Goudsche Courant, zondag 28 mei 1871

t ril IlsT IDE LJ IsTIDiMI IsrDe van oiids gerenommeerde GOUDSCIIE SPRITSEN zijn te bekomen bU de ondergeteckcnde onsTT vJ isro Eisr uitmuntende en geurige Theeën uit het Magazijn van Ravenswaalj Zonen te Gorlnchem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van VUP TWEE EN EEN HALF en EEN NEDERL ONS met vermelding van NOMMER en PRIJS voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Wed A van der KLEIN Sz GOUDA Mei 1871 Botermarkt A N 56 Eerste Pinksterdag vaart de Stoomboot VOLHARDING namiddag ten 7 ure in plaatti van ten 5 ure naar Gouda DE DIRECTIE Openbare Verkooping om contant geld op WOENSDAG den 31 MEI 1871 des voormiddaga ten 10 ure aan het huis wijk En 81 aan den Kleivpeg en hoek van de Klciwegstceg bumen Gouda van een completen inventaris van sen Tabaks en Kruideniers Affaire Een Kerfbank met toebehooren een KofiBjspit en Kuipen een toestel om Babbelaars te maten PetroleumPomp met Maten en ïregters Tabaksdozen Bussen Suuifpotten enz enz Voorts eenige MEUBILAIRE GOEDEREN een Mahonyhouten Kabinet een slaande Klok een Secietaire Tafels Stoelen Spiegeh Schilderden Bedden en Dekens Tapjjten enz enz alles daags te voren te zien van 9 12 eu van 2 4 ure Nadeie information ten kantore van den Notaria A N MOLENAAR te Waddinxveen BADEN V Bij deze veroorloof ik mij de b zondere aandacht van het geachte publiek te vestigen op mi ne voorh effeliike Mout Kruiden Bad Zeep De rijke gehalte van Mout en versterkende truiden maakt deze zeep tot een zekerwerkend middel tegen zenuwenzwakte verslapping der huid en huiduitslag en wordt reeds door vele bad artsen met het gunstigst gev lg tegen bovengezegde kwalen geoidonneerd Onder anderen schrijven de HH Dr Weinschenk Koninkl Pr geneeslieer aan het Iiivalidonhuih te btolp Ik liob de JOHANN IIOFF m ut Malz Kruidi nBail eep bij huid en voetbaden gebe igd en tv heeft goede lesultdten opgeleverd Do MALZTOlLüTZEEP heelt op eoneuitniunttiHlcwi e deti huiduitslag enz Do hoor Dr Starck Kon Stafsdokter te IjOhlau De HOFF sc h MaUKrüidens eep is een der beste voortbrengselen van den lateren tyd ij werkt zeer krachtig enz enz JOHANN HOFF Kon Pr Konimissieraad iidder van do Kroueu oiden en enz Prijs 35 t en 70 Ct per stuk Ainnteulam C eutiaal Dopot Bloeuiinarkt bij de StiKtocg F Til te loiida bij AN VKKUMINGEN eu de Wed A C SCHOUTEN te W Kid n ix Guudft Dl uk vuil A tinukiiiuit Openbare Vrijwillige Vcrkooplng van de BOUWMANSWONING C nO O met SCHUUR en HOOIBERG en 3 hektaren 95 aren 80 centiaren WEIen HOOILAND iu Groot Oud Reeuwijk te li euunjk en 7 hektaren 05 aren 9 centiaren WEI en HOOILAND in de Broekvelden te Zwammerdam Eerit in 4 percelen en daarna gecombineerd Te aanvaarden de Landen op 1 December 1871 de Humng op 1 Mei 1872 Te betalen 1 November 1871 Lasten te zamen ƒ 89 69 j over 1870 Op WOENSDAG 5 JULIJ 1871 s morgens elf uur in de herberg van Pimeu Blonk op het dorp te lifeuwijk ten ovei taan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFP te Haastrecht I UITNÜODIGING ttr deelueimng aan de op nauw naiivangcnde trck kiugeo vau de door den Uat Hamburg goedgekeurde en geunarburgdc gruote Greldverlooting De g ootste pnjs m het gelukkigste geval bedraagt 260 000 Mark of 175 000 Gulden De Hoofdpr zen Eijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 1 20 000 J tt 15 000 3 12 000 H 11 000 3 a 41 000 1 1 8000 5 11 6ÜU0 n 5000 2 tt 4 000 28 ü 3000 106 a2000 i a 1500 5 i 1200 156 i 1000 206a 500 2 il 300 301 i 200 UGOO a HO 12 a 100 12 a 50 etc to i Meer dan de htlft der loten worden door zt ven verlolmi cn rncl prij cu uitgclrokkcii in htt geheel 24900 prijzcu clkc krachtens htt plan binnen etnigc umanden door het lot nioi ten zijn aangewezen Ttgtn inzending van het bedrag verzendt de onder geteekciide origuitele loten voor dt eerste verloting wtlkc oiHcieel vastgesteld riedi op den 21 J UISTX JL