Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1871

I J I I gewezen oni niui somiiii e I luil elir kleden en dnrpeii voornaiiielijl m den iM is en l dtliiiviiigeii de selii i I u l l l lln die I lj door den oorlog geleden hehljeii S i M iM uri idleiii kond er oor met Til niillioeu franC og ud niru een deid aanwenden oin nicnuc veslingen aan le legmen en ook 7 mil lioen francs besteden oni de uit Knudsrijk verdreven Dnitseliera te beloonen De rest wordt onder de ver j schillende hiaten verdeeld naar gelang van het aantal troi peii dat aan den oorlog licel t deelgenomen iedere slaat kan daarover naar gieddiniken be iehikken Jn de zitting van Donderdai avond ia er in het Engclsohe lagerhuis weder een debat geopend over d linanciéu en we l door den heer lUsraeli Het gon erncment heeft niet veel nioeitc giihad om hem uit het veld te siaau Ijn e li d v as de raini3t r9 te lwarsboonien in het tot stand brengen van eeni e maatregelen gedurende de tegenwoordige zitting i J was e eiiwel m de z tting eenmerkwaardig incideid de rede vai dm lieer Faucett een radicaal lid voor Brighton en een der lioofden der progressist en die nii vooral sedert l riglit uit hel mimsterie gi treden is den heer Llladstine ontrouw worden Pe minister Lowe had onvooraehtig genoeg gewezen op de goe Ikenring voor zijn begroeting door het huis Nu hcrinnvt le de heer Kawcett hem dat de nieerilerheid waarop hij zieli Ijeroenide ai een verkregen was door de beoreigiiig dat het huis ontbonden zou worden of dat het minisleru zon heenga m hetgeen een groot aautil leden had ovcrgeliaalii ora hnn econoiuiseiie inzicMeu op te oüeren aan de belangen hnniier partij In de rede gevallen door verscheiden leden der inei r lerlieid noodigdi de spreker de regeering uit om nog eens over de begrooting te laten stemmen doch zonder van de aanneming een kabinctsquiesfe te maken De ministers gaven aan deze nitnoodiging natuurlijk geen gevolg Voorts kenrdo Kiwcett liet voortdurend hellen van diri ctc belastingen ter voorziening in het tekort af en meende hij ook dat het niet aanging allerlei hervormingen ten bate der werkende klasse te laten betalen door de middelklasss A rijdagavond is de wet om den staat van beleg in het lersohe gr d h ip Westraeath af te kondigen na ecne schitterende lede van den sollielt n generaal voor Ierland met Ml teii iai 11 stemmen aangenomen Te Weencn schijnt het nog niet tot eii bepaahle brcnk te komen tiisschen den rijksraad en het ministerie Tlohenwart liet kabinet hoeft weder verlof gevraagd om tot liet einde van Juni voort te gaan met het heffen der bela tiiigen zinider begrooting Itecils vijfmaal is nu ie volmacht door het tegenwoordig gouvernement gevraagd l e llongaarselie delegatie is benoemd Twee pnestiën houden den koning van Zweden levendig bezig het iiienwc traeliiit vu i vereeiiiging tusschen de beide Seandiuavibclie rijken en de reorganisatie van het ie er 11 ij lieeft echter het verdriet gehad de verecnigiiigswet te ien verwerpen door den Noorweegse ieii rijksd ig en de Zweedsche kamers hebben de wet op de nieuwe Icgcrorgaiiisatie onhraToepclijk il gestcmd Volgens de rede die Karel XV hield bij de slniting der tegenwoordige zitting der kamers schijnt hij zich neer te leggen bij de verwerping van iJ i li veliiin deukbei ld der iiieensmcltiiig zijner beide rijken alt uijs voorliet oogenblik maar de nieuue wetgeving op de weerbaarheid des lands kan hij niet zoo licht iateii gliiipen Hij kondigt ecne baitengoHonc zitting aan waarin deze tjus Stie op nieuw zal beliiiidcld worden Tevens zal de rijksdag fiiiancieelc voorstellen hebben te bcBpreken die de geidelijke hulpbiMiinen des rijks moeten doen toenemen JL F R A iJ K R IJ K T e zitting der nat ei f ndM ng ojj denlSdenwaa druk liezjclit De ratificutie van Int vredistractaat wiis aan de orde en men meende te weten dat do regecring h t tr iet iat in die zitting wi ns li te