Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1871

Ill Ie zitlin van islereii erklaar lc de minister van binuud ikni diil ali men alles overwifj wiit tot de UT tK lii trekkinf had men meer dan een misverstand oi tmoette lat o c rnnud moest worden wilde men tot elkander komen il zoodanig noemde hij het licf rip dal men tluuis sliud scholen liad dat men liet openbaar en het byïonder oadenvy tegenover elkander telt in vftrschi nde beteeitoiiis ilfe stoUiui dat nieii niet kon eoneurreeren en 4at men moest eentrilmeejen a m de openbare school waar het ofidenvijs kosfêlodi gegeven wordt Die beweringen trachtte de miiuster te wederleggen Verder fjaf hij te ken n n 4 Ü g transactie kon tredtüi in eene aak van zoo irro it al enu cn belang Is het I opetd aar onderwijs of ei niji beginsel kon opgeven AViUir bezwanii zicli voordeden uilde hij f oi derzoeken en tegemoet komen Wat betrof den wensch dat hij zou aangeven in welke opzichten de wet voor wijzi ing vatbaar wn geloofde liij niet dat hij een verhoor op vraagpunten kon onderdaan iu den toon van een dagblad artikel Nadat non ecniua leden het woord hadden gevoerd zijn de al emeeiU beraadslagingen gesloten en is de liehandelinf der artikelen aanij evang ii Men is dannnede neuir lnrd tol art 172 De minimier heeli den Ost voor snlwidiën nan gemeeulen die door de nit aven vuur het lager onderwij te zwaar gedrnki vordin van ƒ jUOU J op 75ÜUÜ gebracflt Heden n oortii Kinj l e minixter van binnenl zjiken brengt ti r kennis i van belaiijihebbunilen dal hel toi latinj e anien bc i doeld bij art il van de voorwaiudeu om als kwee keluig aan s lUjks Veeurtsenijaeluiol te Utrecht wor den opgenomen md plaats hebben op Vrijdag en j Zaterdag 7 en b Jnli e k dci veormnldags ten tien ren dat zij die tot dit exaniee en ichen toegelaten te worden zich in persoon of schriftelijk mits portvrij vóór of op 1 Jnid e k bij den directeur der scliool moeten aanmelden met overlegg ng van de stukken in de St Ct van 14 eu 15 dezer vermeld waar tevens de voorwaarden staan te lezen Voor de spoorweglijn Utrecht Leiden aan de lieerea Kaptein en Knijlf coiiees sionarissin welke concessie met 1 Mei aanvaard zon worden Ls door den minis ter tot l September uitstel verleend Pit heeft te Uannelen en omstreken groote teleurstelling verwekt daar hanilel en landbouw hoe langer hoe meer behoefte gevoelen aan die lijn die haar nevens den rijnspoorweg nieuwe uitwegen zou verleenen De eerste giaHvcrhurii der poldcrgocderen van I den polder Kromuu feer en Zijde onder Ouderkerk a d IJsel hebben opg iraeht die van Kroinnic en Geer ƒ 3 I7 of ll i meer dan het vorige jaar die van de Ziide l l of y 12 5Ü meer dan in 1870 De lieer P van den Ifoofakker lloulziigcrs predikant bij de hcrvorm l gemeente te Oudewaier z il op Zondag den 21 Mei e k In de v ionniddaggodsdienstoefening vroi die gemeente afsclieul nemen om i Jjii dienst u e lei ti hervatten in de geuieent Oo st Kapellc Zeeland l urg en Weths van Leeuwarden hebber d Mi raad voorgesteld dit jaar de kennis niet te ihien plaats hebben Dit voorstel berust o a o een advies van de vereenigiiig ter b voriler ug der volksgezondheid ahlaar Wij ontleeuen th iraan het navolgende Bestaat in het algemeen hel ge aar van besmetting door pokken in volle mnte dan zal het niet moeielijk vallen aan te tionen dat dit gevaar in t bijzonder bij het honden eeiier jaai inarkt eeiie gi meente aanmerkelijk