Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1871

1871 Vrijdag Z Juiil Nn057 GOUDSCHE COURANT Nieuws CB AdverlcKliebbd voer kwk e Offislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geachiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel jueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzümlorlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op don dag der uitgave BUITENLAND Builciilaiidsvli Overïlcht De Parijsche commune is vernietigd Eindelijk is de opstand tot iii de uithoeken van l arijs bednongen Reeds Zattirdagmiddiig was het zeker dat er geen 24 uren meer zouden verlooueii eer het regeeringslegcr over de laatste verseli uisiiiKen der inBurrectie zou hebben gezegevierd des middags tooh werd de driekleurige vlag te Villette geplant eu de verdedigers der commmie waren dmir tegen den ringniuur en de Pruisische linién aan gedreven Kehter vochten zij met eene woeste verbittering en ecu weergalooze hardnekkigheid In den nacht van Zaterdag op Zondag werden Belleville eu de nnttes Chauniout door Ladmiranit eu Vuioy bezet zoodat den opstandelingen geen andere keus bleef dan te iterveu of zich over te geven Op den Pinkstermorgen werd er dan ook geen schieten meer gehoord te Parijs en de avonds kondigde men te Versailles aan dat er geen benden opstandelingen meer bestonden De iaatste bendj had zich iu het furt Vinccnnes verscholen onder Lacecilia doch toen men aanstalten maakte tot belegering gaven allen zich over Men schat de verliezen der commune mannen voor 32 Mei op 12 0 10 gewonden en dooden eu 25 00 1 gevangenen In de gevechten van 32 tot 29 Mei inde stad zouden er meer dan 10 000 dooden gev dlcn zijn Met uitzondering van Paschal Grousset en Felix Pyat zijn alle hoofden en leden der commune öf doodgeschoten öf gevangen genomen l e troep tn iu hben ongeveer 200 personen bevrijd die te la Roquette als gijzelaars gevangen gehouden werden Een zestigtal gij elmirs waren reeds gefusilleerd daaronder behooren ook de aartsbisschop van Parijs Msgr D irlioy de abt Deguerry pastoor der Madeleine en Bonjeaii prisideut van liet hof van cassatie De branden die nog snieideude zijn boe enu ii volstrekt geen bezorgdheul meer in Wat niet minder smartelijk is dan de o ft Mid zelf die Parijs verwoest en met bloed bi spat heelt zijn de wreedheden aan beide zijden en vooral iloor do over unneude Versaillanen bedreven Niet minder walgelijk ia de veriiittering lieallerwege heeiseht tegen de gi vaugen genomen n it gardes en eoinmune mannen w uironder zeker velen zijn die volkomen onschuldig aan de bedreven gruwelen door verleiding en dwang in de rijen der ecuumune zijn ingelijfd I e heer J hiers moge verklaren te werk te Willen gaan volgens de wet en niets ander dan door de wet velen ziji er artijgenooten zonden niets liever wensehen dan alle gevangenen zonder vorm vaii proces te fuBilleeren Kehter trachten de meeste blac en de bevolking tot nunisehelijke gevoelens over te halen en nu een reactionair schrikbewind na het revolutionnaire te voorkonu n Verschfiidcn mogendheilen hebben Thiers met de behaalde zegepraal over de socialist n geluk geuenseht Generaal Changaruier heeft eergisteren Muiiudag in de nat verga h ring Pa aine vrijgepleit van vermud maar hein onbekwaamheid en besluiteloosheid te laste gelegd Thiers lieef t Changaniirr nul ijii verdediging van deii bevrlhelibcr van Met geluk gewcuHcht en hem bi lnii l d il hi i vooi zich lïa aiiie 1b een der dappeislr krij liij lili n laii l raiikrijk besehouiMle doch dat hij eene enquête voor noodzakelijk liield die ook door liazaine zelf is gevra igd Ken algemeen onderzoek door den krijgsraad zal volgens de wet plaats hebben naar alle overgaven van vestingen Thans is de voeding van Parijs aan de beurt de spoorlijnen van liet Zuiden en Westen voeren levensmiddelen en koopwaren aan Personenverkeer is nog niet geoorloofd de militaire maehtlnat niemand door Nog maken sonuniije dagbladen melding van ministcneele verauderiie en Jules Favre en l icird ziuiden aftreden Iv iie di pèehe uit Versailles sjireekt die gernehten legeii De keizer van Oostenrijk heeft den voorzitter die hem het adres van de kamer van afgevaardigden overhandigde zeer koel ontvangen en hirft tegenover de uitspraak van de meerderheid in deii rijksraad de politiek vaii het ministerie gebillijkt De Weener Volkffrtund maakt ei ii rondsclfijven van den paus aan de bissehoppen ojieiiliaar gedagteekend van den 5den dezer Daarin worden le waarborgen door de Italiaanschc regeering a iii den paus gesehonken door dezt U bestempeld als lengen liuiehelarij eij schending van de vrijheid en de rechten des Heiligen Stoels Verder protesteert de paus eu noodigt hij de bisselioppen uit den goddelijken bijstand af te suieeken opdat ornler de volkeren de rust 111 de kerk de vrede wederkeere eu de vijanden des gelüofs bekeerd mogen worden Victor Hugo is tengevolge van een brief in de Inih pendaiicc waarin hij de conimiine mannen als politieke