ieii aangenomen Pe heer de Miaiix w is rii iportenr der e nniiiissie Innige weeniued sprak ml zijne n de Hij verhielde tuut dat de vooru aarden sedeit de praeliminairen niet verbeterd waren Wel s te de hij ze van de beste zijde voor en triieiille hij de vergade ring liet aaniieiiien er van gein ikkelijk li maken door i haar te herinneren dat het niet haar schnld wiis dat aan Fr mkrijk zulke voorwaarden werden opgelegd maai de harde oiiverh dielijke iiood akelijkheid uas toch eigenlijk de eenige en afdoianb In a eegredcn wauriiiede hij de ratificatie iiiUilieval Het rapporl werd oniler droevig z i en door i en enkele beweging eesl und iiiin elniind Ieder I id zoo a s de lieer de Meaiix zeiile fa uioii daux Caiiif l aikele sprckiTH truien op i 1 nil Irii mil te U L cn dat iti ii wijLcmi lil 1 Miivki u MIDI t fii uK ii touh iiict ver iiulci i ii k 11 llrt ki i i ri Ijl ilat n r t i v v ih iii lil iu iIitI m Ml 1 il i iii LMtj ir urikc dcti Irrii ri i ii t II M u O lU i i hT nl i i l iiKii Ml tl t bij Ktmiiiiip cii ihil cli tl Pr inii N illrni iii c w ij l i i rti urlkr ill r ii ih 11 i ii i II i ciii iaU waren uitvoeriger na 1e Duitsehers blijven in t land tot dal de orde is lii i leld en t taat aan hen le beslissen wanneer dit zal zijn geschied liet terrein bij llcifort dat geruild wordt tegen dat op de grenzen van Luxinnbnrg is armer iian ijzermijuen De afstand van dit laatste sluit voor Frankrijk dm spoorweg van Longwj naar Arlon en het groothertogdom wordt daardoor geheel gebracht binnen den cirkel waarin Dnitschland het trekk U wil Om deze niuU clen achtte Clianzy dat Frankrijk zich aan de praelimiiiairen houden moest Ten slotte is het vrcdestrnctaat aangenomen met 440 stemmen tegen 98 Woensdag in den namiddag heeft er te l rtrijs ecne zoo geduchte ontplolfing plaats gehad dat men in de meeiiiiig verkeerde dat Vanves of een der andere znioiiijke lui tcn d l ic i sp onge Het is echter spoedig gebleken dat een gedeelte der pati oiieiifabriek van het üros CaiUon die tijdens het beleg op het noordoostelijk gcdee tc van het Champ de Mars is ojigerioht gesprong n is Volgens onpartijdige bladen moet dit onheil waarbij een honderdtal personen mecrendeels vrouwen omgekomen en gekwetst zijn en t welk nog ecu veel grooter aantal slaohtotfers had kunnen na zieh sleepen indien al de in de fabriek gewoonlijk arbeidende personen tegenwoordig waren geweest aan het een of ander tot dusver onbekend toeval worden geweten Door ecne bom of granaat uit de batterijen der troepen van Versaille s aehjiit de uitbarsting niet te zijn veroorzaakt De organen der commune schrijven de ramp da irentegen bepaald aan verraad toe Dit wordt ook door het comité van A gemeen elzijn in het Journal OJicid gedaan een verra id t welk liet op rekening van het gouvernement vm Versailles stelt Uat comité meldt voorts dat er reeds vier arrestatiën te dezer zaken zijn geschied La commune die reeds een geruimen tijd hare ENGELAND Verleden Donderdag was een ongemeen groot aantal leden van het lagerhuis alsmede een talrijk publiek ter zitting opgekomen om getuige te zijn van Akw aanval waarmede het financieel bideid diis gouvernenieuts en iir oiiderheid de minister van finaiietéu door den leider der oppositiepartj den heer Disraeli bedreigd waren Hoeh de heer Disraeli voldeed niet ii an de vcrwaiOiting die hij had opgewekt hij hekelde het ministerie omdal het zij ie begrooting der luid elen geheel had omgewerkt z nida cene uitspraak van het huis waarbij zij trouwens Inttcl bijval had gevonden af te wachten hij wees op zekere onuchtzaainheden van den minister Lowe vooral drong hij aan op de gebreken der inoometax en leidde daaruit af dat het een verkeerd besluit van het gouvernement uiis het middel tot gocduuiking der nieuwe uitgaven enkel en udeen in verhoiging eener zoo onbillijke en hatelijke b a iting te zoeken hij h akte dat besluit ook als onvereeiiigbaar