Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1871

ï f i ai iw 1 1 1 BUITENLAND Bullenlaiiflscli Ovorzscht IKt M lestnil it van 1 1 uikfort 13 nog nut 111 i ii i iiil pul I v jewDnlin sa mr iiVihet LU d jor liiiMiiiolt m lid Diiit one iwirlemeBt in diurïaMi 111 dl 11 il M i iili iiii 1 5 p i d IS tl 1 lli uu il nullus 111 1 uil 11 MUI 111 11 L tm il wol lit uu 111 mul quIl ld dit liut stbupvaaitti lotid 111 1M2 luss lm l rmsin on liaiikigk bl II giliiuid Il 1 ltd UI dit dl iiiwonirB du ra iiicii Ei is I 1 til iiiii ui tot 1 ipttiiil 1 dl I JI11 ui ollil ui M il 111 V UI lukouit nil ill uu lull 11 lit 1 Il I 1 I nil It n l i 1 rs II iiuu 1 lb 11 I f u 1 i7it yond i iju ij 11 biiiuui iti kkiii oiiilti tf i list 111 I II until ilui lint iini o 11 Ivd wit 1 li ni tsua i 11 liiui 111 oiidi nuriK hi u iii ilu mit lilt lilt Miiliuiui iini 11 iluj lutli lilt bijkt vooiti nil I 111 mill d il ili 11 it iiduastouls iiiiudu i indliiid 1111 dm d ij li t in oin lo i i li unniiiiini d lod ti VLClitui Ittiih vooi dat ij hit toit Fin d piVlii Ult Saint niuis spiukt ui ecu ua pens lioiiiii anil dm kiint MU dc foittn V uivei i sy di iM mil iii i om den iiiwontr du zich m Jic buurt 11 b viiidui i leguiliud to govcn ich te ver J lu o d iht onliiu s 00k mot di lu e ietcutii i uiillv lilt peval f i nif it is Ook de pngeliikki i be oiiua dtr Zuid ijde bevmdui icli te geuwoordig tiissrhui twee Niuuind hielt mci 1 tenig veitrouweu op de ver gaduui du op lilt 1 udhiiis telt ui het com ti van bet al nieeu lul ijn iil uiorim m bet striMii oin zieh u in ti I ulujen llet omitc ui ijt am dc re eeniigslitUn ilir touimune dat i j aai tliu til leh un le vtrautwooidil jk ii d liuiinu did 11 outtr kki i Volgi us dm KiiLil lit jwuple eischt Int huiiiie ou midtlcllijl e at it iug AUe bircitiii siuientiekkeudi k iiiit lut ons vooi dat mill b 11 lull leni e d 1 1 u In t t 11 le 1 i i vandm d i iii opstind lii iisil 111111 ijii gi 1 tr 1tujCH dcwdluidir houtdstul ib lus heiden bitsstn telt le V I I 1 s s hit iiiiiiit t ni n li itiinis tis 111 11 kii o ip t II II lit ill 11 pi 1 1 111 t 1 nil ord h I ml n i i d 1 iiiiUui M n iirmjiilt iiu dit riiiiis liij ill lilt ipill tie dib liuui Mortunu rei Is kuiiiis ilroi p 111 iliit stuk u min Ibiidiik V dm toon luiniiint au den witt 11 0111 lol III I I llplllU III II I Ml I 1 1 I 11 1 II iili i nil 111 11 t I il 11 bi s a in i y I 1 11 I is I III il 111 d 1 111 11 lis III 1 M I II 111 I it 111 li t biinili iide s I I k 111 I 11 1 111 met ei n b nil II 1 I 11 1 t p i lu i ii klUI I I si 111 lilt II 11 Ml pi nil ml 1 I iils lili 1 p I 111 1 d I nil 11 in 1 il oor s I 1 tul t 111 111 inai li t tun III nil s 111 I In Jsliniijl 111 mm hull iiiisihik km Inssilim mniistorK u Mitegumof idu iig tot I wil t k mil n op lb sanimst llin r ui dm iijksiiil stuinmili op diiiiti verkii iiij m is dt tm I III 1 nil iHiiliI viriip idtiii