangd De Duitsche grenzen zijn vcrzekertl eu naar meuselielij ke berekening is ook de betaling der oorlogsvergoeding verzekerd iVog hoogere eischen te stellen zoude van de zijde van Duitsohlantl nieuwe oflcrs gevorderd hebben Hij is overtuigtl dat het in de bedoeling der Fransohe reget ring ligt het vredi straet iat getrouw nn te leven en dut de middelen daartoe onder haar bereik liggen De Fransche minister van Financien deelde dan ook de vrei S niet dat de betaling der oorlogsvergoeding voor Frankrijk met onoverkomelijke bezwaren gepaard zal gaan Hij uitte ten slotte de hoop dat de vrede duurzaam zal zijn en heilrijk voor beide landen zoodat Duitschland van de verworven waarborgen in vele jaren niet zal behoeven gebruik te maken om zioh tegen nieuwe aanvallen te verdedigen BINNENLAND GouD 18 Mh Aan het einde dezer Courant zijn de uren van vertrek en aankomst tier spoortreinen zooals die sedert gisteien loopeii o geuomen Men schrijft ons uit de Mblaiserwaard 12 fei Tengevijlge van voortdurenil koud weder is het bezaaien der voor den heunepbouw bestemde akkers zoo laug mogi lijk uitgesteld De tijd daarvoor is echter thans daar om welke reden men allerwege doende i liet zaïul in lU U groiul te brengen Vqor gelijkmatigen opslag ontbreekt echter genoegzame zonneschijn Du hier en daar ontkiemende hennep lijilt tloor gebrek aai warmte De naehtvorst heeft aan vtle in bloei staande vruchtboomen nog al schade toegebracht Zelfs meeiicn sommigen ilat enkele aardappelen afgevroren zijn Over het algemeen Jcomen de vroege soorten breedgestoeld boven den groiul waardoor hoop bestaat op eu goed beschot De weilanden zijn in vele polder i nog ongemeen vochtig zoodiit het vee vtiel gras vertreedt en menig veehouder leeds behoefte heeft aan voldoende weitle Eenige dagen acht maar vo ral zonnig weder zijn dnaioin hoogst gewenscht Wegens de thans heerschende ziekten heeft de regeeriiig op advies der geneeskundige autoriteiten bevolen dat het kampeercn der troejien in hiui Juli en Aug niet zal plaats lit bben en alzoo de militieiis van de lichtingen van 18 i7 en 1868 niet oniler de wapenen te doen opkomen tot bijwoning tier najaiirsoeleningen Mitsdien vervalt ook optie voorgetlragen begroütiiig een som au ƒ 2b9 652 voor het kaïnpeeren daarop uitgetrokken De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden dat dit jaar drie jongelingen na afgelegd examen als sehcepsklerk zullen kunnen worden aangesteld De jongelingen die tot dit examen hetwtdk in de maand Augustus zal plaats hebben wenschen te worden toegelaten moeten zijn Nederlanders en op den 1 Jan van dit jaar den ouderdom van 15 jaren htïbben bereikt doch mogen hun 18 jaar nog niet zijn ingetreden nlzoo koincn alleen zij in aanmerking die geboren zijn in de jaren 1854 of 1855 De kuiidiglieilen bij het examen vereischt wortlen opgenoemd iii de Sfaafs Cmirant aii Vrijt ng Ouders of voogden die verlangen ilat hunne zontin of pupillen bij het exameii meile linj eii moeten tlanrtoe vóiir den laiit iteu Juli iiaiist een veivoektelirifl op zegel aan tien niiiii ler vim marine imlii iien wnarvnn tie iuhouil metle wordt opgegeven In tie zitting van tie tweede kamer van Ziilerilng heeft lie lieer van Ziiiiiit i ii r iniimn verlof gevraagd 0111 lip cni iiatler te bepalen tijditip zijne beseliouwmgen luuili te ileeleii over tien iii tie vorige zitting voorgeIcztMi brief vnu den lieer Koe t vnu Tiimburg Onderseheitlene leden ludakten bezwaar dil verlof te erlüenen alleen werd verlof M rleentl tot het vr igen van inliehtiiigen aan de regeel ing maar uit t om particuliere besehoiiwingen te leveren hierviin was geen voorbeeld bekend Als tie heer Hergmann zijni beschouwingen mededeelde kou ook tic heer Hoest weder een brief schrijven en dan kwam de kamer in rorre ipondentic met iemand die in ecu vreemtl land verblijf houilt De heer Bergmanu zeide daarop dat daar zijn doel gi iioegzaam bereikt was hij de kamer niet langer met zijne zaak zou bezig houden De goheele zitting waa verder geheel gewijd aan art 138 subsidiën voor inrichtingen van mitldelbaar onderwijs van hoofdst V dor bcgrooling en wel over het amendement van den heer Jonckbloet tot ubs u iiig vtiii iuUi ja s liolcu voor ineiajes De minister heeft het woord nog niet kunnen voeren Maandag was tie minister aan het woord Hij besprak drie punten de zaak z lve het amendement en de wijze