Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1871

En dil is fen ooi don Hollander li y f Hl irevoelig of ook ongctoc lifü pniit Tocli liicft er iets pUili waurbij v in d t eijjendomjreclit peen spraak belioift te ïijn en wiuirop dozcr dagen mijne aandacht weder werd evestigd wat ik een schromelijk machtsmisbruik ri ken Ik zkg onderschridene jongens met knipiien uitgaan en thui komen waarin vogeltjes wier sehuw gelladder of treurig stilzitten een zichtbaar caii nol git outl van Sterne voorstelden Hiertegen wenschte ik ten algemeene nutte en ten beate dier arme schepsels genaakt te leii Ik zeg ten algemeenen iiiitte en staaf dit met een beroep op hetgeen in eenige streken van Thunngen voorviel waar men ziende op do dadelijke schade a ni vrucht en akker door het gevogelte toegebracht dit lut wegvangen Do rechtvaardige straf bleef met uit leerde wijsheid eu noopte tot verbetefing Hupsen kei u jh iid id ii o ii ht k er Vlm p aan dat de verstandige regeeriug va i onderscheidene vogelensoorten voor eenige honderden daalders liet opkoopen en zoo die streken weder bevogelde Te Dresden bestf nd eeno markt ook voor allerlei vogels die daar bij honderdon te koop werden gesteld Ook iu die streek bleef het euvel mot ongestraft het gevolg niet uit en het werd een voorwerp der org eu bemoeijmg van het stedelijk bestuur Ter rechter tyd herinnerde zich een raadslid d it ir eoiie vergeten en in onbruik geraakte keur bestond waarbij vangst en verkoop van uilandschc vogelen op straf van verbeurdverklaring weid verboden Hiervan werd gebruik gemaakt en op een druk bezooliton mirktdag zag men de kooijen op last der politie openen eu de gevangenen in vrijheid stellen tot blijdschap van de jongens de vogels en van ieder ncldeiikeiide In geval dat sommige soorten hier of daar al tezeer vermenigvuldigden kon uien de verordeningenop de uit oeijmg van het schadelijk gedierte daaroptoepassen Bg overtreding van de bepaling konmen de bengels ecu poos opsluiten C Kantongerecht te Gouda Bij vonnissen van 10 Mei 1871 zijn A G huisvr van H A v B A L 1 d H L J v VV J de B huisvr van 1 v d K J A B luusvr van C v d V E M V M M v Z huibvr van G v H allen veruordei ld tot ieder eeu geldboete van ƒ 1 of een dag subsib ge vangenisstraf ter zake van het te Gouda ondiT vergunning van Burgemeester eu Wethouders schrobben der straat op eene pla its waar goen markt ge houden wordt L B veroordeeld tot gelijke boeten als voor hit uitslaan van een vloerkleed op de openbare stra it te Oüuda na elf ure des morgens J W huisvr van E V viroordeild tol Iwoc gcldbocteu elk van ƒ l of een dag sub ge iiig iiis straf voor elke bo te voor het te nmda uiiflcr vergunning van Uurgeinoestcr en Wetlmudirs olirolibon der straat op eeno plaats viuir dien daggicii iniikt gehouden werd on het onder tut ltiiuiiiug iii Hiirgemeester eu Wethouders vegen van vuilnis in een tot op ubaren dienst bestenid ater J v S veroordiebl t t ueni geldboete laii j of twee dagen siibsid gi vangeinbs tiar en bo eiidi ii tot oen dag gevangenisstraf voor hot binnen de go uioonto ionda al goloiih r van i on aangospaniu n lioiid ukar niet gaan voor of naast de hondeu en zulks bij herhaling 3 V L vtroordoeld tot me geldboete van 5 oft ee dagen siibsid gev iiig iiis tiaf loor Int bmniii de gemeente Gouda als geleider vim oen aangespannen houdenkar niet gaan naast do honden J L veroordeeld tot eoiie oMlioetc van ƒ 1 of een dag snbsid govangenisstrat voor li t biiitin noiilzaak rollen van een vat over het nut khiikers bi s raat voetpad van de Westhaven te Gouda M O 1 J V d K A S L V W veroordeeld udirtot ociie geldbüc te van I of tik ei u dag subsid g vangen isstraf voor het spelen mot geld op de straat te ionda J veroordeeld tot tene geldbnito van ƒ 10 of drie dagen subsid gov ingonisstraf oor lut doorvaren vaii dl poonvogbriig o or tXi Jouwe i enienito jouda zoiidei dl treklijnen v in ijii vaaituig te hebben losgemaakt hu ivorigens allen iii de kosten invorderbaar bij lijfsdwaiig Burgerlijke Stand GbUOiaN 2Ü Met N illicliiniiii uiiiUit A Grouiii vtin Tul Juliiiiiiiii Snliiin jiiiltis 11 J Cl riirhtiKl tul L V Wiilkci luiii Mii ibtUi uutUia i Apjuliuiii eu A NilUstujii OMliiiMiv l J Mil I 1 vnu AKkiiui U d J IJsBililiijli ui 1 V nUii SU j ÜO van i ijMlin IS 11 lil 1 VoIkbhii h ai I lliHHi 70 J W Ki liliijii i J 1 Ill OuULJli tliuk uu Uuijkiiiuu ADVERTENTIËN 60Jarige ECHT VEREENIGING j VAN CORNELIS NIEUWENHUIZEN EN JANNIGJE VAN HOPWEGEN Hun dankbaar Kind Gouda 23 Mei 1871 Overleden te Bodegraven in den ouder la P3 bij8 O irPT de Wpoi d WV 00SIJN oud opzigter van den Waterstaat Gouda 17 Mei 1871 Eenigste kennisgeving JOUANJN HOFFsclic MALZ EXTllACT tegen verouderden hoest