Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1871

Ml Hinden iaiis e lean naar een ha pita il is overnebraelit en H iüdood spoedi Rertacht wurdt petrnlenm on knuiK n uei otm no drn dielit ledoen metselen en e heeft pri nii i v ri plann van l lii andstielitni gevangTii lioutl ii mdat m u avond had liooren ei n n d il de nationale verü adenn ook haar eiyien sop Kaar koukti i i vaiii en neni n i Mi liimuer op bekeren bet go d zoe yijn iio ens even als l fivija hoewel aien ij onderzoek geeneriei brand tiehtcrswapenen ell s gedi lueifers bij hen vond De lieer Thiers zelf is voor zijn dierbaar leven uiterst bevreesd do wachtposten aan ds l refeotiinr zijn verdnblield en de sehihlwaehten hebben uitdrukkelijk den Ia4 om all vro iwelijke personen die met een potje of kannetje het eb U voorbij willen giuin iu bewaring te nemen Zouda i de talrijke slacht ffers der suinimere executies reeds 11 de li00i eii el d 1 u ide man s ioken De heer Thiers heeft and rs a mli iiliiii om op zijn leven meer prijs Ie itellen d iii oo t He liber ialije zinden houilen zijn aftreden voor i e eiiseht doeli de iegitiniist tJr eanistische meerderheid der niitionule vergaderinf ilie s edert de fn ie der lionroon definitief tot ëtand kwnm het houfd hooi er gaat opsteken zal een voorstel indienen om ijiie macht met twee jaren te verlengen wel wetende dat het hoofd van het nitvoevend be iiid gedurende dien tijü wel zou willen medeu rken om de legitimistiscli cle rieale restauratie de leaetie op elk gebied voor t bereiden Voorloopers diorreaelie zijn er genoeg Opzegging der handelstr ietat ni bel o ituapiMien der nationale garde in het geheeie land het aanlegden san f iten in Tarijs zelf om voortuin oii tanden te voorkomen Zelfs de aangekondigde intrekking der verbanning wetten tegen de Bourbons en de Orleansen een op ziehzclf zier vrijzinnige en billijke niaatregv heelt thans haar eigen karakter liet da ir w eerst geschieden zal nu de dyiuKit eke fusie tot st ind is gekomen die don ouden graaf van Chamburd den weg moit banen tot den Fr insehen troon De meerderheid strekt dan ook hare bescherming niet verder uit dan t it het hoofd van het gouvernement Met Thiers is te handelen iii aar met mam en als Jules S n oii een Voltairiaan Picard l elletan en soortgelijken met hen wil de clericaal monarclialo richting geen vrede Het voors ei rrineeteau liironde dat een afgcv iardigde in functie of binnen zes maanden nadat hij zijn mandaat heeft nedergelegd geen betrekkingen waaraan tractemeiit verbunden is mag aanvaarden met uitzondering van die van minister of ambassadeur is althans vijandig jegens de tegenwoordige ministers gezind en met name jegens Krnest Picard wiens aftieding als minister van binnenlandsche zaken om directeur van de Franscbe bank te worden wij dezer dagen mededeelden Parijs brj int looals wij reeds vermelden zijn gewoon aanzien weder te herkrijgen De politiemaeht wordt er op ruimen voet gi organiseerd men gaat voort met idle maatregelen t it voorkoming van ru tverstoringen te nemen die men wi nsehelijk acht o a de ontwapening der nationale garde en 1e inlevering van alle wapenen een bevel door strenge huiszoekingen gecontroleerd en waarb j een aantal verborgen wapenen nog gevonden orden De bestemming aan de gevangenen te geven is nog altijd niet bekend Do regeering schijnt gunstig over Cayenne te denlvcn reeds zigt nen dat een paar duizend personen daarheen zijn ingescheept en dat De Kt ratry t it gomerneur van iuiiuia zal benoemd worden Doch ni t het oog op Ie pe lonlijkheid van een aantal der geMingeiien waaronder o a een 40l n tal voorkoinin van die werklieden die as omriers en chaaihie bekend de keur uitmaken der arbeidende bevolking v in Parijs verder filiD timmerlieden en imtselaais door de gr iote werken van Haussniann naar l arijs gelukt en 201 0 oiel suhlaten zijn velen van oordeel dat een geilwun en kolonis atic in de 1 ruehtbare hooge bergvlakken v m Algerie eenc zoowel voor de