Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1871

het lioiul i vt krrmih ook iiirt den iiiiiisti ii iuvlooil op iloii loop In piili mii kuiinni iiiinicnucn it niot doi h vcr iillrii der Ki rmi voor i pidemieii als jwlkkiii inuzcloii i ii raodvouk was uiol allcrii in deze stad dn mvooiilo niiiar ook iii idle andere steden van ons vailerland ook lieb ik geenc klaclitoii van gcuüeskundigou p c lioor l of jcelczen dat in andere plautsen door de kennis die cpideraien zouden zijn toegenomen Miiar wat gebenrt er Er komt eene andere epidemie de cholera ook nu worden de kcrmi=iscn niet afgeschaft omdat men de gewoonte niet had dat voor heersehende epidemien te doen Doch uu ook was de uitkomst gelu el anders Bij het lieersolien der cholera zijn wij allen onder den invloed der ziekte en het is hoogs t gevaarlijk zich eene indigestie of diarrh op An hals te halen l i u iii i i iert plotseling eene oraking oiiliarrhiE in eeue ware Cholera Adahca Telkens na eene druk bezogte kermisuaelit namen de zieken in groote gi tallen toe en gebeurde het niet xeldeu dat kermisgasteTi midden in hunne baecbaualieu neervielen door de cholera getroffen om korten tijd daarna den laatsten adem uit te blazen Toen z ju er khichten opgegaan van gei ceskuudigeu uit alle oorden van ons vaderlanil en vau alle zijden werd door h ii het verzoek gedaan de kermis te verbieden iesteuud door de steik sprekende gelalIcn der ziekte werd huiuu rem gehoord eu vau nu af werd de kermis bij het naderen en aanwezig zijn dezer ziekte cveral door regenten afgeseliaft Hieruit verklaar ik dut meu ook uu bij hel heerschen der pokken zoo algemeoi in ons vaderland de kermissen doet vervallen ofsehoon het mijne overtuiging is dat de kermis op den loop der epidemie ongeveer zonder invloed is Het is alleen eene verwarring van begrip men Bcliaft in eeue epidemie de cholera de Ivermis af omdat deze zulk een out ettend sehadelijke uitwerking heeft en de epidemie zoozeer doet toenemen maar nu doet men dit ook in deze epidemie ofschoon deze hier nu van weinig gevolg is zonder het onderscheid na te gaan dat er is in den aard en de verspreiding dezer ziekte Met het plaatsen dezer regels zal zich verpligt vinden UËd Dw Pienaar Gouda 27 Mei 71 Dr I UYTllN ƒ t kort tierslmj der rmdszM mg ü bij eirffMsiiig een woord wegyevu ten Jir moesl staan De heerLui ten stemt in met den heer Rnitmger en iceet uit BJjne meer dan twintigjarige praktijk geen enkel voorbeeld dat eenige TOKKKfl epiilemie door de kermis is toegenomen Hk i Burgeriyko S t a rTd GüuoUkN 27 Mei Diik oudrrs 11 P ilo Mol jn I Sitou 28 Ario oudara ii I vuii Vccii cii N A v 1 I ijl vi iii EntN 23 Mei D K Houv inaii 1 j O iii A DortliinJ 7 m D LantzendcriFer Markt wijk A n 148 berigt bij deze do reed s plaats gelmd liebbcnde opening zijner ziiak in liOKOKAUX TAKJCL RHIJN en alle merken CHAMPAGNE WIJNEN LIKEUREN en UEDISTELLEEKD zullende zorg dragen voor liet spoedige ellectuëeren der aan hem opgegoveno orders Aan bovenstaand adres wordt tevens een fatsoenlijke Bediende gevraagd BÜRöEiraiMrEïüïrwETHÜÜDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANÏER dut het tot stuitiug van den voortgang der alhier liecrschunJe pokkeiii iii dcmie noodig is om het beddeguod en do lijlklcederen gebruikt door de twee kinderen van JOHANNES BAKKER gonaaiml MARTINA en SIMON tijdens zij aan de okken lijdende waren te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een peluw met stroo drie kussens met zeegras een sprei oen seliouderinantel een laken en vijl tien stuks kindorgoed Zullende dit bosluit op de gebruikelijke wijze doo afkondiging eu