Goudsche Courant, zondag 21 mei 1871

mm sES 1871 Zondag 21 Mei N 1052 c S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitieblad voor Gouda en Omstreken CEIifal il be vetvliea en de felieve om zich kc ATERLING te IF De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave leimltische Waldwolai duizeiide lijdera IsmiiJelen te vergeefi pldonde baw jieu der de Waldwol Gezondbatitlbe aaodoeuiugeu vüe Sorst enz ber loordzeouwen het l f llMkN en WON schapi DRI NÜS COllNE LAN SvanAELST ebb i bfl acte van en Notaris S LA etui en gepasseerd 1 in V nnootschap ter 4 in Kaas Lijnkoe t dit rak behoorende a vani de Weduwe aaigevangeu den lude tel den 30 April 1 Jailiarü 1877 niet ssoluie van de ont Dhjkt Eal die worden uden gd en zoo ver oodaiig contract van a lectr der vennoo picening der firma doch n wor de teekening creiscl t iikondij ing ingevolge I iphan el C vi j AELST VAN j ELST DE TIE vuiit bij ibe dil atbutUnj dtu iiuiidef va bet etukje met d wcnsch ilat kpuem l HO liri want andtrj rjtiu t j LMïiot t lilt n j Lidus dtii lulioud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Sta l geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ i 75 franco per post 2 KENNISGEVING I c BURGEMEESTER van Gouda brengt bij de e ter kennis van de bolangliobbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Dincte belastingen enz te Rotterdam op den 16 Mei 1871 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het personeel dienst 1870 71 n 8 Dat voormeld kohier ter mvordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verphgt is fijnen i uislag op den b j de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maai den binnen welke de reclames bchooren te worden ingediend Gouda den 19 M i 187 De Burgemeester voorn emd VAN BEUGEN IJZENDOmiN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAM D DER GËMEiaiïE GOUDA 1S70 Venolg Op de Burgeravondschool waren bfl het 1 i gin van den cursus C9 70 95 leerlingen h het einde vau den wintercursus waren er 90 waarvan aan 5 bij het in Maart gehouden eindexamen het getuigschrift van art 55 der Wet op t Middelbaar onderwijs kon uitgereikt Voor den cursus 18V0 71 hebben zich aangegeven 50 adspiranten waarvan SC o konden toegelaten In t geheel waren er 100 leerhngen De zomercursus werd door 50 leerlingen bjjgewoond De kosten beliepen voor de gemeente ƒ 4240 86 Het schoolgeld bracht ƒ 189 50 op Het verzoek om de Ryks Hoogere burgerschool uit te breiden tot een vijfjarigen cursus kon uithoofde der vele behoeften van meer drmgenden aard uiet inge villigd Bfl het einde vnn den cursus iii Juli 1870 waren er 37 leerlingen de nieuwe cursus begon met 50 leerlingen De Latijnsche school verkeert in bloeienden toestand Aan t einde van het jaar waren er 14 leerlingen De kosten bedroegen 32 2 68 aan rainerva werd ontvangen ƒ 775 De muziekschool telde 99 leerlingen 41 jongens en 58 meisjes De leerwijs up de ziiugstliool gevolgd is van W Smits te wijl de priictistbe on tlieoictisehe oefeningen door twee en dnosteniiuige liederen en koren van Hol Berlijn Lachnur lliUor en anderen werden iifgONNis ld Op de iiistriiiufiitaal kl is iC n welke uit drie voor viool en eene voor violoncel bestonden werd aan 13 leerlingen op de viool en 1 op de violoncel onderwjj gegeven De kosten der muziekgchool bedroegen f 1071 50 Aan schoolgeld werd ontvangen ƒ 318 75 De armoede is minder groot dan vroeger Het Bui erlijk Armbestuur ondersteunde onafgehrolcen 60 huisgezinnen en 39 afzonderlijk levende personen en tijdelijk 