Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1871

Vrijdag 28 Mol N 1054 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en dverlenliélad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiën kan geschieden tot éé8 uur des namiddags op den dag der uitgave TABAK rs of Personen to 1 IJiselstijn Via belasten met den in Depot I en Tabaksfabriek 1 met franco brieven atsch Dagblad i Verlies KKSCHE I6ATIES MINAAL t ekking op 1871 fnuo 10 000 üoo 1 WONNEN worden trekkingen plauts van 600 000 I francs alsook prij OO 20 000 10 000 jksch rentegeveude tegen den Koers f 18 miiandelyksche luyn bedraagt loll Ct Lu Ct ijk aanspraak geven iiiiij e k getrok 11 mogen overal ge l rospt ctus franco iiut bedrag inbauk nrjen prompt uit kkiug ten spoedigste hlessingbr 3 ii ort a M Gulden gelukkigste geval Jen staat goiédge groote geldveno Lmen fl 2 521 540 fcnden verloot it fl 175 000 h 05 000 fl 70 000 Il 17 500 2 il fl 3 a fl 8400 3 a a fl 4200 11 a L8 a fl 2100 100 0 206 a fl 350 rste trekking kost lot fl 3 50 1 75 90 Jwnarborgde origineele van het bedrag in pons of postzegels of t lve per postwissel ik gratis een officieel il de trekkiiigslijsten Ue ophelderingen die had ik het genoegen iiijne begnnstigers te t ik hunne tevreden tte bedlening erlann i dan ook steeds zijn mij wiiiirdig te iiiaken rtcldra lil pliiat i belicht zich ten BpoediK te mil Icliwarzschllü 1SS1 I II N1 K1 AAR AMBURG I De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de St ul geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bekendmaking IJURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Raad der Gemeente heeft besloten dit jaar de KERMIS niet te doen houden GouuA den 24 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLKKVER K J1 TMJN ian UKUGKN IJZKNIldOUN BUITENLAND Bullciilitiidsch Overzicht De laatsti beriehtfu uit Parijs doen zien dnt de troepen voortdurend terrein winnen te l iirij Nergens wiia lot Dinsdagavond de tegenstiind ernstig geweest integendeel 10 000 ooinninne muiinen hebben zich gevangen gegeven De meeste versterkte punten zelfs de bakurinut der cuiniuiiiie Moiitninitre zijn reed s iii handen der regeenngstroepen die onder bevel van Ciineliant Poiiay CiBuey eu Ladniiriiiilt van verscliiUuiidc kanten oprukten en init Auw nieesten ijver streden Ue operatien ratienworden krachtig voortgivet zoodnt men tegen lielen Woensdag de geheele onderdrukking van den opxtaud Thiers beeft a m de nationale vergndcung te crgailles kennis gegeven van het siicees der troepen en de inneming van de h lol dstad Van de gcheelc ondcrweiping der op tiindclingen S rekende eide bij dut alli 11 lillen geoordeeld unh ii met de strengheid welke lie nii diiden eisclien die begiian ijii uo el tegen nionumeiiten als bij oudere eigeuilouiinen Zou het hoofd van bet uitvoerend giv ig werkelijk Ziuo streng te werk willen gaan Ut ou liet ijii om de meerderheid te believen die krachtige maat regelen weii clit Het is el mogelijk in ellswen Bchelijk dat de regeering oclioon oHicicel verklarende de Wit 111 al hare strengheid te uilen toepassi ii in de praktijk li iar oogen sluiten en de mei hte schuldigen door de inureii i iii het om l iirijs gispannen UCl zal l ileii ontsnappen I c li iitste üiiilerhancleliiigen van den Fiankl oiter vrede ZIJ i afge oopen Na verseliilleiule iiiiiteii besproken te hebben zijn de iniiiii terh elk zijiw niegs gegaan Het Huit che parli iniMil heelt de il op lll