Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1871

1871 Woensdag 24 Md N 1053 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adveiientieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIÊN worden gepltetst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1870 Veivoig Cli Slot Door toevoeging van gedeelten van Stein en Broek is de landbouw van meer beteekenis geworden Akkerbouw wordt niet aangetroffen De landbouwer houdt zich hoofdzakelyk bezig met het maken van boter eu kaas eu met vetweiden De prijzen der voortbrengselen waren vrfl hoog Er was veel gras en er werd een goede voorraad hooi gewonnen De huurprgs van land verschilt tusschen ƒ 60 en 100 de hectare De afdeeling Gouda en omstreken der Hollaudsche maatschappij van landbouw telde 135 leden De toestand van den veestapel mag gunstig genoemd De middelprijzen bedroegen voor paarden ƒ 44 voor het melkvee f 135 voor het slachtvee ƒ 150 voor kalveren ƒ 26 50 voor schapen f 19 voor lammeren ƒ 11 50 voor varkens 52 voor biggen ƒ 8 50 voor de boter per kilo ƒ 1 25 voor de kaas per 50 kilo ƒ 20 Er werden ter markt gebracht Paarden 140 veulens 6 runderen 5110 kalveren 4890 schapen 2800 lammeren 2543 varkens 2420 biggen 10360 boter 54950 kilo kaas 78O2U0 kilo Onder deze hoeveelheden ziju uiet begrepen de vele partijen kaas eu boter die aan do hier gevestigde handelaars werden afgeleverd zonder vooraf ter markt te zijn gebracht De aftredende leden der kamer van Koophandel werden herkozen De toestand der Nijverheid was niet ongunstig De binnenlandsche handel in kans boter vee en de artikelen uit de alhier gevestigde fabrieken was belangrijk De markten werden druk bezocht behalve de paardenmarkt die op Vrijdag na df Ameid che markt wordt gehouden doch wa irop in de laatste jaren geene paarden werden gebracht De buitenlandsche handel was vrij levendig in boter kaas pijpen garens stearine en sUmi rinekaarson De selieepvaart was minder belangrijk Kr kwamen liier ami of iias ieenlen i8 l3 vaartui gen waaronder 4954 atoombooten metende te zameu 2 434568 tonnen Zeeschepen worden hie niet gebouwd Er zfln drie werven voor vaartuigen bestemd voor de binnenlandsche vaart Drie schepen werden dit jaar op stapel gezet een gel k getal liep te water terw bovendien een veerpont werd afgeleverd Het getal schenen in deze gemeente te huis behoorende van tien tonnen en meer bedraagt 92 metende te zamen 3052 tonnen Er zyn twee stoombooten op Rotterdam een vaart dagelijks de andere vier maal per week De stoombooten op Leiden varen zomers twee maal s vrinters eena p f dag heen en terug Eens por week varen stoombooten van Alphen Oudshoorn en Rjjnsaterwoude op deze gemeente Een groot aantal doortrekkende booten liggen hieraan Dagelijks behalve Zaterdags vertrekt een barge naar Amsterdam vier malen s weeks een volksschuit naar Leiden eu twee malen naar den Haag Er werden dit jaar concessiën verleend voor twee stoombootdiensten waarvan de booten in deze gemeente aanleggen a Aan IJ van der Meulen te Leeuwarden voor een sehroofstoombootdienst tusschen ironiiigen en Amsterdam Rotterdam en Schiedam 6 Aan J en 13 Verschuur te sHertogenbosch voor een tweede schroefstoombootdienst tusschen s Hertogenbosch en Zaandam Op 1 Mei ving de dienst op den spoorweg Gouda den Haag aan De postwagendienst op Leiden werd gestaakt die op Schoonhoven wordt behoorlijk waargenomen Aan A J van den Bergh c s te Schoonhoven werd concessie verleend voor een nieuwe wageudienst voor personen en goederen tusschen Schoonhoven en Gouda en aan W T Blom te Gouda voor een