Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1871

Beproefd sedert vele jaren t gen hoesten heeschheid prikkelen van het vetvlios en de keelknobbel ja tegen alle ongemakken der ademhahngs werktuigen Men gelieve om 7 ich voor de vele vorvalschingen te wachten op de onderctaande Depots te letten Te Gouda bij den Apotheker J H BOERS te Haastrecht bij J K OOSTERLING te Oudewaier bij F J van VREUMINGEN en te Schoanhoven b j A WOLFF J t S S 5 l i BKKROOMD I 1867 ü P A K IJ 8 BEKROOND 1 1865 i O P O E T O ZILVEIIEK MEDAILLE p ThHtlt KLA8SII 8 SnilONZKN MEDAILLE I lilKKIKttKlitKIIIKMMHË Belangrijk Beirigt üe voortreffclrke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anli Rheumatische Waldwol Watten i 23 eu 50 ct het pak Denneunaaldcn Olie a tO en 80 ct de flesrh aan dui ende lijder van Jicht en Rheumaliek heeft opgcicveril jiettegenstaande ulle andere geneesmiddelen te vergeeft beproefd w iren de bij oiidere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bowijieu der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de loo alom beroemde Waldwol Geiond heids Klecdingstukken bekeud als behoed eu geneesmiddel tegen alle Jicht eu Rheumatische aaodoeuiugeu Schmidtsche BOIISTBONBON a 30 ct de doos zijnde hot beste middel voor Slijm Hoot Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE ii 60 et de flacon ia een goedkoop en heiUaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofd cauwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende VValdwol Artikelen volgen prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOV DA Mej de Wed BOSMAN Eu verdere UepSts op de gebruiksaanwij ingcn Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM Utrecht Burgerlijke Stand OeiioUhN 16 Mci Ettit Mnnn nndcrs J Maïs en M E vuu hrnkul Putrus Adnaiiun ouders P Kla erveld en G J SüüUcmnD 16 Dirk ouders W de Beij en M de Reus lata Joltiintm Adrtana Christina ouders A J van Vellen rn A H vnn Uijst OvEELEutN 16 Mci J T WiUebrand 20 j A J Nederberg 10 w 16 T Heyveld 86 j M Reebecn 4 j 6 m ADVEjlTENTIËN Heden overleed na langdurige ongesteldheid mijn geliefde Ech j enoot WILLEM CHRISTUiN v N vm LINDEN in negenen ijttig jarigen leeftijd Gouda Wed W C VAN DEii LINDEN 16 Mei 1871 HooCi ANi De affaire zal door de weduwe met behulp van haren jongtten zoon op denzelfden voet worden voortgezet Op den 25 MEI 1871 zullen na afloop van dp Verkooping der ONROERENDE GOEDEREN in het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar ter Verkoop worden aangeboden eenigc Scliuldbelicntcnissen ten laste van den Polder Middelburg onder REEUWIJK en wel Eene groot ƒ 2432 09 1412 40 467 53 671 66S allen remtende 5 ten honderd in het jaar De renten komen ten behoeve van de Koopers van af de verschijndagen in 1871 Nadere inforraaticn ten kantore van den Notiaris MOLENMAK te Waddinxveen Prof PEIlGtlER D ALIO i HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap rn gereglva irdigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel Is geven an deu haarbol waardoor de jiekelijLe en verflensde haren cioh weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd het oude ii voorhijgegaan en ulle n nieuw geworden het verouderde cii nimmer voldoende stelsel om elk baarmidde met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duuend eu bg tieuduueuden m ileii gebleken dal zulk een velmengsel slechts alleen kun dienen om de haren Ie parfumcereii doch overigens ilc haren vuil en eek mankt benepens het hoofd icht en vatbaar voor