Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1871

4li T liix rale kies u erd j i9tercu t ehap der twendu nK tliniis nuids ill dei tliniis ZiLdllülland te Üutlenhini i i u do benoeming qefiiK plivats il i g door de vcr1 nn den werkII ïe verkiezingen n der gemeente lo iiiiiale staten van jrlhml duL te lil II A 8teen 1 111 der Vlies en IpLge Jiz ewe Be inchigile ingelanden icnli dezer werd iar j ii stemmen tot Ie heer U A me grootc meer 00 ipoedig mogelijk OM oen stoomgc IdoU waij ketel en e VI 1 den heer U Jioest te Ouderkerk fust van zijn 25 iich het voorrecht eiita lÜ en omgeven lir ugni e gem n gav ni hem ook stof ste ing waaronder rden Ken gouden hor rkiig van het kies 1 r l e er9 was zeer erechigden brachten eirt iich verkliiardun dieUn Juli inviel In ie gemeente te WadiV Veijonberg lan pol Bti eei er t een nog steeds rveii er reeds I bevolking v m Tootste gedeelte ni r dl lie rkin Ko jeho UI 1 leel ii een vvoa it de I a 11 1 kn I d h estil lok 11 üle 1 opl 1 oor i iniiii 110 lieer iiloet I I in d spr d T lei vni oor ilK den I WIJ lit I Ji ar 1 1 val hl tl ia ten generaal jotiiii van oorrde dat hij de vult den iii ld maar ilat de Ml spreker lieiii an dien spreker organitiitie van Hij geloofde griindvu t Alle behoorcn tot iien niet door H orden Voorts d T hnweifjken ruige b perkinik a m enz I e i ii tegen het111 gezegd had i r niet te pas dl hh Dnnibar ydenrijck voor erzocht van den ijii eigen naam ken Hij da ht bekende politiek irbeeke had gohel beoordeelen Ie vertegenwoor11 hij namens ll t lldioneeleli f I r ziMile in dat 1 11 zoodiil het Ij over de legerIkels evvijze bek ervv or ieii is Si li ii uiii irii weder op k m ii hl I amen ilniirnl van dciizeirdni lol Im M der ƒ illOO voor lic praetisehe oet eiuiigen der ailillerie In de zitling van Woensdag uerd inel üli leiden 33 sleniiïieii verwwpeii een aiiinideiiieiil van dm heer van Houten tot verm ndenng der begriioliiig met ƒ 41 iri uit i trokkeii voo het k i serneei eii te Breda De bi ronlmg van oorlog wordt vervolgens aaiigeiio iieu 111 1 H l 4 e i l teiiinien Óok de benroütiiig van küloiuiu vverd in die zittill aangenoiuen met 55 tegen 8 slemnien Het Uaagsche Daghlad bevat den volgenden brief vnii een passagier van de verbrande stoomboot h illmi UI l a i Oiid ri Mg iö Mei om half 12 uur nit e eild te zijn en bij Texel eeiiige uren verloi fd te hebbeu om ie compassen te verifieercn ving aien de eigenlijke reis naar Java aan s avonds om half 8 uur Het schip dveiindH weinig een ieder was blij dat de vtooniinaehiiie zoo zacht werkte en vergenoegd ging die eeiste avond op zee voorbij met de onderlinge kennismaking Den volgenden dag bij het opstaan bleek het dat alles gunstig was gedaan j het sehip had 10 mijlen in de Hen der passagiers van klas e B verhaalde echter dat in zijn luit door een der couchetten een stoompijp liep niet omwonden die s nachts zoo warm was gevvorde i dat zijn kind dat daarm sliep het er niet kon uithouden dat de kajiitcin er naar gezien had en hij dus hoopte dat het nu beter zou zijn Meer werd diuirover niet gesproken ook merkte men dat in de dames badkamer veel stoom was maar men werd gerust gesteld door de verzekering lat de maehmist reeds daarvoor gezorgd had De dag van Vrijd ig 19 Mei ging goed voorbij