gesaiigeneii i ls voor het land meest gunstige oplossing der u iieilijkheid zou opleveren De ri L i niig ziit eeliter 111 de e oplo sing aUerlei bi uarm en schijnt de kracht niet 111 zii li te gevoelen die eii bezwaren zijn iian alle doortastende maatregel verliuiideii te overwinnen De milita re antoritLiteii iloeii van hare zijde al liet mogelijke om de piieslie der gevangenen tot de ge ringste 1 iiiitmu en lenig te brengen Te P irijs ge sla ikt is lii l werk der sniiiiniere e xecuties thans te Satory e ler p TMit Ook daar li rft mi u groote putten iii er uri m nirt oiu lilii eble k ilk gevuld en op den raiul w n aeud slaelit Ifei s geliis 11 waiirschijelijk na een er korten uit ilen a ir l iler za ik oppervlakkig oiidrr ork iiiiar liiin al iif met strafseliiihl i hiul Dat ll de oii h iv oi k leidt eeliter o jk tot het ontshiu vnn d M n d e hunne onsehuhl zonneklaar knnn ii beu ij en lief einde der e eeiilirs is oi httT noii iiicl da ir lui elii t kenend li rieht dat il krnii iiuul lhi il iü l l wi rk b i iiit iloi t het ir Viii 11 II 11 Ie n iililii 1 11 r 1 1 1 II te Parijs llllf ll Icii ki IJ m kI 1 1 tni ven Kik al t lU dlli MH t WM VV Li i V WVJy 11 1 Il II 1 IS V 11 llrlin Uüciitlinl iMi ii oil uiihll dl il jor lie li bloedspii Goui 6 Juni Het reglement op t beheer vnii en t toezicht op de go deren en tbndsen van di Hervormde gemeenie allii r IS aaiegenomen met ISO van de num iüU steijmen die uitgebraelit werden Naar wij ve nem i s er liier en daar een i en eht in omloop dat de heer Wei lh ilt de i iinil l iiunr in dit district li ft geweigerd V j ij e l t r in staat gestehl dit t 1 stelligste tegen Ie spr ken Do ir de kiezersvereeiiigiug te B i grave i is tot caiididaat voor t 1 dma itscliap iler tweede kenier gesteld de heer J li L VVeuiholt Tn liet hoofdkiesdistrict Leiden is thans tot eaudidaat tegenover den heer van Wassi iaer gesteld de luitenant generaal VV J Knoop De navü geiide opmerkingen vinden wij in de Ileravf De anti revolutionaire partij heeft ticee groepen Een kleine zeer kleine groep in de hooi ere slandcti en een mat uitgebreide groep onder de e t 4 rycry liij de stembus beslist dns niet de eerstj maar ile tnatdi want zij heeft de getalsterkte Staat het nu zoo dat de kleine aristocratische groep zeer tot cnnsermtisme ne gt de brec le volks groep daarentegen ili voor alles tuk op zelfstandigheid en op haar èei mtel trotseh is dan willen we gevraiittd hebben wat Inter prikkel er is om de antirevolnti uiaire partij van h a ir slembus oiithondiiig te genezen dan juist l et allerwege stellen van een scherpgeteekevdr anti revohitionniren candidmit Het schijnt wel a sof de conservatieven een groote machlige partij vormen Wij slechts een partij in miniatuur De werkelijkheid daarentegen is dat klaren alle nevelen op en teekenen zich de lijnen zuiver het eonservatisme zal u ei diuh n en wij een partij zullen blijken veel iiiacktiijer dan men dacht Zaterdag had alhier in Ons Genoegen de Negen en twintigst tjew estelijke vergader 1 g van het Nedi rlandsche onderwijzersgenootschap in Zuid llolland plaats De erg idering was zeer talrijk ook een aantal dames waren tegenwoordi r 11e volgende eiiderwerpen werden behandeld het gebruik van diskundlgen bij de provincialeacteexamens Het meercndeel der sprekers achttehet gebruik daaivan oiimisliaar Het ensehelijke om op de lagere school destaiithuishondkuniie te onderwijzen Geen der sprekers achtte dit wensclielijk i liet teekeiionderricht op de lagere school t De oorzaken van den achteruitgang van t gehalte der kweekePngen De klachten d larover werden niet door alle sprekers beaamd terwijl er eve imin eenstemmigheid over de oor aken bleek te bestaan De stieliting van r jksbeurzeii werd afgekeurd omdat daardoor velen zieh bij t onderwijs a ui iloten zonder de noodig ambitie Ken der sprekers was van oorded dia de kweekelingei te veel les krijgen en te weinig studeeren S De b sehnldiging dat hit onderwijs in Nederland niet practisch