Goudsche Courant, zondag 21 mei 1871

BINNENLAND Gouda 30 Mei Naar wij vernemen zal aanstaanden Dinsdag door den gemeenteraad alhier het voorstel worden behandeld om dit jaar Je kermis niet te doen houden Zij die op het houden der kermis alhier aandringen laten natuurlijk niets onbeproefd om h ui adres door velen te doen teekenen Zoo werd ook naar ons ten stelligste is verzekerd aan de alhier gevestigde branders distelateurs un wijnliamlelaars het ntlres aangeboden Wat de o erigen deden is ons niet bekend maar alhons twee groothandelaars in wijnen en gedisteleerd weigerden Kn toen men vertooiidcru ocg i t o Ui hllll ü g J of gedisteleerd verkoopt wa t ai twoord neen onversehillig is mij dat niet maar de openbare gezondheidstoestand dezer gemeente is mij ook niet onverschillig en kan ik nu door eeuige opoffering van nujne zijde daaraan bevorderlijk zijn dan is dat mijn pliclit Mochten er vele zulke staatsburgers gevonden worden die hunne bijlandere belangen wisten achter te stellen waar het de ahjemtene belangen geldt I Hoe goed zou t dan gaan in de gemeente en in den staat Thans echter nu het eigenbelang nog altijd de gewichtigste zoo niet de eenige stem heeft in de algemeene belangen moeten dergelijke daden van zelfojwlfering openbaar worden opdat het voorbeeld van enkelen vele anderen mogen opwekken om evenzoo te handelen Naar wij vernemen zal aanstaanden Zondag ten 12 4 ure de onlangs benoemde in ijoor kommandant der dd schutterij alhier aan de manschappen worden voorgesteld die tot dat ginde op de Markt zullen gepo teerd zijn Later op den dag zal een diner plaats hebben door de hh Olficieren en de leden van den schuttcrsraad den majoor aangeboden Gedurende de maand April zijn in deze gemeente overleden ól mannen en 41 vrouwen t w in het Ie levensjiuir 12 m en 12 vr totaal 24 van 2e 7e 10 13 23 n 7e 15e 1 5 w 2 ti 7 1 5e 21e 1 O 1 21e Ie 1 1 2 31e 51e 4 6 10 n 51e GUe 3 O 3 66e Sle 1 7 8 boven t 81e n t ii ii O 37 41 78 Als zoniler geneeskundige hulp overleden komen voor 7 m en 5 vr in t Ie 3 m en 1 vr van t 2e 7e 1 m van t 7e 16e en 1 vr van t 81e 51e levensj iar Totaid 11 m en 7 vr 18 Levenloos aangegeven 2 m en 3 vr 5 Als overleden aan de pokkeii komen voor 4 m en 1 vr van t 2e 7e 2 m en 1 vr van t 7e 15e 1 m van t21e 31e en 1 m van t3Ie 51e levensjaar ïotmd 8 m en 2 vr 10 v Woensdagavond iiad de vergadering plaats van leden en begunstigers der werkinrichting tot wering der bedelarij alhier De vergadering was zeer slecht bezocht De rekening over t afgelooi en jaar was door heeren commissarissen imgezien en in orde bevonden zoodat Mr A A van liergen IJzendoorn namens hen voorstelde die goed te keuren De rekening ligt nu gedurende 14 dagen ter visie in het lokaal der inrichting Hoewel io financieele tx stand nog niet bepaald ongiin tig was moi lit toch niet onopgemerkt blijven dat men een kleine duizend gulden was aeliteruitgegium Gedeeltelijk moest dit t M geschreK ii aan de belangrijke vermeerdering van uitgaven veniurzaaU door de geheele MTZorging van enige peronen waarmede in IS H werd begonnen Sliert dal jiur giag de verceniging ruim ƒ 1000 a Ueriiit Maar ook moet niet v Tgeti n orden dat d bijdragen veel geringer zijn dan vroeger De last dr bedehirij waarvan wij nu seiU rt ruim 20 jaren bevrijd zijn door deze inrichting werd door velen der tegenwoordig ingezetenen niet gekend en zoo is gnandeweir in weerwil van allen ijver ler bestuurders de beliingstelling verminderd Moge t woord van den voorzitter waiirmede hij alle leden opwekte om die belangstelling ook bij anderen te wekken en levundig te houden in vrnehtbare anrde zijn gevallen De aftredende commissarissen dr A Komeijn A I feber J van Herkel S van Leer en H 1 N Koemans werden herkozen Tot bei tiiiirder werd gekozen de heer G Straver in plaats rin den heer L de Groot die de gemeente verliet en tut in mis iris Mr 1 Fortnijn Drough rver in plaats aii wijlen Mr J L A de Grave Het aangekoi iliud bezoek van het koriii liimrublazers van het regiment schutterij te Uoltcrdam had II Donderdag plaats F en fraai versierde stoondwal bracht het korpt oinler geleide an twee odicicren der Itottcrdamsche selnitterij omstreeks twaalf uur aan de aanlegplaats van de stoomboot d IJssel Daar op oHlcieeli wijze kennis was geseven van dit bezocik aan den majoor konnnai dant der schutterij alhier werd het korps opgewacht door den genoemden majoor en ile verdere