waarop de voorstellers hun doel trachten te bereiken De minister erkent de bi hoefte niet er is reeils een F reven merkbaar tot verlioogiug van het peil van dat onderwijs op bijzoudeje inriclitiugen Men wachte daarom de werking tlaarvan tie praktijk af om diuirna te oordcelcn of en u aar subsidie noodig en nuttig kan zijn Naibit nog tie hh Jonckbloet en Jreniers het woord hatlden gevoertl werd het iimenileinent met 47 tegen 26 stemmen verworpen Vervolgens is de discussie aangevangen over het lager onilerwijs in het algemeen Het zeer uitvoerig verslag tier nfdeclingen van de tweede kamer nopens het voorstel van de heeren s Jacob c s tot bevordering van een geregelden stoomvaartdieiist tussehen Vlissingen en ew York is verschenen Het behandelt de iiavolgentle punten 1 of het recht van initiatief hier niet al te veel wortll uitgebreid 2 de meerdere of mhthre volledigheitl tier memorie van toelit hting 3 de waarde van het lianilelsverkeer tussolien NetlerlantI en NoordAmerika op ziehzelvu en de wensclielgklieid tier uitbreiding van middelen van verkeer 4 moest tlaurtoe een stoomvaartdieust op zulk eene groote schaal worden ingericht 5 Zoo ja moest dan Vlissingen het uitgangspunt zijn of Rotterdam i l e rijkssubsidie op zichzcivc CU in beginsel en in verbaiitl met de daardoor vanwege den staat zelf geschapen concurrentie met de Hotterdamsohe ondernemiim T Op welke gegevens berustte het bedrag tier subsidie ad ƒ 60U l 00 gedurende 10 j iren Was er geen ander miiïdel van tegemoetkoming mogelijk Over alle deze vraagpunten worden breedvoerige bescliouwiiigeu gewisseld mor tryrn nf uver zonder tlat ergens van eenige bepaalde lueertlerheitl blijkt Eindelijk 8 Laat de tegenwoordige toestand van s rijks financién het verhoogen der stantsbegrooting met 6 ton goutls gedurende 10 jaren toe Daarover hcerschtcn drieërlei gevoelen X Ja de productieve j 2 ontijdig bij de omehrImd omtrent de toekomst o zer geltlniiddelen en het verbroken finanoieele evenwicht 3 neen met betoog op de fiuancii ii de onzekerheid tier ontlerneming den druk der belastingen de noodzakelijkheid van vele nieuwe uitgaven het lage cijfer der tractcmenten van vele ambtenaren en zooveel meer De algemeene vergadering van het Neilerl schoolverbond zal dit jaar geh mden worden te Zwolle op Vrijdag 2 Juni e k Omtrent het voorstel van de afd l eek strekkende om door de hoofdcommissie pogingen in het werk te tloen stellen tot invoering der leerplichtigheiil praeadviseert de hoofdcommissie dat naar het eenparig gevoelen harer leden de behandeling daarvan haar minder raadzaam schijnt deels omdat ZIJ de waartle van hot door Leek voorgestane beginsel geheel in het midden latende eene hernieuwing der daarover nog zoo kort geleden gevoerde discussien niet wenschlijk acht deels omdat de ri dervinding haar reeds nu op overtuigende wgze U leerd heeft dat ook buiten toepassing van dat beginsel de strijd tegen het schoolverzuim niet vruchteloos behoeft gevoerd te worden en dat het in elk geval zijne nuttige zyde heeft op den aanvankelijk niet zonder goed gevolg bewandeltlen weg voortgaande eene ernstige proef te nemen met de zedelyke middelen waarover het schoolrerboDd te beschikken heeft Volgene mededeeling van de Fransche regeering zullen voortaan geene vreemdelingen in Frankrijk worden toegelaten dan voorzien van een behoorlijk paspoort geviseerd tloor eene daartoe bevoegde Fransche autoriteit en tegen betaling van het daarop gestelde recht zooals tlat voor löbü in werking was De l rov Staten van Drenthe hebben tot lid van de eerste kamer tltr Stiilen Oeneraal lierkozen tien heer mr V J Toncken met 25 stemmen De heer jlir V A aii der l Vlt ImrgemeeHter van Ass eiO verkreeg 3 steiuinen i ii de heiT mr II Min Lier te Assen I utein Twi e biljetten waren in blanco Brief van een jong Indisch Korporaal B Ifi Maart 1871 Geachte Beginnende met mij te veroiitschuldigoii dat ikniet eertler aan niijuc verplichting heb vohliian zalhet er ilaii eintlelijk met echtte Inilisohe traagheid toekomen dat U iets van mijne omstandigheden zultte weten koineu Tot nog toe is het mij wat gezondheid aangaat uitinunlend n eegcloojien want ikben nog niet ziek geweest De reis naar hier was nog al gelukkig uitgenomen een weinig stormweerwas de wind vrij gunstig en wij hadtien ons aanboord een korps muziek geformeerd evenals luenbiju in het noorden o de