genoeg is Deze besehnl l iiinz werd door de mee te sprekers verworpen Praetiseli onderwijs nl onderwijs dat zich aansluit aan het leven wordt in Nederland gegeven doch dat d ianimtrent neg veel verbeterd moest worden werd in geene deele ontkend De overige piint u op den beschrijvingsbrief voorkomende werden niet behandeld lu de pauze werd door den heer J Level van f t atsburg eene werktuig tot verklaring van het metrieke stelsel vertoond Dit instrument dat veler belangstelling trok kan voor ƒ 3 50 v orden aangeschaft Na alioo der vergadering werd een bezoek gebral lit aan Gouda s grootste si raad op industrieel gebied de kaarsenfabriek alwaar de heer van Iterson met zijne gewone welwiUenilheid de verschillende veriiiid Tiiigeii der eroiidst if verklaarde en zijne bezoekers in debewonderensHairdige f ibriek rondvoerde De tnditioneele maaltijd werd aangenaam besloten door de uitvoering van eenige stukken door het zaïiggezelseltap Jpollo dat zieh daartoe bereidwillig had aai geboden Het bev stigt zieh meer en in er dat de eommissaiis dis koiiings in de provineie Zuid Holland mr J Lonilon biiinenid zul worden tot g nn riienr g ii i ial van ed liiili De Imr Loiidon zou de iipliaiideii zijnde zomervergadering der iroviiieiale staten nog leiden en eerst daarna zmi i v vacature De hier dr T Th van der hijs onlangs ben ienid tot stedelijk genees heel en verloskundige te Schooiiliovcn en deze beuoeming aangenomen hebbende heeft naar wij vernemen geineend op zijn besluit te moeten terugkomen en lal in zijne tegenwoordige woonplaats iorinchem gevestigd blijven Zaterdagmorgen is de postwagen van Gouda op Schoonhoven in de Koestraat te Schoonhoven omgeslagen De passagiers hadden gelukkig juist den wagen virlaten terwijl de koetsier en twee kinderen die op den bok zaten er zonder letsel zijn afgekomen Door het polderbestuur van Berg Amliaeht is in zijne vergaderipg op 2 Juni jl het plan vastgesteld v m den te boiuven lioogcn balie wind watermolen Uc aanhesteding al op Dinsdag 20 Juni c k plaats lubben Te Berg Vmbaeht had rijihag 11 de jaarlijksche besteding plaats der onderhoudswerken van dijken ea wegen in de Krinipenwaard de levering van 3110 M grint liet amoveeren van twee houten en het bouwen van twee steeiieu dijksmagazijiien en van zes steenen peilscliaalkasten Het maken van 600 nieters bazaltsteenenglooiing werd aangenomen door den heer A Both van siiedrpcht voor 12 600 liet lierstellen der dijkeuj neêrvoeten enz werd door verschilleiule personen aangenomeu in 21 pe eeelen tot een gezamelijk bedrag van 37 330 De levering van grint werd in 16 pereeelen door verscliilli ie personen aangenomen gezamenlijk voor 653Ö Het bouwen der dijksmagazijtien en dat der peilseliaalkasten werd opgehouden respectievelijk voor de sommen van ƒ 31011 en l iOO De gemeenteraad van Oudewater heeft besloten dit jaar de kermis aldaar uiet te doen plaats hebben Te C tidew iter is met 5 tegen 2 stemmen beroepen ds V V van den Steen predikant bij de Ned Hervormde gemeente te Nicuwerkerk a d IJsel Te Bodegraven is tot pastoor benoemd de Eerw heer J M v d Ven Aan den heer L W Varossieau is op zijn verzoik eervol ontslag verleeml als burgemeester der gemeente Aiphi ii en is in zijne phuits benoemd de heer A P Zaalberg ten einde deze betrokking me die van burgemeester der gemeente Aarlaaderveen gelijktijdig to bekleeden Het derde Nederlandsclie Werklieden Congres dat te Amsterdam op Zondag en Maandag 28 en 2B Mei werd gehouden kenschetste zich door ernstige bespreking der beginselen v in de n ternationdle tussehen de van verschillende oorden opgekomen Nederlandsche vereenigingen Bij meerderheid van stemmen van de afgevaardigden werd omtrent het 1ste punt besloten de middelen ton behoeve der oprichting van een dagblad voorgesteld door de Internationale ter onderzoek op te dragen aan eene Commissie uit de afgevaardigden dier vereeniging bijgestaan door de eigenaren en redacteuren van de Toekomul dt Vrijheid de