Goudsche Courant, zondag 28 mei 1871

mi w i i i WIHüüuiu i i l f I 1871 Zonitag 2 IMel N 1055 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden a 1 75 franco per post 2 ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar pla itsruimte Afzonderlpe Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentiën kc n geschieden tot éón uur des namiddags op den dag dor uitgave BUITENLAND Biiitcnlandsch UVerziclit De verwiichting dat de Parijsehe opstandelingen ïioh zonder hevigen strijd zouden onderwerpen is geheel beschaamd Deze lieden die den naam van Fransehen onwaardig zijn daar de troep bestaat uit het johuim aller natlén hebben liet geaarzeld de fraaiste gebouwen der hoofdstad en het bloed hunner atadgenootcn op te offeren aan hm wraakzucht Be Tuilerién het Losvre voor een g oot deel het Luxemburg liggen in de asch en op versehillei de punten staat de stad in brand De wanhopige strijd duurde gisteren og voort Parijs brandde nog en met cea Zuid Oottenwind naar den kant der Bastille gedreven bedreigden de vlammen het voornaamste deel der stad met ondergang liet schouwspel dat de straten nu aanbiedea met lijken en gewonden bedekt gehuld iu petroleumdamp moet versehrikkelijk zijn Gelukkig is de wind later gedraaid en neemt de brand in hevigheid afj van alle kanten snellen de spuiten aan tot blussching Op twee punten te Belleville en op de place d Italië zetten de muiters hun doodstrijd voort In de zitting v n de nat vergadering van 24 Mei heeft de heer Thi s eeue rede gehouden waarin hij O a xeide ilr zal niet trachten u te troosten ik ben zelf oiitrooStbaar wegens het ongeluk waardoor het land getroffen wordt Laat mij U vóór alles eggen dat de gehcele opstand gedempt is De driekleur wappert op het grootste gedeelte van l arijs De schandelijke daden van vandalisme zijn niet anders dan daden van wanhoop Wij waren gisteren avond op het plein voor de opera en te Montmartre sckomcn VVij licbben de f ilace Vendóme de Tuilericn en h t Louvrc op den inkerocvcr van de Seine oinolnijeld Geiieraül Cissey be ette de meeste jmiitcn De eii ra ils wilden om strategische redenen gedurende den nacht niet inde stad operecren De hotels van het departement van finaiieien van den raad van stat uu van de rekenkamer stonden in brand daiirdoor kou niets verder worden ged ian De vlammen werden gevoed door petrolenmbommen zoodat het vuur niet te blnssehen as Heden morgen hebben onze generaal al het mogelijke tot redding gedaan doch toen het liun gidukt was de place Yendome te bemachtigen was er van het paleis der Tuilerién slechts een smeulende puinhoop overgebleven bij welk schouwspel een algemeene kreet van afgrijzen werd gehoord De on en hebben vervolgens getraeht ecne opening te maken ten einde het Lonvre te bclidiiden en er bestaat roden om te hopen dut nwn diiaiin geslaagd is Ongelukkig staat ook het Lvdhuis in brand Wij zullen zoo vervolgde de heer Thiers heden avond uiterlijk morgen meester van de stad zijn en wij hopen die selmrkeii in haridui te kriji en die overal door middel an petrolcuiu bi iiiil lieblicn gesticht en petrolenmbommen up m i iililati n helilien geworpen waarvan velen dieiiti iigevuif e braii l Miii len bekomen of het leven verloren hebben In de eerste plaats komt het er op aan koi Ibloedig en m de tneede plaats eendrachtig gezind te blijven De heer Thiers van de lii h ialde overwinning prekende die de liewonderiiig van Kiinipa vurdiuil zcide Kuropa gi el t ons duurwm de getiligeuis VVeest kalm anders zoudt gij èn ous leger èn ons gezag verzwakken Na de resultaten die wij verkregen hebben behoort geen wantrouwen aan den dag te worden gelegd omtrent hetgeen wij zullen doen Levendige goedkeuring De heer Thiers voegde er bij dat de schuldigen teu strengste en onverbiddelijk zullen gestraft werden Bijval Vervolgens stelde hij vool om aan de kamer het recht van gratie toe te kennen Nog deelde hg mede dat door regeeriugsgezinde nat gardes appel was geslagen dit zeide de beer Thiers was belet geworden opdat geeu groni hoegenaamd aanwezig mocht zijn tot misverstand Hij voegde er bij dat het beweren oi juist wss ati zou de heer Ferry tot prefect rr u het departement d r Seine benoemd z n Aan bedoelden heer bracht hq lof als hebbende deze geheel bekngeloos het prefectschap dat velen van de baud hadden gewezen waargenomen Mtirgen xot de regeoring het voor stel doen tot ontwapening va de l arysche bevolking ook zal het gouvernement volgens de wet overgaan tot benoeming van de maires ier hoofdstad Na zulk een nederlaag aldus besloot de heer Thiers zal de opstand nimmer t hoofd weer omhoog kunnen steken De heer Thiers heeft eene dépüehe gericht aan de onderprtfeoten waarin liij constateert dat de troepen van Versailles meester zijn van l arijs met uitzondering van een klein gedeelte Het gebouw