pi lol I 111 sommipr vuklaiingm van het ministene Door interpell tieu 111 dm bii eni v m i l commissio van dm ryksraiid iiute gediiven hi II ft 4 president Biinistti ml dat de afgi vaardudui piaal Hiliuiuart vcrki 1 van den Gili nijjiei i huiliby vip dui rijksdag volpens JU d intnirp ook 11 lui 111 list iiiiiim ovii miitiiglui iln il iiidui statu du Oosti 1 ujksehe UKiuiriliie biliillm schoon vtiseheitlen piuiti 11 m witi eviii du nu door den njksraad orden lutgeina ikt gebiuUt ouden wordcti under bet uttsiuitiiid belieir v 111 dm lindilip iii dnbiu Pi inn bjvii eidi hij lilt iiiduii Ij ii ni 11 dugelijke eisi m foiinu tut hit iniuistirif met u ail elm bet wttsontiM ot ii iol e d pn iKuidoir if dti dijk vooi l o leinen ilet kabinet gnt iius regelrecht op hit fidei ilisiuc af cu breekt geheel nut dc Duitsche e lustitntioni ele putij He coituuissic as zoo out stiilit ovir de o cubarinf m dis miiusteis dat men dc bir iadsl giii oniniildtllijk sloot 1 orgnnin van de coiistitutioiieelen werpen dan 00k de ripi riUp din hanilsoUoeutoe Dc commissie die bl 11st IS met 1 ct outvverpen viin een adres van w introuwui is iiitt eiioodigd ijii rapport spot dip 111 te dieiim llet Weener Taghlatt zegt dat de nu nsleis Iiiutsili Oostmnjk willm onderdrukken Als ij Nobt ekt fedi 1 ilistui inoetm orden welnu diu n dit 111 andere 1 m 71J11 dan graif Hohenwart nr uii lit pt I t blad iiituurlijk iiisptluuli op eene virimip iiig met bet I uitschc njk I e stouli slip der Oosttiiryksehi urtsb ssi lioppui ten guusi V111 tus ucheukonist 111 di akcu v m den pans heilt ijn verdiende loui ont an n De kei ei heeit lb bisschoppelyke pet t e met aaugeuomeu Uc beer ou bcust dc ryksk mselier licelt in korti wool dm gi igd dat nal de e aik bttieft lucts zal veianderd worden 1 1 de politiek der rigecnng e Alabama qutEstie atuit op verschil van givoeku lernyldt smaatscommissic t L lt Iluuiuiii gunstige biricltcn voor tie best laude regeering en f pirty der orde ENGELAND De a ipiai til en lul kortilngs g sloten tiiitaat van Uasluiiptui hi 1 le 1 lu d atuig vau ryd ig het llouarlnus be 1 Ljrd Re bsdaleuitende t t mum bituiit en ot de Nirei iigde Matm krncliteiis hit lutiriiitiou al recht wel op de icrelle uiUp iie Alabama ust lim kondui a ndniigeu nu het No idui edu in mitliet iuultii m r omil as De Zniiblyke Statui baldm titi hy de ilahuma en luilirm krui eis dom uitnislm en btkostiji d oo I il de itueuk lan dui handel vai liit Noordm dun eikiijk op bniini iikiiiiii inoist gischri Mil H rd i Desniitti 111111 ku uu 11 thuis du Zui Itlyki Mitiji vut genwiiuidipd duur het jouvenie mi ut i 111 islu L t 111 UI 1 lu nd scliade erpOediiig lis iim ivi is hit ku lail d ir li 11 1 len b i reien De No el ijki btateu din prinupial vcrp illenib ge sell mkm li Lbi uib Ixhjird 11 thuis ook deu agtiit uut ireli t litin 1 ird diiiiMili duMorigeu spiikir mil Dill mil iipUili 111 luiigf