Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1871

wil ii i i T iii Hj ii g iii niT i u i 1 y PSBP j I i j ii m i i imi 141 IfII sc lirevTO 4011 1 l il 111 il il liiii ili kiiiili i ickti lirri rlil en iilks niiiiliit zijiio Imi u oini p O Int dit uit geen der ter t r cht lttillgaf ele dc beecdisde verklaringen der getuigen en evenmin 11 it de schriftelijke opgaaf van den lieer Dr Luyten is gebleken Sezicii k artikelen 3 di r verordening tto 1 51 der u t vin 2U liiiii 18 1 SlaatM ii 85 e i artikel 310 MUI hel tteiDOcK van Stralvordering Ueclit doende 011 Verstaat dat het i ui beklaagde ten laste gelegde feit met is b Mveii spreekt lieiu mitsdien viij de kosten te dragen door den St iat Z M heeft beHilligiiig verleend op het bij t erzu ksehrift overgelegd uiit eip der iikt van opriehtiiig v iii de naaiiiloü e veiinootselinp veiveki riiigniaatschappij Gmidp geve tigd te 1011 11 Te Ainiuerstol al de beroe iin v ni pnilikanteu en ie In niKiii ng iii oiidei hn i n eii di ikeiieti bij de lUuüiiude g meinte dool den keiker iad geselmdi 11 1 11 IG Juni 7 d door de ronnseh katlioli keii in nlle lauden het S ij ing pontificaat vaii Z II dm paus gevierd liet Nederland h oiniti ter Mcring van Ik t jubel heeft echter iU ti ueiiseh kinbaar gem uikt dat men wegensdeu treurigen to stand waarin de paiisvuk rl zich ontlioudo vmi alle lUuiiiinatie POLITIE Aan het bureau m pohtie 13 in bewaiing eeii in deze gemeente gevonden porteinounaie niet geld de daarop reehthebbende kan dezelve terugbekomen bij den heer Conimissaris van l olitie Belaa i i ik voor Velen In alle branehen bij onhr echter met betrekking tot de algemeen ge oiiit 01141111 ele loten isli t ertrouwen gerd htMiir liml iiier ids door de crki mie soliditeit Ier liim i en ten andereu door den d iardoor Vüortgevloeiden cnoniien aftrek De uithoofde van hare iiiiu keurig di tiptluid bekende Staatsifl ec tenhandci van Adolpli Haas iu Hamburg wordt dan ook aiui ieder met armte ainbevoleu en doen wij een ieders aandacht vestigen op de heden 111 ons blad vockoniende aiUeiliutie der voormelde firma Laatste Bericliten Florence iO llei l e inmister van biiinenl zaken heeft aan de prefeeteii mstriictien gegeven betrekkelijk de vineliteluigen die uit Fraiiki ijk de grenzen van lt ilie overschrijden Dieiitengevok e zullen jegens die vhichtelingen ernstige maatregelen word 11 genomen welke hunne identiteit iint ol lociide kunnen beiv ijzen Parijs 31 Mei i 0 i l e troepen beu iken nlle mairieii en o i iil aii g liouuin Met de a g lueene ontwapening der 11 it gaide is ei 11 hi iii ge maakt liet is verboden di iiiuloim d 1 n I umie te hagen Kr is een aaukDiidigiiii m II eii r i il issey ji mgep a t wam 11 gi igd uiaill d it Ir utre lii i iliigeh 11 ullin woiilen i iioim 11 ti g 11 lii 11 die geisiil id uil aiii tiafbaie h iiiilelini en tigiii de sold itdi M liiiidiii iiKikdi Yooi Ik arrondis eineut IB een militaire koiiiniiiiidiiut lieuoenid die te cns al behi t ziju lU t h t cu k I b stuur Hij voortduring Hiuddi lal aii ei liiii door dr unitaire niaidit vi tiokkeii l lk sohl at die leli liij ili eiiniiuntie hid t a uigiint 11 wordt gi ruMlh id l r hi rseht te l aiijs KIK gr ül liitle i dagMaden stellen voor de lijken te verbr iiiden ten einde de gevaren oeuer opideinic te üork Hiii 11 Parijs 31 Mei f n iiioninis 1 111 u eeiie proelainalie Min lae M iliim gnl 1 li i li n I aii g s teren wordt l aiijs t it iiaoer orili r Midn d 111 v k 1 militaire eoiiiinaudemeuti n lul isli oiuli 1 iiio liet tweede onder Ijuduiiianlt lul dddi oiiiKr i i v en hit vidde ondir liuiiai id il gi tiim i di toegang tot ih t id W hr mij laii dm k iiil iii Cliareiilon iclilii mag iiKiiuiiid liair 11 ig uilii iii m mm ei7i kiit is hit nau rrii l it gdukt