Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1871

ü U 1 T S C H L A N n y iiti 1 1 ii r M l i I I f IV e l III I w peiibinenen e i K l l de peiisiiienen i rU iiHitHerj bi IrelVenile de iiiililiiire uoitieii ni iiltijd ele l eili iikiie en 1 hliiiL iiieii up le liiHifile w iiiiiue 111 di lioiirdoilieieren iii hil iii t e neriiiils zjjn opgevucTil turnijl du ireiilei uii do peii tineuen van de iiiiiidereii niii eii uilei t ziiinif zijii nt Ljemelf n Men vreest diit diiiirdoür de Inst oiii ri li te lilteii iiensiimeeren op de l edenkelijk te h ijzi id oeiiniipu onder de liiK i ere uiilitiiirc raii eii i oi iiltijil lilt liet wttsaiitwerp bi treilende de beseliikkiiig over de door J lMiikrgk le beüüeii oorlog kusten deeleii uij mil nude diil HIrii iNbiiVf uiitvn in eii Zil r ll OOÜ I lb Selilelt liidt Jyi i n lireiNieli 1 n Mr l iiir HI I FJ I iitliiii iiif er5 lillen buvendieii ior de inililiiiie diensfen die zij bewezen hebben n hiulel io eliiiin oiitviiiii eii nfiiir de in dm Noord Diiitselien bond bestaimde l epiiliii eii De iiii iiftiek van de op el evell sommen overblijvende fielden uilen tu siehen den Noord DiiitMilien bond ceiierzijds en Beieren Wiirtimbir Huilen en Znid Hevseu anderzijds orden erd ild iWen yiiiit bij de e verdeelint van het bef iiibel uit dat tot grondslag z il worden i eiii inea het uirectieC van het lei er dut is ii tgetrokken en aan den oorlos heeft dcel enomen lieeds vroeger namelijk IS opgemerkt dat Beieren volgens het zielental een gioüter aandeel zou ontvangen dan liet in verhoud lig tot de sterkte van de geleverde regimenten toekomt pcreentsgewijze lifd t de NoorU Duilselie bond meer troepen geleverd da Ueieren Daarenboven zullen orden in aanmerking genonieu buitengewone uitgaven bijna uitsluitend gedaan door deii Noord Duitselien bondj voor de belegeringsarlillerie de zecmaelit de kustverdediging le spoor vegen en telegrafen de e buitengewoneu uitgaven zullen afzonderlijk orden berekend en van de verdeeiiigssum afgetrokken Men ziet dat er bij die verdeeling nogal gekibbeld kan worden Beieren heeft o a vroeger reeds gi tveigerd bij te dragen in de kosten op le bfgrooting voor de kustverdediging die volgens de Beieren een zuiver Pridsiseh of Noord Hiiitsch belang is In een bij het wetsontwerp ingeilieiide memorie wordt opgegeven dat het geheele ver ies van het Duitsehe leger nan dooden en geu onilen le lraagt 49 JO ofbeieren en 112 048 onderofficieren en manschappen jedurciule den jongstcn oorlog hoeft liet jRicierskorps betrekkelijk grooter verliezer geleden dande mansehappen Het gevolg d varvan is dat velejonge offieieren gedurende dien tijd tot hooger rangenzijn opgeklommen dan liiinne bekwiamlnilen in gewone dagen zonden hebben verooi loofd Dewijl hetgehalte der armee daardoor niet wordt bevoiilei d heeft de minister van oorlog bevolen dat voor di bedoelde officieren een eursiia z il orden geopiiid ten einde hen in staat te stellen de vere sel le etensehappelijke opleiding te erlangen Jlen ii t datMetz is gekozen als de plaats waiir de cuimis alworden gehouden Op het gebied der theorii en derjjractijk bieden de vesting en om tieken de meestgeweiischte gelegenheid naii om lii t te geven oiiderrieht iiaii de vereLscIiten te doen lieantwooiib ii De Duitsehe bondsregeeriiig s ihijut weinig gezind om aan de in iehten van leu a intal leden v inden rijksdag toe te geven die rieds terstond inEl asLotliiiringen het Duitsehe parlementaire stelselwillen invoeren en alles daar doen plaats hebben voor t minst onder de controle van dvn rijksdag Men zie sleehts het lelegriifiseh