Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1871

W f BIS sslpeter niet goed dourkneed was j en men wil toch immers bedrogen ijn Om u nil eene duidelijke beschrijvinj van Indic te geven daartoe is niijnc pen niet in staat en n ïult wel loüveel daaromtrent gelezen hebben dat dit onnoodig isj daar eehter mijn inziens deze besohryvinpen geen var nlhn een werkelyk beeld van Indie daarstellen omdat zij veeltijds slechts door winstbejag worden ged eveii of om een lintje verlegen z jn voor hunnen schrijver zot wil ik trachten u zoo goed ik kan mijne opmerkingen mede te deelen hopende u wanneer ik u soms verveel mij toch de eer zult bcwijyen ann mijne domheden uwe pijp aan te steki n daar dan het papier toch nog ergens dienstig voor Kal zijn Wordt vorvolgd Laatste Berichten Versailles 14 Md avomls 6 ure Onze troepen hebben liet fort Vaiivcs bezet naihit de opBtamlelinuen het hadden verbiten langs ond raardbche gangen waardoor het met het fort Maiitrouge in gemeenschap stond Vijftig kanonnen en acht mortieren benevens eenigc opstandelingen uit Ivres zijn in handen der onzen gevallen In het fort Vanves vonden onze troepen een honderdtal doodeii Blijkens berichten uit Parijs neemt de verdeeldheid aldaar tue Courbet wordt als gedelegeerde voor de zaken van politie vervangen door Ferrc Bucharest 15 Mei Bij de verkiezing van gedeputeerde van het eerste kiescollege hebben de regeering en de partij van orde eene besliste zege bevochten FariJB 15 Mei des middagi T e troepen van Versailles zijn tot den ringmuur doorgedrongen van de porte de la Miiette tot aan de poort van Issy De soldaten wisselen geweerschoten met de insurgenten op den ringmuur De insurgenten zijn uit de versohansingea tusschen Vanves en lasy verjaagd In den tuin van de ïuilerieen zijn batteryen opgericht ten einde de Champs Elysées des noods in de flank te kunnen aantasten Het is zeker dat eene breed vertakte samenzwering tegen de commune ontdekt is Het paleis en de tuin van het Luxemburg zijn gesloten en door vier bataljons bezet uit vrees voor een opstand Versailles is Mei in den r ng auur is reeds op onderscheidene plaatsen bres geschoten De porte Anteuil is geheel vernield Het bresschieten wordt ijverig voortgezet Het Congres met de gedelegeerden uit Lyon is mislukt Een veertigtal afgevaardigden zijn gisteren wel aangekomen ma ir terstond n iar Ijvon teruggekeerd omdat er geen kans op elslagen bestond Burgerlijke Stand GeboulN 13 Mei PranciscuB ouders A P Anders en T de Vroege Juhan Matthijs ouders C van 1 reu en en H Brcuklandrr Sophia WiUemiua ouders A l Lcttang en S V ou llijswgk U Joh iiiiiii üudci A van Os en M aQ Zutjiltcn Jcliiiiiiia ondern T vim di u End en J Jongeneel 15 Siruon uudtrs A deu lluUander en C Scliotel OvEULiDiN 12 Mei A Verlioef 57 j 13 F Binee 4 w 14 L Schooi rrwuerd huisvr van C vao Vliet 44 j G Verhoef 19 j C Kroon 63 j K M Weiland 32 j V Webtr 69 j C J llosch l j S m 15 VV C Bouwman 3 j 4 m ADVERTENTIËN fflATINÉE fflUSIGALE DOOR HET Korps Moornblazers VAN HET Regimen t Scliu tterij te ROTTERnAM uitsluitend uit Dillettantou te araeii gestold biJ dcszelfs Ix zoek te loxula beleefdelijk aangelxidon aan de IjKDEN der Sociëteit ONS GENOEOEN aldunr op DONDKliDAU 18 MEI 1871 iea namiddng s ten hall twee ure Diveeleur de Hoer M VAN LEEUWEN HEEUEN LKDEN met liuinie DAMES en KINDEKEN licbbcii vr Mi toe j ang Gevraagd bjj Uurgorlieden van de 1 G voor eeu Burgerman Kost Inwoning enz met e n vr e Kamer gemeubeleerd of ongemeubeleerd Adres letter Z b den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier VOOR LUDERS AAN Speysserd Geachte lieer Tandvieeater Pof r 3r beidene Heeren word ik uitgenoodigd een voorraad van uw AN AT II E lil iNMONDWATER op te doen daar ik reeds eenige aangekondigde middelen heb doen komen die helaas aan het doel niet hebben beantwoord Van uw ANATHERINMOND WATEIl heb ik thans de overtuiging dat het den grootsten lof verdient want myn dertienjarige zoon die reeds maanden achtereen dagelijks gedurende eenige uren door tandpiju gekweld werd is door dit middel daarvan bevrijd geworden Een goed vriend gaf my een eetlepel vol van uw Mondwater en de pyn was verdwenen Derhalve verzoek ik ü mfl per Isten