li oiilsii ip di ioiiiliiuw kv 1 aiii ijiK uüiidenourleden VorsaillOS ai Mm IM liwrual Offciel is lilden lieden avond tm vjf ure is de to gaiig tot de stad Weder opengisteld Ot middelen van vervoer zuUen Ziitiid ig w l r in orde zijn IN G E Z O N D E kr liet wrhrecden der doorvaart ran Haren naar Ouutre X en hel hum des weren Urendel Senior ll t Mge ubunsregt van np eit u andere g v iiw i bep ialt zich niet tot lietgeen zich boven den grond bevindt lletgei ii onder deu grond wordt u ingetroff m zooals kdders en hetgeen meer dan hrtig jaren ertoe lielioort Ik eft moet er onder begrepen worden Dit o 1 ijude wilde men viagen of met een gziiis ooili iiig is gehandeld thans nu ter plaatse v in de dnsgen i linde donhie duis gevu rkt wordt a in het verbreidin dir dooivaart au Haven naar ioiiwe want Int beoo de doel kan niet bereikt w orden zouilii Ic doen ver alldi ten minste grootemleels den doolijiiiiu tot het huis des hecieii Grmdcl beliooreude lo eii le in uit ijii kelder ouder d straat en iiitkoUK nde 1 111 Int wal er If bibia it el eiiiige titel w lar ian hit gemeentob liiiii bet ri gl 111 tl nd te mogen handden oo a ui l 111 w udt jMij ulks met bekend Vel dat de werk aamlidldi i toos onder oponliiuii l oiubm kunnen voortgi li wijiden indien de genu dih do u a inkoop m lut l l 11 ide luns eigenares wi id En uit dat oogpunt Ik ion d ware h t weii dieliik i u l degeniKUte i iil i voorstel an Burgemeester n ethoiidds 111 de l ii te rgaderiug ijed iiui hal ii iiigen um n te welen om als looppnja aan len lieer irendel 111 te wi igeii dadiljk iOOII en daarenboven 1 eii laiig en nii el l van ƒ 1000 doch te amen 111 geen gival minder dan lll UI Ü Ik en velen nut mij verheugen zich niettemin dat het voor tel v rworpeii is Want de kans om boven het nids zeer riiinie bod van ƒ 10 0 11 nog meer te mo t n bitileii is groot lie heer jrindel IS een krachtig man wien men pernstelijk een vrij w t Linger Icvensdunr dan van v jf jaren kan Mior pellin Terwijl het me r dan waiirschijnbjk is d at wdd bij de wet de onteigening ten algeiiieeueu nutte u t c j roken en de arrondisseinents reijlbank tl liotl rdnii iiK si dm prijs bciialen wainoor het luns iiiui sL vord Il irg stann die prijs ei n c ii r eel eeidir b iKileu hui tot ƒ 10 000 aanwij iii lilt liiiis elf m aanimrkjng genomen ir in ge illiii ooals lu het onderhoorige ruinie schadeloos t liiiigiu vrleend woukn verre benedm 10 00011101 1 lih ven al niemand tegenspreken En dat dew lan i der ipotliekers aak zoo eer in de n ibijhsul Ier win mg van dm hier iSlieuiiieyer een ruim verti iiiwe gdii lende nut hoog vooial nut vooreen I II i i nu inv M 4igciiile apotheker kan geschat w orden d voii ikir geen 1 toog behoeven A Dit n je kirum te laat om mij m ons vurii nomnier U nurden geplaatst ooali de in ndtr cer üihl ilijnher de Jiedai inr Den 5 iimi lanslaundc komt een ontwel p reglement op het beheer van en toe ieht op de kerkelijke goeihnn en f indsen der llervorniile iemeeiite alhier insliiuming Bij de regebiig v iii dnt beheer hebben le le ers uwer c iiir iiit belang waarom ge wclvoor inke opnierkingen dieuaaiigaanilc eene plaats zult w lil 11 it t uin Ofselioon de gang v ui zaken in deze geonizins met niijne iiiz chten strookt ou ik i narne mijne stem aan dit oiit drp willen geven indien de voorstellen v in de iiiinderlieid der eonimissie die met het maken van het euneept werd belast waren aangenomen doch nu om van andere minder afdoende be aliiigeii te zwijgen aitikel 3 een beginsel iidioudt dat ongerijmd en gevaarlijk is en Toorschriften waarvan het eeiK naa t Int andere uit het oogpunt der billijklieid onliest ianbaar moet hei tm acht ik het plicht om te steminen tegen en di ifsiemming van het ont rp dringend aan te r iden