Goudsche Courant, zondag 21 mei 1871

P S VAN DER STAAL Commissionair in El l ecten en hetgeen verder tot dat Vak betrekking heeft OOTTW IEj het 3 huis van de Nieuwehaven C3 OTJID A tratievi iii J VlIint M ii luit voorhiopif lol 1 Mei nimsl Het tolhuii is ffcHidti ii Ie rcehtlmnki n en ukIiti coUoge s hcblicn unbepmilil vi rh f en eindelijk ia iilleaofficieel gesu iiMHleerd en de scUeepvniirt belenunerd Mot deziii nmiitreKfl hedoelt men eene ovaeniitieder otnd in nwiisii om zoodoende jHiid en perk testellen nan de onverniinderde sterfte onder do teruggeblcvenen Ade havens in de binnenlanden en aande rivieren zyn gesloten voor nllea wat van 01 20 plaats komt N R Ct Koloniën WE ST IN D lÊ Den 31 Maart jl werd op Honaire een uitgestrekte vlakte grasland door brand waarschijnlijk door oavo r tij ioi l ke nl uler oiit t i vernield Zevenentwintig woonhuizen stroohutten en op die vlakte al de boomeii en veldgewassen werden een prooi der vlammen De heer Wagner heeft in de zitting van den kolonialen raad van 6 April den eed afgelegd als gouverneur Hij sprak daarna de vergadering aldus toe Uet vernieuwd blijk van vertrouwen dat ik van Z M onzen geecrbiedigden koning ontviingen heb het behoeft geen betoog wordt door mij op hoogen prijs gesteld en gewaardeerd Of ik aan de verwachting der hooge regeeriiig zal beuntwoofden zal de tijd moeten leeren Ik ben eeliter ten volle bewtst van hot gewichtige der betrekking en liet moeilijke der mij opgedragen taak nii ar ik wil met ijverige plichtsbetraelitiiig mijne beste pogingen aanwenden om die taak zooveel mogelijk iiuar wensch te vervullen schenkt gij mijne hoeren van uwe zijde mij de medewerking en steun waarvoor ik U bij het aanvaarden van het iuterimair bestuur verzocht heb en ik hoop dat dan onder üods zegen dit bestuur zal leiden tot bevordering van het waar belang het heil en den bloei der kolonie Met deze woorden verklaar ik het bestuur van Cnraijao te aanvaarden N den afloop der zitting ontving de gouverneur op het gouvernementshuis den ondervoorzitter en de leden van den kolonialen raad die hem met z jne infunctietreding complimenteerden Den 17 Aprd is mr A M de llouville oudgouverneur der kolonie Curasao met familie aan boord van het stoompakketsehip Caciyne naar Martinique vertrokken inet verdere bestemming naar Europa üe gouverneur der kolonie begaf zich vergezeld vaii deu kolonialen raad aan boord van le Cacique om afscheid van den heer de llouville te nemen bij het vertrek uit de haven werd van het Waterfort een saluut gedaan Laatste Bericht en Madrid 17 Mei De bureaux van de zes afdeolingeu der kamer van afgevaardigden hebben zich allen op één na ten gunste van het gouverneinent vi rklnard IJe minister van financiën heeft zijne tueUehtiiig omtrent het budget voortgezet Hij verzekerde dat de begrooting vau outvangsten ten nauwkeurigste is berekend en dat een budget van 21 10 millioen realen niet is buiten evenredigheid met deu openbaren rijkdom Hij diende voorts een wetsontwerp in tot uitgifte van 3 pCt schuldbrieven Versailles 19 Mei Twee bataillons hebben zich gisteren met de bajonet meester gemaakt van Grange Ory en Maison Plichon en het fort Montrouge genomen De gefedercerden hadden ongeveer 400 doodeii en gekwetsten De troe en hebben ook een vaandel genomen Zij ontruimden vervolgens de veroverde position die to veel aan het vuur des vijands waren blootgesteld Beflijn 19 Mei Bismarck deelde aan den rijksdag mede dit het Fraukforter vredestraetiiat door de Fransche nationale vergadering is geratificeerd Hij zou heden avond naar Frankfort vertrekken om de ratificaties uit 10 wissen met de Franselie gevolmachtigden ondorhnndeiingen te openen over de tegenwoordige betn kkiiigeii van Duitschland tot Frankrijk ju over do mtvooring viin i iikele p iragrafon van het traetaat nog te spreken Weenen 19 Mei Jleide huizen van den rijksraad namen heden de verkiezingen voor de deleguticn te l e th in beliuiulcliiig De zitting van den rijksdag word geopeiul Het benedcnhuis koos de ondervoorzittors on griffiers Parijs 19 Mei ttn 2 ure De commune zal geen zittingen meer houden hare loden zullen in hunne arrondisseiuenleii blijven Naar men zegt zijii git teren 400 jagers uit Versailles lot de iniiiteis overgeloopen De bewoners van l iiss waren gisteren bevreesd dat het pliiiiNji geboiiiliiinleerd zou worden Alle nieuwe Uimeiidrii zijn zoo aangelegd dat zij als kleine vesliiu en Ie heseiiouwen ijii Het kanonvuur ia iiiiiidn heU INGEZONDEN Mijnheer de lledacteur Nu