berieiit over den mlslag van de gisteren golioiid ii di enssie en steimniii over het wetsontwerp El a Lothariiigen Het i iiidzal zijn dat de regeering haar zin krijgt ininiur het zijn hoofil akelijk de leden der lortsehrilt p uiijen de eleriealen die volgens de regei ring overdreveneischen stellen en de meerderheid de geuia iijilli beralen en eou ervat even zullen het il legeiiiiig niet lastig maken Men m akt zich eeliter een verkeerile voorstelling wanneer men meent dat ile bondsregeeriiig de zaken in den Kl iis op de oude l ruiFische nutoerati clie wij e wil be tureii lief tegendeelis waar men stelt te Berlijn allen prijs op de medewerking v ui den Hl a ssers meer bijna dan op dievan diMi rijksdag die zoovei l imiir ietisehe liedenbevat Als bi vvijs kan dienen dal Bismarck denhurgeniei ster van llageiiaii den heer Ne el naarBerlijn lieefl ontboden om de regeering bij de beraad liigmg over het aiinliangige etsmitwerp in te iii httii iiangaiinde de wenselien an de l l iis er bevolking lil liet 1 Ni si l as mede ail viin d eenigi 11 tijd geleden van tLLil biiig naar Berlijn vertrolkeii lepiit itie vim de kmiiri van koopliandel mi Is reedstoen door von Bi niarek met veel oinleiselieiiling behandeld Ne sel al ninelei t vee m landen te Berlijn d iar een bureel ciprieliteii en voiirtilni eiiil met zijn lanilueiHiiiteii iii eurrespondenl e blijven ITALIË De pril i ssorcn en studenten der Komcinselie lioogeseliool voor onver ij het adres van aiUiiFsie aan Diillinger oiideiteekenili n zijn door den paus in dm groüteii ban gedaan Ilet ijn 37 i ofesvoi en en niigeveei een bUtal studenten De lioogesoliool wordt door IJtlU studenten hezoeht maar slechts enkeh ii nanien aan deze demonstratie deel waaruit nog niet vulgt dat al do anderen aanhangora zijn der oiifeilbaarlieidsleer Dit zal vvellra blijken want de jiauselijke breve verbiedt aim ille studenten verder de lessen de er 37 piofessiiren te volgen Dit zou een slag zijn voor de Roraeinsclie iiniversiteil altijd indien dit verbod werd gehoor aiuud Danriiaii eeliter wordt met reilen getwijfe d de zaken zuUen vermoedelijk bedaard haren gang blijven gaan en dan is het geen slag voor de universiteit maar een nieuwe slag ou ili e in a ncli ia aciiijneu de Napelselietiiden teii het voorbeeld van enkele hniMier Komeinselie bloeders na te volgen Ook daar zullen niet vele üiideiteekeiiaars gevonden wonleii De ltalia iiivclie jeugd wortlt ons als praetiseli geschetst Zij moet zich zelden in zaken die haar niet aangaan en die zij ook kwalijk kan beoordceleii Derhalve laat zij gaarne het geschil over de onfeilbaarheid aan anderen over Iets anders echter wordt het vvaiiie tr uien de jongelieden onmiddclijk in de zaak betrekt door een verbod om deze of gene lessen te volgen Dan zouden zij in staat zijn om te liimdeleii als een d r llomeinsehe iirofessoren Betocchi als wij ons el herinneren De i as door zijne collega s aangezocht om het adres vóór Dóbinger te teekenen Ik heb van die dingen geen verstand ei Betoechi en hij teeken le niet J ater bleek d il h j toch geteekend had Natuurlijk was dit k n eii op den molen der ultrainontaansohe dagbladen die s mans wnnkclmoedigheul m het helderste licht stehlen Ja maar antivoorde Betoechi gij weet niet alles Nadat ik geweigerd had omdat ik niij voor onbevoegd hielJ k vaiu de generaal der Uominikanen mij uitnoodigen om een adres teffea Dóllinger te teekeuen Houdt yi raij voor bevoegd dacht ik dan zal het ook wtl zoo wezen thans teekendc ik dus het adres vooi DüUiiiger De jongelui teekenden niet omdat zij zich onbevoegd rekenden Wat zij zullen