ongemak keu en krachteloosheid voor Jen groei van het hanr Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Alion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej lie Wed l OSMAN Guuda T A G v N DEIH I U KELLER mterdam F A BOIIONIE Emser Pastilles uit de outen van de Künino Wiliim ms RoisBiioNNEN bereid door geiieeshecren aanbevolen tegen maagkwalen als atbarre ver lijming zuurvoruiing oprisping en slechte spijsverteering Prijs van de geplomheei de düos 50 ets maar alleen onvorvalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Kottitdam in iilli Apotheken Do Administratie van do Rotsbrounen Alphen h VAROSSIEAU Z Boskoop J GOUDKADE Murmelen W G KURVERS Haierswoude Uei J GAARKEUKEN Montfoort J A JACOBI Oudewutet J van LIEFLAND ID IjEIvrSVEXjT Fabriekant to Rotterdam maakt bij deze het geëerde publiek van Gouda on Omstreken bekend dat hij zgne zoo gunstig bekende zaak voor genoemdf plr ts heeft overgedragen aan den Heer K v RHLIN Mr Schilder Kuipersteeg te öouiZa beireSende het zuiveren van Wandgedierten en alle insecten hoe diep ook verscholen achter Behang Is tusschen Plafonds enz zonder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking alsmede tot het inspecteeren van Huizen en Schepen die men wil gaan bewonen toii overtiu jing van wel of met zuiver Verder VOO name Attesten ter inzage Mij volgens bovenstaande aan belanghebbonden te Gouda en omstreken aanbevelende desverkiezende één jaar na de zuivering betaling Geheimhouding in deze wordt verzekerd Tevens is het Onfeilbaar middel ook by mjj verkrijgbaar ii ƒ 1 per flesch met gebruiksaanwijzing Alsmede een Middel tot zuivering van Bedden met toebehooren Gordijnen Ledikantsbehangsels Kleedingstukkei Boeken on Koffers enz welke men daainiede goed bestrooit Per heele flesch ƒ 1 pei iialve dito 50 Cents Brievij mco K VAN IIHIJN Mr Schilder Gouda Kuipersteeg Gouda Druk van A Briukniaii Iloelofmrendveen H NADER MAN Rotterdam Wed P OE KOSTKR Schoonhown V d WOLFF on ZOON iroerden üeb PFENNING Wmhrugije A de VVILDE IJtaelatem J B MOLLE Vennootschap De ondergeteekenden ADRIANUS CORNELIS VAN AELST en ADIUANUS van AELST kooplieden te Oudewater hebben b acte van den 11 Mei 1871 voor den Notaris S LAGERWEIJ te Woerden en getuigen gepasseerd aangeg ian een contract van vennootschap ter uitcefening van den handel in Kaas Lgnkoeken Zout en alle andere tot dit vak behoorende artikelen onder de firma van de Weduwb PULKUS VAN AELST aange angen den 1 Mei 1871 en vooitdurende tot den 30 April 1877 Indien vóór of op 1 Januarjj 1877 niet door een contract van dissolutio van de ontbinding der vennootschap blijkt zal die worden gecontinueerd voor dcnzelfden tijd en zoo vervolgens tot dat door oen zoodanig contract van dio ontbinding bljjken zal Ieder der vennootcn heeft het regt van teekening der firma doch ter opneming van gelden wordt de teekening van beide de veiinootcn vereisoht Geschiedende deze aankondiging ingevolge art 28 Wetboek van Koophandel Oudewaier A C VAN AELST den 13 Mei 1871 A van AELST CORRESPONDENTIE Vij ontviii en vau IJ mutukont by de dd Scbutteru alliiii tLii Moord vin dank aan dm hizLudcr van het stukje II uM iniuiMiir nu dm 7 Mi i met den w nseh dat spoe diK lui kii iiliniulir inuKi Imomid ordtn ant aDiieri pat In imiild bil loip ijn oiuli runun te giinuct IJ al ons t n gu de huBdeh dut nij aldus den inliuud van iju stlnijnu rifUiniLuu ft Ibmki I kktmc UTITBEKSEL Uö raii lfliimterairiii imiie 4 l r tas il i i V etn tii 1 1 faj Ml Ka jur St 0 s i