Goudsche Courant, zondag 21 mei 1871

JBUITENLAINID tiulluuliiiidüc Ovcr i lit Maiiuilif lin ft du Fraii i hc uut vcrgndcriüg do cuiiiuut sic bi noriud dio hi t I r mkf irt r vrcdcverdnig zul iiiocti ii üiidi i oi ken Niiliuirlijk d men er zii h bij lu ilcrlcggen Het een gp punt wiiarover diBcusBie verwacht wordt i liismaicki lOür tcl om grondgebied oiu lii Ubrl tl ruiliii voor eriiisjr gemeenten in Lüthaniif rn Lvenwel daar lirnuarok 4 UÜU imvom rs op l i i7 heetiven wil atstium tegen 7 8 ö inwoners op t 9öli hectaren zien wij niet ui dat zijn voorstel verdient verwor eii te orden Volgens latere berichten is in de ziMing van Donderdag de ratificatie aaiigeiio iieii met a i eineenc teninien de ruiling van grondgebied met II O legen US stemmen Thiers heeft in een uilvoerige rede het traetaat en zijn gedrag verdedigd en de venu t ioordelijk daarvoor als voor een vadirhindslievenile daad op zich genomen lieden komt llisniarek niet Jules li avre en roiiyer QueitiiT samen te h iaiikt oit om de ratifieaüeu lilt Ie wisselen De zitting van 13 Mei is nog door een treurig berdiiit gekenmerkt l e gemeenteraden wieii verboden is te Bordeaux bijeen te komi ii hadden nu zicli per request gewend tot de vergadering om libeiale wijzigingen der onlangs vastgestelde gemeentewet Ue vergadering besloot nu d e petilieii ter zijde te leggen omdat gemeenteraden niet als zoodanig maar sleclits individueel het recht hadden ver oekschrit ten in te dienen ICen willekeurige fle toi staud te Versailles wordt niet lielderder liet is tegenwoordig het tooneel van allerlei kuiperijen Door Thiers in de engte gedreven heeft wel de nat vergadering een bijna eenstemmig votum van vertrouwen uitgebracht wel is de republikeinsche heer Grévy met süli van de 513 stemmen tot president herkozen en is ecu voorstel om het linis van Thiers op st iatskosten weder op te bouwen met algeraecne toejuiching ontvangen maar allerlei bewijzen zijn er voorhanden dat de recliterzijde alleen uoode de republiek duldt en Thiers gaarne den voet lieliten zou Alleen weet zij niemand om hem te vervangen Men mompelt dat Grévy en Mac M ihon zijn aangezocht om zich verkiesbaar te stollen voor de plaats van Thiers eu dat nu met Cliangarnier onilerhandeld wordt De beide eerste weigerden en betuigden hun ingenomenheid met het tegenwoordig hoofd van het uitvoerend bewind doch wat Cliangarnier die met Thiers gebroken heeft doen zou daarvan was niets bekend Men wenscht vooral een man te benoemen die zieh lieter zon laten vinden om tot herstel der Jionrbonsche monarchie mede te werken De proclamatie van den graaf van C hambord Hendrik V heeft de rechter ijiie tot handelen aangespoord Voornamelijk trekken diens woorden dat hij iiom het hoofd van t geheile hui mn Frankrijk terugkeeren wil de aandacht Natuurlijk kan dit alleen zien op eeii samenwerking met de prinsen van Orleans die daarmede hun abdiealie zouden teekenen Men heeft te goede gedachten van die vorstelijke personen om te kunnen ainneniin dat zij zieh ouden willen h enen tot herstel der kerkelijU mon areliie eu ontrouw worden aau i e nagedaeiiten is vau het hoofd van hun geslacht den braven burgerkiniing Lodewijk h iii s In dezen stand van zaken is bet een verklaarbaar versclujiisel dat de lieer l eu at een voorstel heeft ingediend om onmuldellijk de repuliUek als definitieven staatsvorm uit tc roepen lüj de bcliandeling vau dat voorstel zal de r eliterzijde liaar vlag moeten vcrtoonen en pirtij kiezen liilgeen beter is dan haar werken in t yeniep Dan zal tevens blijken of de Oileanisteii de hoop