de kinderen gingen s avonds tegen 9 uur naar bed ook eeiiige passagiers volgden dat voorbeeld terwijl de anderen zich in den salon vereenigd hadden waar muziek gemaakt werd toen men eensklaps tegen lU uur e avonds van voren hoorde roepen brand brand Het schip was toen tussohfu l ortland en Wight zoo ongeveer 20 Kng mijlen van Ventnor op het eiland Wight Een ieder sprong door dat roepen op de kapitein en alle ollicieren van het sclii licjien naar voren de ouders naar hunne te bed liggende kinderen en de angstkreten stegen van alle kanten op Spoedig hoivrde men door de schecpsonicieren roepen blijft bedaaid wee t niet bang wij zijn den brand meetcr hij is geliliiseht Maar we dra bleek dit helaas niet waar te zijn want zij die nog naar hunne hutten tuichtten te loopeii om iets te redden konden er ii et meer in zouder te stikken van den rook Albn liepen dus naar boven met veel moeite werden de booten losgeina ki en te water gelaten De eerste boot was iiatnurlijli bestemd voor de dames en kinderen deze werden er dus zooveel mogelijk in gelaten Pc boot zon echter ook dadelijk gezonken zijn zoo men met spoedig bespeurd had door het stijgen van het water daarin dat men vergoten had de prop da vrin te doen Uelukkig werd hierin voorzien Zes booten kwamen laugzanu rhand te water en werden zo vol mogelijk gevuld mot opvarenden en tiieh bleven er nog een honderdtal op hel brandende chip w d zou hun lot orden r Niemand wist het Uelukkig werden de orde en rust goed gohaiidhaafd onder het detaehemeut troepen dal aan boord was door hiiniien Hinken koniiuaiiiliiit en de offieicrou die hem volgden zij zagen met moed den dood voor oogoii met de bede dat God hen ook mneht redd n Ken zegen was Ik t dal er bijna geen iiid vas de zee wa s dus vrij kam Had de Voorzieiiiglie d hieiuut iri hulpen dan zou iiieiuaud hel leven lubben heli iii leii Nu dolilierde men p Int vlakke water want rooieis had men bijna niet totdat men ongeveer half 2 uur s nachts op een arstanil een kutter zag komen Twee booten roeiden zoo goed als e kouden diiarhei ii de passagiers werden op dien kotter overgebraeht on oiiiii ddellijk keerden de booten terug naar hot brandende schip om de andere vivergebl ovenen ti halen lod zij gedankt dat er nog tijd was allen werden toen op de booten overgebraeht Van hel redden van goed kon geen spiake zijn de tijd ilaai voor oiilliiMk ook waren de booten reeds te veel met meii elieii gevuld om goederi ii wat het ook zij daarin nog te kiiiiiien bergen Zij die niet op drii loodskotti r leh konden reddi ii werden op em Fraiisehrii s liiiriici die ouk op lutjieziehtvan het vniir as aiiie ek iiiii ii opgenomeii le e geredden worden in den oelit ml va i it iril g O Mei over oiiiiliion do ir Int l ai el ehe loulllsrlllp Hcorjiioii 011 iia ir rortsiiniilii obi aeht wa ir zj uu geveer 10 uur s iiioi 4uis laiikw aiiieii lervvijl zij die op den loodskutlei ivairii aldaar nin uur s nainidda s arrive iddi liij ii t lluu bink torn dal lUlvii w urn M re 1 iii kii na iiiaml bi il u l aiiih rs ulb wat hij up zijii li lf droe I i wari ouiy iakvim dit ongeluk neet men niet lu iar iilneiiiiTn gist miii dal hel broeien an de stieiikolen wallt er was ongrvrer 11 00 ton aan bo ird di ii brand heeft veroorza ikl te nicer daar