Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1871

l H UiP tt l l i H lii l k w Mil di s nil i i si lii i ii lijj ill liot legi i I 1 koinmiiiidiiiit V ird oiitluur zijn etiif w i omi i viMi prdi Dl koummiidaiit Reiken uaiir het thtiiter en iilurende dien tijd speelde Isi middelbare lengte irijze l geknipten dikken Imiivd i i eu hij heeft een afgeleefd 11 Het merkwaardigste van Ifi d Deze had ter briedte rand van krip en deze rund i i n i rpi 7 r r l avre telkens als hij groet iiiil dat hij er mede oii ijn pp dat hij zijn volkje goed ilozpu gaf genen de hiind en trenrigen toestand waarin il nikte de hoop uit dat zij Jij de regecring van Versailles lp geheelc scharen antwoordIfl cve Frankrijk Eensklaps 11 door de rijen op Favre republiek niet waar Jules liiümden hem excellentie Hij loïclijk uit zijne verlegenheid 111 en toen de beide dolkop e ii wilden hooren riepen de Frankrijk waarover Favre bht zette c it dat hij met geen enkelen n het kei iwrrijk aan deepits 1 In het lazaret eu in een g met de zieken in denzelfden de gezonden hiul gesproken beden te zijn over de inrioh Be minister van financii n die lil kasaanwij ing achter waar ue voor den dag van het be iö centen extra werd uitbe ALIË a it heeft het wetsontwerp op paus met de daarop ten zij Ie wijzigingen aangenomen met Alleen een amendement van igrijke vrijheden aan hot ker i worden toegestiuin en iedeye ataat voor de inbezitneming ti 11 zou worden verboden i s l el araeiulement Vigüani zou evigeu storm in de kamer li iilieii opgewekt die uu is be van de vooi stellen van Pe 1 nlgevaardigden en van Vigüani voor gewichtige manifestaties i le scheiding van kerk en staiit n de kerken hare gelijkstel li n betreft met ile leuken enz i j en diarover minder uitniiiiiten Cl door schitterende improv sa ri endheid erkent men algemeen m oote helderheid eiv degelijke van gedachte juiste ontle le logica der gevoltrekkiiigen zeer Il H gewichtige plaats in de jiar i innemen Dit geldt vooral de betrekkingen tussohen kerk lig van de wet op de waarbor1 het katliolieisme alle inoeilijk eruiind betwijfelt men zelfs in 1 iiiteruationale qusestie betreft i van het Italiaiiiische gouverne cns kan worden opgelost In nd sprak Visconti Venosta daarin lUen de onmogelijkheid inzien i iiig te komen Zij zullen bctlijkhden die door een dweepachl rew irpeu minder bezwarend ijn li liu de Ualiaaiifi lie aaugeh geniiiis eeliter onvermijdelijk moei l liiili ii indien wij niet erkenden 1 i iiigi ii I ll naties bij de ze iiieestie ni hiliben die wij niet mogen rede met de verzekering dat de lil der katlioliekr vnemdiliugen allioheke llaliaiii ii zijn geplaatiJt ii ii volk 11 laii eeiie regi enng i lilvaavdiglii id en vrijheid liefde kilt 11 li iki ii iivenil met deze II iiiiiien I ll er rede mede zullen 11 hrivi ijlelil BINNENLAND z OouuA 23 Mei M heeft benoemd tot griffier hij het kanton gereeht te üennep mr A Broedelet advocaat alhier Niet heden maar morgen Woensdag ten een ure zal in de vergiub ring van den gemeeiiteraad het voorstel worden behandeld om de kermis niet te doen plaats hebben Zondagmiddag werd bij gelegenheid der installatie van den heer VV 1 s Li i ge iyn m l t t in jjo kommandant der dd Rchntterij alhier eene inspectie geho iden op de Markt onder koinmando van den kapitein D Lulins van ioor Op het terrein waren de luitenautkol i 1 kommandant van het garni zoen benevens vele officieren tegenwoordig j ook de auditeur en de leden vaii den schuttersraad woondeu de plechtigheid bij doch het viel velen op dut van het gemeentebestuur niemand aanwezig was om u ii npenlijk blijk van belangstelling in de ze benoeming te geven Door den kapitein A Nnrtier werd de aete van benoeming vo irgelezeii ee vervolgens met hartelijke bewoordingen den majoor geluk gewenselit met zijnen nieuwen rang terwijl liij ook ile leden der seliiitlerij met deze benoeniing gelukwcnsehte hij stelde zieh dimrvan zeer veel goeds