Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1871

1871 Woensdag 7 Jiiiii N 10Ö9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverieniJeblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN voorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommurs VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan gi 3hieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bij do op 13 JUNI a s plaats hebbende verkiezing voor leden dor Staten Generaal wordt door ons voor het Hoofdkiesdistrict Gouda aan bevolen de Heer W i B l WENTHOIT te s Gravcnhage Ons kiesdistrict III Niet als nabetrachting over de nfgeloopen verkieuBg voor de Provinciale Stalen maar als inleiding op de aanstaandi verki zingen werden deze artikelen geschreven We wenschen aan te toonen hoe weiiiig vertrouvren kiezersvereenigingen verdienen die t ansigeeren met de beginselen der partij waarvan zij de vertegenwoordigers heeten te zijn omdat zij door transactie alleen hun doel konden bereiken Zij zijn er op uit om de publieke opinie overal te volgen omdat dit de eenige voorwaarde is voor de duurzaamheid van haren invloed Zou Koning en Vaderland meenen dat de heer viK Bv iti KN iJzKNuooRN niet ware gekozen zoo zfl hem niet tot candidaat had geproclameerd Zou Vreest jlod eert den Koning de herkiezing van den Heer Bfsdom aan haar invloed toeschrijven Zoo ja wij vreezen dut dit illusiën zouden zijn Neen de beide vereonigingen Ingrepen dat er tegen deze Heeren niets te doen was en daarom moesten zjj tot zelfbehoud personen stellen die tegen hun beginselen gekant zijn In plaats vnn leiders te zijn der publieke opinie zooals de taak cener kiezersvereeniging behoort te zijn worden zij door de publieke opinie zelven geleid Zij gaan niet voor maar vtlgen en als dan de man der publieke opinie is gekozen dan komen zij eerst op den voorgrond en beroemen zich er op dat hun candidaat werd gekozen Vooral handelt Konixy en Vaderland iddus Nu vivn con servatievpn is t niet te verwonderen dat zjj transigecren Het IS een kenmerk dier partij Maar dat ook van tijd tot tijd do nntirevo lutionaire kiezersvereeniging VrfeU iiod eert den Ki iiii ii tviiusigi crt did verwondert ons niet II iiiimr iliil nmi t oiis ojiidiit zij daardoor aan beginselen die de onze niet zijn maar waarvoor wij eerbied hebben een richtmg geven die het eerbiedwaardige doet verloren gaan De invloed der co nervatieve en antirevolu tionaire kiezersvereeniging is dus niet zoo groot als men denkt en daarom ook verheugde ons de oprichting der liberiUe kies vereen iging nu ruim twee jaren geleden Die vereeniging toch hoewel zjj veel gebreken had en veel verkeerds gedaan heeft transigeerde nimmer Zij vroeg niet naar personen zy vroeg naar Iwginselen en zij trachtte de publieke opinie te leiden zonder eenigszins af te wijken ter rechter terof ter linkerzijde Het sprak dus vau zelf dat haar invloed in den beginne zeer gering moest zjjn en dat er waren die bij de herhaling barer nederlagen wanhopig of afvallig werden Maar dit alles zal veranderen wanneer zij aan hare beginselen sleciits getrouw blijft zal zij steeds meer volgelingen krijgen en haar invloed zul oj steviger grondslagen gevestigd zijn dan op personeele sympathie of persoonlijke rolatiën Ons kiesdistrict moet hervormd worden doch niet van conservatief of anti revolutionair tot liberml in dezen ain dat waar beginsoUoosheid heerscht uit onkunde en onverschilligheid dat aldaar kennis en dus ook belangstelling orden aangekweekt Is die hervorming tot stuud gekomen dan zullen alle partijen de xrsonen toetsen aan hare beginselen in plaats vnn hare beginselen te wjjzigen naar de personen die waardoor dan ook veler sympathie hebben BmTENLAND Biillciilanilsch Overzicht I e tijdiiif en uit l nrijs asnganndc de stonimiiig