Artikid 3 IR ongerijmd en gevaarlijk want ook ZIJ die niets bij liag n ouden ati mbevoegd worden Zij die nu Is bg de aak te verlie en hibbeii zouden dus op den duur hunne macht kunnen doen gevoelen Hij een geldelijk beheer gaal dat niet aan Iliii lonldt de aard di r z aak lat all cn de leden die bijdnuiii hit ij pl i il i ngeld of in den lioofdelijliu uuslag til de sli iiigereehli deii behooreu Of ino t lul M ije bdii r op l d t der l arijschc t iiniuniK i 11 gi i hoi ld oui l iiidi r MUI liet oul wirp ooi l den dat door ailikel 1 111 Il 11 ii ili 1 1 vii liei l wordt V d l i m Z j ilwiilm Ik heriniid d it di s a it b r Mijheld IS die mui nde en iielil iioi eig li M iiiilm ijn hel die di e bandiMi nnegi en en de vniJllElD Hi t nANDn uosiii 11 verwiiriiii Bovendien zijii ih grondslagen van dit aitikcl met elk mder in strijd De stiller elf heeft het gevoeld Eensdeeks verwerpt hij den eensus anderdeels ont egt hij aan lii n die 111 hiiuiie geldelijke verplichtingen te kort komen hel stemrecht Wie b v twintig jaren liedt bijgedragen do h daarna om welke reden ook nalatig is zim achterstaan by dezulken die mets betalen Dat verlies van bevoegdheid IS alleen dan redelijk als er een census is vastgesteld II t tweeslachtig artikel is blijkbaar een wapen waarmede de p irtijzucht zich aangordt Na dc e opnnrkingcu en mit liet oog op r ndsrc bezwaren kom ik tot de volgende slotsom leder is verplielit te stemmen met TEGEN a dic h t cominnnistische en het strijdige in artikel 3 afkeurt l het despotische in de artikelen 86 90 92 c de nitsluitiug der k rkeraadsleden in art 11 d het onwettige in art U e het iiiit tiieliten van adviserende leden ƒ die den iia ini van protestant waardig is en niet de evnode van Dordrechi als onfeilbaar concilie erkent ff die bedenking hei ft tegen een der 11 O artikelen Kr staat nu mer hel ontwerp in zijn geheel met voor of tegen wordt gestemd geen andere weg opin Ik dring n in op de tionwe opkomst der daartoe geroepeiien tegen Maand ag e k Ontvang Mi nlieer de Redacteur de betuiging dat ik nut hoogiiehliiig ben Uw diiiistv dienaar D RUIJTER VAGCIME De lUJKOEMKESïEl van Gouda breng lor kenni s dut er gelcgeuheid is om aanstaanden Zaturdag gratis te doen vaccineren in höi gebouw Ahti Lkoi dea namiddags tusschen één on twee ure Goum deu 1 Junij 1871 De liiirgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 1 11111 Hij weinig handel bleven de I puj di oiigeveir ils 111 de vorige week I Tarwe puike Zeiiiwselie 13 25 a ƒ 14 MiuI dere ƒ 1 i 25 j VA IVih 1 ƒ 10 25 Ti ƒ 11 75 Kogge ƒ 7 00 Tl Il imikey S5 i i ƒ iO Mindere ƒ 0 35 a ƒ i 75 llavir koite ƒ 4 O a 5 00 Lange 3 I5 a i 1 75 llemiep iiad 9 75 I De veeniaikt nut gi ringen aanvoer de handel zeer lusteloos vilte seliapen in lammeren ving magere seh ipeii v irki iis n buigen traag te verkoopeu Aamrevoeid 50 paitjen kaas ƒ S tVa 2 V o boter 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 12 ƒ 1 22 Burgerlijke Stand OilioiiiN 28 Md liicKlin uiiilirB ë vin ilcr Kleijn CU t vuil liouin 31 U illiihii Tluoiloor uudtra W MIK f uk III lliiiski ïi lururdus ouili rs G iJpfil i ir 11 li e Silmtnik OvHü diLN 81 Mil E liluk 4 j B ra L de Hoog huisvr vmi V Miildci 47 j iriiiiwi 31 Md A M i MiiiidmgcK ea G do Werk apvertemtiëm Bevallen van ecuen Zoon N C M SMELT DE Mol Gmida 30 Mei 1871 OPENBARE VERKOOPING op Woensdag den 7 Junij 1871 des voorm ton elf ure in de zaal Kunsimin Sociëteit Ons Gknomkkn van eono groote en exquise partg Marmeren en Albasten Voorworpen in klenre De ondergeteelicnden LEENDEUT en DIRK i i B1U 1N vci klureii dat iil hetgeen zij op den 29 Mei jl in het Hotel Di L avuw ten uadeele van deu iburicr KA REL JOHANNES BMOLDEIW ge egd hebben be ijden de waarheid is i h BlUJIJN D 111 BüUIJX