Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1871

ISB 4 M Openbare Verkooping VAN EEN HECHT EN STEllK Huis met raiilmis Schuur eii Erf staande en gelegen aan de Noordkade binnen de Gemeente Waddinxveen op DINGSDAG den 13 JUNIJ 1871 des voormiddags ten 11 ure in het voormalige Eaadhuia van Noord Waddiuxveen zijnde ten huize van Jan Slootjes te Waddinxveen Aan rdiue 1 Julij 1871 Betaling der kooppenningen I Augustus 1871 Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen In den omtrek van Gouda wordt met 1 Augustus aanstaande gevraagd een Dienstmeisje van 14 a IG jaar voor ligt huiswerk voorzien van goede getuigen Adres met franco brieven onder letter E bij de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda Men vraaigt zoo spoedig mogelijk in een klein g ziu eene nette en zindelijke Keukenmeid van goede getuigschriften voorzien aanvankelijk loon f 70 hetwelk voor verliooging vatbaar is Adres franco onder de letters IJ Z aan het Bureau dezer Courant L l elschen HUIS HOEF en RIJTÜIGSMID Tiendeweg vraagt zoo spoedig mogelijk een VÜUllWER KER tegen HOOG LOON Wordt gevraagd aan één der Fabrieken alhier een Jufvrouw om toeziiiht te houden Informatiën bij den Uitgever dezer Courant WORDT GEVRAAGD Een Dienstmeisje van 14 a 16 jaar om eeuig ligt huiswerk te verrigten met genieting vau volle KOST en LOON naar bekwaamheid Een weinig kunnende naaijen zal to p aanbeveling strekken Me j adresseere zich met franco brieveu of in persoon bij de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN te Gouda KlSSlNCKtt Pastilles uit do zouten van de Rakoczy te Kissingen van voor werking tegen traagheid der spijsvertee y nen be zwaarlijke cmtlastiiig l k okzucht bloedsgebrek liamorrhüideu cu iicij iiig tot jicht en Hcro huIcushciil Dn licscli l ii stiik s welke de zout u uit OU liti i IJakciizv i vat kost 50 et Depots te Gniida l ii A otlicki r J H liOEliS te y V fcrdtüH in uWü A ilhcki ii KO N l l IKU ilINKK W ATKIt VKIiZKNDINCi Piüf PERGr Ea D ALION llaar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel beruolemle op de kennis der wetenschap en geregtvaariligd door de vele gunstig ge laagdo proeven is eeu middel om de baren en bet hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor Af tiekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfriseht en verhelderd kei oude U voorbijgegaan en alle is nieum geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om il haurmiddci met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens bet hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krnchtelooslieid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Alion s Ilaar Exlract moet gebruiken hetv elk a 40 cents per liaoon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DEÏII I H KELLEH Rotterdam F A BORO MIE Urbanus Pillen bereid volgena het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEHING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCIIËKFTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDKUVEND Verzegelde doozen van ST a s t en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Alhlanerdnm M l unt Vz Amslerdu n M CIt ban C droog heilige weg D 321 Baii iiü jn C den lioiimeester Bleiswijk S V d Kraats Bodegraven B Versloot Del l H W de Kriiijir Vecentcr Gebroed Tinian Gouda L Schenk op de Iloogs raat Oravesande VV v d Boom Huastrecht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudslcu Litmchotcn B Kruithof Lei dttn J T Terburgh Haarh m hoekBakkorsleeg AioordrecU G H Post HuUerdam A v d Toorn Weste Wngenst ScJwoHhocen A Wolff Tiet A F Faassen Utrecht F Altena op bet Steeuw over de Don kerstr n 372 JVotrdi H L Iluijlen Zeven uilen A Prins Het depot dezer echte Urbauus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons Ie Gouda alleen en nitSluitend geplaatst bij deu heer L SCHENK op de Huogstriiat WAARSCHUWING Men wordt iiistiiutelijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons bij niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatnen dan bij de hierboreii genoemd e Bépiithouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenJimidige naamlcekening van de vervaardigers Wed KkuSen ZoON Apoihi kers welke Haudleekening zich ook bevindt ophet Zegelliik waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers iiislaatelijk daar welop te le ten en raden hun aan wel toe te Zien bij wien men de Doosjes Pillen hnall Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze llandleck ningis zich aaji te schaffen en zich te wacb cn voorhet gebruik van de vele namaaksels 52 tiumlii Druk vuu A BriiiliUiun UITNOOOIGING ter Jcelncmiiig aan de op nieuw narivangem c trek kingcu ïon do door dun staat Hamburg gocdgckeurilc en gewaarborgde grooto Greldverlooting De grootste prij io het gelukkig te geval bedrongt 250 000 Mark Of 175 000 Gulden De hoofdprgzea zija Mark 160 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 15 000 3 ü 12 000 1 a 11 000 S i 10 000 4 a 8000 5 a 60U0 1 a 6001 a T lOnn 98 a 3000 I OP i 2000 6 ii 1500 5 iU200 156n 1000 206 a 600 2 ii 300 HOI a 200 11600 i 110 12 a 100 12 Ü 50 etc etc MctT dau da heift dcr loten worden door zeviin verlotiiigcu met prijzen uitgetrokken in het gelicel 24aü prijzen welke krnehteuB het plan binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van het bedrag verzendt de ondergetcekeude origineele loten voor de eerste verloting welke officieel vnstgesteld reed op den 21 ijujsrz s plaats vindt tegen de volgeodc vasti prijzen Een geheel origineel lot fl 3 50 Eeu half origiueeJ lot f 1 75 Eeu vierde origineel lot fl O JO onder verzekering van de promptste beditriing Allen die mij hunne ordera willen opdragen maak ik in hun btlang dan p opmerkr nam dat uieu mij bij toezending no postwisads de bestidliiig extra per brief medcdeck en men daarin duidelijk de naam eu woonjdaatj opgcve Coupons banknoten en Pust zegels worden in betaling aangenomen leder deelnemer ontvangt van mij de van het offlcieelc waptiu voorziene origineele I oten wtlku niet met verbodene promessen die sltcbts op persoonlijk vertrouwen btrustcn gelijk te stellen zijn Het origineele tickkingeplau alsmede de Uullund 8chü vertaling daarvan wordt bij iedere bcetelliiig gratis bijgevoegd en worden de getrokken prijzen ueneveua eene ambtelijke trekkingslijat aan de belanghebbenden iiauwkeurig toegezonden Door het verlrouwen hetwelk zich dt ae loten zoo Tui hebbeu verworven mag ik ook belangrijke bestellingo n verwaehten udke dan ook zelfs bij de kleinste bestellingen tot in de afj elegenste gewesten nauwkeurig en onder geheimhouding znÜcn worden uitgevoerd In kleine tussebenpoozeu vielen verscheidene der eerste hoofdprijzen in mijne duur het geluk begunstigde cuUecto Men gelieve zich dus ten spoedigste en regtstrecke to wenden tot Adolph Haas STAATSEFFECTENHANDELAAE UI HaiübUrg g r Voor het mij tot dusveire geschonkene vertrouwen zeg ik mijnen gecerilen deeloemeram nen besten dank ÏOËDËOÖPEIIIÜZIEIL voor Piano Solo Uitgaee van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukkon AscHER Feuille d Album 2e druk C 0 35 Vaill ince polka militaire 3 dr O 0 35 Badabzewska Lapriere d une vier gri 4e druk C B 0 80 GouFBEY Mabel Valse 3e druk C 0 60 JüNfiMANN Heiinweh Melodie 4e dr C 0 20 KiiuG Abeudgebet 4e druk B 0 30 Lkfebuue Wei y Le s cloches du MonasfaTC 3e druk C B 0 40 Laclochettedupatre 2edruk C B 0 50 Lkyuacii Fautiiisie sur Faust 2e dr B 0 60 Osiioii NE Lapluiedepeiies Vftlse 2dr B 0 50 Ahche la Morte et Miserere 2c druk B 0 40 Ohbes Die Wacht am Rhein 2e dr C 0 40 RicuAiiDS Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Am Abend Romance 2e dr C 0 30 SïUAti ss La biille Helene Quadrille 4e druk C 0 40 Wallace I a petit Polka 2 druk C 0 35 Coiiipletu atalof uss ni GRATIS Alle nuiumt rs dezer Uitgave zijn steeds voorliaudeii bij den Boelibaiitleliiar 1 n n 1 N K M A N te Gouda sM P tïiiit it m xr mUf mmémp F iiiBl Miiiijt tfi4 V SBk Mt iww ijèiDiwamipitek t i w l fwk léa èt kt it t B t w ft mwij lwiiiiiiirkikirKèjjtt BwtfiM immimiA kkl NltntJ IN at Mliiiii tei M II W 1 ita H lC i j Èk t t i Si H w s t4 l