Goudsche Courant, zondag 4 juni 1871

1871 Zondag 4 Iniii N 1058 GOUDSCHE COURANT iCGV S en Adverlenllelilad voor uoiiila en Oiiislreken Kennisgeving Pe BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de beliinghebbcnden dat door don heer Provinoiiüeu Inspecteur der Directe Belastingen enz te Uotterdam op deu 27 Mei 1871 ia exeeutuir verklaard het koluur van het p itentrcgo over het dienstjaar lb7 0 71 i kwartaal Dat vourmcid Kohier ter invordering i pesteld in handen van Cicn heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat hedi n inga it de termijn van drie maanden binnen welke de recJames bchooreu te worden iiigediei d GouuA den 2 Junij 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDÜOUN Ons kiesdistrict n Evenals de kiezersvereeuiging Vreest God eert den Koning de beginselen der autirevo lutionaire partij opoffert aau de peraoneele sympathie of antipathie loochent de conservatieve Mezersvereeniging de beginselen harer partij voor Over men bij haar nog van beginselen spreken kan want wij voor ons erkennen geen besjinsel dat op halfslachtigheid berust en dat vo komen wordt gekeuinerkt door t bekende wiiord van onzen afgevaardigde E Bjiauw ijeen vriend maar ouk geen eijand Nn dan voor zoover bij de conservatieven sprake kan zijn van beginselen worden die door de conservatieve kiezersvereeniging steeds geloochend wanneer ï ij geen kans ziet hen door te drijven Liberalen en anti revolutionairen worden door haar gesteund wanneer zij oordeelt dat de sympathie voor den aftredende zoo groot is dat haar invloed zoude Ijjden wanneer zij haar tegenstander niet tot candidaat etelde Om zich st iiude te houden loochent zij hare beginselen wanneer dit in haar kraam te pas komt Het hoofdorgaan der conservatieve partij veroordeelt dergelijke wvjze van handelen JJci insehv geen pemonen is het opaclirift vaii eeji artikel in hnar Nommer van 5 Mei lu dat art wordt de herkiezing van den liurgcmecster dor residentie en twee Heeren afgeraden omdat zjj liberaal zjjn Bij de volkskeuze zoo heet het die ons wacht behoort toch zeer ernstig en bepaald de strijd over beginselen op den voorgrond te staan teiwijl er meer dan anders wellicht gevaar bestuat dat door persoonlijke symj hie de ki np over beginselen en stelsels zou werden verminl t en verward De burgemeester van s Graveulinge werd door het Ihuignc ie Dmjhlad bestreden Zi diier wat het van den Heei Gkyeus Di YNücrr vegt Wjj zullen wel niet behoeven te hcrliak u wat wü bij zijne e rste verkiezing reeds iierkten dat wjj de verdienste A aardeereu well e hij als hoofi dezer ftan icnlijLe gemeente bezit Zjjn ijver verdient dan ook alle hulde gelijk wü die billjjk en rechtvaardig ook gebracht hebben door zijne herkiczing als id van den gemeenteraad in 18ü9 den kiezers met nadruk aan te riulen Maar voor eene plaats in een politiek liebaain als de Provinciale Staten zijn kunnen en mogen wij hem niet voorstellen De heer itvKiis Dkï n xit heeti toch gemeend wij voegen er bij tot his leedwezen het onzijdig stiiMl iiint te moeien verlaten t welk een Huif enieesler i lar ons gevoelen oji staatkundig gcbii ci behoort in te nemen Ilij sloot zich toch vrijwillig en zonder eenige noodzakelijkheid aau bij de radicale kiesvereeuiging de Grondwet die werd opgericht tegenover Vaderland en Koning en waaria zeer geprononceerde radicale leiders voorrang of zitting nemen Nog meer Toen de heer Gevebs dien kring voor het eerste binnentrad werd hfl daar met groote toejuiching b groet Men begreep en twas volkomen juist dat de openlijke toetreding des Burgemeesters een zedelijke steun voor de jeugdige vereeuiging zou zjjnj dat die toetreding beteekende ziet de Burgemeester is de man geworden van de radicale partij Doch juist omdat die opvatting gegrond was had zi deu heer Gkveiw onmiddellijk moeten doen inzien hoe onvoorzichtig hij had gehandeld met zoo zichtbaar voor eene bepaalde politieke kleur partij te kiezen vooral waar hij door de leden van Je Grondwet niet als gewoon kiezer maar als buitengewoon kiezer ak bur gemeesterkiezer weid beschouwd en vereerd Ondanks de hem ten deel gevallen manifestatie bleef de heer Gevers lid van de Grondwet waardoor hij dïit boven alle partijen verheven standpunt verliet t welk een Burgemeester zal hij het politiek vertrouwen van alle richtingen onder zijne gemeentenaren behouden bepaald moet handhaven De heer Gevkus beging zelfs nog grooterdwaling Toer de voorlaatste verkiezing voor de Provinciale Staten alhier aan de orde kwam meende men vau conservatieve zijde het oogenblik gekomen om aau de Katholieken in Zuid Holland die onder de 80 ledm der Staten geen enkelen vertegenwoordiger tellen althans één afgevaardigde hunner gezindheid te moeten verzekeren