reeds meermalen in uw courant over het muziekcorps dor dd Schutterij ia gesproken wil ik die sedert eenige jaren dnariian verbonden ben u mededoelen dat ik met verwondering enleidwozon in het nr van 12 Mei las dut de schrijver had vernomen dat de goede verstandhouding onder het corps bij gemis n in oen kiipelmeeBter niets te weuschen overlaat Ik kan zeggen dnt hij uit een verkeerde bron heeft geput w ant de behoefte aan een kapelmeester is groot en de verstandhouding laat veel te weuschen over en ik hoop alzoo spoedig te mogen zien dat onze wensch naar ecu nieuwen kapelmeester moge vervuld worden Met het opnemen dezer regelen in nw veel gelezen a idt u v rilioh UEd Dw ienanr Z Over dit onderwerp worden geene ttuhken meergeplaatst Red Burgerlijke Stand Geborv N Ifi Mi i Tohanna Sophia Moria Agatha ouders A Küzestratuii en M Hainann 17 Fraiiciscua lohnnnes ouders F aQ Zelnud en Ë Landman £ ngel ouders J au Gcot en C Fokkers 18 Naatje ouders J M vau Aalst en E de Vries 19 Hermauus ouders H J Wennekes en C A G van T anpenhuiJ8tjn OvtRLMiiN 16 Mei W O van der Linden 59 j K J Spaniaaij 1 j 7 m 17 G van Duurcn U ui A Uuis 15 w 17 C F van der Volden 1 j 1 m 18 r Boot 4 j 2 m Gehuwd 17 Mei C Merkcnstein on M Hunik POKKEN EPIDEMIE X Van 13 tot 19 Mei aangetast 9 Vroegere opgaven 97 Van Te zamen 106 welke er 33 overleden zijn AD VERTEN TIEN Heden beviel mijne vrouw van een welgevormden jongen H J WENNEKES Gouda 19 Mei 1871 ♦ Overleden te Bodegraven in den ouderdom van bijna 9 jaren do Heer ARIE COSIJN oudopzigter van den Waterstaat Gouda 17 Mei 1871 Eenirjste kennisgeving Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de geboorte van onze Dochter betuigen wij onzen weigemeenden dank M SPRUIJT J M SPRUIJT BÜCHNEB Gouda 20 Mei 1871 De ondergeteekenden betuigen door deze hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming by hun huwelijk ondervonden A D VAN E WEG N VAN DE WE6 HOOOENDIJK Stolwijkenluis 20 Mei 1871 ttmitBSi VAN JLLLE Sa A TE tT è 10 CENT por stuk Te bekomen by A BRINKMAN Langen J icndi wcg alhier lüiidn Druk vau Urinkmaii Openbare Verkoopliig te GOUDA op MAANDAG 5 JUNIJ 1871 des voormiddaga ten Elf ure in het Logement db Zalm aldaar van Een goed onderhouden HUIS en ERF staande en liggende aan de Markt to Gouda wyk A n 154 En een OOFTTUIN met KOEPEL en KEUKEN in do Boelekado to Gouda wpRnO Sö groot 10 Aren 18 Centiaren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W I FORTÜIJN DROOGLEEVER te Goicda GEVRAAGD 1 AUGUSTUS in oen klein gezin EEN FLINKE die goed kan koken van goed humeur P G en van goede getuigen voorzien niet beneden 23 jaar Brieven franco onder letters A Z aan het Bureau dezer Courant Altijd Winst nooit Verlies 3 KEIZERLIJK TURKSCHE PREfflIE OBLIGATIES a400PRANCS NOMINAAL waarvan bij de eerste trekking op 1 J TJISri 1871 reeds prijzen van 300 000 25 000 10 000 2000 tot 400 francs ZEKEii MOETEN GEWONNEN wordeu Jaarlijks hebben 6 groote trekkingen plaats met afwisselende Hoofdprijzen van 600 000 400 000 300 000 200 000 francs alsook prijzen van 60 000 30 000 25 000 20 000 10 000 francs enz Wij bieden 3 pCt jaarlijksch rcntegevcnde Origineele PremieObligatics tegen den Koersprijs of tegen betaling in 18 in iandeMjksche termijnen aan De eerste termijn bedraagt 5 Gulden Holl Ct voor een Obligatie en 50 Gulden Holl Ct voor 11 Obligaties die dadelijk aanspraak T even op de prijzen welke op 1 Juiiij e k getrokken worden ïurksehc 3 pCt Obligatien mogen overal gekocht en gespeeld worden Prospectus franco en gratis Bestelliiigen met het bedrag in banknoten goud of postwissel worden prompt uitgevoerd Lijsten worden na elke trekking ten spoedigste gezonden GOLDSCHMIDT en SCHLESSINGER Bankiers Langestrasse 51 Frankfort ajM Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kitningen over welks heilrijke werkingen de geschrilóen van den Hofraad Dr Ballino den Hofraad Dr Euu vudt en Dr Diruf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organeu gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als oolv tegen hiiiuorrlioïden neiging tot jicht en scroiibiih iisliciil Priis per fliicon iO ets DépcHa te doudu bij Aputlicker J W BOERS to lioltertliim in iille A i itlii ki n KON ÜKIKlt ik n i 1870 m a Bt iiii miien m te a k i én ftfiïMiilet iit ii Bi twmktm Ui mul U jiroM m k i t h kff m U mélt tmk Si tmktt s t ML a 1 j j M jfi Ut i iioji p mr Je lA Blti jsansji tu i Rfai Itf y m iiiiai i Ki filinnil tie jj V r w i frc o k fa I IWIIPI mmmm um rm0mi ii 0 mim r li n ll MiDtliill