Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1871

K ws m fli pww iwwwi i n w viieiiture al ansa be loskundige leuümeii heb1 1 op zijn ijne tegen d blijven In Grouda op Ihuven omgejuist den kinderen tn afgekomen Inibiiclit is in vapt esteld watermolen Juni e k e jaarlijksohe v m dijken en ij van 3110 buten en het Éiinen en van Ikeu van 600 nomen door lor 12 500 11 en werd lu in 21 perlau f 37 330 I rceelen door puiienlijk voor ni en dat der ictievelijk voor 11 besloten dit il lts hebben uiuen beroeA bij dl Ned Il A IJsel bi lud de Eerw ip zijn ver eineester der btH benoemd de oetrekking met Aurlauderveen Coni res dat i 28 en 2 lil door ernstige lationdle tnsrkomen Nederuid van stem irent het 1ste Ie der oprichting Ir lernalionale tor Uimissie uit de ostaiiu door de moiiisl de Vrijheid liL crs van de beJjuiocratische pers er adering plaats lrt eu voordiging ateritrechl ab Iporteerd door de loininissie had zich irstel ceue lec lO aandeden 5 t der iirbeiders onder voorIrueB gesloten dan jaar9 genomen i cr deze voorwinst van p m liut 3 aan de orde van den arbeid 11 op den eigente wetgeving voor iiselen ten onzent Inilieid veronderd Inesterkabaleu werd iiue ontwikkeling li liscussien werd it de vrijmaking t behoud van de irde eesteld lc liil ibiritiit der lu itli bespreking iiligdi ii de mee ning zijn tocgcdaini diU even al m t algenieen hel kwaad i ii ineentur itrafl ook in t bijzonder de oorlogen eer in het nadeel zijn van de vorsten die er zich toe leenen oorlog te verklaren of te voeren en dat de solidariteit der werkers vereenigingen door oorlog bevorderd wordt in spijl der oorlogvoerende mBchten Als middel om oorlogen te voorkonien stelde de Internationale voor bij liet bekend worden tot eeae werkstaking over de geheele wereld te besluiten In deze zitting kwam nog in bchaiideling het nadeel dat de werkman ondervond door den arbeid in de gevangenissen Ook hierover hadden wijiUoopigc discussieii plaats die besloten werden door de aanneming van de volgende motie l e vergadering is het eens dat de arbeid in gevangeniss oedl oiier Hordt uitgevoerd dan bij particulieren hetgeen ten nadeele strekt van den Kindelijk werden nog de eJeiien waarom de ararbe dcrs vereenigingen in Noord Nederland zich zoo wjinig geneigd betoonen tot aansluiting bij de Internationale besproken De l riesche en jeldcrsche vijreenigingen spraken den wensch uit dat de Internationale haar strijd tegen Jen godsdienst ou opgeven zoolang zij dit verzuimde zou in die streken des lands aansluiten onwaarseh jnlijk blijven Ue lloUandsehe werklieden besohouttdcn dien strijd ook als onbezonnen Ook de denkbeelden der Helgiache afgevaardigden oin zoo men den godsdienst niet geheel wilde prijsgeven d iu toch voor alle stelsels één godsdiensl in de plaats te stellen en het cigendoinsrecht en het familie leven te bestrijden vond tegenst ind I e toetreding van Nederlandsolie vereeiiigiiigen tot de Internationale werd dus uitgcstelil tot tijd en wijle de Internationale nintrent deze twistpunten andere beginselen verkondigde dan in dit congres door haar zijn verdedigd De nationale aansluiting van alle arbeidersvereeni gingen achtte men voor lie tegenwoordige van meer belang daaruit zou dan later wellieh Internationale annslu ting kunnen volgen Mit aller bereidverkiaring elkander in de toepassing der praetiselie middelen welke tot vrijin ikiiig var den werkman strekken kunnen te w illen st uiieii onvirsehilliK of ze door internationale of door nationale arbeidersvcr