annphikking ter openbare kennis worden goliragt en gojdaatst worden in de tiüudscho ourant Gedaan te l ni la den 27 Moi 1871 Uurgemooslor en VVetluuKh rK v iurnDenid Üe Heeretaris i i liiirgiuiioost r imuuiiLi E EKi oiai ij n ih ik én u kmhkik n Miiilstcile vaü Fliiaiiciëii BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN Do ONTVANGER der Registratie eii Domeinen te Gouda zal op WOENSDA r den 14 JüNIJ 1871 dos voormiddagü ten tien ure in het Logement D e Zal m aan de Markt to te Gouda zoo noodig onder voorbehoud van do goedkeuring van den Directeur der Registratie en Domeinen te s Grave nhaqe overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bij insohrijviiig voor den tijd van drie jaren die gerekend worden te Aju ingegaan den 1 Mei 1871 om to eindigen op uit April 1874 van De aanslibbing en het da rdoor cp op do bepaalde diepte en breedte boudon van een gedeelte der rivier de HOLLANDSCHE IJSSEL en zulks in drie porceelen De billetteu van inschrijving moeten vrachtvrij on sloten worden ingeleverd voor den 14den Junij 1871 ten kantore van voornoomden Ontvanger alwaar even als ter Secretarie dor Gemeente Ouderkerk a d IJssel on ten kantore van don Ontvanger der Registratie G A te Roüerdam do voorwaarden van verpachting ter lezing zuUo i liggen Do Ontvanger voornoemd ROIJAA RDS In den omtrek van Gouda wordt met 1 Augustus aanstaande gevraagd een Dienstmeisje van 14 il Itj jaar voor ligt huiswerk voorzienvan goede getuigen Adres met franco brieven onder letter E bij de Boekhandelaars J van BE NTUM Z O ON t e Gouda I UITNOOUIGii Gf I y ter Jcclneitiinp ann do op lueuw aaiivaiigctitle trrk vX kuigen vaii de duor di n btant Hamburg got dgfikrurde x A CU gcwaarbürt ilt groütü I Greldverlooting y De grooUti pnjs iu hut gelnkkigsto geval bcdrmgt y I 250 000 Mark Of 175 000 Guldon è y De liüufil rij eu tijn O 4 IMark l iO UUO lüü UOd U0 10 000 A 25 000 2 a 20 000 3 ii l i 0OÜ Sa 12 000 i 11 000 3 a 10 000 t a SÜOO 5 a Üü lO a 5000 2 II 1000 28 a 3000 106 a j 2000 e il 1500 5 a I 20U 1 a 1000 206 i 500 2 ii 300 301 a 200 11600 iiilO j I 12 i 100 12 ü 50 etc etc I Mt cr da do helft der loten wordeu door even i verlüliiigni jict injzcu uitgetiukkcn iu het geheel j 2 1 JIJO piij eii elke liarhU iis hi t jlau binueu j cem ie iiia uulen door het lot iiioeteii ziju nniigefse ea i legen inzending van het bediag vcrzcn it de onder gtteilveinle ongineelf loten voor de eerste verloting I utlke ollieleel vastgisteld rtedi op den 21 J xrisTZ J S i iiliiiits viiidt tfj tm di volgende vubti prijzeu I Ken y éicd origineel lot tl 8 50 1 1 Ktii half origineel lot fl 1 75 j i Ken vierde origineel lot fl 0 90 oiuk r verzikciiiig van da proiiijlhte bedicuiiig i i Allpii die Ulij liuune orjfra wille updragon iQaak ik lil Imii bilniig daiirop opiiii rk aaiii dit men mij i bij tüe i iiiliiig wiii ohlw isb la de bcBtclhiig rxtru j er britf itirdcdr Ir t n incii d iariii duidelijk de nafuii ïen vMioiipliiHts opgftvi unptiim Haiikimttin cii l oat ztg ts wuidiü lil bi taling aaiigtiiomi ii iidcr ik tliirniEr ontvangt vnn mij du vun hilnfli ciedf vtapiii vüor ii ni ongiiiLilu Loten wtlkc iii met yirbiidrnn prümit sm die sltThie üjj pirsüütilijk virlrouwtn berusten gelijk te Bl llcn gu lUt ürigineek t ckkiugsplHii ulsintidc du IlolKiiid sehe xertaliiig d ifirvJin wordt bij iedere beslelling gintis bijgevoegd en worden de gi trokken prijztn bcneve ns eme aN l t hjke trekkingslijbt aan de btdaiigbebbcudcQ iinuwkei tofgrzoiidtin Door het vertrouwen betwolk idi deze loten zoo ras hebbeu verworven ni ig ik Duk bdiaigrijke bcstcl Iingen verunehten wtlko dan ook zi Ka bij