stoomboot met uw rekening aan hot agentschap te Tolna een dozijn flesschen te zenden Met betuiging mgner hoogachting J N MIHEK Koopman Te verkrijgen Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk K 123 te Rotterdam bij F E v in Santen Kolff apoth en A Sehippereijn C blaaiiwe porceleinwinkel te s H ige bij J L F C S iabilié apoth te Leyden bg E Noordyk te Utrecht bij F Altena npolh te Amsterdam bij ï van Windheim 8c C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A VVoltf knevels en baard Die niet gelooft neem ik per contract aan 63 Getuigsclirifteu Volgens beloften kunt UEd deze verklaringpubliek maken daar mijn vriend en ik in 12 weken een volkomen Baard hebben bekomendoor Prof MINDONa BALSEM Atnsterdam 1871 Get Geruit Theonisssen Rotterdam G C v d WERhF France aanvraag bij den eenigen THEOPHILE St Nicolaasstraat 403 Amsterdam NB Een flacon a ƒ 2 is voldoende Het wordt geheim ingepakt en men ontvangt den bestellingsbricf terug Kissinger Pastilles uit de zouten van de i Rakoczy te Klmtufen van voor treffelijkewerkingte gen traagheid derspijsvertee rings orga nen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebreki hiiniorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid Do flosch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoczy bevat kos r O et Depots te Gouda bij Apotheker J H B IERS te Rotterdam in alle Apotheken Gouda Pruk van A Biinlmin KON ÜEIUH MINEK VVAÏEE VERZENDING Tegen JUNIJ ot JUL1 1 aanstaande wordt te huur gevraagd een Beneden of Bovenhuis huurprijs 200 a ƒ 250 s jaars Brieven ranco onder letter A aan het Bureau dezer Courant Altijd Winst nooit Verlies 30 0 KEIZERLIJK TüRKSCHE PREMIE OBLIGATIES 400FRANCS NOMINAAL w iarvua uij Ij Li ote rek ing up 1 CrUlSTX 1871 reeds prijzen v m 300 000 25 000 10 000 2000 tot 400 francs 7Rkeb moeten gewonnen worden J sarlijks hebben 6 groote trekkingen plaats met afwisselende Hoofdprijzen van 600 000 400 000 300 000 200 000 francs alsook prijzen van 60 000 30 000 25 000 20 000 10 000 francs enz Wij bieden 3 pCt jaarlijksch rentegevende Origineele PremieObligaties tegen deu Koersprijs of tegen betaling in 18 maandelijksche termijnen aan De eerste termijn bedraagt 5 Gulden HoU et voor een Obligatie en 50 Gulden Holl et voor 11 Obligaties die dadelijk aanspraak geven op de prijzen welke op 1 Juiiij e k getrokken worden TiirKselie 3 pCt Obligatien mogen overal gekocht en gesjjeeld worden Prospectus franco en gratis Bestellingen raet het bedrag in banknoten goud of po stwissel word prompt uitgevoerd Lijsten worden na elke trekking ten spoedigste gezonden GOLDSCHMIDT en SCHLESSINGER Bankiers Langestrassc 51 Traitkfoft ajM Van GOUDA naar Moordrecht 8 53 1 2 1 6 39 Nieuwerkerk 8 53 11 33 1 24 4 33 6 39 10 Capelle 8 53 1 24 6 39 R01TEBDAM 8 18 8 53 9 14 11 33 1 24 2 01 4 33 6 39 7 18 10 Zevcuh Moerknpelle 8 56 12 56 4 36 8 43 Zocterm Zegwaard 8 56 11 86 12 55 3 25 4 3ft 6 36 8 43 9 56 Voorburg 8 56 12 55 4 36 8 43 sGiuvENUAGE 8 56 9 41 11 36 12 55 1 58 3 25 4 iii 6 36 7 21 S 43 9 5B Oudewalcr l 5 9 41 11 33 3 25 4 31 6 36 Woerden 6 54 9 41 11 32 3 25 4 34 6 36 8 46 llarmelen 6 54 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 36 8 46 Utbelut H 54 8 30 9 41 U 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 9 58 Amstekuam over Harmeien 9 41 12 56 2 33 3 25 6 3tt S 46 Utrecht 6 5t 8 30 11 32 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 3S Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 8 22 9 82 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 03 9 27 RoriEiiDAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 16 2 05 2 5 5 5 56 8 10 9 20 Zevenh Mocrkapellc 6 30 11 06 6 15 8 27 Zoe erm Zegwaard 6 21 7 64 9 14 10 56 4 12 0 05 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 06 sGu vvENHAnE 6 7 40 8 9 10 35 12 26 2 3 63 6 50 8 9 30 Oudewater 8 30 1 04 4 11 6 10 9 31 Woerden 7 52 8 23 12 56 4 06 6 02 9 25 llarmelen 8 16 11 05 1Ï 51 1 30 3 4 5 56 9 20 Utueciiï 3 9 08 10 45 12 35 1 10 2 J5 3 35 5 40 6 43 9 Amsterdvm over llarmelen 7 15 10 15 12 60 2 20 3 15 8 30 Utrecht ti 45 S 20 9 i5 l 1 20 4 35 It ak iJf liti t tg muffl m san tol dill li Ss J s titel Mft stéi OMllWDi nar ri I I im i Si K P ï fff W É