Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1871

Kerkelijke Verkiezingen 3 Juli e k Naar aanleiding van de stemming uitgebracht op eene den 27 Juni 1 1 gehouden bjjeeii komst van ruim lOü stembevoegde Leden der Hervormde Gemeente alhier hebben de onder geteekenden de eer mede te deelen dat tot Candidaten zjjn gesteld Voor t CoLMOiE van KEEK Voor t Collegie van N O Vooi ui dazal twee 11 de van A 7 11 rbe om inet en ly en in epn be dau I niet o nu den 1 en moge te wat dig fieen e voor 10 aren ngeii idewor woren is azijn en lag met vrij afde Op ons men uld even wil von He in lee den g en n de veren rijn o uren te Rantongcrcclil te Gouda Bij vonnissen van 15 Juni 1871 ijii 1 G S liuisvr van C Z wegens het te Go ula zonder vergnnmng van 1 en W schrobben der straat waar geen markt gehouden wordt En nik bij herhaling veroordeeld tot oene geldboete van ƒ 2 of twee dagen subsid gevangenisstraf 20 C V d H huisvr van C S wegens het werpen van vuilnis in een tot openbaren dienst bestemd water te Gouda zonder schriftelijke toestemming van B en W veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsid gevangenisstraf 3 G A B 4 P VV J V L ieder wegens het J e nr e n d ui of watering ioCou ia deze niet voortdurend zuiveren of doen zuiveren van dryvend vuil of andere atolfen die de doorstrojmiug van het water kunnen belemmeren of staken of schadelijke uitdampiugen kunnen veroorzaken veroordeeld tot eene geldboete van 6 of een dag subsid gevangenisstraf 6 H v E Cl wegens het zonder toestemming Tan B en W maken van vuur op een openbaren weg in de gemeente Gouderok veroordeeld tot eene geldboete van 3 of een dag subsid gevangenisstraf 6 C B wegens het binnen de gemeente Gouda als geleider van een Haugespannen hondenkar niet gaan naast de honden veroordeeld als n B En 7 G G G wegens het te Gouda laten loopcn van pluimgedieite in eene openbare wandelplauts veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsid gevangeiiisijtraf En bovendien alle in de kosten invorderbaar bij lijfsdwaiig Burgerlijke Stand GKBOKhN 28 Juni Stephnnus Cornells ouders J P van Catz en £ J Bic ciiaar 2U VNilmijutje oudtrsO vim der Laan en M un inr tut Johniuiea Putrus Ptitilus onien J G Jurgens eo F Wcok 30 Jacubiit t oi uelis ouders J Overkaoij eu P M Krie OvcuLEDiN 20 Juni h A Smits huisvr vau J Bezem 65 j J H de Hoon 2 j 6 ni 30 A de l utcr haisvr van C üiedijk 43 j I VV Versnel 9 ui POKKEN EPIDEMIE Van 24 tot 30 Juni aangetast 7 Vroegere opgaven 151 Te zamen 16 Van welke er 59 overleden zijn 8 SJiS o S D i ADVERTENTIEN 25 JarigeECHTVEREENIGING f pJ VAN 4i 11 È ka il B H SMEEMAN aP EN m M DONGELMANS m Hunne da n kbare Kindere n sig Gouda 1 Juli 1871 tGSBt EiB Sa3B ®E eJSaï5Êï5c siES r v Tjiï Voorspoedig bevallen van eenen Zoou E F WECK Echtgenoot van J G JÜKGENS Gouda 29 Juni 187 1 üp den 28 Juni 1871 overleed te Niin menkoorn na eene langdurige ongesteldheid onze eenigste lieveling in den ouderdom van ruim vijftien maanden L D VAN VREUMINGEN C VAN VREUMINGEN GitOESBEEK Eenige en alijemeene kennisgevimj THEE F W TROUSSKLOT maakt attent op de goede jcwaliteit dor THEE van ƒ 1 20 y 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert 0 218 liottenlnm Koninklijk Netlerlaudsch en Wurteraberghch Hofleveriuicier NB Te Gouda verkrijnbaar bij J J vv n DKii SANDEN Banlietbakker Botermarkt A 07 VOOGDEN H it hrie je 1 W J FORTÜIJN DROOG LEEVER A KOOliEVAAB Mr I V V KIST C KNAAP 6 J W A EOIJAABDS J A KEMY G LANGERAAE ï A B E L E N Geel briefje VAN VEEN D RUK A G VAN DETH C KNAAP ï C PRINCE Voor de Oommissie van OP P E E T O E Z I C H T A J T C J Blauw brie Je D DOBBE 0 J C PEINCE Dr J G EOSEBOOM J HERMAN DE GKOOT C J VAN UEB ÜEIJP U DE JONG D LüLlUS VAN GOOE J h ÏKRVVEN 14 C KERKHOF 13 H OVEBEIJNDEE 