voor omdat de heer de I ange thans nog meer dan hij reeds gedurende veertig jaren deed de belangen der sehiitterij zal kunnen bevorderen Pc inspectie werd als gewoonlijk opgeluisterd door de uitvoering van eeiiige stukken door het korps mnziekanten die ook des avonds gedurende ei n uur speelden voor Arti Leni alwaar t diner den majoor aangeboden plaats had Met genoegen kunnen wij raededeelen dat het inuziekeorps naar het oordeel van velen op den weg v m viioruitgang goede seliredeii doet Miige het daarin aaugemoedigd worden door de bc lungstelling van t bestuur en de ingezetenen dezer gemeente Zaterdag vergail rde alhier liet onderwij ersgczel schap van het zevende di tricl van Zuid llolland Onder de onderwerpen die hehandeld werden behoorden 1 De sehoDlliihliotheek Alle aanwezigen juichten deze onderneming van de heeren Lalleman eu Meijer tue eeiiige aanwezigen beloofden hunne medewerking en met eeii iirii e stennnen werd besloten voor rekening van het gezelschap voor 2 exemplarer in te teekenen opdat ieder onderwijzer in zijne gemeente de boekjes kiiiiiie vertooiien en het mogelijke doen om het debiet te bevorderen 3 AVerd den schoolopziener verzocht p igingen aan te wenden oin het verleenen van ontslag aan kulponderwijzcrs meer geregeld en naar een vaster maatstaf te doen plaats hebben ten einde de moeielijklieden te doen ophouden die telkens ontstaan wanneer een hulponderwijzer op zijn verzoek ontslagen wordt zoo kort na de aanvraag dat er geen tijd is om de vacature te vervullen voor de ontsligene defungeert Uit den Alblasserwaard schrijft men ons dd 21 Mei De voor dezen tijd van het jaar ongemeen sterke nachtvorst van Donderdagnaeht heeft groote sehade aiu de te veld staande vrueliten en weiden toegebracht Het gras was des morgens niet ijs bezet en zelfs iiain men dit ui de slooteii waar Vooral liebben de aardajipeleii daardoor geleden Een goed deel is totaal afgevroren en men reest daardoor voor eene late en ongunstige o breiigst Vele veehouders zijn door gebrek aan gras verplicht al hun hooiland af te weiden t geen ii iodzakelijk een lat en en oiigniisligeii liooibonw doet voorzien Op dien grond zullen Ie aanstaande gr sverpachtingcu ongemeen hoog zijn Te Uerg Ainbaclit had in de vorige week slemming plaats ter benoeming van twee liermriulen en vijf geeommitteiiden voor den polder lierg Ambaelit Als heemrand werd herkozen de aftreiliiide lieer 1 van Wijiigaardrii mei Rdl i lili4e leimneii en gekozen in plaats van den aft reilemli ii heer A Sehouleu de heer D Jakam met ijjl van üKt geldige stemmen Vier der gecominitleerilen de lieer J Oskam Mz K Ueiiiehop laeob Viiorslii s en l Uiielliouwer verilen aden herkozen met li U fisl iSl en 80 geldige steiiimi ii In plaats aii den ovi rieden gecommitteerde V lil emir uelke iiiide aan de beurt van aftreding was werd gekozen de heer VV Verduijn Vz met liH geldige stinimen Het bouwen aii i en geiiiei nii sel 1 te Seliooii hoven ia gegund aan den laa li ii i rliriJMr bij de aanbesteding de heer II de l atrr aid lar voor Oreiy De hiiou eiiisi lirijviii ln ilr iei ƒ HHl Te Scliooiihoveii ia tot gemeenli ilokli r in de genees heelen verliiskiiiide benoemd de liei i dr J Til V 1 hij Ie Uorii elii in ie lioakoop zal dit jaar de korinia geen plaats hebbeu Zaterdagochtend is brand ontstaan in de meekrapfabriek van de lieeren öaliimoiiHnn Kralin gen Die fabriek is geheel afgebrand doeli de belendende garaneinefabrick is behouden De schade moet J a 4 ton bedragen Den Isteii Juli aaiistimnde zullen de iniüeiens der lichting van 1870 met onbepaald verlof huiswaarts keeren Door den minister van binnenl zjikcn is bepaald joiig lie ii lie il het bezit ziin van een getuigsehrift waaruit blijkt dat zij met goed gevolg ue drie laagste klassen eener hoogere burger hooi met vijfjarigen cursus hebben doorloopen zouder verder examen tot de lessen der rijksveeartsciiijschool behooreii te worden toegelaten Ook geldt