eenigii L en voorgesteld werden eindigde de 5de en laatste zitting Maandagavond te 7 uren IV i slotte sprak de voorzitter van het bureel de lentsche afgevaardigde een arselieidsnourd tot de afgevaardigden de genoodigdeii en de leden der Inter nationile ter vergadering nog aanwezig Hij hoopte dat de door Intcrnatioiiale verkondigde beginselen zoo die strijdig waren met liet Nederlandsohe volkskarakter toeh de Nederlanders niet beletten zouden om liever als er geen anders keus bleef het Nederlandsohe karakter ti n offer te brengen aan de internationale dan aan den C crmnanschen stam Te Amsterdam wen verleden Dinsdag onder voorzitterschap van Z K 1 prins Hendrik de algemeene vergadering gehouden van aandeernouders in de stooinvaartinaatselia pij Nederland In die bijeenkomst weid voornamelijk van gedachten gewisseld over de ramp aan het stoomseliip fFil em III overkomen Uit de mededeelingen aii het bestuur bleek dat de o 7 aak van den brand oiiverklaarba ir was doch dat men met zekerheid kon zeggen t zij niet in de kolen te zjjeken was Iletgedeelti cooli an hrt dek boven de bergplaats der kolen was het minst verbrand bevonden Het bestuur deelde verder mede ian drie leden van den raad an bestuur en twee eoiniiiitsa rissen het ins tellen van een oiulerzoel te lielilien opgedragen naar de oorzaken van de ramp Trte leden brachten daartegen bezwaren in liit midden iiiei iiiiide zij dat deze lieeren hoewle waarliornen ook o h verende altliaus aan liet groote piibhik Mt nnpartijdig zouden voorkomen Zij wilden den scliijn Mriiuden hebben dat men rechter w is in zijne eigi iie zaak en gaven in üverweging om óf aan de regeeriiig te verBoeken eene commissie van onderzoek te lieiioeiueii cif daarin op te nemen een hoofdofficier der marine een expert van de Lloyds en een van de Veritas Deze denklieelden werden door auilereii liestredcii die oordeelden dat de eiioemde eominissie het vertnniwen had der vergadering en als geen deel liebliende aan dediivctie geuoegzaani onp rtijdig te achten was Het bestuur besloot iiitiisselicn di zaak in nadere OTerweging te nemen Het stelde voor aan de paseagiers van de verongelukte boit óf relegenlieid te geven met de eerstvolgende boot de reis te iloeii óf voor zoour zij dal niet koiu eii hun de halve passage terug te geven Dit voorstel werd onder algemecnen bijval goedgekeurd In lel jaar 1870 zijn als laiidverliiiizers overzee uit NeiierliiiKl vertrokken 1 114 personen waaronder iOrt hoüfdiii aii gezinnen en op ZieKzelf staande personen i il Onder de lioolili ii van gezinnen en op zichzelf taande personen bevonden zich 94 welgestclden 380 mingegoeden en 132 belioeftigeu Daaronder is Zuid Holland begrepen als olgt iO hoofden van gezinnen en op zichzelf staande personen 2 welgebtciden 33 luui gegoeden 1 belioeftigeu 25 vrouwen en 7 kinderen en geene dieiislboden Onder die landverhuizers komen voor het hoogste cijfer arbeiders arbeidsters daglooners en dagloonster landbouwer landbouwsters eu knechts dienstboden en bedienden timmerlieden en knechts Zonder of met onbekend beroep komen 3S en 18 in aanmerking De ouderdom der meesten is van 21 tot 33 jaren Van de 00 5 hierboven omschreven landverhuizers vertrokken 512 wegens verbetering der middelen van bestaan 43 wegens net volgv i v a la iUl lH ii geii en 2 voor godsdienstvrijheid De provincie Gelderland vertegenwoordigt het hoogste cijfer van landverhuizers nl met de vergezellende peróonen 4 52 Utrecht het laagste en wel 2 waiuvan 1 tot verbetering van bestaan