S plaats vindt tegen de volgende vaste prtjzeu Km geheel origineel lot fl 3 50 Klii lialf origineel lot fl 1 75 hen vierde onguieel lot fl O 90 ouder ver ekf nt g vau do pioitiptste beditnuig AlUii die ntij Iiuiiul ordcrj willen updragmi luaak ik m hun bchiig daarop opmerk nam dat men mij bg lüt Liidii g an pusLnisstle de btfitrlliiig extra per bi icf inukiltiU Lil iiRU diiann duidtlijk do ntiam en woonjilaiti opgeve Cüwpoiis Udiikiiülcn tu Post tgtls Hüidcii 111 betaling aanf eiioracn lulir dcelmnier ontvaiij t van mij de van httotficictlr wiiptii oor Lne uiiguictlü ittn wcMt met nut ib iliii pionu stn die ilicht3 op piriiüoiihjk viilniiiwiii bcuistci gt li k 11 sfillfn zijn H t ori imile trtkknigsplun alsniidi de HoHanu sibt t rt ilnig duirvnn ïiordt bij itAin bcsttlhng giatis bijgMOL d tu worden de gctrokktn prijwn btJitveiiB Hiie amliUlijkt Itrkkiugslijfit aan dt bLlanglitbbtndtu iiuiiwkLUM lo g zundiii Duar hit vcilrouweii bitwilk riih dtz lottnzoo ns liLbben vtrworytn mag ik ook bilungrijkc bt stellingen verwachtLO vulkt dan ouk zdf bij ül klcinsle bisUHingiii tüt Ui dt ttfgiUgcuBte gewtstcu nuuwktung en ouder gehtimhouding zuUui woidtu uitgL X vüiid In kkmo tu§Bch iipuu Lii vilIlu verscheidene g dtr Lcistc Iiuordpnjïtn ui luijnc door het gtluk he uiittigdL ulUdL Miu gtliLve zich du9 ten spoidigstc tn icgtstitcks te wtiidLii tot Adolph Haas öiwriiihu 11 Mi M FiA it UI Hamburg IJi üor htt niij lot diisviiio j 6chonktiie verM tiouweu ig ik niijntn gctcidtn dtUntmtra A 111 jiien bcöttn dank L Welschen HUIS HOEP en RIJTÜIGSMID Tiendeweg vraagt zoo spoedig mogeljjk een VUUR WERKER tegen HOOG LOON Heden regtstreeks van de bronnen ontvangen Fachlnger en Selterswater op heele en halve Kruiken Vulling 1871 K C JONKER Gouda 24 Mei 1871 Mede verkrijgbaar bij Mejufvrouw Wed A C SCHOUTEN Markt BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige tien Heer Dr N H Dl KANTER dat het tot stniting van den voortgang der alhier heergfihende pokken epidemie noodig 18 om het beddegoed en de lyfkleederen tydens zi ne ziekte gebruikt door lïet aan de pokken overleden kind van MACUIÊIj KASTELEIN genaamd JiN te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld hg Art 69 alinea 2 der wet vaa 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als twee kussens waarvan een met zeegras en een met stroo twee lakens kmderdeJceu een sprei en dertien stuks kindergoed Zullen4e dit besluit op de gebruikel ke w ze door at kond iging en oauplakkiug ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 26 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoecad De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEIiVERFOETUIJN van BERGEV UZENDOOKM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot gtuiting van den voortgang der alhier heersehende pokken epidemie noodig IS oiij het beddegoed en de lijfkleederen tijdens hare ziekte gebruikt door de aan de pokken overledene JOHANNA van deb HOEVEN van wellt beddegoed en lijfklee leren de per ion van JAN VERZAAL eigenaar IS te verbranden Overwpgeude dat hier aanwezig is het geval bedoeld bi Art 60 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten to onteigrnen in beslag te nemen en te dcen voruiettgeii de navolgende voorwerpen als twee peluws waarvan een met dulen en een met stroo vier kussens waarvan twee met veeren een met kaf en een met stroo twee dekens twee lakens en acht stuks lijf kleederen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wjjza door at koudigmg en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de ioudsche Courant Gedaan te Gouda den 26 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester ÜKOOGIH M KlOKlllJN U3 S C teiïiitkb we UHB lei MIMI m f ü St liiray r iÉimlèf wiiij èfMii Iiwi t llB lÜnil 1 1 81 iM M ryji ikfi iB Oijii èjtóieiiiiiticè vv W 9 5 l I 1 11 Kt iS N II W WWHH l liM l l i Hj i iifcil i w i i3 bl