opgegeven en zich met de voorstanders ch r Hoiirbons legitimisten xer ciiigd liebbi ii Ken dergelijke bedoeling ligt ook ten grondslag aan em ander plan dat nog niet tot uitvoering gekomen is namelijk om Thiers voor tiiee jaren benoeiueu Geen militair nieuws van eeiiig gewicht De oorteu van Auteuil en Versailles zijn vernield t Bombardement richt veel schade aan De VeiKhniie zuil is gevallen I e oneeiiighcid tc Parijs neemt liaiid over hand toe Aan elk der militaiic hoofilcn is ecu burger commissaris t leyevoegd De maatregelen der eoinmuiie worden hoc langer hoc wanhopiger Eenige bladen waaronder de Kiriit des di ii i mundes zijn wider opgclie n urn nienw hlad mag meer verschijnen Uc s is I ilcr den kiijgsraad gcbraelit De Zilveren kandi I i ii iirt Nutre1 aiiie zijii in beslag gciionun Niemand ma I ii ij met bij onder verlof ill hel Non den en O iv ii de slad verlitai Ondertnsselieii ii iiler ii de I i i i L r i rii ilc v i zonder evenwel iniigi lijkhcid lul cell bc luiiiiiii iLiir lestcllcn die noodig al z n iiK inci er lij blijl l liever in de luelil ti vlic ii ii il ui Ie cap tiiln icn In hei l ni Isehc l i iltuis i il i n Ik L goiiverne i Inent lic si hor iiiig il i hiiln ui turjiiit ui If in het lerselie gi ial scliap Mcatli voorgesteld wegens sommige misdrijven die daar voortdurend gepleegd worden De e buitengewone maatregel waarbij de regccring meer macht over de vrijheid der burgers vi rleend wordt tot hemtel der orde is door de conservatieven bij monde van deu heer Uardy goedgekeurd Veriler voerden alleen Icrsche leden liet woord en daaroniler John Martin eeii vroeger gedeporteerde wegejis deelueming aan opstand thans lid van t parlement Terecht merkt men naar aanleiding dezer discussie op dat de Ieren wel zullen doen met zieh op de rechtvaardigheid der Engelschen te verlaten die zoo luide gesproken heeft in den laatsten tijd eu oiidertussohen dankbaar te zijn voor de zedelijke eu stollelijke voordeelen die de vereeniging met Engeland hun aanbrengt Martin was voor geheelc scheiding der beide koninkrijken De bondsraad van het Duitsehc rijk heeft niet C gre id twl ti Vi u iiet i raiikiouer parleniBii v iii IS+S willen aannemen toch gaat hij voort met de voltooiing der Duitsche eenheid door alle deelgenooten in de gemeenschap der politieke burgerlijke en eeononusche instellingen te doen deeleii Het parleuient heeft een nieuwen steen aan dit gebouw toegevoegd het Noord Duitselie strafwetboek is voor ganscli Diiitsehland toepasselijk verklaard Dit wetboi k het werk der uitstekendste Duitsche rechtsgeleerden is een goede stap vooruit en overtri ft in vele opzichten de wetgeving van alle andere staten Neg is voor de volgende zitting een ontwerp te wachten op de drukpers waarnaar de rijksdag verlangend uitziet De wet op de premie Ieeningen is aangenomen zoo mede met groote meerderheid liet ontwerp waarbij aan de gewonden en de familie der gevallen strijders pensiocu verleend wordt Men schat de eventiieele uitgaven die daartoe noodig zijn op 25 millioen guldens Woensdag heeft de Spaansche miuister van financiën in de Cortes een overzicht gegeven der geldmiddelen Hij heeft kennis gegeven van eene vermeerdering van inkomsten en tegen 2i Juni beloofd de bet ilinj van alle staatssoliuldea renten pensioenen en vorderingen voor publieke werken De bcgrooting zal eerlang worden ingediend Het Turksehc gouvernement heeft den gezant des pausen Msgr Franehi die alle katholieken in het Oosten voor het dogma der onfeilbaarheid het hoofd moet doen buigen met de meeste voorkomendheid ontvangen