IFerkman en de tf erker verdedigers van de beginselen der Internationale en r democratische pers Vervolgens had er eene operb e vergadering plaats in welke verschillende sprekers de vertegenwoordiging vsu den werkman door t algemeen atemrecM al noodzakelijk betoogden In de 3de zitting werd aerapporteerd door de commissie voor het dagbl id De commissie had zich permanent verklaard en deed l rt vo irst l eene leening te luiten van ƒ 2 000 in lüÜO aandeden i 2 0 te plaatsen door tiissehenkomst der i rbeidersve eeiiigingen in Nederland en België onder voorwaarde dat de leening niet zou worde i gesloten dan wanneer 3000 abonnementen a ƒ 8 sjaars genomen zgn De commissie verzekerde wanneer deze voorwaarden vervuld waren eene netto winst van p m ƒ 500 sjaars Vervolgens werd pnut 3 aan de orde gesteld daarbij werd de vrijmaking van den arbeid in verband met de bestaande wetten op den eigendom besproken en aangetoond dat de wetgeving voor een groot deel nog berust op beginselen ten onzent in 1 S t8 als schadelijk voor de vrijheid verouderd veroordeeld Aan partijtwisten en priesterkabalcn werd voornamelijk toegi sehreven de lang ame ontwikkeling der vrijzinnige iustelliuüeri Na vele discussien werd de volgende motie aangenomen De vergadering is van oordeel dat de vrijmaking van den arbeid niet mogelijk is met behoud van de bestaande wetten op den eigendom In de ide zitting werd iian de orde gesteld do gevolgen an dm oorlog en ile solidariteit der Internat oiiiile Werkers vereeniging l it leiii eiu a twee uren vi orlgezi tie bespreking van dit punt bleek d it de aigeviiiirdigden de mee ning zijn toegedaan dal kuaad ijn meester strc i logen zeer in het iindi l zich toe leeiien oorlog t dat de solidariteit der oorlog bevorderd wordt machten Als middel oiJ stelde de Internationale viT eene werkstaking over dl In deze zitting kwai i deel dat de werkman on de gevangenissen Ook discnssii ii plaats die bc neming van de volgend De vergadering is hit vaiigcnissen g k c tien lieren hetgeen ten n arbeideT ïerhalve driiifl om in het belang van d geling te brengen Kindelij k werden nog arbe ders vereeiiigingen il weinig geneigd bctooneiij ternatioiiale besproken vereenigingen spraken 1 nationale haar strijd tegel ven zoolang zij dit ver des lands aansluiten HoUandsche werklieden als onbezonnen Ook do afgevaardigden om zoo heel wilde prijsgeven godsdienst in de plaats te en het familie leven te bei toetreding van Nederlail Internationale werd dus de Internationale omtrenj ginsden verkondigde da zijn verdedigd De nationale aansluitii gingen achtte men vooi belang daaruit zon daul ap islniting kunnen volgoj ring elkander in de toe delen welke tot vrijni k ken kunnen te wuHeii door interuntiouale of dol eenigingen voorgesteld wj laatste zitting Alaandag iv Ten slotte sprak de v j jentsche afgevaardigde afgevaardigden de genooJ nationale ter vergaderingl dat de door Internatioui zoo die strijdig waren karakter toeli de Nedei om liever als er geen ail landsohc karakter ten ollj nationale dan eau den Te Amsterdam werd v zitterschap van Z K H vergadering gehouden van vnurtinnatscha pij Nedei voornamelijk van gedae aan het stoomschip fVit i midedeepngen van het van den brand onverklaH met zekerheid kon zegL c te zoeken was Het ged de bergplaats der kolen vonden Het bestuur it leden van den raad an rissen het inst llen vj ii gedragen naar de oorzakej brachten daartegen bez a zij dat deze iieeren h i renüe althans aan het zouden voorkomen Zi hebben dat men lechtei gaven in overweging zoeken eene commissie of daarin op te nemen e en expert van de Llovl Deze denkbeelden wentel oordeelden dat de gene wen had der vergader 11 aan dedir ctie genoegz Het bestuur besloot 11 overweging te nemen sagiers van de verongi 11 Keven met de eerstvolgo j voor zooier zij d at ni S lge terug te geven I mecnen bijval goedgeki In het jiiar 1870 zii uit Nederland vertrokK 606 hoofden van gi Ci soneii i it vrouw Wdeii die met de ee ml ¥ r