bocrcnkcrmisscn zien kan het eten was vrij g d Bij i rze aaiik nst crd wij verwelkomd door een kapitein die ons met echteoudgastenwelsprekciulheid eene vaderlijke vermaninggaf die ongevticr aldus luidde Nou motten jidliemaar goed oppassen hé 1 dan kan het jullie noggoeilgaan in de Oost maar anders krijg jullie opjo hoor je hc Ce kunt licht begrijpen hoe ons dit opwekte en vooral bij tie heffe vanons tr insport het voornemen versterkte zioh het eenmaal waartlig te maken door zulke oHieiereu Ie worden gekommandeertl Eenige tingen later werden wij door den legerkommandant een oiiil mannetje met stalen knevel groengele oogcn tien iliiizentl gulden pensioen als raad van liidii en eene hooge stroptlas ingedeeld of liever uitgedeeld aan de veisehillende afdeelingen en mij viel de eer te beurt naar Sahitiga te wortlen gcexpedii erd Twei miianileii later werd ik weder van ilaar naar Meester Jornelis gezonden waar men mij tot geweermaker wilde verbakken Het zou niet veel geholpen hebben al liiid ik gepretendeerd koek of bollenbakker te zijn doch ik koos de beste partij en maakte alles zoo recht als bakkersbeenen zoodat ze mij wegens verkecrdzien als onverbakbaar verzonden naar B een hoekje grond waar de lieve God bij tl schepping zeker niet aan heeft geilacht want il in geloof ik bepaald dat Hij het in plaats van hier bij Amersfoort opue Zeisterhei had gedetacheerd En hier zit ik uu sedert circa tien maanden te I kijken als de hond voor tie deur eens slachters en wel in de kiizeinatten van ecu fort met een troep Javaaiisetie soldaten die niets doen tlan opiiimsehuiven en een liaiidvol Europeanen die in eeuwigdurend half delirium tremen hun lanten even voortzetten zoodat men doordien ge tadig misdaden waarvan enkel de naam reeds doet beven hier aan de ortle van tien tlag zijn ge i el gevoelloos wordt voor edele intlrnkkcn en doortlien tie kring onzer gedachten slt chts tot weinige voornerpen zieh uitstrekt men hierspesdig geheel geili inoraliseerd en het volmaakste evenbeeld van een os is Ik ver et mij hiertegen zooveel mogelijk maar ik kan er toch niets tegen doen dat zich langz ainerhaiid eene bcpaaltle mensehenverachting van mij meester maakt en dit moet men ondervintien om het te kunnen begrijpen J och wat zal ik doen alhoewel ik kan zeggen niet slechter te ziju dan een ander meiisch is liet evenwel mijne eigene schuld zoover te zijn gekomen ik heb deze loopbaan gekozen en hoe zal ik mij opheffen zonder iemand te kennen lerwijl het toch zonder dit eene bijna bep ialde onmogelijkheid is zoover zich op den voorgrond te plaatsen om in aanmerking te küiiieii voor Meester Cornelis hetgeen toch de eenige weg tot promotie is De spreekwijze zegt wel ieder soldaat draagt t en inau schalksstaf in de patroontasch düoh daar het Z M in 11 1 wijsheid niet heeft 1 beliaa d de artillerie van patroontusaclien te voorzien begryp ik niet wa ir ik de mijne moet zoeken Vroeger ziju die examens bij de bataiUons afgenomen en u begrijpt wel hoe dat ging meestal onder eene flesoh wijn Van daar die officieren die thans onder den naain van oudgasten bekend slaan waaronder er velen zijn die oin hun beestachtig gedrag en hunne willekeurige veeltijds i nei rlijke hundeliugen veracht worden zelfs door den geringsten soldaat hetgeen door het geheele leger eene onilermijning der discipline ten gevolge heeft Stel u nu ht t sold iteiileven voor ontler deze korte woorden willekeur der meerderen bestolen tloor hen die daarvoor moesten waken naast tien gevluchten Eiiropetsohen bmdiet eu den weggejaagden olKcier en doctor in het gelid door een burger als een wild beest geschuwd gestadig genoodzaakt tie menschüiiteerendste taid aan te hooren gedoemd tnn wezens die men to ilicp veracht om ze aan te zien kanii radeii te noemen ziju tijd in bijna onafgcbrokene leiligheul inoetende doorbrengen en niet een nieiiseh daar ijiide aan wien men zijne gewaarwordingen k Tii mededeelen zonder als een gek te wortll n iiitgekri ten tlan zult u ten minste een gedeelte der seliadnw z eii van tien sclicidsmuur die tus elien den soldaat ilie fitsoeiilijk mensch is evenzooj en tie buitenwereld is opgetrokl en oeh ü Ie roi Ie savait kan men ook hier eggen want ik ben verzekerti tliil Jaarlijks de be te rapporleii naar llollaiitl wortlen gi omlen doeli men zal na de iiiteenhpaltiiig van du ii smeiileiidm bom begrijpen tlat du I I