Goudsche Courant, zondag 4 juni 1871

om het stemregt van een eciisu nflmiikolijk te maken zoo moot men toch om uiot onbillijk te zijn jegpni de vourstanders van sti iiii cnt zonder census in het oog te lionden a dat de üemeeiite reeds twee jaren in het feitelgk bezit is van het stemregt zonder een is en dat alzoo een groot deel van hen die nu tol stemmen bevoegd zijn zelve zich onbevoegd zou moeten verklaren voor het vervolg h dat het Alg Reglement van het CoUegie van Toezigt het stt Tiregt niet onbepaald afliankelijk heeft gemaakt van een census maar alleen de bevoegdheid omdat te doen 4a i de Gemeenten heeft overgelaten c dat de Synode bij de beroeping van Predikanten en de lieuneipi g van Oiifl lin en en Diakenen het stemregt zonder census heeft ingavqerd d dat de bepaling van een census op zich zelve reeds een hoofdelijken omsiig zon noodig maken 2 niemand ixA ooit een reglement van een ander aantreffen waarin alle artikelen zijne volle goedkeuring wegdragen Hat is onmogelijk bij menschen waarvan de zienswijze begrippen en bedoelingen zoo zeer uiteenloopen 3 van meerderheid en van minderheid van de Comm ssie mag geen sprake zijn nu het oiitwerpreglement door al de leden van de Commissie eenstemmig is aangenomen Niet dat ieder lid even ingenomen was met elk onderdeel vai het reglement maar allen begrepen iets te moeten toegeven om te komen tot een behoorlijk geheel En Mijnheer de Redacteur gesteld dat de meerderheid der stemgeregtigden gehoor gaf aan het verlangen vnn ilen heer Kuuteii zal men dan eene Commissie krijgen wier leden zoo homogeen zijn dat allen te zaïnen slechts goedvinden wat ieder iii het bijzonder verlangt of zal men eene Commissie krijgen die aan al de leden van de iemeente voldoet Zeker niet maar men zou intusscheii de regeling van zoo gewigtige belangen weer op de lanf e baan schuiven inen zou daardoor een toestand bestendigen die met den dag meer onhoudbaar wordt n ook daarom mogen wij van het gezond verstand der stemgeregtigden verwachten dut zij aanst Maandag Lunne tem ióÓT het ontwerp reglement zullen nitbrei igen Hoogachtend heb ik de eer te zijn UEd hienstiv Pieimar GoDDA 8 Junij 1 871 Mn KIST Mynheer de Redacteur Vriendelijk verzoek ik UEd voor het volgende een plaatsje Va het vorige nommer dezer courant staat een ingezonden stuk van den heer D Ruiter besprekeudo het ontwerp reglement op het beheer van en toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde Gemeente alhier De redenering daarin neergelegd komt niet niet myne zienswijze overeen vergun mij alzoo M de Eed een eukel woord daartegen aan te voeren Mijnheer Ruiteb begint met te zeggen Ofechoon de gMng van zake i iu deze geenszins met myne inzichten strookt zon ik gaarui mijne stem aan dit ontwerp wiUeu geven M R laat ons alzoo dadelijk door de gaten van zijn mantel zien hij is met den gang van zaken niet ingenomen Heeft bij dus jacht gemaakt op gebreken Dit blijve ter beoordecling van den lezer wat hij gevonden heeft dat hebben wij gezien Artikel 3 is ongerijmd en geia irlijk want ook zij die niets bijdragen zonden steinbevoegil worden Dit is zijn hoofdbezwaar bewij eii dat het nifferijmd en i emarlijk is dat doet hij niet hij zegt wel dat de aard der zaak vordert dat alleen die iedtn slemgerechtigd zijn die bijdragen hetzij plaatsengeld of in den hoofdclyken uinsl ig maar hij levert n et ienig bewijs en ik voor mij geloof ook dat hij geen bewijs kan leveren en waarom Omdat hij iii plaats van bewijzen aantijgingen maakt doorgaana een gebrek bij hen die geen grond voor hunne redener iigen hebben ZEd zegt Of luoit het vrije beheer op de leest der Vnrijselie euminune zijn gesehoeid ïoei M lil m x dat had ik met ged clit van U wie onzer heeft geen afkeer van al