eu borstkwalen tegen maagkwalen ligchaamsverawakking en vermagenng chemisch onderzocht en door duizende HH doktoren ten gunstigst beoordeeld en aanbevolen In tegensteUing met zoo vele honderde zoogenaamde geneesmiddelen verheugt het Johanu Hoff sch MalzExtract en alle lloff sche Malzpraeparaten zich in een biJ den dag grooter wordend getal gebruikers en bewijst daarmede wel t best zjjne gehalte en degelijkheid Reeds na het gebruik van weinige flesschen van dit vloeibaar brood gevoelt men zich aangenaam verkwikt de p juen gelenigd en de krachten toenemen en na eene kuur van pm 25 flesschen heeft men een in de meeste gevallen verrassend gunstig resultaat Prijzen O fl 2 20 13 fl 4 40 25 fl f Ö 25 de flesschen worden a 5 Ct berekend eu tegen dien prijs steeds teruggenomen JOHANN IIÜFF S Ceutral Dépót Bloenimnrkt bij de Stilateeg F 164 Uépót te Gouda bij J C v VKEUMINGKN te Tegen namaakscl wordt herhaaldelijk gewnarsc huwt Men lette er op dat elke flesch het merk 1011 AN NJlOFF draagt Openbare Yrijw iru e Verkooplng Op WOENSDAG 24 MEI 1871 zullen te Krivipcv aid 1 ssel in het openbaar worden verkocht des voorimddags ten 10 ure aan het zoo te melden Huis eenige MEUBELEN en HÜISUAAD een nieuwen WINKELOPS IAND diverse WlNKELGEllEEDSCHAPPEN en andere voorwerpen waaronder ook eene BASCULE en des avonds ten 6 ure in de herberg van den Heer H KusrKiis ecu zeer gemakkelijk ingerigt en goed onderhouden HUIS met TUIN stiiiiiide en gelegen te Krimpen ajd IJmel a n oi bij het nieuwe Veer te aanvaarden op 1 Ju lij 1871 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPUUI IT te Oiiiieikeik ajd Lhsel EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag uur oprisiien slechte spijsvertee brekkige ademhiiliiigen en graveel In voorraad in gcfil iiidM r c doo eii met gebnuKsnaiiwijzing a i iO cents alleen oiivirvnlsiht tf loudi bij J II HOEl K te t lleid im m allo A iothekeii Dh ADMlNlhlUA lIli vvn iif KCJ1 IUU N1 SIGAREN EN TABAK Indien soliede Handelaars ot Personen te Gouda Sclioonhoveii Woerden IJsselstiju Viane i Oudewater zich willen belasten met den verkoop van Sigaren en Tabak In Depot voor eene gevestigde Sigaren en Tabaksfabriek te Utrecht vervoegen zjj zich met franco brieven onder N 84 Bureau Utrechtsch Dagblad Altijd Winst nooit Verlies 3 KEIZERLIJK TURKSCHE PRElIE OBUEAT iS è 400 PR AN CS NOMINAAL waarvan bij de eerste trekking op 1 J U1 TX 1871 roods prij on van 300 000 26 000 10 000 2000 tot 400 francs zekeh moei EN wonnen worden Jaarlijks hebben 6 groote trekkingen plaats met at vissek iide Iloofdprij eu van 600 000 400 000 300 000 200 000 francs alsook prijzen van 60 000 30 000 25 000 20 000 10 000 fiaiios en Wij bieden 3 pCt jaarlijkach rentegevende Origiiieele PreinieObligaties tegen den Koersprijs of togen betaling lu 18 maandelijksche tcrnujiien aan De eerste termijn bedraagt 5 Gulden HoU ct voor een Obligatie on 50 Gulden HoU ct Toor 1 1 Obligaiies die dadelijk aanspriwk geven op de prij eu welke op 1 Jnnij e k getrok ken orden Tiirksche 3 pCt Obligatien mogen overal gekocht en gespeeld v orden Prosptetus franco eu gratis Bestellingen met het bedrag in banknoten goud of postwissel worden prompt uilgovoerd Lijsten worden na elke trekking te spoedigste gezonden GOLDSCHMIDT en SOHLESSINGEll Bankiers Langcbtrassc 51 Frankfort a M 175 000 Gulden als grootste prijs in het gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan 24 900 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootste prijs event fl 175 000 Hoofd prü zen fl 105 000 fl 70 000 fl 35 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 14 000 3 a fl 10 500 3 a fl 8400 3 a fl 7000 4 a fl 5600 5 a fl 4200 11 a fl 3500 2 a fl 2800 28 a fl 2100 106 lï fl 1400 156 a fl 700 206 a fl 350 Voor de aanstaande eerste trekking kost volgens het plan 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 half o 1 75 1 kwart 90 De e door din staat gewaarborgde origiiieele loten iju tegen inzending van het bedrag in Munt of bankjiapier coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwissel bij mij te bckomin Uij elke bestelling voeg ik gratis ee i officieel trokk ugsplaii oud geregeld do trekkiiigsUjsten n deel bereidwillig mede die ophelderingen die men van mij vragen al In dl ifgelopi lie loterij had ik het genoegen vele gnioti prij en a in mijue begunstigers te kunnen uitbot iloii en inogt ik hunne tevredenheid door eene iiaau ge ette bediening erlangen Mijn Ijverig sticvon zal dan ook steeds zijn dit bekomen vei trouw en mij waai dig te maken Anuge ieu de trekking wddra al plaats heb1 011 zoo wordt nitn verzocht zich ten spoedigste dirirt te willen wenden aiin Gustav Scbwarzschlid lUNhlPll it ISSHUANUiLAAR to HAMBURG