veriiirrrdert ja ongeveer in ile rechte reden staat tot het getal vreemdelingen dat bij die gelegenheid van buiten inkomt t lield hier toch niet het ijnviKi vreemden verLeer de eireulatie die lil oiK e it aii enorm ernn iTih nl iii nl elia pelijk verkeer nooii al e ijk is en niel alle ino jel ke miiUlelen lüent te wniden bevonlerd i u gennikkelijk gei Makt N ii door hel aankondigen en houden van ecnc kennis opent men den toegang voor en lokt men van buiten af juist een groot getal zwervende lieden iet de hell e des volks de een van hier de aiiilere van daar geknmen zeker velen die zoo even eeni met iinkken liiznelile plaats lubben verliitni Z i i Il eheii niet ilr ziekt onder de leden hebben die welura iil i itliri keii of dragers van kiemen zijn iiaii Ie sel aiiiil plunje narnit hunne bagage veelal besimit aan ile voorweipeii die voor hunne kntliMiniing iihkI ii lieiien val maar al Ie ligt Ie snidst if kleien Men writ welke ver dragi iiile gevolgen Ie aanrakiie iin l zulke viioriieiiien kan hebben de onderviiidMig lieil t Int hier maar al te zeer geleerd Ibe lieden hoiidiii des naelits hun verblijf in de sleelil ite ge leelteii der mIihI 111 r door oiireiiilirid bij zoiin rliitle iijilelijk oviilieiel kingen iiniler een aanl d niet geviieeinei r leii lirl pokgif de giiiisligslr Ml ir lardeii tol ijnr miiu ikkeliiig villlll Kn lel die ll ge ei l zieli lil lilt gewiill der kennis i iiar hit mets k wiaih erin jedemle volk onwillekeurig met hen in aanraking kinnl nl wel liet vermaak zoekende liuniie voorslrllmgen sla at aan te gapen en bijwoont In Uieenlere mate nog dan anders zou het gevaar onze geiiiernle brili eii eii bij den te verwachten biiitengewnneii toevloed van kermisgasten die eiders geen plaats lielibiin knniieii vinden Kn vij wiUcU er bijvoi4j en dat züo liei geluk Je slód onzer inwoning al pöib dennatt begunstigde dat zij van eene okkeii epidemi NeiselKinnd bluf de kermis nog andere ziekten iu haar gevolg kon voeren inet name tvphus die mogelijk op verren afstand op de slagvelden van h rniikrijk ontstaan hl boveiigeiKximde omstandigheden hier ter stede vereeiii d eee bondgenoot z m vinden Voor de verschrikKelijke uitwerking van zulk ecu bondgenoot seiinp zou eindelijk nog eene laatste voorwaarde hare vervulling erlangen in de voorbeschiktheid tot ziekte bij de inwoners ontstaan door onmatigheid en nachtbraken waartoe het keriniavermaak nanleiding geeft Men meldt uit Schiedam dat ahl mr gebrek is aan werklieden long ns dienen voor opperlieden en branderijen inodeii telkens stilstaan uil g biek aan liompcrs die daar een weekgeld van ii lo gnhlen kunnen verdienen Voor de kaan icnfaliriok orden zelfs vrouwen tegen 7 gulden b weeks g vraagil aarlljk krachtige ijverige mannen behoeven liet land niet te ve laten om een broodwim ing te zoeken Het vork in de hranderijen is niet licht maar het wordt g led betaahl Meesterkneehts verdienen 13 il H giiiden en dal kan cileie br iiiilei kiieclil wordcu Duilschers die vroeger zich veel aanboden ook voor de haringvluot ziet men niet meer Koloniën ÖTÖ S T N D I É De koning van Siam is den 1 Volgens berichten van Menado loopende tot 1 Maart waren oidaar iu het begin van Februari onrustwekkende berichten ontvangeu betrelfende uitgebroken Verwikkelingen in het jnrontalosche De resident begaf zieli oiiniiJdellijk daarop met JS niob el verklaarde iiianschiippen van de Menailosehc schutterij naar