met de vroeger door den minister veenwensohelijk verklaarde evenredigheid tusschen directe eu indirecte belasting doch hij besloot zijn aanmerkingen niet met eenig voorstel De munster T owe zeide dat hij door den heer nisr eU gefopt was want dat liij met een idgemeeiieii aanv d i zijn iiiain leel Inleid was bedreigd doeli slechts beiuelaclitige aanmerkingen muggezifterij hul geliooid llij zeide verder dat de regeering het luiis tegen de aanvankelijk voorgedragen bearooting van middelen gestemd ziende ze liever intijds hail willen omwerken dan de voordracht tot verbetcrinj van de inrieliting der la idniaelit waaraan zij uiiein di grout gewicht heehtte iii gevaar te brengen De houding van den heer Disraeli in de zit ing van Donderdag na de ernstige bewoordingen waarmede liij eenige dagen vroeger zijnen aanval op het budget liad aangekondigd doet de TlmeH vermoeden dat het hem enkel te doen is geweest om den voort Rang van de leliamleliugdcr bil opdc legerorganisatie te vertragen In die zitting zijn de voornaamste van de wijzigingen door het hoogerhuis geliraeht in de bill betekkelijk het godsdienstige en kerkelijke karakter der liooirescholen door de regeeriiig voor onaannemelijk veiKlaard bepaaldelijk de verbintenis die de hoogleeraren zonden mueli u aangaan om niets strijdigs met den Bijbel te leeren DUIÏSCHLAND Ken landweerman schrijft aii den IC dezer uit dilenlz Op den l Mei liep hel geruehl dat 1 nies Favre hier zon aankomen en hel leger der krijgsgeiangeiicn zou bezoeken Zoo tiebenrde hel nok want des namidihigs Ie half vijf uur verselieen hij in liel leger n 11 nluaar hij door den koinniandaiit werd ontvangen en daar deze door zijn staf was omgeven was ik daarbij tegenwuordig i c kimummdaiit geleidde Favre naar een keuken naar htt theater en door een paar siraten Gedurende dien tijd speelde het muziekkorps Jules Favre heeft een middelbare lengte grijze haren en een grijzen kort gekniptcn dikken baard Zijn gelaatskleur is geid en hij heeft een afgeleefd of overwerkt voorkomen Het merkwain digste vnn zijne kleeding is zijn hoed Deze had ter br3edte van twee duim een rouwrand van krip en deze rand was geheel gedenkt a ingeslagen wat mij zeer untunrlijk voorliwam daar l avre telkens als hij groet Ijn hoed ïoo diep afneemt dat hij er mede op zijn knie slaat Ik merkte spoedig o dat hij zijn volkje goed kende Hij sprak met dezen gaf genen de hand onderliield hi u over den treurigen toestand waarin Frankrijk verkeerde en drukte de hoop uit dat zij bij hun terugkeer zicli bij de regeering van Versailles zonden aanslniten waarop geheele sehnrcn antwoordden niet d n kreet Leve Frankrijk Eensklaps stormden twee sergeanten door de rijen op Favre aan en riepen Leve de republiek niet waar Jules l avre De anderen noemden hem excellentie Hij redde zieh zoo goed mogelijk uit zijne verlegenheid met eenige fraaie woorden en toen de beide dolkoppen nog meer van hem wilden hooren riepen do anderen weder Leve Frankrijk waarover Favre een recht vroolijk gezicht zette Het trok mijn aandacht dat hij met geen enkelen Tnrco sprak die toch in hiS keizerrijk aan de spits der beschaving stonden I In het lazaret en iu eca paar barakken sprak hij met de zieken in denzelfden geest waarin hij tot de gezonden had gesproken Hij verklaarde zeer tevreden te zijn over de inrichting van het leger De minister van finaneién die hem vergezelde liet een kasaanwijzing achter waardoor aan ieder gevangene voor den dag van het bezoek van Jules Favre 25 centen extra werd uitbetaald I TALIE De Itidiaansche senaat heeft het wetsontwerp op de waarborgen voor den paus met de daarop ten zijnen gunste voorgestelde wijzigingen aangenomen met 105 tegen 20 stemmen Alleen een amendement vim Vigliani waardoor belangrijke vrijheden aan het k rkelijk onderwijs zonden worden toegestaan en iedere tussehenkomst van den staat voor de inbezitneming van kerkelijke