Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1871

muil il 0fé w stelt de vraag slechts waaraan liebt go meer in de Kauier aan een Hlk m mciik en s J wou of aan ecu 1 ikusün en Junius en immers men zou blind moeten zijn om met verwerping van een Pierson on Junius zijn eigen schade te kiezen Juist bjj de radicalen kan daarom onze zelfstandigheid hot best bewaard blijven wijl wo beiderzijds v eten dat én ons beginsel én ons streven vlak het tegenovergestelde is van wat z ten uitgangspunt stellen en met hun optreden beoogen juo f reLLc LiJ A ci iKU jOo i Cai Ui de r die partij hooggewaardeerde bladen zoo spreekt de heer Guokn zoo wordt ook in vele andere districten gehandeld maar in ons district maken de antirevolntionairen nog steeds het hof aan de consorvatieveu en offeren zij de beginselen hunner partij op aan personeele voor of tegeningenomenheid Dat zij op die wijze het doel der partij tegenwerken dat zij de zoo flink omhoog gestoken banier zelf naar beneden halen zullen zij misschien eerst dan inzien als t te laat is en dan zullen zij t slechts kunnen betreuren dat hun bcginselloosheid do zaak waarvoor zij zeggen te strijden reddeloos deed verloren gaan BUITENLAND Builcnlandscli Overzicht Xaar liet zich laat aanzien zal de tegenstand van de rarijhchc opstandelingen nog wel eentge dagen duren Wel vorderen de Versaillanen maar op verscheiden punten strijden de mniters nog met den moed der wanhoop In de richting van Aubervilliers en l antm hebben zij getracht door de Pruisische linien hien te ontsnappen doch ij werden door ge veorv uir terug gedreven Voor het oogeublik schijnt de tegenstand voort te duren in de Avijkon Belleville Meniinniutaut en Villelte De regeerufgstroepen hfbhen het plein der RabtiUe en de rue de Charonne tot de l lace du trone bezet Hart versehoii end moet de toestand dor arme l arijzcnaars zijn Wel zullen do berichten van 50 000 doodeii en een vierde der si id verbrand overdreven zijn maar Maar is het dat hit lot der ho fdotad op verscheiih n oogcnblikkcn en misschien nu nog afhankelijk is van den wind die on kunnen maken dat aau geen blussehcn te denken vi l Spinten van üUe omlmgende plaatsen zelfs van Londen Brussel en Antwerpen trachten het vtiur te smoren Omtrent het lot dtr gijzelaar die de commune had gevangen gezet en waaronder ook behoort de aartsbisschop van l irijs is nog niet met zekerheid bekend De gevangenis Ma as is behouden maar de cellen waren ledig men vermoedt dat de gijzelaars naar ax iioijuetto zijn ovi rgebiuelit en wanhoopt nog niet aan hun behoud De straf zullen de enveldadi rs moeilijk ontkomen liet Belgische cu Spa nisehe gDUveriU ment zullen ze niet als politieke uitgeoi kenen maar als gewone misdadigers beschouwen en dus uitleveren De Pruisen laten ze niet door Tnles F ivre heeft per circulatie aan alle mogendheden ilc uitlevering gevraagd De Iioiirdeu die met de wapenen in de hand gevat zijn werdin dadelijk doodgeselioten Dit lot Inbben liillioray Valli s Amouroiix Brnnet Riuault en Donibrowskv reeds oiiih rgaan Voorts het ft raaarsclialk Mae Mahoii geproclameerd dat men zich tot een bepaald tijdstip kori gevangen geven maar dat allen die later gevat zouden uurden onmiddellijk ter dood zouden gaan Vi rsehilleiidc wetsontwerpen zijn Vrijdag te Versailles bij de n it vergadering ingediend Een der leden wilde een eomiiu sie van euqurte benoemd zien om de oorz ikeu an den opstand te Parijs op te sjwirdi l nee voorstelh ii v ui het gouvernement hebben ten doel 1 om hit ii clit van gratie te beperken en groid luh els aan di vergadering Ie iiouden 2 om dr H i iiliomsoiii die bladen vroeger moesten stollen iilir Ml te voelen Uit voorstel om hi I huis van liiiirs np sintskoslen te lat ii herbouwen is met ali i 111 1 lie sdinniin aaiigeiioinen fn lilt llii i I lie iarli ment zijn di bi trenreusvv aardige lil 1 1 UI h iiK i tl lil TiMiikrijk lul inideruerp gcUMs ni 1 inistige d siMissii lic rigiiriiig lieel l liare svnipalliie voor de oiigeliikkni iialie Ie keiiiiin gegeven doch verklaard voornemens te zijn niit tussehen behlc te komen in Iwt geschil Wanneer Fransche nitgeivekeiien zich op liritschen bodem vertoonen zal de regeeriiig in ieder bijzonder geval beslissen of de aange iouden persoon moet gebraelit worden onder de politi ke dan wel onder de criminecle nusdadigers Alleen in het laatste gevnl zal het tractaat van uitlevering worden toegepast