Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1871

m tl v HOTEL GRAND CAFÉ NEDF Kal verstraat bij den Dam E 22 23 De ondergeteekende heeft de eer HEEREN REIZIGERS attent te maken op de OPENING van zijn naar den laatsten smaak ingericht ïi O T E Zaterdag 20 Mei Opening der LEESZAAL W P WERKER E abriekant te Rotterdam maakt b deze het geëerde publiek van Gouda en Omstreken bekend dat hg zyne zoo gunstig bekende zaak voor genoemde plaats heeft overgedragen aan den Heer K vak RHIJN Mr Schilder Kuipersteeg te ffoutfa betreifende het zuiveren van Wandgedierten en alle insecten hoe diep ook verscholen achter Behangsels tusschen Plafonds enz zonder iets los te maken of te beschadigen pn spoedige bewerking alsmede tot het inspecteeren van Huizen en Schepen die men wil gaan bewonen tot overtuiging van wel of niet zuiver Verder Tooroame Attesten ter inzage Mfl volgens bovenstaande aan belanghebbenden te Gouda en omstre ien aanbevelende desverkiezende één jaar na de zuivering betaling Geheimhouding in deze wordt verzekerd Tevens is het Onfeilbaar middel ook bij mij verkrggbaar ii 1 per flesch met gebruiksaanwflzing Alsmede een Middel tot zuivering van Bedden met tocbehooren Gordiinen Ledikantsbehangsels Kleedingstukken Boeken en Koffers en welke men daarmede goed bestrooit Per heele flesch 1 per halve dito 50 Cents Brieven franco K VAN RHIJN Mr Schilder die tevens een VERWERSKNECHT vraagt Gouda Kuipersteeg Dr Cliaiitoiiiclaims OOGENWATER Dit ouwiinrdeerbiiar Oogenwater is een v ii de gelukkigste uitvindingen der nereld hel elve be it de krnclit om alle oogen te kunnen verbeteren elke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn min verzwakking afmiilting prikkeling hitsigheiil bloedrooile en druipende oogen welke des paclits toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tr incn vooral bij koud ePr en die welke bij een sterke Inolit of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze n meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwaler hersteld en waarborgt de gezonde oogen legin die gebreken eu houdt ze in stand oodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Ilet cive is verkrijgbaar a iO Cis per llauon bij T A O VAN DlOTir Idiiila J J BliUZKMAKlilt J II KKLIjKII Mcsto wagenstraat Uutterdam Mej L A SciiOL iKsa SLiii fi i hK Oiislniülenslraat J J UKOliNUUl KN St hlreM eu mter bekende dc puta m uuii igk UÏÏIVOOUIGING ter duüliiemiiiii aaii du o nieuw aanvangende trck kiügcn vau do door den slaul il nnburg goedgckcurdo eu gcwnarbortrdc grooto Geldverlooting De grootate prijs in het gelukkigste gcvnl bedraagt 250 000 Mark of 175 000 Gulden De tioüftlprijzen zyü Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 a 11 000 3 a 10 000 4 Ti 8000 5 ii iOOO I l uoul 2 a jC 2 3 0C luu u 2000 B a 1500 6 a 1200 15fi ïi 1000 206 a 500 2 a 300 301 a 200 11600 a UO 12 a 100 12 a 50 etc etc Mccr 1nn le helft der loten i ordea door zeven verlotingen met prijzen uilgrctrokkcn in het geheel 24901 prijzen elke krnclitcii het plau binnen ecnige iiiaunden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van het bedrag verzendt de ondergeteekende origineele lolen voor de eerste verloting welke oüicieel vasitgesteld reedit op den 21 CrUlSTX A s plaats vindt tegen de volgende vabte prijzeo Een geheel origineel lot tt 3 50 Keu hair origineel lot fi 1 75 Een vierde origineel lot fl 0 90 onder Allen die nnj huime orders wiUeu opdni eii inaak ik lu hun belnng daarop opmerkifoam dul men mij bij tocEendiiig aa pustwissels de beBtflliurr extiaper brief medcdefle t iDcn daarin dmdehjk de naam en woonplaatB opgcve Coupons Bunknuteu en Postzegels Horden in betaling anugeaoinen leder deelnemer outvangt van tnij de van hetofGcietle v apen voorziene ongineelu k ten welke niet met veibudeiie promessen die slechts op persoonlijk vertrouvien berusten gelijk te stellen zyn Het origineele trekkingsplan alsmede do HoUandsche vertaÜDg daarvan wordt bij iedere bestelling gratis bijgevoegd en