discussie op dit punt t tl lm da 11 dt qn 1 ii nu uiimaal uiii irbitus was verui m Ibt gi ilitspuit v m Lord 1 liii HIS gelui iiienu Zoiidir nu yii gi wi II dan n t mt te uitm wilde de uiiiiisti r wel vukiu 11 dit liitdc plithtdu ngeuug uu tzui lil dl il hl 11 111111 111 111 oitnipUip t n mui d t 111 il voiluiu m in d tiruiiple st it u zouilui kuiinui a uipfi üti 1 woidm Nau auludiiu Hl 11 vraigian oid llerbv dicdvcrdu Loiddriuville tui iht bitgidtclti van ttriitiit hetwelk bitrikkuip hielt o di llubama esihcn rii nauwkeiiug lau dm Itmts wis g tiligi ipheijd peu irdcii dom lilt t niinder ciisJu ik uu yii h t tractant tu spiiilvi tl breiigm ooiii p p im 11 due dm tule unlisih miiliilii liug daumitrint b stond Dc ge h lil tikst m hit tractul lu vcrnuedebjk in de Milgmile eik onliiiiij in woidiu ais wanniti hy onniiddebjk aan lut p iilinimt ounord nvoorgeligd D U 1 T S C H L A N D In de ittiug op 13 de ci door den ryksdag ge liouilm IS 111 bib iin obiig gebuicht hit uitsmtu ip op lilt p 11 1 iiiiiiii en hit Mi urgm vin luilitium bdiioi mil til hit legei en de vloot liy ih aau biiiliUp iliiiiin hult dl nunistu aii iiiilug de hl 1 V ii 1 11 b V lg iub kil II icilm ilioiidi 1 Jlil UI t i lultruup hitutlk uiii 11 I Uu s jrdl nUp iboilm bcbutit leiii l i oniliip luibeveliiiir al bitp cm VOOI dl iiiuu uuiig dmv 111 pi t is n oÊrgilipil in bit ontuiip ill eii 111 ib niDtuvou out ikkeld in dl memoiie aii toiliclitiii Int tna buiteudiui overbodig wurden giooUl t il mmpnj ui r dairvin te spiikeu de yl het oiitweip 1 0 gchtil eu al in ovemui temming is aut tt vadulaiidshevuul givoc dier led u 111 bil llnis tu inwendige stim II opt mi echter om met etii wooid van dank entubetnip in t giu u 11 111 d dippiien du minder gibikki diu hiiiinc k HUI raden geuond uit den stryd yii tuijp ekiud ik givocl luij gidioUp en unteenwoord te gedmkeii aan htn die door vrienden euvcrHftuten bimend hit levm ten bchoevt Mm het Wilt bitiift de mite van hulp eu ondirsteiiiiiug dooi het vaibrliud aan beu gisihonken en dc middelen wiainit die ondirstiuning zal worib vrb m km ik mpoc zeer vo 1 yn Dankoiie b U tm iillu vuhiptn dat meci zal geschieden y uUcn buiirin dat ma gmi i uo dt ge laan Hit bidt piiii tu yfel dat gieii vol idigi soh i lovergotding kan worden gesehouk u voor lutgeen is veiloiui slechts lu zckue mate kin schadeloosstelling woidin verlemd ilct bc iist yn dat mui het vaderland heeft ondi rsteund d it men voor den roem i n di grootheid des vidulaniU yn bloed hieft gestuit is een eer welke rnuuschoots opwtigt tegen het tekort der onvoidoenik sch ideloossti lling Hit toegekende pensioen IS m tsdien geen equivalmt hel is slechts ei n matige Bcliideloosstelling naai bdlyke fiondslageu berekend III verdicld onder de reehtbebbeuden De middelen om dTiiiiu to voldoen z ju gebikkigirwys voorhanden Het vaderland is m de ge eiibeid om 7 ju schuld af te dom