uitgeweken iu beselierniing wilde n men door de Peigisrlie regeering tijdidijk het land uitgezet Hij ilde zijn huis te Brussel tot asyl iiiricliten in strijd met de wet P B A N K R IJ K De gevccliteii te Parijs hebben opgeliondeii Een deel der troepen zijn reeds te Versailles teruggekeerrl lit feit bi wijsl meer dan ille verzekeringen der regeering dat i arijs nan zijn waren Souverein nan Frankrijk is teruggegeven Een naiitid gmangcen zijn gemaakt en in het kamp van yalory verecnigd mannen vronwen kinderen zelfs een aantal slaelitolTers misleiden of inisleiders inanneu ie de zucht naar zelfregecring in den strijd riep of lieden die in troebel water trachtten tevisschen liggen in Parijs onder de puinhoopen begraven verkookl door het moorddadig vuur dat zooveel kunstwerken van bouwkunde vernielde of gesneuveld iu de hopclooze gevechten Wat zal men met de ge angenen doen Wat zal men met Parijs doen Ziediuir eene vraag waarvan Frankrijk toekomst afhangen kan Den weg van onderdrukking geestelijk en lichamelijk geestelijk door het onderwijs niet ter harte te nemen eu de kindereu te bewaren voor de dwalingen der ouders en lichamelijk loor wapengeweld Do Bourbons hebben hit lieproefd de Napoleons hebben het jaren laiig volgehouden en de tegenwoordige uitbarsting volgde I e heer 1 hiers n ag zieli thans het Vae Vktorilm i wel herinneren dai Von llisinarek voor een halfjaar zoo vaak weid I eL eroe ieii Met al de gctreiiKheid der wet komt men i een gegronde gncMii legi inoel enwaiinei r men bedenkt dat l irijs en in I iiliMiin eu int Lfrnot le nedc clte van Eniiiknjk nog allijd voorrechten van een vrij volk in ouzc eeuw zelfregecring en een goed seculair onderwijs zoo ïal men wel moeten erkennen dat er grieven bestaan en dat het de plicht der regiHTing van welken vorm ook is daarin te voorzien Niet door krasse maatregelen niet door fraaie woorden ook maar door een politiek die zonder ophef de ware volks vrij heden handhaaft en in opwekking van innerlijke nationale kracht aan de Franselie natie dat prestige teruggeeft dat het in 1S70 en 1871 zoo eerlijk heeft verloren Omtrent de te Parijs gepleegd zijnde wreedheden schrijft een der dagbladen Ongeinenaardi ijruwelcn zijn in Parijs voorgevallen eu de beiiie partijen welke gestreden hebben dragen elk zulk een aandeel in de schuld dat wij geheel en al wanhopen aan de toek omst van Frankrijk De voornaamste Engclsohe dag iu weekbladen ziju het thans eens met de door ons reeds zoo herhaaldelijk verklaaide overtuiging dat communisten en regecring geiijkilijk te veroordeeleii zijn Wat Iieett de regeeriiig thans ten laatste veroverd Parijs dat matvrittl eu woreel in ecu bouwval veranderd is Het tweede is het ergste want li rankrijk kan den brand van Parijs overleven als Knslnnd den brand van Moseoii Kngelaiid leu brand van Londen te bovenkwam doch iioe kan ooit die afgrond gedempt worden welke tnsseheii laiidgenooten bestaat wat kau ooit iU n mooid nehtigeii haat verzoenen welke de proviiieien een venh Igiiigsoorlog tegen Parijs doet eisclicn en welke de hoofdstad doet verkiezen liever in vuur en bloed ten onder te gaan boven zieh aan de proi ineic over te geven De Dnitsch Fransche oorlog heeft niets opgeleverd dat in de verste verte kan vergeleken worden met de ontzettende gruwelen en wrcedliedcn welke thans iu Parijs zijn gepleegd eu giplei gd worden Eeii rijk d s satans noemt de Kngelsche Spectator het tooiicel dal Pai ijs aanbiedt en wij nemen deze benaming over Vooriviiar de lieden die daar te midden der rookende puinhoopen eu vlammen elkander bestrijden die vroiiHcn en kinderen die op de eerste de beste beschuldiging dat men ze met brandende lucifers heeft zien loopen gefusilleerd werden die officieren en soldaten van Versailles die geen genade geven maar ieder doodschieten of luierhouwcn dien zij voor een opst indeling houden zijn juist de soort vaii wezens welke de volksverbeelding zich in leli vorm van demonen en duivelen voorstelt Victor Hugo lii cft ongetwijfeld gelijk in zijn brief aan de Indrpiiijdtice wanneer hij zegt li iteii Hij onze verontwaardiging niet op céii zijde uitstorten De nii daad is zoowel aan den kant der Nationale Veryfadering als aan dien der Commune en dat er mi d i id m ge lüegd ligt voor de hand Oordeel eerst viToordeel ilan eu e Keoutcer vervolgens In dit geval zou ik kunnen afkeuren maar niet brandmerken Jij zoudt binnen de perken der wet blijven Maar indien gij doodt zomler voorafgaand vonnis dan pleegt ge moord De e veeutien in lieelen bloede waarbij liouderdeii zonder vorm van proces als li mileii werdi ii doodgeschoten en die door de regeering werden goedgekeurd strekten Frankrijk meer tot selianile dan al ziju nederlagen Wij begrijpen ile verontuiiardigiiig van Victor lingo over lii t gedrag der llelgiselic regecring die zoowel nis de I misi che troepen iu de l ariJM he firteii de regeering te Versailles helpen om Ie aiiiili iii eis di i oiniuune in len ij ereii iii t tu