Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1871

I 8 S I r 11 e e c n S it in il let en K II aa en t t cr ea ur ge n ler het sden e ZO I omen en eft aan in iigde Ipheid van het imiUiel kaii wnrdeti onderzocht beoordeeld on bewezen uoet hij die luiar de en prijs wil dingen zich sehriftelijk voor 1 Augustna 1871 bij den secretaris der maalsehappij huize Riist Iloek bij s Grnvenhage aangeven die hem den boomgaard aanwijst zooveel mogelijk in de nabunrsehap van den nongever waar de proeven gedurende twee jaren moeten worden genomen die onder toezicht van twee leden der maatschappij laats hebben Bij de l ckrüoning wordt het middel het eigendom der maatschappij die het daarna algemeen bekend maakt Het hoofdbestuur der verecniging ter bevordering van fabrieken handwcrknijverhcid in Nederland heeft aan de afdoeI gen d r vereenigin de volgende circulaire gericht Hel hoofdbestuur acht het niet overbodig de aandacht der afdeelingen te vestigen op den veldwinnenden invloed der Internationale Het kanvoorzeker geen bevreemding wekken dat degenen die ontevreden zijn met hun lot zich in verschillende huiden de hand reiken om tot meerderen voorspoed te gcmkeu De vraag is echter of de middelen wiuirtoi men zijiie toevlnoht neemt tot het doel kunnen leiden Het hoofdbestuur aarzelt geen oogeublik di ze vraag in ontkennenden zin te beantwoorden Het voor ict groote teleurstelling voor hen die in deolueiniugaan de internationale hun heil zoeken Deze teleurbtelling zal voorzeker toeneming van ontcvrcdeuhcid in het leven roepen en deze zal zich vermoedelijk openbaren door wrevel tegen de bestaande orde vau zaken Men zal aan het kapitaal wijten een toestand waarvan juist behoefte aan kajiit ial een hoofd element is De overtuiging dat vermeerdering van kapitaal den werkman evenzeer als der gihee le maat ehiippij tot voordeel is moet volksovertuigiiig worden en zjil den verderfelijke waan te keer gaan dat de kapitalist de natuurlijke vijand ia van zijn looutrekkuiiden medebuger Waar zulks mogelijk is schijnt de beiekeuing van het loon in juiste evenredigheid tot den aard en de liü jveelheid van het afgeleverde werk de voorkeur te verdienen boven dagloonon en tot bevrediging te leiden Het hoofdbestuur acht het streven der internationale verderfelyk en is van oordeel dat de vcrplichtiug op onze verecniging rust den werkman te waarschuwen tegen de rampen die voor hem zclveu in de eerste plaats zullen voortvloeien uit de opoffering die hij zich ter wille dier verecniging zou getroosten De afdeelingen zullen zelven kunnen beoordeelen wat haar in deze te doen valt welke vorm van arbeiders vereeiiigiiig in verband tut den plaatsehjken toestand en welke wijze van loons uitkeering aanbevelenswaardig is maar de openlijke propaganda der intcrnntiontde legt op hen die Imre richting schadelijk achten de verantwoorilelijkheid niet langer het stilzwygen te bewaren en niet lijdelijk toe te zien dat hare vertakkingen zich over ons vaderland verspreiden Voorlichting van de werklieden door hen die dagelijks met hen in aanraking zijn of door hen die hun vertrouwen bezitten kennisnriniiig van hunne behoeften en overweging der raiildeien om er aan tegemoet te komen i eeiie zoo schnone roeping dat het oiinoodig schijnt hier verder iets aan toe te voegen Het hoofdbestuur i ondt zich aanlievolou voor mededeeling van de zienswijze der afdeelingen bel reffende dit hoogst gewichtig vraagstuk d it voorzeker wel waardig ia op de algemeene vergadering behandeld te worden Aan de stembevoegde leden der Hervormde gemeente alhier is toegezonden het ontwcrp re leuieiit op het beheer van en het toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen van die gemeente met uitnoodiging om danrover met voor of k ffen te komen stein men op Maandag den 5 Jnni van 9 tot i ure He lioofdbepalingen van het reglement lat n wij hier volgen Er zijn drie coUegiëu kerkvoogd ii notabelen en commissie van opp rtoezicht Zij worden renliKtreeks door tie stembevoegde leden uit hun midden i fUizen Zij treden of bepaalde tijden al doch zijn herkiesbaar Stembevoegd zyu alle luauilidinateii der gemeente die 1 binnen de gemeente zijn goves igd 2 23 jaren oud zijn 3 minstenn éni jaar vói r de v orlooiiige va tstelling Ier steinlij l aldaar Ixiijdeiiides geloofs hebben al gehgd of met be MJs vnn lidmaatsehap an elders ïngekomeu als lidmaten erkend zijn 4 60 niet onder censuur of eiirat le laiiu geen onderstand i iii li t kerkelijk arniliestuur genieten of geiio en hebben in het jaar de voorloopige vasM llii h r stemlijst vooralgamide