en 1 tot liet volgen Van familiebetrekkingen lii liet algenieen belan wordt men opineikz iam gemaakt op de indezeeouraiit voorkoinendi advertentie van den Heer GustaV SchwarzscMld te Hamburg l e daarbij ge iiiiiioneet rde loten kuiiiieii uij in aaniiierking der vele prijZeii die in deze loteiij zijn ten beste aanbevelen terwijl liet genoemde linis dat uut den U rkoop dezer loten lielas is ni na uvan de re iliteit en soliditeit algemeen bekend is den besten w larberg oplevert liet is dan ook iiiei Ie bei reenideu dut zeer vele jrders naar hetzelve worden gezonden die immer met Ie meeste zorg ten spoedigste worden n tgevoerd Bolangrijk voor Velen In alle brancheii bijzonder echter nut betrekking tot de algemeen gezochte origiii ele loten is het vertrouwen genehtviurdigd eeiierz ds door de erkende solid teit der firma en ten anderen door den daardoor voortgevloeiclen enormeu aftrek De uithoofde v m hare nauwkeurigen sliptheid bekende Staatsell ec teuhaiiriei van Adolpu Haas iu Hamburg voidt dan ook aan ieder met vvaruite a iiibevoleii en doen wij een nders aandacht vestigen op de heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde lirmu Laatste Berichten Parijs 4 Juni Men verzekert dat de hertog van Auniale te St Germain is aangekomen De begrafenis van wijlen Msgr Darboy zal dm 7 e k 111 de kerk van Notre Damc pla its hebben Tal vaii opstaiideliiigm zijn te Versailles ter dood gebracht Alle l anjsehc d igbladei bespreken de ipiiestie der gehligheid van de verkiezing der priiisi n vau Orieuns de meeste uiten het gevoelen lat iic staat van balliii seli ip en de onverkiesba irheid dier priii seii niet mogen voortdiiriii andere doen een buoi i op t patriot isiiie der prinsen ten einde hen a ni te spoien voor liiiiine benoeming bedanken I hnilc de üir irdin bep cit in de Ki jcrli di aak b r republiek met van die van 17UJ of van 1818 of van I87U maar gelijk zij be taat in Zwitserland en Noord Amerika Du Lik r i wil eene liberale niet eene revoiiilioiiaire republiek London Jnm In de zitting van hit lagerhuis lie i t de lienr Gladstone medegedeeld dat de bestaande wetten v ii lingelaud het goiiverneincnl machtigen om het onlangs te Washington gesloten traita it wilder d iarloe een nieuwe bill iu te dien n ran kracht te verklaren kantongerecht te Gouda Bi vonnissen van 17 Mei 1871 zijn 1 M V wegens het met een bespannen rijtuig dravenile rijden over de Waddinxveeiischc brug in de gemeente Waddinxveon veroordeeld tot ecue geldboete vau ƒ l of een dag subsid gevangenisstraf 2 J de J huisvrou van M de J i i C K ieder wegens het te Gouda buiten ncod aak berijden van een met klinkers bcstraat voetpad met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld als II I d 1 V A wegens het binnen de gemeente jouc a zonder schriftelijke toestemming van Hurgemeeslor en Vethoiidir afsteken van vuurwerk veroordeeld tot ceue geldboite van 2 50 of een dng subsid gevangeiiisitraf J H wegens hit binnen de eineente Jouda als geleider van een aangespannen hondeiikar niet gaan naast de hond n veroordeeld tnt eene geldboete van ƒ 5 of twee iliigni subsid geviiugeiusslraf li A V wegens 1 hel biiiiu ii de gemeente ioiida als geleider van een aaiigcspaiiiii n hoiKleiikar met gaan naast de honden en 2 het niet voorzien vun muilkorven van twee aaiigespaiinen honden iii de gemeente tiüuda ver jordeeld tot drie geldboeten van ƒ 3 elk of een dag snbsid gevaiigenisslmf voor elke boete 7 II J en 1 1 wegens het in vereeniging spelen met geld op een openbaren weg