Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1871

1871 Woensdag 31 Mei N 1056 URANT GOUDS mm en AdveHonlifthlad voor fiouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prijs per drie maanden is 1 75 frauco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels Ei 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan goschiedon tot öéa uur dos namiddags op den dag der uitgave Ons kiesdistrict I Over den uitslag der verkiezingen voor de provinciale staten hebben wij gezwegen on dat we volstrekt geen heil zien in t houden van nabetrachtingen Ook thans zouden we daarover gezwegen hebben wanneer niet op nieuw eene verkiezing en thans wel de gewichtigste die voor de ïwcedw Kamer weldra moet plaats hebbeu Niet een nabetrachting willen we honden over de afgeloopeue maar een inleiding tot de aanstaande verkiezing Wat is toch ons district Welke politieke kleur heeft het liet kiest anti revolutionaire conservatieve en liberale vertegenwoordigers De liberale IJzkndoohn wordt met bijna algemeene stemmen gekozen terwijl de grootste helft der kiezers opkwamen doch ook do conservatieve Bisdom verkrijgt terstond cune belangrijke meerderheid Een ander conservatief DE Brauw kreeg voor twee jaren meer dan de helft der stemmen van alle in dit district wonende kiezers Wat is toch ons district V Welke politieke kleur heeft het Is het anti revolutionair of conservatief of liberaal of radicaal zelfs Noch het een noch het ander Wanneer we het u amointanisme uitzond en want ultramontaansch is het zeker niet dan weten we goon andere keus te doen tasschfu deze partijun Het is niet anti revolutionair niet conservatief nuiar ook niet hberaal en volstrekt niet radicaal Uit de stemmingen kan niet andere blijken dan dat ons distiict is bcginselloo s Xiet een strijd om beginselen wordt hier gevoerd door het meerendeel van hen die zich aan de verkiezingen laten gelegen li en iiiiiar personeele sympathie of iiutiputliie bf f list Dat verBchijusel doet zich voor hij alle partiji u in dit district Mot onbeschaamdheid ijverdon leden der liberale kiesvereoniging voor den conservatieven heer Bisdom maar even onbeschaamd was t van de conservatieve kiezersvcrccnigiiig KdiiIikj en Vailerhiml om den liberalen D hndoorv candidaot te st llcn en wat zullen wc veggen van de antircvolutioiiaire knvci iViTccnioin T cci ruil eeil ihn h iiiiiiiii ilir ii iiVI fM ii r w f om een liberaal en twee conservatiovi ii allo drie besliste voorstanders van het openbaar onderwijs en bepaalde tegenstanders der sectescholcn te stemmen Altijd personen nooit beginselen in weerwil dat er van allo zijden voortdurend op wordt aangedrongen om toch bij de stembus alle personecle consideration t huis te laten De hoofdorganen laten zich daarover zeer besli8 send uit Wat zegt b v de Heraut voor vrije kerk en vrije school in liet vrije Nederland In haar nommer van 5 Mei lezen we Samfnweiking der minderheden op den voet van gemeenschappelijke vf dediging onzer rechten solicoii ons liij de vorkieziuf en van Jimi de eenig denkbare gedragslijn in rik kiesdistrict waar van haTidelend optreden on i rzij l s sprake was Samenwerking dus zoo voogden wij er bij met conservatieven nltramontancn en radicalen Dit laatste is van het uiterste gCNv icht Ook met de radicalen Te meer daar men uit ons program van het eerste nummer dezes jaars weet dat we hiermee ooral radicalen als PiEilsoN en Junius bedoelen raagt men waarom WO hier zoo sterk op drakken xMlereerst w l zonder die bijvoeging net bondgenootschap met de conservatieven in een onzedelijke vermenging ontaarden moet Zegt men met de conservatieven wèl niet met do radicalen dan toont men samenwerking te willen niet det niinderheden maar met hen met wie men waant op min of meer gelijken bodem te staan Dan blijkt men nog steeds den droom u tt te kunnen verdrijven alsof de conservatieve staatkunde gelijk die hier te lande gedreven wordt geen kind der revolutie zou zijn Dan het klaar als do dag dat men zicli nog steeds laat diets maken dat eon verschil van beginsel TiioinitCKE en IIkkm skeiik A scheidon zou Kortom dan geeft men het overtuigendst bewijs dut hot a b c der Christelijk historischc staatkunde nog niet begrepen en men nog niet overtuigd is van het axioma dat radicalen Thorbeckianen en conservatieven slechts drie verschillende edition zijn van hetzelfde noodlottige lioginsol dor revolutie Maar er is moor waarom we o do bijvoevoogiiig en dor radicalen ton zoorste aiiiulriugen ilel hulp dor uiisorvutio en berodvon wo nooit door den steun dor radicalen misschien het doel dat we bij allen strjjd beoogen Denk aan de onderwflskwestie Art 194 der Grondwet is voor de conservatieven een heilig kindeke van eigen teelt dat ze tot het uiterste verdedigen zullen In de onderwijskwestie gaan de conservatieven nooit verder meê dan tot het kluitje in het riet Leg daarentegen I ikkson s brochure voor u en log daar naast het vlugschrift onder den pseudoniem van JuNiun uitgegeven en ge vindt in hen mannen die a ten einde toe volgen en met u rondborstig verklaren art 194 der Grondwet is met don lard van ons staatsieven in strijd Zoo ook do kieswet Ook daarin gaan de oonsei vatieven met u meê maar slechts een eind weegs Hun instinct zegt hun te goed dat zo zekere grenzen zonder oigon schade nu t overschrijden kunnen dan dat hunnerzijds ooit hulp kon geboden worden om ook hun het stemrecht te gc en die dit naar uw inzicht eischen kunnen als hun goed goed en deugdelijk recht De radicalen daarentegen staan ook hierin geheel aan uw zijde Misschien dat ze verder zouden willen dan gij maar althans even ver Niet anders is het in het kerkelijk vraagstuk Do conservatieven eenmaal aan den catholieke fractie gekoi pold kunnen u hierin niet ter wille zijn Staken ook zij de banier op die van scheiding tusschen kerk en staat spreekt dan was het met het morganatisch huwel k gedaan terwijl ook hier de consequente radicalen door niets gebonden u als kerkelijko partij ook de voo doelen willen geven van een maclitig beginsel waarvan gij thans slechts de nndeelen kont Eindolijk Ook hot eerste artikel van ons vorkiozingsprogram loopt bijhen trr igevaar Dat artikel spreekt van zolfstaii leid der Christolvjk historisciie richting Welnu De conservatieven miskennen die zelfstandigheid De catholioken hebben voor die zelfstandigheid goou oog De radicalen daarontegon huldigen uw zolfstan liglioid ziio oubowirnpold dat zoniet schro111 11 u dl oonigo purlij to nooiuoii dio oen liogiusol ic t iiinri hou tll