diT j emoedereu z jn voortilurenil trcurif De uitp ittiiif der overwonnenen de afiniitting der overwinnn irs zullen voor het oogeiiblik de voortiettiiif van den burgeroorlog onmogelijk lukeii ranar de herVHtting staat binnen ecu korter of langer tijdsverloop neder voor de deur En de schuld hiervan moet Ie yoof enoenide partij der orde dragen Het Hraakgevoel der ondcrliirgeiule partij zit oo diepen de recdheul der partij van Vi riailli S is oo onmecdoogcnd dat er aan i cii veivoonieg iiim r al ii U aan g Hcldd iilige Diidcrdnikkini ti ilnikeii nll Kiijf iaih 11 tl Virsulli aaii uidijMnii iiicl die Ie l arij Ilil iiieuHc d i lilad Ji TiuuloH en ii f een ander ijn ojigeheven Een republikeinsche garde van 12 000 man zal worden opgericht en men spreekt er van om forten binnen de ftad aan te leggen die opstand zullen onmogelijk maken Tot dus ver zijn 41 leden der commune gesneuveld of gefusilleerd Vermorel die men dood waande is gevangen te Versailles Vusolial Groussct is te i arijs gevonden men zoekt nog naar Félix i yat Miuiiidag l iatsll zijn de verkiezingen van Joinville en Aumale behandeld Algemeen is men voor de toelating Voorts is men van plan de verbanuingsdecreten voor de Bourbons in te trekken de rechterzijde komt er rond voor uit dat nu de fusie der Urleanisten en legitimisten is tot stand gekomen de troon aan Ihiidrik V Chambord moet worden opgedragen Of die samensmelting der beide takken v in het huis Bourbon inderdaad haar beslag gekregen heeft zal wel spoedig blijken Zie verder onder Frankrijk waar het voornaamste nieuws is ojigunomeii In de zitting van het Oostenrijksehe huis deraf ge aardigd n op 2 Juni lii ift de voorzitter ridder vou Uopfen verslag nitgiOir iclit van zijn ontvangst bij den keizer en tevens het olllcieele antwoord medegedeeld door dcu keizer op het aan hem overhandigde adres verstrekt Dit antwoord luidde als volgt Met dank aanvaard ik de verzekering van de vaderlandslievende gevoelen en van de oud Oostenrijkschc trouw welke het huis der afgevaardigden van den rijksriiad hiir herhaaldelijk uit Ik deel volkomen m de overtuiging lat het noodzjikelijk is den strijd betreltende de cunstitiitioneele hervormingen te besluiten en koester de verwachting dat het mijner regecring gesteund door mijn vol vertrouwen en door liet vurigst verhingen iiiwir meer rustige toestanden dat zich in alle kringen der maatsoiiappjj openbaart zal gelukken m aan de steeds wodcrkeerendc constitiitioueele crisis langs wettigen weg eindelijk paal en perk te stellen In le vernaehting dat Ojk hef huis der afgevaardigden hiertoe zal medewerken doe ik liet mijn keizerlijken groet toekomen Kiddcr von Ilopfen stelde daarop der vergadering voor dat deze haar verknochtheid aan troon en keizer nog eens zou lucht geven door het aanheffen van een driewerf Hoch Hetgeen inderdaad geschiedde De afgevaardigde Ilelfcrstorfcr deed de motie om wegens den ernst van het oogeiiblik en uit ceriiied voor den keizer geen werkzaamheden meer te doen en de eerstvolgende zitting Dinsdag te houden Ondanks eeiiig verzet van miuisterii i Ie zijde werd het voorstel met OTcrgroote meerderheid goedgekeurd D cn Vrijdagavond zou daarop een vergadering plaats vinden van de oonstitiitioneele partij waarover later meer Tc Liss iboii is naar aanleiding van een het ministerie vijandig votum ten crisis uitgebarsten De kniner zal tegen Juli worden ontbonden FRANKRIJK lie zenuwachtige vrees voor peiroleur mpetroleutea die totnogtoe achtereenvolgens de verschilleiidn gioote steden van Krunlrijk beroerde en waarvan zelfs Brussel ecu iriefjc had seliijn naar gelang e elders bediiait iii irs iill s shikir te winden l e regecring liec ft de iiiHonirs iiai i einaiind om alle opciiiiigeii lil d viK rg ls liiinnir uDiiiiigi ii n i irdour