asLuthiiringeii aangeuomm lli ojipiwitie ilie er te eii gevoerd i was geheel in liet voordeel der bc trokken provinciën men wilde haar nog Mi t r h i irborgen geven voor hun ilefinitieve organiMilie Ue beide eerste Rrtikelin zijn onveramlerd aangenonien I Vhilti lid U li iddeii gi UI n ielit bel tijdperk op 1 Januari 1873 Op art is cn amendement van den heer Stauffenberg laiigenoinen waarbij de toestemming van den rgksnwd verpliohteiid wordt gemaakt voor elke leuning teiii behoeve der geannexeerde provinciën mui te gaan tot lijt gemelde tijdstip De president der kanselarij de heer Delbruck die bg afwezigheid van den kanselier du wet verdedigde het du miuetjundo uoodzakelijUieid eener leening doorschemeren vooral ten behotve eener Duitsche universiteit to Straatsburg Verder deelde hij mede dat do regeariug voornemen i oen beroep te doen op de medewerking der notabelen om de nieuwe provinciën voUcilig te organiseeren De üostenrijkiclie kamer schijnt voornemens dun oorlog tegen het kabinet Hohenwart oort te etteu De oomniissie tot ontwerpen von een adres is met oen oonüept voor den dag gekomen dat eeiie fornieeli acte van beschuldiging i tegen het ministerie Het verwijt aau d regearJng oukèiMlige pogingen om de eün titutie te vereeuigeii met de üiakbare zucht naar oiiathmikclijklieid der vorsehiUende lauden liet adr neemt a iii dut de eonstitiitie verbeterd kan worden maar huudt staande dat het federalisme zooals het ministerie dat opvat en langs een achterdeur wil invoeren onbesUi inbaar is met de conatitutn en de eenheid van het rijk aan deze zijde der Leitii i Hut adi s eindigt met aan te dringen op directe vcrkie iiig iu ten einde een dam op te werpen tegen de maelilsvergrootiug der af onderlijke landdagen Intnssohcn is het ver van zeker dat dit adres in de k imer zal doorgaan lieeds tooncii de ialioiers weinig lust om zich met do eonstitutioneeleii te verbinden en de Bohemers worden door het mmislene gevleid met hot vooruit ieht van dergelijke conceisKii als aan ïalicie verleend zijn Van den anileren kant is het eer twijfelachtig of het beerenluiis waar door liberale leden insgelijks een adres ib voorgesteld de kamer zal willen ondersteunen in het omverwerpen van het ministerie Kr i nog niets omtrent don afloop van de e crisis te voorspellen Intus ohen erspillen de eonstitiitioiieelen veel woorden zonder iets uit te richten en de onhesehaaindheid van Hohenwart vermindert niet draaf von IJeust he fl weer Itl i depêuhei in een rood boek vereenigd het licht doen zien s Mans selirijfjeukte is uiibegreiisd De meikwaardigste stukken ijii die welke o i Unmeuu betrekking hebben Diuiruit blijkt dat men ten onrechte den heer von BiBinarck vroeger verdacht hield van begunstigen der wanorde m dien Don in Btaat De oppositie in Sp inje tegi ii den koning heeft icli openlijk in de jorte vertoond Twee voorstellen n gelijktijdig ingediend om koning Amadeua van den troon verv illun te verklaren Het eeiio i afkomstig van da republikeinen die de constitutie willen wijzigen om een republiek van bet küiii ikrijk te maken Het andere is getlaan door de C arlisteii die de vernietiging vragen vau het besluit waarbij de zoon van Victor Kmnninnel tot koning is uitgeroepen om daarna Don urios in ijiic plaats te kronen De keizer van liriiz lic die voornemens ia om ii iar Knrop i ovir te komen heeft den li de er de kamer geopend y ijn rede is belangrijk door de lierior niingen die