Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1871

1871 Vrijdag 10 Nel N 1051 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 1 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpo Noinmers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESTEE cii WETHOUDERS vau de gemeente Gouda f wt art 228 der wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad n 85 regelende de zamensteUing inrigtlng en bevoegdheid der genieentebestnren Brengen ter kennis vau de ingezetenen dnt de term nen voor de vorderingen ten laste van liet rijk bij de wet bepaald of te bepalen op die ten laste der gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle ïoodanige vorderingen over üe Dienst van 1S70 TÓór of uiterlijk op den 30 Junij aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den 16 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLBEVER KOUI UIJN van BEKGKN UZENDOORN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1870 Vcivolg Het getal politieagenten werd met een vermeerderd Het gedrag der politiebeambten geeft reden tot tevredenheid Er kwamen 18 gevallen van diefstal of oplichting voor In twee van deze werde de daders niet gevonden De waarde van t ontvreemde bedroeg ƒ 97 65 waarvan ƒ 73 97 iii beslag werd genomen Een vreemdeling werd over de grenzen gebracht 146 politie overtrediugen werden geconstateerd Tegen 132 personen werd vervolging ingesteld waarvan 2 werden vrijgesproken terwjjl de Kantonrechter zich in een zaak onbevoegd verklaarde De brandbluschraiddelen zijn in goeden staat Twee extincteurs werden aangeschaft Er hadden drie branden plaats Ecu gebouw waaraan men bezig v au beUuigrijke herstellingen te doen stortte in De timmermansbaas met de uitvoering belast werd daarbjj zoo ernstig gewond dat hfl aan de gevolgen overleed De straatverlichting is op verscheidene plaatsen gebrekkig Het getal lantaarnen klom tot 257 en is nog niet voldoende Het aandeel der gemeente in de lichting der nationale militie van 1870 werd bepaald op 40 man Het getal ingeschreven bedroeg 119 67 werden vrygesteld on 52 voor den dienst geschikt verklaard Ingelyfd werden 32 lotelingen 3 nammerverwisselaars en 5 plaatsvervangers De dienstdoende schutterij bestaat uit drie kompaguiën De werkelyke sterkte bedroeg 514 manschappen waarvan 296 actief en 218 reserve De eerste ban bestond uit 249 man Gedurende de drie eerste maanden hielden de officieren geregeld theorie en werd het kader geoefend De gewone oefeningen werden in April begonnen totdat de oorlog tusschen Frankrijk en Duitscbland buitengewone oefeningen noodza kelyk maakte Van 26 Juli tot 1 October hadden de oefeningen wek tgksT f malen plaats De jjver en goede wil van officieren onderofficieren en manschappen gaf veel reden tot tevredenheid Met achterlaadgcweren z n 3650 schoten gedaan waarvan 1120 op honderd 2430 optwfe honderden 100 op drie honderd pas Daarvan waren ruim 77 o treffers 9 meer dan t vorig jaar toen de uitkomst reeds gjinstig welrd genoemd In t begin van t jaar werd eeue scherpschuttersvereeniging opgericht waaraan alle leden der schuttery in werkelijken dienst kunnen deelnemen Zfl telt 30 leden De weerbaarheidsvereeniging Burgerpligt telde op 1 Januari 70 werkende leden en 56 begunstigers op 31 December 57 werkende leden en 60 begunstigers In den loop des jaars aanvaardde deKouiug het beschermheerschap dezer vereeniging De exercitiën werden geregeld gehouden in een lokaal dat met verwarming en verlichting kosteloos door de gemeente werd verstrekt Van Maart tot November werden de leden in t schieten geoefend Zij kwamen getrouw op De onderofficieren en korporaals werden practisch en theoretisch in de exercitie reglementen onderwezen Het kerkgebouw der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente weru afgebroken en op dezelfde plaats een nieuwe kerk gebouwd Het getal schoolgaande kinderen is toegencuien Op 15 October werden de openbare dagscholen bezocht door 1251 leerlingen tegen 1192 in 1809 en UGO in 1868 Op de avondscho len waren 382 leerlingen tegen 327 in 1869 en 270 in 1868 Op de bijzondere scholen telde men 426 leerlingen tegen 402 in 1869 en 358 in 1868 De vermeerdering der bevolking is hierop wel van invloed geweest doch de deelneming ia toch ook door andere oorzaken toegenomen xooals door het schoolverbond De lokalen verkeeren in vry goeden staat De hulpmiddelen zjjn voldoende Het personeel gaf stof tot tevredenheid Van de avondscholen bij de Armen en TusBchenschool werd een getrouw gebruik gemaakt die bij de Burgerschool voor jongens kw nt De kosten van het lager onderwas hebben bedragen ƒ 21702 36 de schoolgelden brachten op 8185 85 Er zjjn vier bijzondere scholen waarop ook een veertigtal jongens en meisjes van buiten de gemeente ter school gingen Kosteloos onderwijs werd daar gegeven aan 96 meisjes De school der II C inrichting van liefdadigheid en die voor Christelijk Nationaal onderwas tellen een groot getal leerlingen De Zondagschool is met 1 Juli opgeheven Er zijn drie bewaarscholen een openbare ea twee bijzondere met G02 leerlingen Op de openb scholen zijn 4 hoofdonderwijzers 13 hulponderwijzers 7 mannelijke kweekelingen 1 hoofdonderwijzeres 6 hulponderwjjzereasen en 6 vrouwelijke kweekelingen Op de bijzondere scholen zjjn 2 hoofdonderwyzers 2 hulponderwijzers 2 mannelijke kweekelingen 2 hulponderwijzeresÉïe i en 3 hulponderwijztressen Op do openbare school 1 hoofdonderwjjzeres 2 hulponderwjjzeressen en 3 kweekelingen op de bijzondere bewaarscholen 2 hoofdonderwijzeressen 2 hulponderwijzeressen en 2 kweekelingen Aan de openb Tusschenschool zjjn Rijksnormaallessen verbonden De lokalen werden met vuur en licht door de gemeente verstrekt Het onderwijs wordt gegeven door een Directeur en 6 onderwijzers Er zijn 28 kweekelingen waarvan 16 meisjes V oiill vervolgd