te Gouda ieder veroordeeld tot eene gehlboete van 1 of een dag subsid gevaiigenisstr if 8 D J de U ü i de B cu J T B wegens gelijke overtreding ieder veroordeeld als n 7 Eu bovendien alle in de losten van den prooesse des noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand Gi üourN 3 Juui Dinn Elisabeth ouders P H HozeBtrattn tu li lïckker Joliiitinu Ilileiin ouders F Vülko eu 11 viui Kijk Muig irctha Maria ouders J Mastiuk l Itruijbteiia Ikiidrieii Ceriirdus ouder T Broers en J C Viriucuitii 4i Coruelis omiers J Matbo en J Verhoog llernuiiius Johannes oviilei D l cgcer en J Diejil Hendrika ouders M van Maiireucn b den Riet Adf jiii n Maria ouders V both en A Breedijk OvkKi Him 3 luiii C llericlie 7 w N W Valk huisvr van J C Mnige 20 j 11 ra K van Kiemsbf iii 52 i 4 II in Wijk 54 j l Ham SSj A v ni der tjnltl 1 j 5 m J Lunenburg 1 j ü in C Vtrlmtl 0 1 j 5 M van Waas 19 w W llornei O ABVERTEMTÏEN Heden ove rleed na bmartelijk lijden myn geliefde Echtgenoot de Heer D van WIJK in den ouderdom van 54 jaren Wed D VAN WIJK Gouda 4 Juni 1871 Vinke t iK c z i ti i 4 ï c I IIITI 00I GIMG trr Icelücminji aan ilc op nifinv aauvauycude trek y kiiigLii vau de door luii slaat IJamburg gucdgekcuidi CU gu Miaihurgde grooto ji Greldverlooting I y Oe groutbtt prj in het j ulukkigatc geval bcdraugt 250 000 Mark of 175 000 Gulden hoofiliinj t II zijn Mark l O KID OIH jl K ll 40 000 2 i 00ü 2 i 211 00 1 i II l OOÜ a a 2 0Ü0 a 11 000 a i 10 000 1 a MIÜO B 11 JOllO a BOOO 2 è 1 00 1 2 s a ilKiO 100 ii 2000 fi il 1500 5 a 1200 l ilj i 1000 200 ü 500 2 a 300 liOl a 200 IKiOO a 110 12 il 100 12 a 50 etc etc Meer dan de hrlfl der tulen worden door zeven veilot ugcil niet inj ii uilfClluUrii lli bet geheel 2l lll iirijzrn v ill e kr iebtens het ilun binnen eiiilge uiaaiidcn dutir lul lol nii eten zijn n ingeHe en TegLU inzending vau bitbidmg v izciidt de ondergeteekeude ongiiiuk luim voor dt eiisle verloting welke ullieiul v isUi slild iied o i den plaats vindt Iftïcn de jli iidi iis ti jn ij xo Küii gvhcL I orii iiH cl lot 0 h Ktin halt on niMrl lut fl 75 Ken vici iif ori iiu cl lol 1 O üO öiidi p verzi kciiutï van i pruiuiiish Udieniiig Mlfii dic mij liiiiiiK üidcrs willtiu opdragim maak ik UI liuii budaug d i ii p oiiiin i k aam dat tiicii luij bij toLvtiudiug au po it wissels de b strlliiig es tra per blief URdcdtfIc eu lucii daann duidelijk du naam fii woouplaiitö opgcvc Coupoiih Bankuütcii eu Fostzi gcls i dtr deelru iiitT ontvangt vau mij de vai het offlcit flc wapcii vüüiv icne ongineelo lütcn welke uiet met voibüd iie proincsseii die slcclils op persobulijk vertruuweu berusteu Kulijk te slitleu zijn Het origini le trekkingiiplun alamede do Hollandbchc vertaling daarvan wordt bij iodere bestelling gratis bijgevoegd en worden de getrokken prijzen benevens luic aiubtilijke trekkiiigslijbt auu de belanghebbenden iiauw keurig tocge undtn Door het vertrouwe hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verdorven mag ik ook belangrijk lei telliiigen vir aebten wilke dan uok zelfs bij de kleinsla behttlling i tot lu de afpeli gennte gewestcu nauwkeurig en onder gebcimliiMMiuig ziiUi ii Morden iiitgevuerd In kleine tusvcbiniiotuen vnleu verscheidene der eeiste hnulitpij j u iii niijiic duur liet geluk begunstigde eolleilü Men gelR e zicu dus ten spoedigste en regtstrceks Ic weiiden lot Adolph Haas sT ATbrrj KciLMUNDi i A it ill Hambu rg 0F t J t l diihuirn gesi lionkene vertrouw en i ik niijncn geeerden deiincrnern inijiii n bistdi dunk