doen in eeiie zaak wa irover zij wel meeueu te kunnen oordeelen moet thans blijken In bedoel le breve van den paus gericht tot zijn vicaris te Rome Patrizzi komt het volgende voor i Allen die deze boosaardige adressen aan Dóllinger hebbén oiulerteekeuj hebben opgehouden Katholiek te zijn en de katholiel en moeten hun omgang mijden Verder moet Patrizzi a in de pastoors zeggen lat zij verplicht Z jn de jongelieden te doen weten d it zij met de lessen mogen volgen noch een gra id mogen aannemeu van hen die deze onzalige adressen litt r B nef indie hebben onderteekend wij behoeven ze niet te noemen daar hiiiiiie namen opeiib iar geworden zijn UI de ephemeriden dagbladen liet p ntiet der professoren wordt als volgt geschetst Eenigen dezer blinde leidslicden van blinden door de bressen in de wallen Home binnengevüerd lage geesten van huid verwisselende versipelle ontbloot van alle gevoel vau dankbaarheid die den prikkel van hun geweten hebben verstompt allen eerbied voor den godsdienst met voelen hebben getreden zich tot doelwit van Jods toorn hebben gesteld en strenge rekeavcliap zullen hebben te geven van het leed dat j Jerusalem hebben berokkend jdLUv iJ Slr i i teren heelt de gemeenteraad alhier besloten dit jaar de kirinia niet te doen pl iats hebuen Dit besluit ueid genoiuen met b van de 13 stemmen jf lideii toeh wilden de beslissiiii uitstellen tot Il Iniitste eek van Juni M wezig v aren 2 le leii ji tereii werd voor t kaïitoiigereeht alhier behandeld de iiik van B die beschuldigd was van voor den l oofd ngaiig ijner woning niet te hebben doen pla itsen een kaart aarop vermeld stond dat in zijne woning de kinderziekte lieerschte in eenvil d it zijiie vrou aan die ziekte leed en t erf Volgens den geneeskundige die de zieke behandelde lis zij gestorven aan Ji ii ln c aiithetnatlca en dus haar uijii niit verplicht die kaart voor zijne woning te plaatsen Zes getuigen enlcn gehoord De ambteniur van t opeiili iar ministerie aelilte de overtreding bcHe en en voiderik loepas iiig der straf li 11 J KiMiieiilmrg ais verdeiliger van den bekliiiigile ophedeiiile eoneliidei rde tot vrijspraak I oiiidiit Ie verordening als in strijd nut cii geneeskundige et zoiuh r kr ii lit zon zijn en i oni liit het li il niet beivezen ou zijn De iiit piaak deeleii nij later mede Door de iilgemeene veruaileriiig der libeiale kiesvercenigiiig voor dit lioolilkieMlivIriel erd gisteren avond tut e indiilaat voor liet lidnia ilseliap der twende ktimer gefield Mr J B L Ueiitliidl thans raadsbur 111 III I provinciaal gereehtsliof van Znid llollaud I s Jravenliage vroeger procureur ui liotterdam De vergadering was talrijk bezocht elide benoeming hiid niet groote meerderheid van stemmen plaats Ken zeer gi iclilig besluit werd nog door de vcrg ideniig genomen om nl voortaan van den erkkriiig der vereeiiiging uit te sluiten de verkiezingen voor leden der proviiieiale staten en der gemeenteraden De herstemmingen voor de provineiahi staten vau Znid Holland hebben til re nltiiat gehad dat ti heer jlir de II Steen LelJti tlorp is gracht en te Alphen Herkozen de heer C van der Vlies en gekozen de heer J van der Breggen Az Aten meldt ons uit Langeruigeweide In de verg ideriiig v iii stemgerechtigde ingelanden van den pohler L iiigeweide op den lil dezer werd tot algemeen genoegen met eenparige stemmen tot voorzitter vau den polder herkozen de hier i A Muller te Couda In dezelfde vergadering werd met groote meerderheid van stemmen besloten zoo spoedig mogelijk uit te schrijven de aanbesteding om een stoomgelueal met Corlis machine en Gollowaij ketel