de klemsle bf tLllingen tot iii de afgelegeiiBtc gewesten nanw Y keuiig en undtr gtheinibünding zuilen worden nitgr y voerd In kleiiio tus ehenpoo eii vielen vcrseheidenc A der eerste hootdprijzeu iu inijm door het gduk be giuistigdc colk Lte Y Men gelieve 7ich dua ten spoedigste eii regtatrccks X te wendt 11 tut I Adolph Haas ± aTVATSM ir CTKMUNllKLVUl ill HaillbUrg i tinlik lit tr den lUeinemi rs T r £ ffi 1 liel mij l dusviiin tntnwen ej ik mijnen f n Ulijnen besten dank j av i K t Er wordt TE KOOP aanst l odcn op een dor aaiiffoiiaaiiiste graclitcn der stad met daar achter gelegen PAKHUIS Te aanvaarden primo Augustus aanstaande Adresmet franco hrieven onder het motto HUIS ter driikkerij van II iOORISSEN In êeiio liUOODliA KKÉRlJ wordt ten spoedigste gevraagd IEMAND met het vak bekend Adres franco letter W aan het Bureau dezer Courant TE H ü UU op een der beste standen eene seineublleerde Bovenkamer met 175 000 Gulden als grootste prijs in het gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan 24 ÜU0 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootste prijs event fl 175 000 Hoofdprijzen fl 105 000 fl 70 000 fl 35 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 14 000 3 a fl 10 500 3 a fl 8400 3 ii fl 7000 4 a fl 5 500 5 a fl 4200 11 u fl 3500 2 il fl 2800 28 a fl 2100 100 a fl 1400 150 a fl 700 206 ii fl 350 oor do aanstaande eerste trekking kost volgens het plan 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 half I 1 75 1 kwart j 90 Deze door den staat gewaarborgde origineele leten zijn tc en inzending van het bedrag iu Munt of bankpapier coupons of postzegels of door overmaking van hetzelve per postwisscl bij niij te bekomen Bij elke bestelling voeg ik gratis een oflicicel trekkint splan zend geregeld de trekkingslijsten en deel bereidwillig mede die ophelderingen die men van mij vragen zal In de afgelopeue loterij had ik lii t f eiiocgcn vele groote prijzen aan mijne biguii tigrrs te kunnen uitbetalen en mogt ik liuiine tevredenheid door eene naanwgezette bediening erlangen Mijn ijverig streven zal dan ook steeds zijn dit bekomen vertrouwen mij waardig te maken Aangezien de trekking weldra zal plaats hebben zoo wordt men verzocht zich ten spoedigste direct te willen wenden aan Gustav Scliwarzschlld BaNKIEB WlSSBLIIAKDEIiAAIl te HAMBURG BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaï Gouda gezien de verklaring van den alhior gevestigden geneeskundige den Heer Dr A ROME UN dat liet tot stuiting van den voortgang der alhier heersehende pokken epidemie noodig is om het bed met toebehooren tijdens zijne ziekte gebruikt door den aan de pokken overledene ARIE van WIJNGAARDEN te verbranden Overwegende dat hior aanwezig is het geval bedoeld bij Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustu s 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen veriiietigon de navolgende voorwerpen als eon bod een peluw een kussen allen met veeren een pehiwzak een boddezak een stroomiitriis oen wolion en oen katoenen deken twee lakens etiu kussensloop en een stel bedgordijnen Ziillendo dit besluit op do gebruikelijke wgze door ai kondigiiig on aanplukkiug ter openbare kennis worden gebragt eu gojdaatst worden in de Goudsehe rouriiut Gedaan te G m h den 27 Mei 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester IlUOtlin KHN l li FOI n l W van llHUC liN l lZEi UüOltN r den die ii l1iii der I M ik iinidii ERRATUM i iniinnini ilu vimigesleldo iiienHo Ihnk Villi Uniikinaii 1 0 1115 li ulMiM r t imelil ili inli eKkinit Jer vrror n lie iie iiiellilijl e lekten Jour den riniil teiwijl i v ijiiii d lot dl