de brand in hot voorseliip br uiiueii waar d sin iikuli iiliukken w irci bij of onder de hut van boveiibedoi ldeii p is a ier vau klas e B Ton slotte zij nog g V egd dal do kaïiitoiu van de l i ciii lil de heer luit zuo mede de andere officieren ven dal schip zich tot het laatsle oogeiiblik eurdaat en bedaard hebben gehouden zoedat dit gepaard aan de bedaardheid ili r passagiers veel tot redding mui allir leven heeft bijgedragen lletstuuiusehip was al bniiidende Zativdag middag gehaald in de haven van rortsmouth en brandde nog Zondag oelitend Lading on bagage kunnen dus als M rloren worm 11 beseaot wii i i licl algeitieci belang wordt men opinrrkziain gemaakt op de inde ceauI rant voorkomende advertentie van don Hoer GuStaV Schwarzschild te Hamburg i o daarbij ge aimuueei rde loten kunnen wij in aaiiiuerking der vele pii ziii die in de e loterij zijn tru beste aanbevelen tirvviu het genoemde huis dat mei den verkoop dezer loien oelast is en waai van de real teit en sjliditeit algemeen bekend is den besten w iarburg oplevert Het is dan ook mol ti bovreeindeu dat zeer vele orders naar hetzelve worden ge ouden die immer met de ineostr zorg ten spuedigsle worden U tgi voord Belangrijk voor Velen In alle branchon bijzonder echter nut betrekking tot de algemeen gezochte ongineide loten is hit vertrouwen gerechtvaardigd eoncrzjds door de erkende süliditeit der firma en ten nilereii dour t n daardoor vüortgevloeiden enormen aftrek He uithoofde v in hare nauwkeurigen stiptheid bekende Slaatsellec tenhaudcl van Adolph Haas in Hamburg wordt dan ook aan ieder met warmte uaiibevoleu en doen wij ecu ieders aandarht vestigen op de heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde firma aatste Berichten Parijs 24 Mfi Van do barrie ides ip de l lacc Yenilöiue en de l lacc de la Concorde wordt nog logoiistand geboden In do Hue Kivoli is op eenige punten brand ontstaan Het Quartier de Madeleine wordt door de troepen van Versnrtles aangevallen Deze hebbeu zich op de liiat te barricade lu Belleville geworpen De muiters hebben een waiihopifren tegeustand geboden Het verlies der aanvallers is zeer groot Men hoopt dat alles nog heden gedaan zal zijn Versailles 24 Mei des Monjeua Onze troepen veidrcven de muiters gisteren uit i i a Faubourg St Germain eu andere ooiden De onzen zetten hun marseh zegevierend voort Het Louvre en de Tuilerien staan in brand lie muiters hebben beide gebouwen vócir zij aftrokken door middel van pctrolcnin lU brend gosl ikeii Men go ooft dat zij be iroe eii zullen na ir den kant van Belleville en l antin uit Parijs te vlneliten Dombrowski is gewond en als gevangene na ir Bt Dellis overgebraeht Ken groot aantal gevangenen zijn hier heden morgen aangekomen Versailles 2 1 Mei vom muhlai t 10 ure liehalve hot Louvre en hel paleis der Tuilorieu hebben de opst indelingon ook het paleis van het Legioen van Eer dat an ilen Ktaatsniad en andere gebouw eu in brand gestoken Zij hebbeu dit overal gedaan door niuldcl van pelroleuiii tengevolge waarvan door de geheele stad eeiie sterke benauwde petrolcum lncht heerscht Onze troepen rukken voorwaarts tegen den liiikervlougel der opstandriingeii die zich tot achter Belleville tegelijkertijd legen hun ceutrnm lictwelk zich tot bij het Louvre