Daartoe werd de heer Wittbut van Hoogland geproclameerd jVadat die caiididatnur was openbaar gemaakt stelden de radicalen den heer Gkveiis candidaat In plaats nu van zooals wij gelooven dat verstandig en billijk ware gewtcijt het mogelijk te maken dat de Katholieken het bewijs zouden ontxangen hoe men geen onverdraagzaamheid jegens hen wil plegen laat de heer tiKvhiis zieh de candidatuur stilzwijgend welgevallen hoewel hij weten kon dat men juist hem en niemand anders dan hem tot radicaal candidaat had gekozen omdat hij het meeste kans van slagen had tegenover een conservatief duar velen uit kortzichtigheid of misjdaatate courtoisie den Burgemeester met den voorstander der radicale beginselen zou verw rren Door het aanvaarden dezer sterk sprekende radicale en anti conservatieve candidatuur heeft de heer Gkvi ks het alzoo lederen conservatief voor altijd ouiuogelijk gemaakt hem voor eeaige andere betrekking dan voor het lidmaatschap 1 u i den Gemeenieraad zijn stem te schenken Niemand zegge dan ook nu ja maar een zoo goed burgemeester als den heer Geveus mogen wij dan toch wel eens een blijk van oii e genegenheid geven i want die redeneering is even valse ti als onjuist Het verkiezen van leden der Staten ia immers geen werk van beleefdheid meu maakt bjj de stembus geen comiilinieutjes men heeft daar eei veel ernstiger eu gewichtiger tiiak te verrichten Er zjjn altijd gelegr nheden genoeg x aarliij men zoo men wil den heer Gkm h s teidienen van bijzondere ersooi lijke ingenomenheid kan geven danrtoi belu ift men de stemlms voor de gevvestelijke ver egenwoordigiiig niet h bant te nemen De uitoefening van een der belangrijkste burgerplichten mag niet ontaarden in een middel van persoonlijk huldebetoon aan wien dan ook Men speculeert daarbjj en wie sterker dan de heer Burgemeester zal dat wraken en afkeuren in bijzondere gesprekken van radicalen kant zelfs op het stoö elijk eigenbelang van enkele medeburgers dio wel eens leverantie hebben aau de stad Ge kunt niet anüers dan den burgemeester stemmen zoo voegt men huu toe dat is voor u een quiustie van brood Ouuoozele misleiding Alsof de heer Gever s met zijn nobel karakter zelfs wanneer de stemming pubhek ware het iemand ten kwade zou duiden die hem niet steunde Dat de stemming gehsira is ep dat daarenboven schier allo aanbestedingen met algemeene mededinging worden gehouden ziet zulke kleinigheden ziet men maar voorbij Toch maken dergelijke manoeuvres het noodzakelijk dat men thans vooral het echte grondwettig en vrijheidslievend beginsel in het oog boude bij de stembus geldt hot geen personen maar beginselen Welk een povere figuur maakt liier tegenover Koning en IWcrfanti dat den liberalen heer VAN BEiviiKN IJzENDOOHN leerling en volgeling van TiioiiBKCKK mede o irichter en mede bestuurder der vroegere kiezersvereeniging de Grondwet belangstelhnd lid der thans beBtaamie liberale kiesvereeniging candidaat stelt Zouilerünge samenloop vau omstandigheden Ook hier gold het een burgemeester gesierd met oijua aller sympathie wat zijn persoon hetrejt evenals dit bij den Haagschen t geval is Maar in weerwil van die sympathie zegt het Dagblad en ook de Haagsche conservatieve kiezersvereeniging geen perxotten beginselen maar de Goudsche conservatieve vereeniging buigt zich in het stof voor den persoon eu vertrapt haar beginsel Het Dagblad geelt zelfs aan de Haagsche liberale kiezersvereeniging een woord van lof omdat ook zij alle personeele consideratiën varen liet Tot onze niet geringe voldoening heeft ook onze tegenpartij zieh ditmaal zuiver op bet gebied der beginselen geplaatst Ook door haar werd geen de min te persoonlijke consideratie m acht genomen Onverbiddelijk eed de Grondwet de heeren VAN DHl HeIM VeH HuËI I en VAN HOOUSTIIA TEN van haar Igst vervallen Dat is eeriijk en beginselma ig De heeren Jeveius en hwm worden door haar aanbevolen omdat zij radicaal zijn de anderen bestrijdt zij omdat zij tot onze richting behooren Uit die candidatuur bljjkt daarenboven ten overvloede duidelijk dat wij in onze voorstelling der politieke richting van de heeren Gevers eu Lf DN de volkomen waarheid aau onze zjjde liebbisu Er zal dus ditmaal eu dit verheugt ons een zuiver politieke strijd van beginselen gestreden worden wanneer namelijk de kiezers denzelfden weg willen volgen dien de beide richtingen in hare eandidaten thans hebben aangewezen De stembus zal dan geen receptiezaal voor de persoonlijke vriendschap van den candidaat zjjn maar het slagveld waarop de groote kamp tussehen radicaal en anti nidicaal zal worde gevcycrd Nog eens welk een lovere figuur maakt daarbij onze ioiiilselie eonservatievc kiezersvereeuiging Koning III Vulirland Eu ook dil wooril in Ih I Ihigblml ïw W