wageudienst tusschen Alphen en Gouda BUITENLAND liuilciiliiiuliti li Uverzk lil Ili t jrroolc iiicuHs ni den l in is diil de lro pen du ii iiriii lullijs iiji t i ila ils ii iju liiiiiiiiin rukt Dit z d het begin zijn van het eiude Nu is het van belang de onrustige coinmune manneu spoedig tot hun plielit te brengen Natuurlijk zyn we zeer benieuwd nnar de houding der opstandelingen die door hun barricades nog veel bloed zouden kunnen doen stroomen Zaterdag heeft de nitifioatie van het vredesverdrag te Frankfort plaats gehad De stad die het voorrecht heeft haar naam te verbinden aan dien gedenk t aardigen vrede was in feestgewaad om de Duitsche en Fransohe ministers te ontvangen Onderhandelingen van verschillenden anrd betrekking hebbende op de tegenwoordige verhouding der beide rijken n Iten de gevolmachtigden tot Maandagavond beüig houden Na ir mate d Versaillanen vorderingen maakten nnmeii ook do buitensporigheden der Parijsehe oomnuine toe Een revolutiounaire rechtbank is ingesteld om de gev ingenen te oordeelen die de gijzelaars der commune moeten zijn een afzonderlijk corps de icreker van i lowrela beltkst zich met Ue huis uolkiugcii en arrestation daar de nat garde begint tt weigeriiii om icli te leonen voor de geweldige maatregelen van het comité voor het algemeen welzijn Dit laatste heeft alle macht over het krijgsbeleid overgedaan aan het centrale comité dat niet heeft opgehouden ook na de verkiezing van andere autoriteiten het hoogste gezag uit te oefenen Het comité voor de barricaden ook eenigerraatc onafhankelijk werkende heeft den bewoners van de zuidelijke kwartieren der stad bevolen hunne woningen te ontruiinou en ter beschikking te stellen van de nat gardes die ze tot verdedigbare punten moesten iuriehteu Eindelijk daar het geld opraakte in de kas der commune heeft men het zilverwerk en andere voorMerpen van waarde geroofd uit de kerk der H Drievuldigheid en bevelen gegeven om zoo ook in andere kirken te werk te gaan I e Frani ai8 beweert in een artikel over den tegenwoordigeii tocxtiiiid dat er een schikking fussehen de paitijen te Versailles is tot stand gekomen De rechterzijde heeft afgezien van onmiddellijke herstelling der monarchie de linkerzijde zou haar voorstel tot onmiddellijke proclamatie der republiek intrekken j er zou nu alleen plan bestaan om deii duur van het ge ag van den heer Thiers te brengen op twee jaren De Duitsche regecriiig heeft aan den bondsraad een ontwerp voorgelegd waarbij de oorlogskosten die Frankrijk moet betalen worden verdeeld Het totaal der schadeloesstclling bestiuat behalve uit de vijf milliards van litt vredcstractaat uit 1 de interesten van j van die som 2 j schatting van 200 millioeii o gelegd aan de stad Parijs en in de overige deeleii de lands geheven 3 de opbrengst der geregelde belastingen die niet bepaald vereisoht wor den voor de administratie der bezette streken Van die som wordt eerst een kapitaal van 210 inillioeii thaler 900 millioen fres afgetrokken om een fonds te vormen iiit welks renten pensiooncu aan gcHonde en verminkte militairen zullen gekweten worden Veeitig miUiocn thaler 150 millioen frc9 al een ri serve fonds uitmaken tot bestrijding van de eerste kü ten eeiier ev iitueele mobilisatie des legers Een ander deel komt aan de bniidakanselarij om de kosten dei adiniiiistralie goeil Ie maken SchadeloosHtellingiMi niirdeii verlieiid het bedrag later ddiii eeiii eoninii Sii ti legileii iiiiii de i eeders viin lliiitM lii tclieiwn lil donr iMaiiM lie kiuisd ijn iipgilii ii lil iii ienlijki miiieii iioiiliii iiiin