niet iiaktig zijn in het voldueu van het door hen verse iiilil l Alle ateinbevoi li leden ijii ook tul dt driecollegien bcryenibaiir Tot keikv lOgdeii wonleii echli v hij voorkeur de Züudanigeii gekozen die door hunne gr for llieiil voldoende waarborgen opleveren oor een goed beheer Meu kan slechts in een eullegie te gelijk zitten ook kan men niet gelijktijilig lid zijn van den kerkeraad en van een der eolicpien Het coUegic van kerkvoogden bestaat uit zeven de beide anderen elk uit vijftien leden Zij worden voor zes jaren gekoz n Buiteiigettone verkie iugen hebben slechts plaats wanneer in het eol egie van kerkvoogden meer dan twee en in de beide andere eollcgièn meer dan vijf plaatsen onbezet zijn J e stembevoegden kunnen bij de verkiezingen en de ononing der billetteu tegenwoordig zijn iJe Jedeu der coliegieu mogen middelijk nn n middelijk aanneniingen of levorantiën doen ten behoevi der kerkelijke goederen of fondsen onroerende goederen onderhands huren of pachten of schuldvorderingen met uitzondering van aandeelen in geldlecningcn kuopon De kerkvoogden zijn gezamenlijk Voor het hun opgedragen beheer verantwoordelijk Zij beheeren de goederen en fondsen diT gemeente en waken dat de gemeente in het ongestoord bezit en beheer blijve van hare goederen en fondsen en dal lie inkomsten der kerkelijke goederen niet aan hare bisteiuming worden onttrokken De gelden der gemeente mogen zonder machtiging van het oollegic van notabelen niet worden belegd dan door aankoop van vaste goed ieu van inschrijvingen op een der grootboeken van de nationale schuld of door plaatsing onder eerste hypotheejiir verband op goederen welker waanle het bedrag der leeniiig met minstens een derde overtreft De daarvoor vatbare goederen worden tegen brandschade verzekerd De notabelen stellen de door kerkvoogden opgemaakte begrooting vast zij nemen de rekening en verantwoording op en keuren die goed of in sommige bepaald omsclireven gevallen af Hunne goedkeuring wordt vereischt voor de meeste daden van beheer Indien de gewone inkomsten niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken kan een hoofdelijke omslag worden geheven waarin door alle lidmaten binnen de gemeente gevestigd wordt gedragen die geacht worden een jaarlijkscli inkomen te hebben van 400 of daarboven Notabelen stellen den omslag vast De begrooting de hoofdelijke omslag en de rekeiiing verantwourding moeten ter visie worden gelegd He coniini ssie van oppertoezioht beslist dcgesciiilleii tussi lieii kerkvoogden en notabelen gerezen Iiestraft de leden der drie collegieii wegena nnlatigheid ontrouw of ergerlijk wangedrag De stembevoegde leden doch niet minder dan 26 in getal de coUegien van kerkvoogden en notabelen zijn bevoegd bij de commissie van oppertoezioht schriftelijk aanklachten in te leveren wegens nalatigheid ontiouw ot ergerlijk wangedrag De straffen zijn eenvoudige ontliefjiug cii onhetting mn de betrekking i ontzet is wordt onbevoegd om oeiiig kerkelijk ambt te bekleeden die ontheven is veiliest gedurende ecu jaar de bevoegdheid om voor dezelfde betrekking te worden gekozen In liet alj cmccii bclaiiu wordt men opuierk jiara gemaakt op de m de e courant voorkomende advertentie van den Heer GUStaV Schwarisscliild ti Hamburg De daarbij ge annoueerrde loten kiinneii ivij iii annnierking der vele piijzeii die in ileze loterij zijn ten beste aanbevelen terwijl het genoemde hiiis il it met den verkoop dezer loten belast is en M irvan de realiteit en soliditcit algemeen bekend is den besten w iarb irr oplevert Het is dan ock niette bevreemden d it zeer vele orders imir hetzelve worden gezonden die immer met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgevoerd Belangrijk voor Velen In r lle branehen bijzonder echter met betrekking tot ile algemeen fiezochte origincele loten is het vertrouwen gereehtvairdigd eenerzijds door de erkende soliditeit der iriiia en ten anderen door den daardoor voortgevloeiden enonnen aftrek Ue uithoofde van hare iiauukeurigen stiptheid bekende Staat ieirtc tenhaiidei vai Adolph Haas ia Hamburg wordt dan ook aan ieder met annte aanbevolen en doen wij een ieders aandacht vestigen op de heden in ons blad voorkoincnde advertentie der voormelde firma Laatste Berichten Versailles 28 Jlel De heer Thiers zegt in eene cireulaire am de prefeeliii en aan andere autoriteiten het volgende üiize troepen die gisteren roiidDiu de llnttea haiiiiiont en Üellevillc ge scha ird waren hebben iiUe luuderpaleii overwonnen Het corps van genoraal Ladmiraiilt heeft het Bassin Villette overschreden