dit besluit voor hen die een hoogere burgerschool met driejarigen cursus hebben bezocht In de zitting der tweede kamer Van Zaterdag i t lioofih tuk marine der staitlsbe rootiiig aangeiionien met 15 tegen i en het hoofdstuk fiii ineiin met algcmcene steramen Jisteren was de zitting der tiveede kamer geheel gewijd aan de algemeene beraadslagiiigeii over lioof dstuk lll oorlog der staiit iiegrootiiig Deinr ter van oorlog heeft eeri t nog eeiiige beileiikiiigen besproken ilie gemaakt werden bij de algemeene heraadslagnigen over de gelieele begroot mg om den oiigimstigen indruk weg te nemen il en deze bedenkingen moehten gemaakt hebben omtrent zijne bedoelingen Door veraehilleiide leden zijn vervolgens een tal van bijzonderheden ter sprake gebracht zoo als de ipiiEstie der huwelijken van olTiciereu de aanschrijving van den minister betrell eiide het iniiken van sehiilden door jonge ollioieren de verplichte begeleiding door olhcieren van den kerkgang der militairen de volgorde waarin de minister vooniemens is zijne plauncn van reorganisatie ten uitvoer te brengen a Heden zullen de beraadslagingen voortgezet worden alsdan zal de iaiiii ster eiler het woord voeren De gemeenteraad van Amsterdiim heeft met üli tegen t stemmen besloten dat de kermis aldaar geleidelijk zal worden afgesehaft jedureiide S1 2 1873 1874 CU 187 worilt de duur tot op ééiie week beperkt na 187 6 wordt geen kermis meer gehouden Een vreeselijke ramp heeft Nederland getroll en door het verbranden van de prachtige stoomboot ll illi m IJJ die 11 Donderd ig de haven van Nieuwe Diep verliet om door het kanaiJ van Suez naar litttavia te stooinen Het was de eerste bout door de maatschappij Nederland in de v aart gebracht Op de hoogte van t edand Wight ontstond Vrijdagavond in een der voorste passagiershutten Ic kl de brand die spoedig zoodanig toenam dat aan blussclien niet te denken viel Alle opvarenden ten getale van 0i zijn gelukkig gered maar het schip is tot de waterlijn afgebrand en de huliug moet grootendeels verloren zijn evenals ilc bagage van jiassagiers en bemanning Het gonvcrnemeiil had behalve spieie ook een belangrijke wa arde in opium aan boord De boot was voor ƒ 8011 000 de lading voor ƒ 1 400 001 verzekerd bijna alle Amsterdamsehe assuradeurs zijn in dit ouiieil betrokken lil lict algemeen belang wordt men opmerkzaam gemaakt op de in deze courant voorkomende advertentie van den Heer GustaV Schwai zschild te Hamburg De daarbij ge uiiuonceerde loten kniincn wij in aaninerkiiig dr vele prijzeii die ia dc ze loterij zijn ten beate aanbevelen terwijl het genoemde huis dat niet den verkoop de er loten belast is en wiuirvan de realiteit en soliditeit algemeen bekend is den besten waarborg oplevert Het is dan ook niette bevreemden dat zeer vele orders n aar hetzelve worden gezonden die immer met lil meeste zorg ten spoedigste worden u tgevocrd Laatste Berichten Pai ijS 21 Mei Alle communicatie met l arijs is afgesneden De Pruisische troepen hebben den iioiirdelijkeii spoorweg opgebroken en haten nieinaiid door 0111 de stad in of ml te gaan Parijs 21 Mei Naar ineii zegt is generaal Doiiiliri i k v der opstimdeliugenj gevangen geiioinen ontsnapt en weder geiat Parijs 22 Mei De helft urn het leger van Versailles is Fiirijs binnengetrokken hings de poorten van Si Houd Passy en Anieuil voorts langs den Avf dl Triomplie en het Troea lero Viiiii ls zijn nog l iOOO ii 20000 soldaten lieden oelitend l arijs bmneiigekomsn door de poorten Vaugirard en Montronge Andere troepen volgen nog Versailles 22 Mei Ongeveer 80 000 manschappen zijn l arijs binnengelrokken door den Aro de Trionphe CU het T roeadero en de Avenue Uhrich Aan den linkeroever der Seine hoorde men heden ochtend een Ictendig kanonvuur dat ongetwijfeld gericht was tegen de barricades bij den Are de Triomphe Oii zc troepen maakten zich heden nacht meester van het kasteel Muette te l aasy zij maakten GOO gevangenen Heden