Goudsche Courant, zondag 28 mei 1871

mmii 1 1 1 I brekende aan de ƒ in OiJO De heer nnMj UeMi il daartoe iivermui Üe heer 1 iiiti 11 is ti en dat het te duur kou wauli 11 De Iner Ki l is iii ili t i goeile berekim g rust Ue h ir Kurk is om i zink nog laiigir uit te st U n ca daardoor lieler vuurwa adin U biJiugui Na 1105 icMig J seu siu weid liet vooibtil mit 7 tegen 6 sti tiniLii vtrworpin I egen slimipii de bh liiaggaar Weslirbaaii van Slianteu Koek Lnijten Kist lu Itculingir Aan de oidi is 1 Hit oiitwcip nner verolJeniug ter voorkoming en beslrijdmg vuu bismittelijke ziikten Na lezing wen ebt de heer l n ttn de bebandiling uit te stellen tot eene volgende virgadcring en woidt daartoe algemeen besloten en hit ontwerp ter visie gelegd Nu wolden goedgekeurd Een vooistil lot iiitukking der virordening v in politieop bet passircn viiii de Nmiilliiiig bij ileu Klnwrg euvan du lir voorkoming van bisiiii Iti lljke ziekten Een oiiiwiip verorJtiiiug In voldoening aan urt 178 dir gemetiite wet Een vrr oik van het buigirlijk armbestuur tot wijziging der brgruoting van uitgaven dienst 1870 6 Ecu voorstel van B en W tot af en ovnsehrijving vau pen post op de begrouting viiii nilgaven dunst 1870 6 Een veuoek van den scliutli isia id om te onlui geinaehtigd tot den openlnirtn veikoop viin onbrHikharc kloedingstukkeii Nu wordt gelezen een adres der wed 1 iimpu iil andi re bcwonirs i ii mnvvomr dir niaikl om nog geul Insluit te lit lioniltii der keim Isioiniiiissie uin dil ji hoiidi H en U viiitiM iii nt njii iMila itsti i i oek Öc Ihu lliuliliii l d t h 1 i li i o v islild d leekeu oiuli i k iiiiivan di iik c ii il lal vour imlUi I komt de inkom ii Ion on Van lluntei van si lialkiatlietwtllv clittr werd vordediird p iii mor Chrittelijk de nnti revoltitio j sor N te volgen en tl protest te concen voor die richting l a F getuif cnis m eene schijnbare i ii tegica geeft de het nel beschouwd of minder of lic cummuuistische It iogt stelt hij aan Ica li Assi Fëlix Pyat pkbloet van Houten jheid t ler vóór Ollivier leon UI plaatst of vóór do Branw leii vóór Groen den tt ft bet geheele beden Heraut Groen 11 die een gemeenof met welk recht J Heemskerk Az het I I i oen en de Heraut den spijker op den til dat de Tijd voor en allen die on 1 lot stations gebouw Ibliek en het sohrik J V in de roode repu weten aan den voorIncu wij toch te twyTionsterverbond 1 Velen l lilt er met betrekking Iele loten is het ver ds door de erkende 1 door den daardojr De uithoofde van kende Stautseffeo ia Hamburg w irmte aaiibevolen lit vestigen op de I advertentie der voor icliten 1 1 7 ure Sedert t l ISelleville een he11 blijven nog al gu l I leu met levensuiid i lillies na ir l iirijs I lersoiien blijft de ilüei s zijn versterkt ii en uit Parijs out laar enkel de vroufile wijken der stad mtusschon te ver in middag werd er i pstandelingen en de pit ing van Pantin i taii Iclingcn houden Ier li ist lic de Uou ti 1 la illet c be ct dl sliitions der Ju l r et De ophtan aanval op het plein Itj irt l Ty in de lucht 1 iiiimd hadden V ii jeiiii De opstand ilinijpt i i de wijk aiiften ivorden go ili ld in llelleville en aaiihoedeiid met n u iiirdoor nieuwe jii run ld de ï ai lerien het ministerie an fiuaueieii de prel eetuur van politie lilt gebouw der rekenkamer ii aii liet Legioen van Kcr de kn eruc ep de kade Ursay het stadhuis en de bank van Lccniiig Gered zijn ile niinisterieii v iu Marine liuiueiilandsehe aktu eii Landbouw Int Paiitlieon de school voor IVaaie kiiusseii de Kraiuehe bank het Credit Foneier cii meest al de Kerken n de hoofden der inuiteliligeii du gefusilleerd werden noeirrt men Valtes Amoureux lirunet Riganlt Panscl Dombrowsky LelViiiicois en lios iiLt De arrestatie van Pyat Delesolu e