UorontaiO doch vond bij zijne aankomst ald eir de z xk m luiïider erii tig dan aanvankelijk gevreesd was De kivaiulwilligcn werde i spoedig en zonder moeite gevat De rust mag als hersteld beschouwd worden Laatste Berichten Versailles U Mei Het gtischutvuur hoi dt aan zoieler dat het op militair gebied tot een beslis s 11 1 trein n gekomen is De iialionale veigadering heeft heikn eene commissie b uoeiii l ten einde te dienen van bericht omtrent het vredcstraetaat met Duitschland Men ziet levendige diseiissien tegemoet over de Toorstellen van von Uisniarck tot ruiiing vsu grondg bied Parijs Ifl Mei liet Juurnal OJicitl der commune bcnelit dat de troepen van Vp saill S in den al g loopen nacht aanvallen hebben gedaan op de barricade van ChatiUon en op die bg de Moniin Sa piet en l ierre zij fterddi evenwel ternggeslageu iiftereu avond had een levendig gei echt plaats ter hoogte van de poorten Dauphim en Maillot De troejien van Versailles wi rden met groot Volgens een gerucht zou het fort Montrouge out ruimd zijn De opstandelingen beschikken over een rcbcr c lan 20 I ÜU man Versailles Ifi Mei In de zitting der nationale vergadering heeft de herr Inubert voorgesteld het huis van ïlders voor rekeuing van den staat weder op te bouwen De urgentie vim dit voorstel werd met eenparige stemmen aangenonu n liet voorstel is naar een bijzondere commissie verzonden De heer l eyrat heeft een voorstel gedejionecrd nl dat Ie vergadering de republiek zal erkennen als de definitieve reg eerin svorin van Frankrijk De vergadering weigerde dit voorstel urgent te verklaren Het IS naar eene commissie gerenvojeerd De heer Grevy is met öOd steinineii weder verkozen tot iresiilent Dit resultaat werd algemeen toegejuicht Parijs D Mei Ten gevolge van eene olilcieelc aankondiging dat de zuil op de l lace Veiub mie omver zou worden gehaald had zich eene groote menselienmassa vereenigd in de riie ib astiglione en de riie de la l aix Diidanks aUe kniiiitiiiisii iiining iter iiigeiiienrs 19 het nirl gehikt Ie iiil oiiivir ie halen en ol eliieni er iiieuHC iogingen zijn geda in mii lil bul te bereiken twijfelt men aan t lelgeliikki ii Van hel huis van l hiers ftaan nog slechts de bnitenimiren Brief van een jong Indisch Korpotaal Vtriolg en uSlel De groene kleur der bladeren wordt nooit verwissehl do u Ie zoo inilrnkwekkendc winterklciir zuoals bij n en dat brengt wel wat eentonigheid to weeg doeh exeiiwel moet men bekeuneii dat iedere voetstap nieuwe pracht van het planteiirijk vertoont Editor steekt daarbij eer af de leelijke Imidskhur der wezens die deze heerlijke gewesten bcvolkeu inct hunne dumnie wezciilooze gcluatslrckkeu en hunne slaperige oogcu Oin u uu vi el omtrent do wetenschappelijke Indisclie zakiii te vertellen daartoe zou ik eerat wat bij Solim of zoo iemand in de leer moeti i d jc het volk zal ik n op mijne wijzxi een staaltje geven De eci stc inboorling dien men noemen moet is de Sinjo of liplap d i een uit gemengd bloed gesproten wezen dat meestal de lengte van vijf voet bereikt met een g zicht of hij geboren is toen er nog geeno valhoedcn varen en hij daardoor al vallende zijne gez chtsvorm gedegradeerd en tol eenen bajerl van allerlei doizinuige proflis heeft gemarkt het voorhoofd is laag hoofdhaar hebben zij in soorten van bruin tot zwart eu vau wollig lot varl eiisaehlig hunne oogcu kan ik u niet beschrijven do h zij zien evenzoo onder hunne oogleden