hij ADVERTENTIËN wordaa geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROG TE LETTERS worden l erekend naar plaatsruimte Afzomlerlpe Nommers VIJF CENTEN F B A N K B IJ K Toun du kolom Vendöme gevallen wr kwa j Félix Pj iit in de yengmr cnmiddellijk met e nieuw denkbeeld voor den dag Hij stelde namt ijk voor om do stofTulijko overblijfaelen van Napoleon I in het graf van Troppmaim over te brengen De looping van Thiers hotel is affeeloopen Een aantal nieuwsgierigen voorzien van kaarten die door de mairie der Buc Drouot worden afgegeven komt de meubelen en kunstwerken bezichtigen die in de zaal of O do binnen ilaats dur Oude Opera zijn tentüüugcsteld Onderso leidenc zaken o a paneeleu van of uit de school laii Kqfiel moeten besnhailigd zijn De Soir van Versailles z gt dat de licor Thiers heeft verklaard dat als hij te Parijs terugkeert hij ulleb zal laten zoo ils hij het aantreft en aan zijn orfgeu imen zal verbieden ooit don grond to verkoopen waarop het huis beeft gestaan Zij die zich onthouden hebben van stemmen over hl t voorstel des beereii Cazcnove du Prailine tot bet ui sehrijven van opmbare gebeden opdat de Hemel een einde miike aan l V iiikrijks rampen beliooron niet uitoiuitend tot de geavaneeerib linkerzijde in wie do legitimisten zoo gaarne Atheïsten willen zien ook ceiiige ijverige katholieken goede Chiatenen konden het niet van zich verkrijgen aan de stemming over dat voorstel deel te nemen De heer Arnaiid bc liDordu o a tot hen eu hij heeft thans de rc leii Hiiibiiar gemiiiikt waarom hij niet nesteind hoeft IJ wil zegt bij ronduit de bta itkuiide buiten dengodsdienst houden Kr zijn zaken aldus schrijft hij die ziiib niet laten decreteerun en die niet in disons Bie mogen komen Het gebed moet eene persoonlijkegeheel en al vrijwill ge uitmg zijn door iuiierlijke a iiidriit moet men toe gebracht worden zijn gemoed ill den gebede ml te storten en zich alzoo totliüoger sferen lo verhclfen iod kan slechts danbehagen selicppen in Int gebed van vulun tegelijk ills het in een eenjiangen kreet uit de horst oprijst Maar da irover buit men geen staatkundige vergadering bij iiieerderlieid vau atomineu beslissen gelijkde eoiuentioneele wnt voorsohijnt Zulk ocne heiligezaak aan de proef eener beriiadslagiiig te onderwerpen gelijk Hij tot ons diep leedwezen gezien hebben het al of uiit uitschrijven van gebeden afhankelijk te makeu van het aantal stiiijmun voor Pil tegenuitgebracht dat is eene tot Ic miskenning van denverheven goddelijken aard van h t gebed dttt js eenobüleediging vau lleni dien men zegt te Uleiieereu Hierna bri iigt Arnaud hulde aan de grootheid van het republikeinselie Amerika ai n den diepen ernat waiirmede aid uir de repnblikeinsohe begiiiaelen opgeval orden en egt De Amerikanen hebben niet gedaan als wij Fransehen di mut gew il den god dienst 111 onze wetten wilb ii bnliouib ii iiinar hein uit onze eden verbaiiiien liiilien geheel Frankrijk ju gelild Frankrijk Cliriatclijk zoowel als antiChrin telijk jod dat wil zeggen de hoogate uitdrukking der gereehtiglii ld der vrijheid der deugd niet int zijn midden bad verwijderd ou dan een gansuh volk nl itiind doende van zijne souvereiilltoit zich overgeleverd hebben aan een de pi ot en iugedoiiiaicld ijii 111 dat voortwoeki rende zedeiibederf om te 01lt waken te luiddeii der onbeilun van ileii buitmililiid selien kiijg en der lainp alige Iwislen van ib n blirgeroorlof i iiar iiB m r ÜMwéfl