Eanvier en Clement ordt niet bevestigd De gijzelaars zouden volgens een gerucht gered zijn Ook de anrtsb c op Vr v 7 s J lUcii veizekert dai Mac Million de muiters eene laatste sommatie heeft doen toekomen V ie hunner daarna den strijd voort et en met de wapens in de hand wordt gegrepen zal worden gefusilleerd Saint Denis 25 Mei ten 3 me Ue troepen van Versailles zijn nu Parijs ook aan den Oostkant genaderd zoodat de muiters thans van dne zijden worden aangevollen De branden houden aan Vergadering van den Gemeenteraad Wueii dug 2i Mti Tegeuwaordig do hh Ueiiiy vour iittei Viiuly Kist Lu teu Brnggaar WcstLibaan IJnchuer Uiüogli evcr van Gtiiiitp iiu IStr i iten Koek lu Fuat Drost De notulen der vorige vergadering ordeu gelezeu eu georrcatierd De heer llemy deelt mede dut hij als de oudste wethouder iu JarCD bij ongesteldheid vtta deu heer Burgemeester het voorzittcrsehnp al nnurnemen Wordt medegedeeld dat do biugwöehter Schuting ia overleden ea zijue wed verzoekt belast te wordea met de waaiuerniug Notif is lugekomeu eene missive van hh gedep staten dezer prov houdende goedkeuring der oudcihaudsche aanbesteding vau twee bruggen eu het aanhaegen vau twee sluisdeuren Notif eene missive van dezelfde houdende goedkeuring van afetand van grond aan J II Kok Notif eene missive van het Israel armbestuur ten geleide der rekening over 187Ü v ordt gesteld iu handeu der hh vaa Straatrn hoek en Post Drost eene inissue vau hh librymeesters inzendende de rekcuingover 1870 ter visie eene musive van regentessen der beide gasthuizen inzeo4cnde ren tweetal ter vervulling der vaeaturc lu dat euUcge beAtaande uit mi r de wed Koest van Limburg vau dor Meer vau Kufi tler en mevr Claus Boou vau Ustada ter visie benocinii iu eene volgende vergadering De beer Ucnliiiaer komt ter vergadering Een adres van F 11 iVeters e s vtrzoekeLdc het inlaten van verseh water ter voorzieuing tegen do afdauimuig der binnensluia B en W zijn daarover in correspondeutie met het bestuur Tan Kijnland Een adres van Koule en Paal om als brogwachters inaanmerking te komen Ter visie Een adres van 1 den Ueld om schipper te worden van het orerzetveer aan den IJssel Op hei gunstig rapport der commissie worden de rekeningen goedgekeurd van eenige gemeente instellingen van weldadigheid Eene lu ssive v in mr du Pui houdende kennisgeving dathij de hem opgediugcn betrekking als lid der pi schooloommissie aanneemt Notif Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de in Januari besprokene ontiigcning vau hut hnis vau Grendel nog met is aangevraagd maar dat door dtu laer Grendel uu sehriftelijk IS aamii liuüui het liuis en pakhuis aftestaan voor 5000 en een lijfunle van lOUO s jaars met bijbetaling ingeval de verkooiier Imineu 5 jaar kwam te overlijden vau het out de f in 0 10 om VLlt Ulillelide redem n d iJilijk lilt vüoratel uiüd tt iiij vleest 11 en daarna u MI kil idi nemen lol het van de gi onJIi te u gt ikit het op gieuc eatie aannemen eu de meeste zorg dragen voor de gezondheid der ingcztteneu De heer iteutuiger stelt voor het nemen vau een besluit te verdagen eu te waehteu tot de laatste vvetk lUr maand In III üe beir Ilroogleiver Iringt am op liet met liinidi n der kermis De heer Liiyten stemt iu met den heer Keutinger en weet uit zijne mttr dan 20 jiirige praktijk geen enkel voorhield dat eenige tlndiiaic door de kermis is toiginoniin De heer van btiuitten sjireekt in deiizeUden zin uls de heer Uiutinger De heer Buehner dringt nogmaals aau op dadelijke hcbaiideting üe heer Koek neht dat het wel raadzaam zal zijn om geen kennis te houden maar is voor uitstel Do voor itler geeft zijne motleveu om g i cr i3 i houden en na nog eenigo discussie wordt het voorstel van d u heer Ueiittnger tot uitstel in stemming