De discussie over het adres der constitutioneeleii heeft in het Oostenrijksche parlement plaats gehad Verscheiden sprekers hebben voor en tegen het woord gevoerd De jiidiciers onthielden bun steun a in de const tutioneelen Een der Galicische afgevaardigden de heer Czeskawski stelde zelfs voor ora onmiddellijk tot de orde van den dag over te gaan Na een zeer geanimeerd debat is dit voorstel verworpen en het adres met betrekkelijk groote meeriierneiu nó icgen 6ti si aangLiiuiuen De koning van üriekenland gaat op reis naar Denemarken en Duitsehland De Ilelleensehe kamer heeft een wet aangenomen waaabij de koningin gedurende zijn afwezigheid niet het regentschap wordt belast De Engelscb Ainerikaausche conventie die de vcrsohillcii tussehen de beide landen moet verelfcnen is door den senaat te Washington geratificeerd F R A N K K IJ K Naar men weet werd tijdens het eerste Duitsclie beleg van l arijs door de belegerden druk gebruik gemaakt van eleetriek licht dat op de allen werd geplaatst en de bezetting moest behoeden voor eene nachtelijke overrüm elmg Fraiicisnue Sareey die ook het geweer had opgenomen en als nationale garde dienst deed schrijft ergens in ijn Sic ge de Paris het effect dat deze verlichting van de omstreken van l arijs op hem maakte Het landschap nu eens als overgoten niet deze sohitteieudc stralen dan weder eensklaps in diepe duisternis gehuld geleek zegt liij volmaakt op eeue decoratie van de liiche au Bols Treffend inderdaad I Tot heden waren wij gewoon het te roem ü in cenig decoratief indien liet zoo getrouw mogelijk de natuur nabootste Sareey echter roemt het in de natuur dat zij zoo voortreffelijk gelijkt op het decoratief van een ballet Dit is volstrekt niet toevallig of zonderling Die de Parijzeniuirs getrouwelijk heeft gadegeslagen gedurende het eerste en tweeile beleg der houfdstad moet herhaaldelijk getroffen zijn door de omstandigheid dat zij allen eigenlijk min o meer leven ill een soort van tooneelwereld en wel iu de specifiek Parijschetooneelwereld waar alles tot in de besre hedendaagsche stukken toe is berekend up het effect en een enkel jiittig gezegde eene enkele verrassende situatie een enkel schitterend dtcoiatief moet verzoenen metgansche bedrijven vol oiimogeli kheden en platitudes De mise cn scèiie een geestige dialoog een roerende toespr iak een glansrijke apotheose redt niet zelden het gansche stuk gelijk ï ivre tijdelijk gered werd door de aandoenlijke schildering zijner ontmoeting te Femères en Ijambetta eensklaps de hoop van Frankrijk werd omdat liij Parijs verliet in een ballon Natuurlijk zijn de smaken verseliiUeiid en niet ecu ieder is tevreden met vijf bedrijven vol ouziu maar met prachtige costumes en decoratien Menigeen die zicli laat vangen door eene miuee schakeling van geestige zetten zal niet bewogen worden door fonteinen niet echt water en ridders op heiisohc paarden Wat de bewoners der Paiijsclie buitenwijken verstomd doet staan van verbazing perst den boulevardier slechts een minachtenden glimlach af Bedriegen wij ons of was dit onderscheid merkbaar bij het eerste en bij het tweede beleg van l arijs Bij liet eerste klinkende proelamatien en fijn gestelde dagorders om de bewondering der wereld te wekken bij het tvveede optochten iii massa symbolische handeiingcn ala het omverhalen der Vendome znil ten slotte algeinoene braiidsticiiting Het lijdt thans bijna geen twijfel of werkelijk zijn een groot aantal branden in Parijs opzettelijk gesticht en de diemonische woede die voor zulke gruwelen gevorderd wordt is bijna onverklaarbaar wanneer men niet tevens iii het oog houdt hoe velen dezer lieden leven in eene gaiiseh conventionee e wereld van gedachten en voorstellingen het noodzakelijk gevolg van hun langdurig verblijf iu eene hoofdstad als l arijs Ongelukkigcnvij e zijn de gevolgen niet eonventionecl en herstelbaar maar wezenlijk en het hart krimpt ineen bij de gedachte aan het nameloos wee dat in deze weinige dagen over l arijs en Frankrijk is uitgestort Eerst later zal men met zekerheid kunnen vernemen wat l arijs wat de w ereld in deze laatste stu pt rekkingen vanden opstand heeft verloren Ihaiis zijn de benehten ten deele legeiistrijdig In Ciite legrani wordt b v gemeld dat van de Tuüitmmi en het Lonvri niets is overgebleven dan de bekende koloii iaile van den architect eigenlijk geneeshei r liiiide l irrault een ander bericht geeft hoop dal