uit als een bakker vau oniler zijnen slaapmuts als het vriest de lippen zijn meestal dik en vortneloo hl neus verscliillcml en daarbij hebben de meesten di gewoonte zich den baard uit te trekken om lang jong i lonieu fer bevordering hunner lief de sjivontiiren De welgestelde Sinjo Tiieedt zich aU een Knropeaan en zelfs de mindere getroost zich om niaaudeii achtereen rij t met rauwe sp aausche peper t iten ten einde dit ook te kunnen doon Zij bewonen even als de lavaneii en Maleijers bamboehutten eu leven op dezelfde wijze als laatstgenoemde volken doch zijn daarbij zeer trotsch op den naam van Europeaan De HoUandschc taal spreken zij zeer gebnikkig en doen daarin Somtijds zulke rare uitdrukkingen dat iemand die do spleen had zou lagchen Zij zijn groote liefhebbers van dansen doch gaan daarbij zoo onliandig met de daincs om dat men een bocrenkermis daarbij voor een aristo ratiesch vermaak zmi anuzien ofschoou er onder de dames Siiijo nog wel eens lieve kopjes worden gevonden Ook houdt hij veel van vertellingen óp rijm tjeritas genaamd in de mnleische taal jeesteloozer wc zcn kan er ook al niet op de aarde bestaan daii een Sinjo en hoe kim het ook anders meestal get eld door vroegtijdig uitgeputte lichamen en door d n wellust ii den drank ontzenuwde soldü eii en inlaiid sche vnmiven die ook veeltijds hunne bi étr hagen reeds gehad hebben zijn zij bij hunne gebooite overgegeven aan hunne ni ider die in gunstige omstauüigheden even t geii de besehavingisaaiigcloopen en da irdoor niel uKcr op den eersieii pas vandewddheid verwijderd is blijven staan doeh hoogstens een tweede heefi gewaagd ja geheel overgelaten wautde vader bemoeit zich niet met zijn kind dat ia te lastig als het v ildoenden ouderiloui heeft gekregen gaat h t naar de school waar het ooor den selioolmeester met lobsgeduld eeuig llollandsch en lezen eu schrijven wordt geleerd Iu het sehrijvmi zijn zij bazen j de sinjo scluijfl veeltijds een schoone hand eu wordt daarom dikwijls op kantuen gebniikt tot copiëcren j tot dit W jrk is hij bijz mder geschikt want men kan hem de grootste geheimen laten cijiieeren zonder dat hij ze verklappen zal da ir ijne hcrseuloosheid zoover gaat dat hij uiet met zijne gediiehlen kan volgen hetgeen hij overschrijft men kan luuu gerust het contract laten schrijven waarbij hij zich als slaaf verkoopt zouih r d it liij zulks zal merken Is ie sinjo te liiiis dau gaat hij zich lekker maken dat ia nu een woord dat ik n weer moet eipliceereu om het t begrijpen lekker zijn wil eigenlijk hier in Iiidie eggen zoo lui mogelijk op een sehoinmelstoel zitten wiegelen zonder iels aiubirs i daarbij te doitn zeltV niet deuken en zoo zit dan de sinjo uren aciitereeii even als een sUik hmit of laken geheel gi coel en gedaoliteidoos en is dan lekker X M A J i K T B E R I CHT EN Gouda 18 Mei Hij weinig omzet bleven dr prij en vast Tarwe Zeenwsclie puike 12 2fi ii ƒ 18 Mindere ƒ II il ƒ IU Polder 9 85 ii ƒ 11 20 lingg e puike ƒ 8 i ay l l iiiilere ƒ 7 r n i der li n i i K liel sl pnike li il il 7 iO l uiteiilaii lselie i liO n y li O Haver lange H SS il 1 M Koil l i a Ill lleiinep iiad i 7B De vi i iiiai kl 1111 1 geriiigen a mvoer de liandelin allr smn ti ii eer lirte o is vette seliapen vlug te i verko ipen niieiere srliapen en laiiiiiier ii traag varkens en bigg ii inedi tiaiig AaiiMevoerd I 1 pait jen kaas ƒ a iD o buter ƒ I Jl i i I il Webotev ƒ l mi u f l lll