gebracht tin verworpen met 8 tegen 5 stemmen zijnde die der hh Braggaar Luvten Koek vau Straateo eu Keutinger en nu wordt het vooistfl elf in omvraag gebracht en aaugenotneu met 3 stemmen terwijl de 5 geuoeiudeu buiten steuiming bleven Tot ledeL iu het bureau van stemopneming ter verkiezing van een lid iu de tweede kamer der 8iateu Generaa worden benoemd de bh Kist en van 8trasten tot plaatsvervangers de hh I iiiice en vnu Gennep Tot ondeiw ljzcresseu iu de vi unweltjke handwerken morden benoemd anu de meisjesaehool luej M V Viraluis eu aan de tnsseliensehool luej J G do Mooi Na machtiging tot uitvociing ronder resumtiu eindigt de vergadering INGEZONDEN Mijnheer de liedacUtirf Dezer d ijjeu te Rotterdam zijnde z ig ik lot mijn genoegen dat men reeds iliiar niettegenitaaude de warmte iiog zoo pas ons bezoekt begint met de straten vau stadswegc te bivochtigeu in de da 4en van Hygiene die ij bclcieii wil ik luerop de gezondlieids commissie opmerl ua n mukeu Ik hoi d mij overtuigd ilat een enk vau hare zijüe aan het gemeenti bestuur in vruchtbare unide ini vallen De kosten dunkt inij lumien onmogelijk zoo hoog loopen dat dat een overwegend be waar zou ziju eenvoudig een groot vat wijn tuk of zoo letij op zekere plaat een niet gaten doorboord op een onderstel van een wagen zou wel is waar wat primitief i taau maar zou ten minste als pruef kuiiiieu dienen Ik geloof dat de bevolking daiikbiiar v oor dien maatregel zou zijn P Govdn 27 Mei 1871 Ik heb 11 Woensdag weer eens een raadsvergadering bijgewoond Mijnheer de Hedacteur nijk vroeger gevoel ik mij daar altijd nog zoo thuis zoo recht op mijn gemak het i luij indeid ud een uitspanning dat hooren van die debatten dat wisselen van die denkbeelden Eene zaak hindert mij echter als ik daar zit namelijk dat ik geen enkel woordje mee mug praten eu onbegrijpelijk is het inij hoe er raadsleden kunnen zijn die met 8toieijusclie bedaardlieid in de geanimeerdste momenten zelf iinnicr het stilzwijgen kunnen bewaren Ik weet wel dat het niet noodig en ook niet goed is om bij iedere opmerking kleine munt terug te geven ui lar tjeh altijd ecu gezicht te zetten zoo strak als een kerkdeur nooit eenig teeken van leven te doen blijken dat is mij een raadsel lu deii laatstm tijd heb ik zoodani e raadsleden hooren verge ijkeii bij luedekliiikirs nia ir die vergelijking komt mij niet jui t voor een medeklinker toch woidt ihiilelijk gelmord ah 1 leii er een Uiiiker naast z et doch ij geven in lil t geheel geen klank al zijn zij van alle kanten omliiigd door Uiukers Zou het ook mogelijk zijii dat hun lerstaiid een streng incognito bevaart en den gulden regel in praktijk brengt spreken is zilver maar ivijgen is goud dic d it doen kan heeft voor leh zclveu de meeste rust maakt het minst vijanden en gaat licht voor een knap mau door Aau ieder is evenwel dc c gave niet geschonken meer waarschijnlijk komt het mij voor en dit is het eindresultaat mijner overweging 1st op den Karnaval van het leven de rollen verdeeld zijn in zwijgers en sprekers acteurs eu figuranten en ïoo is het goed ook ieder op zijn plaats eu in zijn rol want niemand vergrijpt zich ongestraft aan zijn natuur Doch genoeg hiervan nu tan enkel woord over liet verhandelde in de vergadering en speciaal betrekkelijk liet voorstel over de Goiidsohe kermis Ik begin met den voorsteller lof toe te zwaaijeu voor zijne belangstelling in deze z a ik zelfs dan als bij het heersehen eencr epidemie de gevolgen eencr kermis twijfelachtig zouden zijn Aan den anderen kant voeg ik mij hoewel niet met dezelfde motieven aan de zijde der adressanten die het verzoek deden om nu diiaromtreiit nog geen beslissing te nemen Inderdaad iiiijnheer de voorsteller uw ijver was wel een weinig in vuur