10 11 12 13 r DROOGLEEVER FORTUIJN G PEINCE M H KLUITMAN Dr D TEEi öiEA L P HOOGENDIJK H BOONDEBS Mr J H VAN GENNEP G J DE JONG A PEINS W POST DEOST A DORTLAND J J BRAÜGAAE A SMITS J A VAN HOUWENINGE 1 M MONTIJN Welke Candidaten zij met den meesten aandrang bjj alle Stembevoegden aanbevelen Eene talrijke opkomst van Leden die de gematigde richting voorstaan is van het hoogste belang GEEN HUNNER BLIJVE ACHTER GoiuUi 29 Juni 1871 J W A ROIJAARDS Dr M A G VORSTMAN G TRAVER J IJSSELSTIJN H JAGER D RUIJTER JMT De personen dio door onwillekeurig verzuim geen billet houdende aanwyzing derCANDIDATEN mogten ontvangen hebben kunnen dat nog bekomen bfl deaHeer D RUIJTER SPECIALITEIT VAN LOTEN IEDER BEPROEVE H EjT FORTUIN BUCHAREST trekking O maal per jaar nu 1 Julij 8 het origineels lot MADRID 4 rente i procent nu 1 Julij ƒ 23 50 het origineel lot TURKSCHE A AN DEELEN trekking O maal per jaar nu 1 Augustus Volgens beursjyrijit TURKSCHE AANDEELBN trekking 1 Augustus Hoofdprijs frs 600 000 Voor deze trekking geef ik gelioele loten a 3 halve a ƒ 1 75 en kwart ii ƒ 0 90 HONGAARSCllE LÜTLN trokking 15 Augustus Hoofdprijs Oost 11 250 000 Voor deze trokking goheelo loten y óü lialvo 1 75 kwart 0 90 OÜSTENKIIKSCHE LOTEN 1864 trekking 1 September Hoofdprijs Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten ƒ 4 halve ƒ 2 Kwart 1 Bi bostell ng van tien kwarten in eens ontvangt men een lot der Haaui emsche of Tiei chk paardeiiloterij gratis Bi bestelling van 10 geheele ontvangt men gratis een Weeubaar m iD sLOT trekking 31 Julij waarop 75 000 kan getrokken worden of een Leeuwarueb Lot VlreM MoreeNclie Ljian en Cliujrstraat X Jk ZDTJ IMIOSOIE3I NB Het publiek wordt attent gemaakt dat zoowel van Hongaarsclie Oostenryksche als Turksche Loten de origineoio hier te lande gedeponeerd zyn HorSilKiStilli il P salminkzout mout anijs zwavel en uit extract van slaapbollen zaniengostoiil en goed van smaak zijnde worden algemeen bevonden het beste middel togen hoest schoriieid keel en borstpijn te zijn In eu j doozen a 40 en 25 en in proef al je3 a 15 Cts Habarbcr Slijm eii i na jHilen J 3 fJ J te nemen per doos l 01 lil airOllCII tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenon per stuk 6 Cts ItUtl rnOBilcr ® ÜJ n kamen van uren tot op minuten en maakt de 1 boter vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In Y kilopakken voldoende voor 1500 kan me k met gebruiksaanwijzing ii 00 Cts l iiiHlveei ücdcrtc cHZo kooi1sl U bcvi nliuiiis ici lelkafschci llnj Eenige dagen vóór het kalven wordt i van dit poeder met Vj kan laauw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bij verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook by blaauwe en dunne melk wordt dit poeder niet zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rjjker aan boter In j kilopakken met gebruiksaanwijzing a 00 Cts nil t e ol y llil iit lll r£ 7 illt is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen UIIIVCIMtl Z IIIVtl lllfeS mm maagpjjn mnagkramp slechtespijsvertering zuur hoofd piJn duizeligheid hartkloppen enz en moest daar het ook bij hot inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken a 00 in 33 en in pakjes a 18 Cts Idiulüli lll nniW ls zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkolijk van de helUIUl MI iriU l IM9 yjggtg KIESPIJN Het floschje met gebruiksaanwijzing 45 Cts Zeker Middel Ier verdiijviiis van lalleii en niiiizen zonder veriilf Een bus van 80 Via is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vriJ te houden Proofbusjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bij L WELTKR ouwe on L SCHENK Hoogstraat Bij pjk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n STOisr ozMBO ES isr Ajioth en n nl run ii ini i i te uiinlie Prirpiuaten