inkomsten zou worden verboden v verworpen De aanneming van het amendement Vigliani zou naar men verwacht een hcvigeu storm in de kamer van afgevaardigden hebben opgewekt die nu is bezworen De verwerping van de voorstellen van Peruzzi in de kamer van afgevaardigden en van Vigliani in den senaat kunnen voor gewichtige mmiifestatio gelden voor de algeheele scheiding van kerk en staat de volkomen vrijheid van de kerken hare gelijkstelling wat het onderwijs betreft met de leeken enz Hoewel de handelingen diarovcr minder uitmunten door redekuustig effect door schitterende improvisatic s en groote welsprekendheid erkent men algemeen dat de debatten door groote helderheid eu degelijke kennis oor schoonhc d van gedachte juiste ontleding va uiEsties de logica der gevoltrekkingen zeer belangrijk waren en een gewichtige plaats in de pm lemeiitairc geschiedenis innemen Dit geldt vooral voor de debatten over de betrekkingen tusschen kerk en staat Of met de aanneming van de wet op de waarborgen voor den pims en het katliolicisine alle moeilijkheden zullen zijn weggeruimd betwijfelt men zelfs in Italië omdat hi t een iiiteruiitionalc cpiffistie b treft d e door de beslissing van Imt Italiaansehe gonvcrneiiieiit bezwaarlijk in eens kan worden opgelost In de zitting van 21 April sprak Visconti Venosta karomtrent De regeeringen zullen de onmogelijkheid inzien om op liet gebeurde t rug te kennen Zij zullen begrijpen dat de moeilijkhe len die door een dweepachtige laitj worden opgie v irpen minder bizwarend ijn dim een tnssidieiikomst in de Ualiaansehe aangelegenheden Wij zouden ons echter nivermijdelijk moeilijkiieden op den hals halen indien wij niet erkenden dat de katiicdiekc regeeringen en naties bij di7 e juiEstie godsdienstige belangen hebben die wij niet mogen voorbij icn Hij besloot z jiie rede met de verzekering dat de godsdienstige belangen der katholieke vreennlelingen zoowel ala van di katholieke Italianen zijn gephiatst onder de hoede van een vnik en van ceiie regeering die genial imiheid recht vaardigheid eu vrijlicid liefhebben Of echter de kidliul eken overal met deze hoede genni eu zullen nemen en er vrede mede zullen hebben uordl nel i eiis lic l ijl eld EINN God Z M heeft beno gerecht te Gennep Niet heden maar zal in de VcrgmleriiJ voor8t l worden beliai doen plaats hebben Zondagmiddag weri vim den heer W 1 i kommnndant der dd gehouden op de Marll pite T L i i de luitenant kolonel benevens vele otfieie tenr en Je leden vnn plechtigheid bij j doel gemccntc aestunr nicml lijk blijk van belangstel Door den kapitein j benoeming voorgelezel bewoordingen den nif nieuwen rang terwi met deze benoeming daarvan zeer veci goeJ thans nog meer diiu deed de belangen iie deren De inspectie door de uitvoering v muziekanten die ookj speelden voor Arti aangeboden plaats hij raededeelen dat het m velen op den weg v in 1 Moge het daarin nan liiugstelling van t hcj gemeente Zaterdag vergndei schap van het zeven Ond r de onderuc hoorden 1 De sehJ juichten deze ondernl en Meijer toe eenl medewerking en met ten voor rekening plarer in te teekcin gemeente de boekje gelijke doen om hel I den schoolopziener vel om het vericcnen meer geregeld en plaats hebben ten ophouden die telkenl derwijzer op zijn na de aanvraag dat te Tervullen voor Uit den AlblnsserJ De voor dezen tijl inichtvorst van Domf aan de te veld sta bracht Het gras v zelfs nam men dit Vooral hebben i i Ken goed deel is t daardoor voor eene Vele veehouders plicht al hnn hooilij zakelijk een laten voorzien Op dien verpachtingen ong Te Berg Ambaeiil plaats ter bcnoemil geeommitteerden heemraad werd 1 Wijiigaiu den met il in plaats van den heer 11 Oskam nl Vier der geeommilt K Benschop Ja werden ailen herkii geldige stemmen comnntteerde VV I van aftreding was Wz met B41 geld Het bouwen hoven is gegund de aanbesteding d4 fi54 j De hn Tc Sehoonhovi genees heel J Th V d Chi Kl Wip