de gruwelen die in den laiitsten tijd in Erankiijks lioul dstad ijn gejilecgd en om nu met éeiie peiinef treek de voorstanders van het ontwerp reglenieiit niet de bedrijvers dier griiwedeu te verge ijken of op zijn zacht genomen in hunne handelingen een gi lijke trekking te zien Mijnheer dat is laster maar hij onteert U het meest Gij zegt Ik herinner dut de staiit der vrijheid is die van rede en recht gij onderwerpt dus de zjiak aan de rede ik met ik oiiderHerp alle i iian Gods Woord dat is mij een toetsteen bij de trijdvrageu des levi ii Vie is er nn verder op den weg naar de comraniie gij of ik In mijn welhoek laat alle iiiaelil is van boven gegeven iu liet uwe de i ede d vorst ontvangt zijn mandaat van het volk Neen M II gij hebt gedwaald niaiiueu die aaraclitig belang in de iiaUdienst slellen zijn geen cjninniiie nii niieii o ruuile npiiblikeim ii ij ijn te vreden met hun bescheiden deel en danken den Heer omdat zij meer ontvingen dan zij waardig zijn El wat het door Ü aangevoerde betreft als zon een tweestrijd in art 3 beslaan het is wel aardig gevonden dueli houdt geen steek stel U gerust die 20 jaar zijn kerkelasten heeft betaald en het 21 i niet aan zijne verplichting kan voldoen zal zijn kiesbevoegdheid niet verliezen liet artikel is volstrekt niet ttteeslachtig want blijkbaar heeft men moedwillig nalatigen op het oog De overige bezwaren van den heer R zijn niet beredeneerd oommuiiisme despotisme en de Synode van Dordreeht alles is er bijgehaald behalve ée n enkel motief aaro a k nij c t g i e e van ieilere wederlegging en eenvoudig mijne medeleden van de Gereformeerde gemeente alhier nitnoodigen zelfs die welk eene enkele bedenking hebben tegen een der 11 0 artikelen van liet reglement op den 5 Juni e k te stemmen voor zijn er gelijk in alle nienschonwerk nog gebreken in te vinden welnu het reglement wijst zelf de neg tot verbetering aan Men stemme dus voor Ontvang M de Red de betuiging mijner bijzondere hoogachting UEd Dienstw Dienaar J A W VAN KLUIJVE Burgerlijke Stand iHtüUtN 29 Mei Johuiines ouders W de lïuijter en W Mes 30 lifrnnrdus Coruelius Marin ouders S B Smelt en J C M de Mol 81 Fitter ouders PHn ebroi k en G Keij Ovl l l tltl 1 Juni J H Schadd huisfr vnn F L van Helst 37 J M A vnn Werkhuoven huisvr vnn A T Wildenburg ii j 2 II v n Haaien 11 J POKKEN EPIDEMIE Van 27 Mei tot 2 Juni aangetast 5 Vroegere opgaven 117 Van welke er 43 ïe zamen 122 overleden zijn ADVERTENTIEN Poltenbaklierskiicclilcn kunnen vast werk bekomen bij E J DORAMA te Leeuwarden Aanbieding fransg met opgaaf van verdienste en bekwaamheid Er wordt tegen 1 Augustus of eerder voor een klein gezin zouder kinderen op een aaiigenamen stand in de stad of op een der singels ÏE HUUR GEVRAAGD Een Bovenhuis met 3 a 4 Kamers Keuken en hetgeen verder in een solied huis vereischt wordt Adres franco onder letter V V b den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoüping te GOUDA op MAANDAG 5 JUNIJ 1871 des voorniiddags ten Elf ure in het Logement de Z lm aldaar van Een goed onderhouden HUIS en ERF staande en liggende aan de Markt te Gouda wijk A n 154 En een OOtT TÜIN met KOEPEL en KEUKEN in de Boelekade te Gouda wjjk R u 36 groot 10 Aren 18 Centiaren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris VV J EÜRTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Kmser Pastilles uit de zouten van de Koning Wiluki ms RoïsliiioNNBN bereid door geneesheer 3n aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvonning oprisping en slechte spij s veitee riug Prijs van de jephndxerde doos 50 et maar alleen onvervalscht voorhandeu te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Itulterdum in alle Aiiotlieken i e Administï atie van de Rotsbronnen luud Ui uk van