ca de Halles en tegen hun rechtervleugel die zich tol bij het Observatm ium uit trokt Men verwacht dat de opstand heden avond geheel onderdrukt zal zijn Parijs 2 1 Mei Tcji een ure heeft oen verschrikkelijke onlploUiug in het ceiitriun v iii l arijs jihiats gehad vvaarscc ijnlijk heeft men het ra iilln is iii de liielit ialeii vlieden Kr woedt op versehilleiide punten zuaie brand eu i v stad is op vele plaatsen in ecu dikken rook gehuld Ver ailles 21 lei i tire s mmulilai Volgeus beriehleu uit l arijs li id aldaar ten 2 iire erne hevge onlplolliu p aal Uaarsehijnlijk is ecu of audi r iiioniuuoiit in de Inelit gevlogen Dr Tiiilerieu zijn geheel afgrbraiid De galenji ii vau lilt Lonvre heeft iiirii kmineu redden Berlijn Ül Mei Volgens den J roi iniuil Cur rrspiiiiihn il de Diiilselie keizer tegen hiteimlovan lniii of m t begin der maand lnli iiiuir Kms vertrekken 1 keizer van Kuslaiid zal vermoedelijk na don 20 Juni eenige dagen aan het hof alhier komen doorbrengen Straatsburg U Mei Bij rescript van den rijkhkmisclier dd Ili Mei wordt verlof om ongehiii drrd terug te kecren gegeven aan de personen dio in den ¥ ms mi Lotharingen tehuis hehooren en gedurende den oorlog door de Duitsohe autoriteiten lut het land gezet zijn VACCINE P lUJRGKMi IFSTRB viin Oouda Viren t ter konniR dat cv golegenlieid is om aanstaanden Ziiturdftg griitis te doen vaccineren in hot gidiouw Ai i i Li ai dos namiddags tusschen één en twee ure GouuA dril 2 5 Mei 1871 De Burgemeester voornoemd VAN ilKKl KN IJZKMJOORN MARKTBERICHTEN Gouda 25 Mei Bij tamelijkon omzet werden heoge prij en bi taald Tarwe iiike Zeriivv sehe l i 50 a ƒ 14 25 Mindere ƒ 12 0 i ƒ l i 2 Polder 10 50 12 iO Hogge puike H iia 9 2f Miudcre 7 75 a 8 26 Voor ƒ 0 75 a ƒ 7 2 Gerst 6 25 a ƒ 7 80 Haver korte ƒ 1 1 0 a ƒ 5 00 Lange ƒ 4 a ƒ 5 25 lleunepzand ƒ 9 00 De veemarkt nut ttoing aanvoeren trageu handel volte schapen ving magere schapen on lammeren traag varkens i u biggen nu t veel aanvoer dochtragen handel Aangevoerd 41 partijen kimsprijïcii ƒ 24 ƒ 2ö Gooboter ƒ 1 24 a 1 34 Weiboter ƒ l Ofi a ƒ 1 16 Burgerlijke Stand OiiioKi N 22 Mei Ilertiinnus uudi rft A vua Huleu en 1 vau ileii Oirg Cct rtruida lleiidrien ouders j vau Oiji eu A Ij villi Kfuwen OvHii iiii N 2 i Mei SclioondfirvM erd H j B lie Knoop tiuisvr van M Mimjie 34 j M Kranciibivrg vvid 1 1 lloiiker 76 J J van der llocveu 17 j T Hiiiiieiidijk tifi j 24 A vau Vijii aurdeu 3 Gfiiuwii LU i lei 1 lieijwc eu W 1 Jaoscu ADVERTENTIÈN r StJirVtOWQóVj VAN W üK JONG UN J KWINKELKNBEUG i uil lie il II II L Jiure Kinderen lüiiihi 25 Mei 1871 1 40 JarigeECHTVEBEENIGING i ft en ivGkv3 iVk o j 5ai5jGB3Jciwet 1 Overleden te Boileijravev ia den ouderdom van biiiia 9 1 jaren de Heer ARIE COSU N oud opzigttsr van deu Waterstaat üouila 17 Mei 1871 J Jemiii e l i ii int evhiij Aan allen die l ij gelegenheid van ona huwelijk hliilion vim belangstelling hehbeu gegeven betuigen wij ook namens wedcr ijdsche betrekkingen onzen harteljjkon dank J e W Tub UliUGOEN Jb A W l Kii ÜKUUGEN Jb Gvuilii 25 Mei 1871 LA Laü lieden regtstriM Ks vim d bronnen ontvangen Facirmiici lil ScKcrswalcr lip heelo eu halve Kruiken Vulling 1871 K JÜNKEU rioiiilii 2 Mei 1871 iMi ili vrrkriigbiinr bij Mejufvrouw Wed A e ISCUOUTK N Markt 1 1 s