en de hoogten van haiiinont en Belleville beklomnieu Je lijktijdig naderde generaal Douai de posilien vim Belleville terwijl generaal Vinoy l ere Laehiüse bestormde en zich meester maakte van de niairie in hel twintigste arrondissement en van do gevangenis la Uoqiiette Wij hebben 1 19 gijzelaars gered maar de muiters hadden reeds 64 gefusilleerd waaronder de aartsbisschop van Parijs de pastoor Deguerry en de jiresident van het hof van Appèl Bonjean Thans zijn de oproerlingen teruggeworpen tot het uiterste punt van den ringmuur tiisschen het I Vansche leger en de Pruisen di e hun den loortochf weigeren In de circulaire wordt bevestigd d it Jcleselnze en Millièrc dood zijn Aan het slot wordt irevegd dat de opstand die thans beperkt is tot eene ruiiine van eeiiigc honderd meters overwonnen is en dat nu de rust hersteld zjil worden Parijs 28 Mei morgens De ruïnen van de Tuilerien van het Talais Royal en van het Raadhuis rooken nog altijd De brandspuiten werpen zonder ophouden water op de piiinhoopcn Men houdt alle voorbijgangers ttaande om mede te erken Het nicerendeel der winkels en der restauraties blijft steeds gesloten De generaals Leroy en Déday der gouvcrnementsj troepen zijn gesneuveld De fabriek der iobelins is aan de vlammen ontsnapt Ongelukkig is de schade in deze werkplaatsen I zeer aanzienlijk j Saint Donis 28 Mei s monds Erheerscht I kalmte sedert heden ochtend is er geen schot gevallen Op drie phialsen wiuir groote branilen woedden verduoveii de vhiinmeii Het vuur bedreigt Parijs niet meer De Pruisen hebben duizend gevangenen giMiiaukt liet l riiisisehe leger avanceert De voor posten waren gisteren loo dicht mogelijk bij den riiigmmir De aanvoer van levensmiddelen door spoortreinen kan geregeld voortgaan maar er is nog weinig aaiigekoiueu lOr loopeu treurige geruchten omtrent vreeselijke wreedheden die aan beide kanten worden bedreven Mac Malioii geeft niemand verlof Parijs te verlaten Uit het centrum van Parijs stijgt nog steeds rook op Versailles ï8 Mei s monds De opstand i gansch en al bedwongen Er bestaat geen oproerige bi udc meer lieer vele persouen zijn gearresteerd Versailles 2 J Mei voorm 9 uur Gisteren avond zijn hier 31100 gevangenen aangebracht In dl brieven uit l arijs wordt het bericht nader bevestigd dat de laatste benden der opstandelingen gisteren vernietigd zijn aciiier Belleville en Pèrc la Cnaise De militaire autoriteit is thans druk bezig met ontwapening nasjKiriiig en nrrestatiëii zonder eciugen tegenstand te ontmoeten De Panjsche bevolking legt groote vreugde a m den dag over hare bevrijiliiig van het juk der commune Ouder de gijzelaars die gefusilleerd zijn telt men den aartsbisschop de pastoors Surat en Deguerry de paters jesuiti ii Diieinidray l laer en Ollivet en andere geestelijken benevens 35 gendarmes en den Zwitsersehen liank er Jeoker Brussel i J Mei De JicAo du I arletneut dee t een particulier telegram uit Berlijn mede waarin gemeld wordt dat de Diiitschers eene correspondentie van de hoofden der eominune in handen hebben gekregen bevattende de bijzonderheden eener samenwerking die tegen België was gesmeed en volgens het plan ten uitvoer moest worden gebracht zoodra de troepen der commune zich door de Duitscho armee zouden liebbm heengeslagen Zij moesten alsdan naar Brussel oprukken om aldaar de beweging voort te zetten en er alle openbare monumentale gebouwen en andere gedcukteckeiicn aan de vlammen prijs te geven IfiGEZOND EN Mijnheer df lledacleur In het verslag der laatste raadszitting wordt medegedeeld Dr Liiyten weet uit zijne 20 jarigc praotijk geen enkel voorbeeld dat eenige ep demie door de kermis is toegenomen Deze onnauHkeurigheid is zoo groot en juist iii eene zaak betrekking hebbende op de wetenschap die ik beoefen dat ik geiioodza ikt ben ter rectificatie mijn gi gi veii advies woordelijk terug te geven zooveel niijiie herinnering uiij dit toelaat hopende dat dit door U 111 de Cüuritiit zal opgeiiomen worden Het is ongeveer Sü j ireii dat ik hier ter stede de practijk uitoefen zeer zeker hebben in dit tijdsverloop drie of vier epidemien vau pokken hier geliecrsclit Steeds heb ik een goed getal zieken daarvan behandeld door dat ik voo r de vorming mijt er practijk de st ids praetijk heb waargenomen tot hbf jaar 5i wa inaii de aan Iiiiis liggende zieken door twee geiieeslieeieii in dien lijd werden verzorgd Ik heb dus steeds o er het toe en iifiieinen der epidemie een ooideel knnneii vellen Men lieeit er lil die epideiuii ii nooit aan gedacht om de kennis hierom al te schiiireii en ik heb van