gedoopt in het laatst van Juni toch ware uw voorsld nog tijdig genoeg gekoiueii eu zou bepaald ouder dezelfde onistandigheilen niemand let II iiiisdiudeii nu eeliter zien velen er ui een ekir ojnvakkereii vau dien tegenzin iii de kermissen dl leli il nner i ii meer bij ile Innigere standen openbaart eu voor dit geval on ook ik uw viiltlagiii antagonist zijn niet omdat er aan de kermis voor mij eeiiig voordeel verbüiiden is maar omdat er voor een zekeren stand in de lua itsehappij zoe al geen goeds dan toch zeker iets begeerlijks in ligt Al wat leeft zoekt vreugde eu genot de rijke lui vinden dat dagelijks iu hunne gewone leefwijze reisjes naar Duitsehland en Italië zijn de reliefpunlei j de burgers dank of helaas de toeneraende weelde genieten tegenwoord g rijkelijk van bals oomt diea en coneerten Velen hiiiiiier nemen ook van tgd tot tgd een kijkje in het buitenland maar wat genieten de mindere standen de eigenlijke werkbijen Laat eens zien Hun eerste genot is Jtrira het tweede ciroa tio f et der V er l ff r f y Mt de hoogte Ueizeii Daar is geen denken aan Comedies en concerten VVanWJer de burgers er heengaan dan mogen zij vriendelijk groeten maar bionenkomen kunnen zij niet Voor dat laatste soort menschen nu ia de tennis een feest alsdan wordt de arbeid gestaakt de zorgen ter zijde gezet men gaat ter kermis en is vrolijk het wordt uitgejubeld men is dol vau pret Spot niet gij rijken de door kommer onderdrukte vreugde van een geheel jaar openbaart zich verkropt leed ordt weggezongen uw leven is een n iiieeiischakeliiig van genietingen J óó heb ik de kermis steeds beschouwd en daarom ben ik er een voorstander vup eu kan mij dus niet acharen bij hen die elke gelegenheid met gretigheid aangrijpen oin ha ir niet te doen plaatshebben slechts bij hooge uoodzakelijkheid eu ter elfder ure ju dan zou ik er toe besluiten Doch al verscliillen de opiuii n de drijfveeren kunnen aa I beide z jdeii edel zijn de belangstellingeu Ie ijver vau deii voorsteller eu de beide ondersteuners worden geunankerd ik doe dat van gansclier harte en maak van deze gelegenheid gebruik nog b jzoiider iii luiiuie attentie nun te bevelen hoe IS het mogelijk dat z j er niet reeda aan dachten die onreelitvaaidige stedelijke belastingwetwaaronder wij leven die aanslagen naar het eu naar de vier een e grondslagen der perttmeele 6e aating dat meten met twee maten waar volstrektegelijkheid moest besta ni is ergerlijk voor ieder dieeen gre iitje gevoel vau eerlijkheid bezit Die wetmoet her ieii worden hieraan beproeven zij hunnekrachten C MESSJDMAKEU Burgerlijke Stand GiuuiiiN 24 Mei Paulina Matgaietha ouden A Hulsilsun en M de Gruil 25 Johanna llubertha ouden G II Korst Huvel eu C Nedcrhof Gerrit ouden B Ilooguiwaard eu A de tide Wilhelmiua Johanna ouden H M t arlier en C M Gonnet 27 Christina ouden J Nieuwenhnizen en H J M Broekhuijsen AdriaiiQf ouders C Jonker en M A vau Eeuwen UviaiHiiM 21 Mei J Kastelein 4 m S M Oudiliuorii huisvr van W Gravesteijn 38 j A A J da Bock 7 m 25 P Jansen 5 t j G Boot t j Bennis 2 j 4 ni POKKEN EPIDEMIB A an 2U tot 2 1 Mei aangetast 11 Vroegere opgaven 106 Te zamen 117 Van wellvc er 41 overleden zijn ADVE RTEN TlfiN Heden beviel van een Dochter O M CAltLIER GoNNKT Gouda 25 Mei 1871 Bevallen van een Zoon M A JONKER VAN Ebuwbn Gouda 27 Mei 1871 Eenige kennUgeving Heden overleed onze hartelyk geliefde Broeder de WelEd Heer P JANSEN in leven gepens O I Hoofd Onderw zer Uit aller uaam Goud i 26 Mei 1Ö71 J JANSEN Ondergeteekonden bedanken bij deze voor de vele blijken van deelneming ondervonden bjj het overlijden hunner Dochter en Pleegdochter Mejufvrouw A W vas VilEUMINGEN gebc reu VAN DER Want P G VAN DKIt WANT Gnwla J M VAN DKU WANT 27 Mei 1871 M van dkii WANT Houtam 1