en met ponijirad volgens uitvinding van den heer H Overmars Jr De heer van Waning burgemeester te Ouderkerk a d IJsel vierde 11 Zaterdag het feest van zijn 2 5jarig bnrgemeesteisehiip Hij mocht liet voorrecht smaken dezen dag in vollen welstand en omgeven van talrijke vrienden door te brengen De genieentera idsledeii en vele ingezetenen gaven hem ook stoffelijke blijken van hunne belangstelling waaronder inzonderheid genoemd mag vvürden een gouden horloge met ketting Te Krimpen n d IJsel is de werking van het kiescollege afgcscliaft de opkomst der kie ers was zeer slecht slechts veertien stemgerechtigde i brachten hiin stem uit van welke er acht zieh verklaarden voor de machtiging des kerkeraads inviel Te Ainmerstol zal de kermis die in Juli geen plaats hebben Bij de christelijk gereformeerde gemeente te Waddinxveen is beroepen de heer W Weijenberg van Zuiil Bcicrland Te Waddinween moeten de pokken nog steeds hevig woeden Sedert Februari stierven er reeds MO personen aan die ziekte op eene bevolkinir v iu ruim 30UÜ zi len waarvan echter t grootste gedeelte zeer verspreid woont Dinsd ig is in de tweede kamer der stnten generaal algemeene discussie over de begrooting van oorlog afgiloopen De minister verklairde dat iiij de beschouwingen van den heer de Roo at den iiilioud betrot mit genoegim had gehooid inanr dat do nieesterachtige en bittere toon van dien spreki r lieia pijnlijk had getrollcn Het oordeel van dien spreker was onjuist en ongegrond In eene orgaiiiMitie van het leger bij de wet zag hij bezwaar Hij geloofde d it die rigelmg in strijd is met de groiiduet Mie handelingen van adniinistrativen aird behooren tot het gebied van den minister en kunnen niet door de vertegenwoordiging be inrdee d worden Voorts besprak de minister img de ipiTstie der huwelijken van olhciercn aarointrent hij ook eeiiige beperkinUeii zou wegruimen liet verpliclite kerkga in enz De lieir ie Roo meende te moeten opkonien tegen hetgeen de minister omtrent zijne woorden gezegd had hei i en ijiis inziens van den minist t niet te pas kvviiin Voorts verklaarden zich nog de hh Diiinbar en villi Goltstein tegen en de heer lleydeiirijek voor Ie begrooting De heer Jonekbloet verzocht vanden niin ier te iiiDgen eten of hij in zijn eigen naam of 111 naam vau het kabinet liiiil gisproken Ilij dacht iliil li ei r iiih iitie brlioorde ti t de bekende pohtiek van hit kiibiiiit iiiroi de heer Tiiorbeeke had gewi en Ook hetgeen de ministervan het beoordeelen van iidmisliiitieve handelingen door de vertegenwoordiging had ge egd pleitte niet indien hij namens het kabinet hiid gi S iri keii voor den ei i stitntioneelen in van het kiibinet elf De niinist r zeide in dat op ii ht van zijne collega s af te wijken zoodat het zijn Inilividueel gevoelen was wat li j over de legerorg inis itie lia l ge egd de iirtikels ewij e beliandeling verneldui e lieiil dat verworpen is het iiiiii ii leii i nt van den liei r viin Sijjictev ii om lul LM LI viiiir Int kaïiipe ri n di r Inii jii ii eder op dl bcirool iiiii tl breiiiii 11 iloeli aiiiigi iiuiiii ii In t amen 1 fOl 11 lil iii i 8 t ii l m Svi jiidllt mie ff B iaii tu ill II ïUi Ip É rll ir jjéfii f i II Ij e op i ttfih a Am ni tó UMVSK kikm kiii It Igiiii liifei K i tóto i fSiHiS to J büJ S è yllnJwè k ola lll VfsM ib 4 ltlKiii tiiftiti ij ipi k ftaimtumn lltóB I l ivin dlltlW IS 1 SIM litaliièilai S ni i i dtittitliitni KiJuV iu l lllllf lHlll IBl jM i l ill Ilijïiult 111 1 111 Kli H j iri u s rtï tïfli k iyf fa idiiWf ll ca t ito ltto A 4 i r Willi 4 b 1 H Üi il IJl 4 1 i to ytv kil i H Ni Ai ti i Fi S