Unnkuiiin OPENBARE VERKOOPING op Woensdag den 7 Junij 1871 dos voorm ten elf ure in de zaal Kunstmin Sociëteit Ons üenoeokn van eene grooto en exquise partij Marmeren en Albasten Voor werpen in kleuren Bekendmaking ingevolge art 38 van het Wetboek van Koophandel Blijkens acte op den 22 April 1871 voor den te Itotferdam resideerenden Notaria HENDRIK SCHOT en getuigen verleden op het ontwerp waarvan de Koninkiijkti goedkeuring is verkregen is opgerigt de Naamlooze Vennootschap Vcrzckcriiifii Maatschappij Gouda gevestigd te Gouda onder directie van den Heer Ü H WILLEMSZ De acte is iu haar geheel met het Koninklijk Besluit geplaatst in Je Nederlandsche StaatsCouran t van den 1 Junij 187 1 N 127 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer PIETER JANSEN gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 15 JUNIJ 1871 opgaaf afgifte of betaling te doen ten kantorevan den Noturis W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gm h I UITJNOOÜIGING ttr deelneming aan du op mouw aaDvongende trekkingen vau de door den staat IJamburg goedgekeurde eo gewaarliorgdc gruote Geld verlooting De grootste jirijs in het gelukkigste geval bedraagt 250 000 Mark of 175 000 Gulden De hoüfdprijzea z d Mark 1 50 000 100 000 60 000 40 000 25 000 2 il 20 000 3 a 15 000 3 12 000 a 11 000 3 a 10 000 4 a 8000 5 a 6000 Ü 50011 2 a 4000 28 a 3000 106 i 2000 6 1600 £ dl200 158 a 1000 208 a 500 2 it 300 301 a 200 11600 a 110 12 a 100 12 ii BO etc etc Meer dan dc htlft dcr lolen ordeo door zevcn Terlotingan met prijjen uitgetrokken ip liet geheel 249 y pryzco elko krachtens bet plan binnen eenige maanden door het lot moeten zijn oangewczi n IVgi u inzending van het bedrag verzendt de ondergelütkendc onginede loten voor de eerste verloting welke officieel vastgesteld reeds op deu 21 j Tjisri s plaats vindt tegen de volgende vaste prijzen Een geheel origineel lot 1 3 50 Een half orij iiieel lot 11 1 75 Een vierde origineel lot fl 0 90 onder verzekering van de prumptfte bediening Allen die mij hunne oiJlts willen opdragen maak Ik in hun belang daarop opupikzanin dat men mij bij toezending nu poslvMsscls de btstclliiig extra per brief mededeele en in u Jiuinn Juidi lijk de naam en oonplaats opgeve Coupons llankuotea eu Postzegels Horden in betaling luiiigenomen Ieder deelnemer ontvangt vnn mij dc van hetofficleele open voorziene urigmeele Loten elke niet met veibudeue pioiursseii die slerbl op per oonlnk verlrounen berusten gLlijk te slelkn zijn Het origincele trekkiiigsplau alsmede de IKdlandsche vertaling daarvan viurdl bij iedere bestelling grali bijgevoegd en worden de gelrokken prijzen benevens eene ambltlijke trekkingslijst aan de bilai ghebbenden nauwkeurig toegezonden Duur het vertrouwen hetwelk zich deze loten zoo ras hebben lerworven mag ik ook belangrijke bestelingen verwachten ilke dan ook zelfs hij de kleinste bestellingen tot lu de ofgelegensle gewesten nauwkeurig en onder geheimhouding zullen worden uitgeVI rl In kleinu lusschenpoozeu vielen verscheidene der eerste hoofdprijzen in mijne door het gelok begiiiisligde collecte Men gelieve zieh dus ten spoedigste en regtstreeks te wenden tot Adolph Haas Srt VÏSErFECTENU VNDELA tB ill HaiHbUrg ipé i hl t nilj tot dnsveire gcschonkeno vertrouwen zeg ik niynen geecrdeu deelnemers ftmijnen bisten dank X e VERBETERING Pe aanvang di r liuilsle zinsnede an hot in t vorige nummer opgenoiiiin iiigezunJen stuk over het verbrecdcn der duuriauit m Haven naar duuwe is met uverecukorastig het eopie telU g gevcn ij muit lulden zoouls volgt lint lilt huis zelfs in naninerküig genomen er in gevallui uuiiK 111 lat onili ihavige luiine sebudiloosatellmgen veiiuiMi uiiliu verre beneJeii 1 I0 moet blijieu zal uil mand tegeiisniikeu