diiroui wuischt hit ich van 7yn plicht ti kwyteu eu dnrtoe 13 het m st lat Ook voor de toekomstige ii valicdeu is lu het wetsontwerp gezorgd zoomi dc voor beu dic m vri lestyd hunuc krichten aan het viderluid hebben beslied Wil men een scherp zvvaird steeds scherp doen bljven en de baud welki hit moit voeien stieds vaardiger doen worden dan behoort ook dic ai beid naar verdienste te worden behiond Ik beveel hermede het wetsontwerp aan in de belangstelling van het Huis Verscheidene leden voeren het woord algemeen wordt het ontwerp piinstig ontvangen miiar mi 1 u udi els is men Tsu gevoe tn dat aan de lagere rangm 11 t hctiveundig deel is tocgckmd Hit vul rlmil Jggeii zi mag met king yn ji ens hen die hit richt om beloond te worden met h t ivaaid hibbm venvorlea Men behoort dairenboven oo spoidig doenlyk dc belooniug toe te kennen De bar Mupiel u t d tin dl witsvurdi icht im punt ovir hit hu itd IS gi ien de Li issers UI Lithiringers ybibiueu hm t b schouiv n i s i t ei u km 1111 il In bb n zy tfg a cns gestrtdcn j ulltii dairdoor ontHaren dat 711 VOOI alle rethtin en pliehtcn Diutsibcrs yn geworibu l i muiislir vim Hom iu wooidt hiiiop dit dit iiiiiit nul s vir Uiu Di boudsi uil huftdi vriiig oviruü ui en di ziik 1 11 hit iiiitiitief v lu bet Hu s jv r ildm Wmsclit hit llius td b 1 ml g ti yn dt Bondot lad al leb duitegin uut vu ittm 1 p 11 ni voii AI llki luiikt dauoj dize opiiicrkuip lilt ilsiliii oinliifei lieii bihooit ti nuriltn guiuikt tussiliiii luilitu m en t luctimis int de 11 euvve provineii Ibj iisli h iug vvoi It lit ontvtip liurop goedgek 1 1 en bep iald d t de vuuidricht nut na ir eene comnussii n vvordm ver umlpu doLDv 17 Mn Morgo zal onze st id bt oelit ordm door het ips lloornbl 1 iis nn hit rtgimuit fecliuttery te bittidim hilnilk by d tlipUiluil aui tie Icdcu il r sieuliit Ons dm lp u eui m Uu 1 inusioalc lui iiiij b lin Dat koips 10 man stuk met dm uKin bekendui k ipebneester M vmljeeuvveu aui 11 l b otd btstaat udihalind uit lufhibbus die uil V y mUis 1111 de Sihuttcry liibbui veibonden ilit lit tl 01 ren programma op de matin is aldus sut 1 stelil 11 tuin II Carl Wilhelm i i u t libit Mntir Hossini ant i ie n t de Opua Dis Martjrs met solo voor e iriiiet m tiompet M van Leeuwen Sold t uilbtn loubild kelu Ib la Ouvi it Beilin wii s eint nnd lacht Conradi 11 IS ibmdp lockihm Idyüc Bach liitri actc tu aii mt dc opua Girdda solo voor c iiiuit diilnimdi dm unudienst is t te egra if kautoor a UI Isiitim VIII dm ii isinoiu lUuir geopend viiu siuuguis iO t t s vüiids lü dl Il Buiqiiet rotpourii M van Leeuwen Ir i 1 11 1 K ll TjtoB éll MC tileü SD iiiP 3 ft Lilfr m iu iMll f jliitaii i mm uJlfMllklf Bfflil miiiitnita nil lal llS ilis til r ia 1 lü Klim ai sten fr jii mr uJ i o Ulmii St Lt ill i Il b l i iis ni 1 111 lut f fi M i l I l Bll Wi lJ j IfU iiNiH f I ij K 1 ll t 1 lifJri tki ï iifc lilt Il k Sr 1 i r è SS i s