zijn 400 gevangenen uit Parijs inngei en der hou bi vindt zi dn burTOv ssv Weeuen 22 Mei Dc zitting der delegatiën van den rijksraad ia geopend De heer Sehmerling is verkozen tot president en de heer Vidalich tot vicepresident iraaf Heust heeft medegedeeld dat de keizer morgen tan 2 ure de delegatie van den rijksraad ontvangt tot overlegging van het budget Pestll 32 Mei In de zitting der Hongaarsohc delegatie is graaf Maylath tot president benoemd Hij heeft zijne fiinetii als zoodanig aanvaard met eene koite rede wairinliij met verwijzing op de gebeurtenissen in het liiiiteiiland de noodzakelijkheid aantooi lie aii lie Monarehie te ondersteunen door haar de iniddeleii te verseluill en tot eene goede defensie BeX lijn 22 lei lüj de voortgezette behandeling van het welsontwer bctreiïende den lUzas cii Lotharingen heeft dc minister Delbriick verklaard dat de verbonden regeeringeu de vaststelling vaneen korter termijn van voorloojiige regeling zouden gelijkstellen met eene verwerping der wet daar eene geheelc organisatie ile zèr gewesten tegen 1 Januari 1872 onmogelijk kon worden tot st iiid gebracht Na die verklaring werd art kei 2 aangenomen Op nrt 3 werd door den heer Stautfenberg een amendement voorgesteld volgens hetwelk de keizer ten op zichtc van wetten krachtens welke de Blzas en Lotharingen met Listen van leeiiiiig of waarborg worden bezwaard gebonden is aan de toestemming van den rijksdag Dit amendement werd aangenomen De minister Di lbruck verklaarde er zich tegen op grond dat het geial zieh kan voordoen dat er spoedig eene lecuing moet w orden gesloten Zoo zouden misschien de kosten voor eene Duitschc Universiteit te Straatsburg alleen kniinen worden gocdgemiuikt uit de gelden eeiier lecuing daar de inkomsten hiervoor niet toeleikeiid zullen zijn Hij verklaarde tevens dat bij de aduiiiiisiratieve maatregelen in die gewesten de medeuerking der aanzienlijkste bewoners zal worden iiigrioepen Ten slotte is het ontwerp bij tweede lezin gaaiigenonieii Versailles 2i Mei e Onze armee lu efi het plein der nieuwe Opera bezet jenerual Ci ii V heeft zijn hoofdkwaitier gevestigd in de militaire school In de Manege nabij de esplanade heeft tegen den middag eene hevige ontploffing plaats gehad gevolgd door brand INGEZONDEN M Wij leven zoo het hi et in een beschaafd en in de schatting van velen bij iiitiieniendheid christelijk land hoewel ik misseliien bij mijne zwartgalligheid het er voor houd dal ouder al die beschaving zeer veel vernis eu ouder dat ehristelijke zeer veel lak loopt Hel zit er buiten en dan nog wel vrij dun op Veel grof iiinelijks bij aUe verfijning zeer veel ruwheid bij liet schijnbaar ongevormde en eenvoudige op t platte huid en vrij wat gebrek aan humaniteit overal In menig opzie il was het onder joden en heidenen Wiiarachtig beter wetten en zeden H aren heter En of men het euvel ook al met ccnige dogmatische lap ieii bedekt daarmede wordt het niet beter lij zult het bokjeii niet koken in de melk zijner moeder en ook het gij zult den dorschenden 09 niet inuilbaiiden enz ademen een geest van erbariniiig die niet enkel geprezen luivar gehuldigd en ingesclierpt dis iiooils er in geransehl mogt worden El 11 week iliilaiitioop ben ik niet Nu zij hel zoo dat wij op Uien weg eenigc vorderingen hebben gi uiaakt en dat soininige volksvermaken b V katkinippeien palinglrekken gansonthoofden die liefelijke bewijzen voor de zachte vroomheid van oirzeii volksa ird bijna geheel hebben 0 igehoudi U daarmede nam niet alie dierenmishandeling een euide Men deiike aan het afbenlen van onze puarileii dat ineii gmaal mij den weascli inboezemde dat de kerel of rekel die het deed ook eens gebeuld mogt M 01 ileii aan wat men van honden vergt of heil doet oiidergiiaii en men vrage dan of eene wet tegen dien iikwelbng ziioals die in het voor h inroniiiseh iiitgikreleii lieiji reii besla it bij ons een hora d a uvrc zou zijn Ma ir Int eigendomsrecht dan