Daarenboven had de prelaat in last een concordaat te sluiten waardoor de paus de hand on krijgen in alle kerkelijke aangelegenheden ook in die der neokatholiekeu Nu was de l orte weinig gezind om met den krister vorst bij iiifneinendheid een verdrag te sluiten maar niettemin veroorzaakte de komst des liecren Fraiiehi veel onni t onder de verschillende knstensecteii die deu paus uict erkennen Zij smeekten den groot vizier hen niet aan de willekeur der ultramontaiien over te leveren Deze heeft zich aardig uit do moeilijkheid gered hij antwoordde aan de rekwestranten dat hij volstrekt niet Vi iriiemens was tract iten te sluiten met een mogendheid die beweerde onfeilbaar te zijn Tsa F R A N K R IJ K Terwijl uit Versailles wordt gemeld dat geeiie uiil taire gebeiirteiiisseii van belang zijn voorgevallen bericht men uit Varijs dat een nachtelijke aanval is afgeshigcn op de schansen bij den Stcenraolen Moulin de l ierres die vau Jhiltilloii eu die van den molen van Saiiuet Laatsgeiioemde schans ligt in het front van de forten liicêtre eu Ivry de re doutc van lifitillon ligt t sselien Vaiives en Moutrouge die van deu Steenmolen ligt in het front van de forten Vaiives en Issy Of er meer Öteenmolens in deze buurt zijn rondom welke eene schans is opgeworpen weten wij niet Het klinkt echter vreemd dat de redoute van dien naam welke op de k iartcn is vermeld nog in handen der opstandelingen zou zijn terwijl zij de daarachter liggende forten hebben ontruimd Wellicht is dus een ander punt bedoeld Dat echter aan deze zijde een aanval plaats greep en deze werd afgeslagen is met onvvaarsehijiilijk al zwijgt men daarover te Versailles Berichten in de Engelsche dagbladen doen vermoeden dat aan deze zijile een aanval zou gescliiedeii en dezelfde correspondenten maken gewag van vrorgire pogingen van dcrgelijken aard die zouden zijn mislukt zonder dat licl publiek daarvan vernam In elk geval blijkt nog volstrekt niet dat Thiers iu staat we en zal zijn zijn belofte na te komen van binnen acht dagen te Parijs te zijn Integendeel het begint er thans inderdaad naar uit te zien of de Versaillers niet dan over de puinlioopeu der hoofdstad hun doel zullen bereiken Onverzoenlijker onvcrzoeiilijken dan deze nationale vcrgadciing heeft h raiikrijk nog niet gekend In eene der jongste zitt iigen is weder een zeer onverdra gzaani besluit gevallen Ken gemeenteraad die van l iiyj had Lil vi iv uck sehrift gericht lot de vergadering Oiiniiddcllijk vvibl men eene wit op tc delven volgens wdkc aniiccrinen den tekst der bi palingen een weinig geweld aandeed gemeenteraden niet kunnen pctilionecrcn als zoodanig De petitie kwam dus niet in aanmerking Thans oiitstoud jj l ji over de vraag of dan niet verecnigingen van personen met vermelding hunner qualiteit een verzoekschrift konden richten tot de kamer Dat dit recht bestond kan men niet loochenen Jemeenteraden dus zouden voortaan slechts den vorm hunner petitie hebben te veranderen en de zaak ware geschikt Niet de gemeenteraad van X kan een verzoekschrift indienen maar eenige heereii leden vanden gemeenteraad Ie X kunnen het wel doen Dit scheen der vergadering bedenkelijk voor te komen Het congres van gedelegeerden te Bordeaux is verboden maar gesteld nu dat de gemeenteraadsleden in stede van daar bijeen te komen eene petitie indienen houdende hetzelfde verzoek dat anders te Bordeaux zou zijn opgesteld I Naar het jschijut heeft de vergadering ia Cl g vai iiieii voorzien Tj coramiss i toi de verzoekschriften zal middel weten te vindon om de vergadering voor zulke onaaiij