worden do getrokken prijzen benevens etne ambtelijke trekkingslyst aan do belanghebbenden nauwkeurig toegexonden Door het vertrouwen hetwelk EÏch deze loten zoo ras hebbeu vernorven mag ik ook belangrijke btstel lingen verwachten welke dan ook zelfa bij dclilLinsto bestellingen tut in de afgelegeuste gewesten nauwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uitgevoerd In kleine tusschenpoüzen vielen verscheidene der eerste hoofdprijzen in mijne door het geluk baguustigdt cüllcctfi Men gelieve tiah dus ten spoedigste en regtstreeks te wendtu tot Adolph Haas STiATSEPPECTENHANDELAAK in HambUrg i 0 Vojr het mij tot dnsveire geschoukeno verV trouwen zeg ik tn nen geeurden deelneniera A iiiijiien besten dank BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie nodig is om het bed met toebehuoren en de kiuderkleeren gebruikt door REGINA HENDRIKA BONS tijdens zij aan de pokken lijdende was van welk bed met toebehooren en kinderkleedereu de persoon van JOHANNES BONS eigenaar is te verbranden Overvvjgende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 12 5 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als twee peluvvs waarvan een met zeegras en oen met stro3 een veeren kussen een kinderdeken eon sprei een wiegkleed eu acht stuks kinderkleedereu Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsclie Gouraut Gedaan te UouJa den 2t Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester l lt l Jl l l J UKOKTl iJN lANÜMK I N 1J i M ü 1 Een JONG MENSCll zoekt gelegenheid tot enz Ucf=t met VRIJE KAMER Brieven franco onder letter K bij den boekhandelaar BRINKMAN ïieudeweg 175 000 Gulden als grootste prijs in het gelukkigste geval oiod da nie 3 or den stnat goed keurde en gewaarborgde groote goldverloting aan 24 000 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootste prijs event fl 175 000 Hoofdprijzen fl 105 000 11 70 000 fl 85 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 14 000 3 fl 10 500 3 a fl 8400 3 a fl 7000 4 a fl 5600 5 a fl 4200 11 a 1 3500 2 a fl 2800 28 a fl 2100 106 a fl 1400 156 a fl 700 206 a fl 350 Voor de aanstaande eerste trekking kost volgens het plan 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 half 1 75 1 kwart ï 90 Dsze door de i staat j ewaarborgdc origineele loten zijn tegen inzending van hot bedrag in Munt of baukpapler coupone of postzegels of door overmaking van hetzelve pei postwissol bij mg te bekomen Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel trekkingsplan zend geregeld de trekkingslijsteii en deel bereidwillig mede die ophi Ideringen die men vau mij vragen zal In de afgelopene loterij had ik het genoegen vele groote prijzen aan mijne begunstigers te kunnen u tbetalen en mogt ik hunne tevredenheid door eene iiaauwgezette bediening erlangen Mijn ijverig streven zal dan ouk stLcds zijn dit bekomen vertrouwen mij w iardig te maken Aangezien de trekking weldra zal plaats hebben zoo wordt men verzoeht ich ten spoedigste direct te willen wenden aan Gustav Scliwarzschlld BaNKIKK WiSSEI IiANDELAAIl R te HAMBURG BURGEMEESTER en WETHOUDEliS van Gouda gezien de verklaring van i alr ier gevestigden geneeskundige den HeerFi J lï DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodlg is om het bed met toebehooren en de kinderkleedereu tijdens hare ziekte gebruikt door de aan de pokken overleden dochter van MACHIEL KASTELEIN genaamd WILHELMINA te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen iu beslag te nomen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een peluw en een kussen gevuld met stroo een sprei een laken en negentien stuks kin ierkleederen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsohe Courant Gedaan te Gouda den 24 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester UUOor I KKVKlll lJUniJ V van UKKGKN 1J EN1 00UX tloudn Uruk vau V Uiiukiuiiu jiiMiiij rad A bê I Mf feff tó aliil Mmi iw lil telrhèliaii inaf fl Mlirt TiMrt llh 1 W is W ll IÉ t u ti n Hü li i in t ntl i C t i lp K