de vleugel die de voornaamsie kiinstseliattcn borg behouden is gebleven lli t cifde geldt omtrent andere gebouw en die in Iu t eene telcgriim totaal vernietigd in het andere gered vv orden genoemd W at dit alles betreft VI rw ijzen wij dus liefst naar do telegrammen II t eenige wat met tamelijk veel zekerheid schijnt te blijken is dat de opstandelingen in hun laatsten schuilhock zijn bijeengedreven en thans in de andere gedeelten der staa maatregelen kunnen genomen worden om den voortgang van hi t woedenih element te stuiten eu te redden wat op dit oogenblik nog te redden is BINNENLAND Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat bij wijze van proefneming voor het tijdvak van een jaar is opgeheven het aan verschillende stoombootdiensten opgelegd verbod om de tiouwe de Aar de Dreclit den Amstel en de Keulsche Vaart stoomendc te bevaren van écn uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang onder bepaling dat wanneer reeils binnen dat tijdvak mocht blijken dat het onraadzaam is de proefneming voort te zetten deze vergunning onmiddellijk zal worden ingetrokken i dat na aHoop van dat tijdvak in geval zoodanige intrekking niet heeft plaats gehad zal worden bepaald of er termeu bestaan tot verlenging van de vergunning c dat met geen grootere snelheid mag wordengevaren dan van 100 meters in de minuut bij gelireke waarvan de vergunning onmiddellijk wordt ingetrokken d dat alle schade ten gevolge van deze vergunningveroon aakt ten laste komt van de concessionarissen voor zoo verre bestaande verordeningen daarin uietbereids voorzien Woensdag is De Valk te Portsmouth aangekomen om de troepen en de geborgen specie van de tVüleiu III over te brengen Woensdagmorgen tydens li t lossen der steenkolen brak de brand weder uit in de kolenhokken Een stoompomp zal langs de ffil lem III geplaatst worden ora het schip leeg te pompen dat dan zoo spoedig mogelijk in de haven zal gebracht worden De commissie uit Amsterdam to zenden tot onderzoek raar t ontstaan van den brand zal naar het UandehU verneemt niet uit drie maar uit vijf leden bestaan Naar wij vernemen wordt er met de uitrusting van de een paar weken geleden te water gelalen tweede boot der Maiitschappij Ntderlaiii de l rin van Oranje zoo groote spoed gemaakt dat men van de mogelijkheid spreekt oin dit schip reeds tegen het einde van Juni reisvaardig te maken De kiesvereeniging Alfen en Omstreken heeft evenals de kiesvereeniging Algemeen belang te Leiden in een dezer d igcn gehouden vergadering met algemeeiie stemmen tot eandidaat voor de aanstaande verkiezing van een lid der tweede kamer voor het kiesdistr et Leiden gekozen jhr mr 11 A Stceiigracht van Duivenvoorde Vrijdag eu Zaterdag zijn door de tweede kamer eien aantal kleine wetsontwerpen aangenomen en is zij na verwerping van een voorstel van den heer van Kerkwijk om aaiistianden Woensdag weder bijeen te komen tot nadere oproeping gescheiden Naar wij vernemen hebben de ontzettende gebeurtenissen te Parijs aangestookt door de gcestvervvanton der Internalionale reeds een heilzameii indruk gemaakt op vele werklieden die zich uit onbekendheid met de zaak hadden laten meeslcpce door de grooto H oorden v an de voorstanders der Internalimmle In den laatsten lijd moet het aantal leden der Haagsclu afdeeling althans tot twintig geslonken zijn Vaderland Men meldt uit Schoonhoven dd 20 Mei He kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft gisteren met algemecuc stemmen besloten het adres van de kamer te Rotterdam betreffende de ijsopruiming door stoomschepeii enz gericht aan den cüinmihs iris des koiiiiigs iii dit gewest te ondersteunen iii oiiderlie d omdat zij beschouwt dat het algemeen belang daardoor op verEohiUcnde wijzen zou kunnen worden bevorderd zoo door het voorkomen van ijsverstoppiugcii dijkbreuken en overstroomiiigen als door bevordering van scheepvaart handel en nijverheid De Hollaiid ehe maatschappij van landbouw heeft hare gouden medaille en ƒ TiO of lOU uitgeloofd aan hem die een ardocnd middel tegen de bloedluis in de ap irlbooiiieii kan iLveren Ten einde de deugde 1 lil Iff lA v jiil y V lof ii rtBtisBr l P r li i ielvilWi f nWilltaiM Dniijii fui 11 f llllKllllfll ift wïW 1 b itii M wi w I S p iU taiiragtii 4JiiJin liitt i f pi m 1 iiiufii M tü idn It rnMita ménwjKit èia iln WM laia 4 ii M IK f nJMWi deljW O BI tloier jirt fit tl l fWl K 15 Willet l H II n w Bé i H s Ht