officieren terwijl ook het korps muziekanten zich mede aldaar verzameld had om de kunstbroeders het welkom toe te spelen Het concert in Ons Genoegen werd vrij goe l bezocht I vooral daar t weer der Meimaand ons aan November doet denken en t concert in de open lucht phuits had zood it wellicht menig liefhebber daarom t huis bleef De uitvoering van het programma werd zeer geroemd vooral over n 7 hoorden we veel L f Zoo we ons niet bcüriegen werd by üeze gelegenheid de ii euwe muziektempel voor teerst gebruikt Hij voldeed zesr goed Te Haastrecht is door den gemeenteraad besloten dit jaar aldaar de kermis niet te doen plaats hebben De Ilotterdamsche gemeenteraad heeft zonder discussie bij acclamatie zich vereenigd met het voorstel van burgemeester en wethouders om dit jaar de kermis niet te doen plaats hebben Aan het Vaderland wordt uit Alphen geschreven i llft ging in onze gemeente sedert geruimen tijd vreemd toe en menig algemeen belang werd om bijzondere redenen van verschillenden aard dikwijls tegengewerkt totdat het raad lid H Van Hork den toestand moede zijn nlandaat nederlegde tot spijt van velen der meest ontwikkelde gemeentenaren Dat ontslag nemen heeft intussohen dit ten gevolge gehad dat de toestand der gemeente aan den corainissaris des konings bekend geworden of gemaakt is en d it de chef de bureau van de prov Griffie do heer van der Velde een onderzoek in loco kwam doen Daarop is met de messte snelheid een aanvrage om ontslag gevolgd van den burgemeester L W Varossiean die geen lid van den raad hoog bejaard en weinig de man was om aan het hoofd eeiier zoo bloeiende welvarende en aanzienlijke gemeente te staan t geen vooral ook merkbaar was m de zaak van het onderwijs da ir in deze gemeente voor het meer uitgebreid lager onderwijs niets werd gedar dan het geren van een kleine subsidie die tdken jare weder beknibbeld of veranderd werd Wat nu de verkiezing van een raadslid betreft men heeft nu de toestand na het bedanken van den heer II van Hork veranderd i s getracht dezen te bewegen om ich weder verkiesbaar te stellen en hoewel de heer van Hork bij zijn wenseh om niet in aanmerking te komtn is blijven volharden zoo is toch de uitslag der stemmen geweest dat hij in herstemming komt niet den heer M Kopp In de zitting der tweede kamer van Woensdag is de behandeling van het hoofdst binneid zaken ten einde gebracht Door den heer van Eek werd aangedrongen op het wegruimen der Gevangenpoort te s 11 age in het belang van de veiligheid der passage de heer van der Linden daarentegen sprak voor het behoud van die poort en zou liever den minister verzoeken het gebouw in den vorigen staat te herstellen Ten slotte werd het hoofdstak tot een bc drag van rnim 19 millioen met algemeene stemmen aangeiiüinen Daarna v as aan de orde hoofdst VI marine Na korte algemeene berandsl igingen waarbij de hh dl Casembroot de Hoo en Stieltjes het leid van dezen minister afkeurden terwijl de heer Nierstr i sz hein verdedigde is men tot de behandeling der onderdeelen overgegaan Gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet over hoofdst VI marine dersta itsbegrooting en wel over de afd materieel Na langdurige discussi n is het amendement van den heer de Casembroot om den aanbouw van een ramtoreiischip voor Indie uit te stellen tot de volgende begrooting verworpen met 40 tegen 14 stemmen een ander ainendemciit van den heer de Roo van De rede door den minister van binnenl zaken Dii sdiig in de tnecde kamer over het lager onderwijs gehouden komt in hoofdzaak hierop neer ii was hel eens met hen die niet wilden dat de seli i l iiieslic ic politieke cpifpstie zou ijn Ware dil a lijd liet grinl gcHccst dan zon volgens zijne uMrlnigiug de almosjilieer gc oniler zijnen zou men viriler viezin Wanneer liy den weg ten aanzien van dil onderwerp af te leggen overzag dan ont moette hij meer dan écjie verspei ring die om tot één te komen diende te worilen opgeruimd Onder die versperringen ontmoette hij vooreerst het begrip van staatsschool eene benaming zijns inziens voortgekomen uit partijdigheid tegen onze instt llingen en miskenning van haren geest Kr waren geeue staatsmaar gemeentescholen georganiseerd door de wet die de vakken van onderwijs voorschreef en voor het overige den onderwijzer vrij liet vrijer zijns inziens dan dien op de bijzondere scholen Onder den naam van staatsschool deed men het voorkomen alsof de regeering het