der Tuilerién is in ascli verkeerd lletlouvre is gedeeltelijk gered Het hfltel van het ministerie van financiën en de paleizen op de Quay d Orsay ziju verbrand Wij hebben 12 000 gevangenen gemaakt De grond van l arys is doortrokken van bloed en hij ligt vol lijken Het vrieselijk schouwspel z il tot een les dienen Dank zij het wijs beleid der generaals leden onze troP n slechts weinig verliezen In den Duitsehen rijksdag is de wet op ElzasLotlianiigeii definitief a nigenoinen nadat twcu daarin tegen den zin der regecring gemaakte wijzigingen op verzoek van Bismarck zijn teruggenomen De wet laat uu den voorloopigen toestand duren tot 1 Febr 1873 De goedkeuring van den rijksdag voor eene leening is alleen uoodzakelij i wanneer daardoor een rijksbelasting iioodig wordt De plechtige intocht van het garde korps en de vertegenwoordigers van het geheele Diiitsche leger zal volgens de Speimrit hc Ztg plaats hebben op 16 Jmii Den 18 in alle kerken dankfeest voor den vrede Zoowel in het Engelsohc als in het Italiaansche parlement alsmede in de Amerikaansclie bladen zijn stemmen opgegaan van aympatlue voor Frankrijk bij de ti neiiwoürdige rampen Een i root aantal Elzassers en Lotharingers die vroc er veüighei lshalve door de Pruisische autoriteiten verdreven waren hebben nu volkomen vrijheid gekregen om in hun land terug te kieren De kamer in Spanje heeft het door Carlisten zoowel als republikeinen iii ediende voorstel om Amadeus aii den troon vervallen te verklaren met 112 tegen 28 tot later intgesteld De aanneming van dat voorstel staal gelijk met de verwerking der inconstitutioneelc plannen In Kiiiiienie is een zeer gewenschte reactie gekomen tiwi voiii deele an di ii vorsl Karel von llüheniollern Zoowel te Buchurcat als te Jassy is hij met Inifter ingehaald en begroet ter gelegenheid van den jaardag zijner troonsbestijging De verkiezingen hebben de partij der rooden in t ongelijk gesteld en een zeer voldoende meerderheid aan de regeeriug verschaft Een brief des sultans drukt dan ook diens tevredenheid uit over den gang van zaken B E L Q I Ë Te Antwerpen hebben ongeregeldhedea plaats gebad die het bewijs leveren van eene verregaande mate van bijgeloof en onverdraagzaamheid Eene vrouw woa gestorven zonder dat de hulp der kerk was ingeroepen Dit bracht de bevolking van de wgk St André in gisting Er had Zondag en volksoploop plaats Honderden mannen vrouwen kinderen vereenigden zich voor het sterfhuis en eisohten met vreeselijk mttbaar dat hun het ijk zou worden uitgeleverd dat zij verklaarden in de Schelde te zullen werpen De politie snelde toe maar eene worateliug van ean half uur was noodig om de volksmenigte uiteen te drijven Er hadden verscheidene arreetatien plaats Des Maandags zou de burgerlijke begrafenis pla it3 hebben Er kwam veel volk op de been dat andermaal een ontzettend misbaar maakte Ook nu werden verscheidene personen gearresteerd ma r de woeste menigte trok toen naar de begraafplaats de poort werd opengeloopen ïoudat de doodenakker vÓm de aankomst van den rouwstoet in het bezit van het volk was De politie voor bloedige tooneelen beducht gaf den man en den zoon der overledene des raad zich te verwijderen zij gaven aan dien raad gehoor het stoffelijk overschot in handen van de doodgravers achterlatende die het nu met allen spoed ten grave brachten Drie heercn wilden achtereenvolgeus beproeven om een woord aan het graf te spreken maar de schreeuwende volkameuigte maakte hun dat onmogelijk Des avonds hadden er op nieuw manifestatien plaats die tot verseheidene arrestatien aanleiding gaven De Précuraeur het gebeurde ten sterkste veroordeelende vraagt waarom de gendarmerie niet op haar post is geweest en eiseht dat de aanleggers der wanordelykheden zuUet worden opgespoord en gestraft opdat voortaan de vrijheid van geweten worde geëerbiedigd DÜITSCHLAND De Intocht van de troepen in Berlijn houdt bijna uitsluitend de aniiducht bezig Negen generaals hebben te Berlijn een vergadering gehouden over da wijze van tcrng eiiding der troepen uit Frankrijk men kwam tot het resultaat dat wanneer men het goederen en personenverkeer op de spoorwegen op de gewone wij e het doorgaan die terugtocht zes weken zou duren bij aanmm ke ijke beperking van het verkeer zou men veertien dagen noodig hebben men heeft diLirop den iniddelweg gekozen zoodat de intocht tiissclieu den 20 en 22 Juni zal kunnen plaats hebben De stadscoiiiniissie te Berlijn is druk bc ig met te beraadslagen over de decoraties plannen zijn outvKirpi n en bij de eomnniisie ingediend door de profesBoien Eggers LncB jropiua en den stadsarchitect Jarstenberg terwijl eerstgenoemde het grootste aandeel dianii lieeft de dfip laatste zijn de outwcrpera van de dceoraties bij lan intoeht na lifl Een der lioofdmoinunten zal zijn bij de Halle poort waar Oer