cnaamheden te vrijwaren Zij ontvangt de stukken maakt eim rajiport concludeerende dat zeker verzoekschrift inhoud onvermeld niet in aanmerking komen kan de vergadering aplilaiidisseert en alles is gezegd Inderdaad Henri Hrisson die het voor de pctitionarisseii opnam had eeiiig recht toen hij beweerde dat men op weg was om het recht van petitie te vermoorden Naar het schijnt begint deze ouve ilraagzaamheid toch de linkerzijde te vervelen Althans het voorstel is ingediend om Frankrijk tot eene republiek te verklaren Dit zal de rechterzijde noodzaken hare batterijen te demaskecren De Vendóinezuil is gevallen van het huis van Thiers z d weldra niets over zijn Helaas I dat wij geeae andere dan dergelijke tijdingen uit Frankrijk hebbeu te vermelden niets meer wat eenige hoop geeft op eene geleidelijke oplossing B EL GI ir Ten aanzien van het wets ontvverp tet wijziging van het kiesstelsel is het in de zitting der kamer van afgevaardigden van Dinsdag tot een eindbeslissing gekomen Het amendement van den heer Tack krachtens hetwelk niemand kiezer kan zijn die door eenige instclliKg van liefdadigheid wordt bedeeld is op verlangen van de regeering wederom uit het ontwerp gelicht Mede op verlangen van de rcgicring is de bepaling komen te via vallcn die een derde van de grondlasten bij de berekening van den eeiisiis bracht ten bate van den huurder zonder nadeel van den eigenaar Een voorstel dat ten doel had om te bepalen dat de contr eurs die door de presidenten van de kiesbureaus worden benoemd zullen moeten kunnen lezen en schrijven werd zonderling genoeg verworpen doch slechts met eene meerderheid van 4 st mlueii 5 tegen 50 Hef ontwerp is daarna in zijn geheel aangenomen met 62 tegen 37 stemmen terwijl 8 leden zieh van de stemming onthiehlen De bedoelde 8 leden behooren tot de radicale partij zij zijn voor ceiisusvcrlaging maar wilden niet voor het ontwerp steiiimcn omdat het kennis bnitensluit althans geen gelijkstelling gedoogt van kennis met census DÜITSCHLAND In den nacht van 13 op 14 dezer heeft te Bremen een geduchte brand gewoed De vijf kolossale pakhuizen bekend onder de benaming de Koiiit kysuhe pakhuizen gelegen iu de Neustult in de onmiddellijke nabijheid der spoorwegbrug zijiititaal vernield Niettegenstaande alle aangewende pogingen heeft men schur niets van de aldaar ojijesliigcii massa koopwaren gered De seliade daardoor geleden bedraagt 7ll i U th behalve een bedrag vau 1 I I00 th zijnde de som waarop de pakhuizen zelve worden geschat De biand s zoo hevig dat geen blussohen mogelijk bleek te zijn Toen de muren van de drie eerste aangetaste pakhuizen als een gloeiende massa iuccnstortten was de hitte zoo verbazend dat de rails van den nabij gelegen sjioorweg werden gebogen en door anderen moestiui worden vervangen om het verkeer tc herstellen Door het instorten dier pakhuizen zijn eenige iiaastbij gelegen woningen bedolven geworden Men vcri eeml dat geen pcisoonlijke onheilen zijn te betreuren Een aantal assuriiiitie maatsehappijen in Duitschlaiid Italië Kngclanil benevens een in Nederland ijn bij dit UI heil liiirukkeii ajlf Jo l il T K I j ijffl Viif H ll il t ii i i jrtW 11 H iii 11 wli £ ré w IS Mi v it Ü iMlllll t mimi i y V A jr J ill l 1 UB Ir u 1 IJ mu S s I tini ak MWr liiH 4as 1 j I jj s tji m IJ m ns j oAii 4 irnmt lïfl WBite Il niiii ntói I o 11 i II W 1 li vaiii i jj i UtaMttti ï f ï VKiÈm v V M i 1 i u tB i t a fl lt 5 roliii ll K i i j jl 1 U nu 1 U It etmm i IiliiIS Ul jl liirrji if P at fc IWlIlJt ll ikti öf ïï C r s vir N i S fc SI nli V l 6 mmitÊim wmm MÖB gi