189 huisgezinnen en 43 afzonderlek levende personen Onder de tijdelijk bedeelden zyn ook zij begrepen die elders hun onderstandsdomiciUe hadden en wel 81 huisgezinnen en 2h afzonderlijk levende personen Bovendieü werd geneeskundig hulp verleend aan 1145 personen alhier armlastig en tot 15 Juli aan 180 personen die Iders hun domicilie van onderstand hadden Voor re cening van deze gemeente werden in andere plaatsen 146 huisgezinnen of afzonderlijk levende personen ondersteund Het vereenigd Wees en jEleiiioeseniershuia verpleegde op 1 Januari 38 op 31 December 42 weezen Hot Bestedelinghuis voor kinderen telde by den aanvang des jaara 15 jongens en 12 meisjes aan t einde 18 en 13 In het Gast of Ziekenhuis waarvan het getal zieken reeds vroeger vermeld is bevonden zich O 1 Januari 31 kostkoopers aan t einde des jiiars bevonden er zirh nog 12 mannen en 16 vrouwen Het Oudevrouwenhuis herbergde op 1 Januari 19 kostkoopsters en 20 preuvebezitsters op 31 December waren deze getallen 20 en 19 Het Israëlietisch Armbestuur wordt door de gemeente gesubsidieerd Het verleende onderstand onafgebroken aan 3 afzonderlijk levende personen en tijdelijk aan 8 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levende personen Bovendien waren op 1 Januari in het gesticht opgenomen 5 mannen en 3 vrouwen In den loop van het jaar werd de bevolking eriiieerderd met 2 mannen doch met hetzelfde getal veriiunderd zoodat op 31 December nog annwe ig waren 5 nminicn en 3 vrouwen olge ls de laatst goedgekeurde rekeningen ADVERT ENTIJ N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nomraers VIJF CENTEN dienstjaar 1869 bedroegen de ontvangsten dezer instelhngen ƒ 47682 39 en de uitgaven 44307 14 ZiJ werden uit de gemeentekas ge8ub3idieerd met ƒ 15015 D door het Burgerlijk Armbestuur voor rekening van andere gemeenten uitgeschoten gelden bedroegen ƒ 2341 76 Er werd daarop terug ontvangen ƒ 1351 37 De te ugbetaling der elders voor onze gemeente gedane uitschotten had geregeld plaats zfl beliep ƒ 2118 04 De Werkinrichting tot wering der bedelar dekt hare kosten door bijdragen van particulieren Ieder die zich aanmeldt en bl kt ondersteuning noodig te hebben bekomt daar tegen verrichting van het hem aangewezen werk den kost en bovendien nog eene kleine geldelijke belooning Het werk bestaat voornamelijk in touw pluizen en zwavelstokken maken Het grootste getal persouen dat tegelyk zich in de inrichting bevond beliep 132 het kleinste 55 hieronder zijn begrepen 36 oude lieden die tegou eene kleine bijdrage in het gesticht zijn gehu svest en doorloopend worden vetpleegd De Vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtigo armoede die zich ten doel stelt aan behoeftige gezinnen zedelijke en stoffelijke ondersteuning te verleenen vierde haar 25 jarig bestaan De Bank van Leening beleende 3456 panden meer en leende ƒ 14948 95 meer uit dan in het vorige jaar De Spaarkas onder het beheer van het Burgerlijk Armbestuur ontving van 764 personen een som van ƒ 6960 70 zy ontvingen tenig 7193 40 De Spaarbank van t Depart Gouda van t Nut had 869 deelnemers De inleg in 1870 beliep 28747 54 de terugbetalingen 31899 37 De Hulpbank insgeljjks door genoemd Departement opgericht verleende 45 voorschotten tot een bedrag van ƒ 4980 Een algemeen Ziekenfonds telde 61 deelnemers die ƒ 307 09 contribueerden aan 46 personen werd geneeskundige hulp verleend Er zijn twee Begrafenisbussen die 2033 leden tellen de gelden ter begraving van 71 personen bedroegen ƒ 7045 Uürdt venuigd f