onderwijs leidde en daaraan eene bepaalde richting trachtte te geven Dit was onjuist daar de regeering op het gebied van lager onderwijs daartoe onmachtig was Met dat begrip van staatsschool verwarde men tevens dat van staatsmonopolie hetwelk almediniet bestond l vn jei jd a de invoering der wei van 1806 had de gemcenteover heid hier en daar scholen gesticht en die oprichting was aan de e besturen bij de wet van 1857 ten plicht gesteld ten einde verzekerd te zijn dat alom voldoend lager onderwijs zou worden gegeven Een tweede misverstand was dat openbaar en bijzonder onderwijs telkens in verschillende beteekenis sen werden gebruikt liet eerste was van overheidswege ingesteld en daar tegenover stond het t ireede Eene andere kenmerking was ontleend aan de bestemming van het onderwijs als of voor allen dienstig of om in bijzondere behoeften te voorzien Die twi e begrippen werden verward het bij onder onderwijs kon even goed voor allen bislemd zijn als openbaar onderwijs Maar wat men nut het eerste bedoelde was kerkelijk onderwijs gezindteschool Voor deze vroeg men wat in het algemeen zou kunnen worden gevraagd voor het bijzxmder onderwijs hetwelk in dien zin kini ontwikkeld worden doch niet ter voorziening lil bijzondere cischeu daar dit zou geschieden tcu koste van het algemeen belang li n derde misverstand as de bewering dat de bijzondere to weten de kerkelijke gezindheidsscholen niet met de openbare kouden concurreeren Hij de grondwetsherziening van KS48 was het omgekeerde beweerd Het niet kunnen concurreeren was echter natuurlijk en lag in den aard der zaak Men zou het kunnen doen indien men evenzeer een voor allen gelijkelijk bestemd bijzonder onderwijs als het openbare instelde maar niet om aan bijzondere eischen te voldoen Eene niet onjuiste maar overdreven bedenking der voorstanders van kerkdijk gezindteonderuijs was dat ten behoeve van de o eiil are school bëzonder wanneer dat ondcrwgs kosteloos gegeven werd in de belastingen moest worden opgebrneiit Uet beginsel om van kinderen eene optiiibare school bezoekende eene bijdrage tot de kosten der selwol te eischen kwam den minister niet juist voor Dr scholen behoorden tot die instellingen van algemeen belang i nartoe ieder in de belasti igen moest bijdiagen al trok men persoonlijk laarvan geen partij De minister kon niet denken dat men de belastingen zou willen vervangen door liet stelsel van dienstbetaling wairbij de staat zich voor het bi wi zen van zekere diensten betalen liet Voorts sprak de miiii ter als ijne overtuiging uit dat men het voor allen bestemde onderwijs niet mocht ferz iken of het Nederlandsehe volk zou eene eeuw of meer aeliteruitga in hetgeen niemand wensehen kon Nimmer zou hij zich gem gen betoonen tot het aangaan van eenige transactie maar ter gemoelkoming aan billijke bezwaren zonder benadeeling van het algemeen belang inis cliieii meer dan eenig ander bereid zijn Doch men moest niet voorstellen wat ter voldoening aan bijzondere eischen moest dienen als in dat algemeen belang begeerd te worden De in den loop der beraadslaging tot hem gerichte vraag welke punten der wet van 1857 naar zijn inzien voor wijziging vatbaar waren zeide hij onbeantwoord te moeten laten omdat de minister niet in de kamer aanwezig was om op vraagpunten te worden gehoord Aan een particulieren brief uit Uneuos Ayres gedateerd 13 April ontleenen wij het volgende Met onze vorige letteren lUiiakten wij nog geen gew ig v m de toen reeds heerseheiide ziekte de gele koorts die zich toen nog tot een geileidte der stad bepaalde Hoewel slachtoffers eisehenile was de aard der ziekte niet dusdanig om huidige toestanden te doen verwachten Scdeit dien tijd verspreidde zich de ziekte zoodanig over de geheel stad dat het sterftecijfer liedju de 30 000 reeds overtreft terwijl dagelijks nog van 300 tot 5011 de lijst der dooden vermeerderen Deze getallen zijn des te oiiruslbarender wanneer men in aanmerking neemt dat het bevolkingscijfer onzer plants instedo van 2211 000 zielen tot nauwelijks 50 01 0 gereduceerd is doordien 140 000 en meer inwoners naar de binnenlanden gevliieht zijn om buiten het Ivreik der epidemie te komen llnizen in geheele wijken der stad staan ledigj winkels werkplaatsen magazijnen en kantoren zijn gesloten geld is selumi cli aiin den handel wordt liict gnliicht lil rigecriiig heeft tliaiis bij decreet uitgevaardigd dal zij il luirc buieau en adminis