Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1871

De LIBERALE KIESVBREENIGIN J voor het HoofdKieqdistrict Gouiu heeft in hare Vergadering van 2i Mei 1871 tot Kandidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den Heer W J B L WENTHOLT te s Gravenhage Het Hoofdbestuur A A G VAN ITERSON te Goudi Voorzitter L M VAN KOOTExs O Voorz F 0 VK V ZEULEN Penningm A KNIJFF Hz Rietveld P C KNIJFF Woerden A KOSTER Mz Boskoop G B LALLEMAN Moordrecht Mr C v VOLLENIIOVEN D LÜIJTEN Mz LeUerl erk A N MÜLENAAK Waddinxveen F MIJNLIEFF Jz Krimpen a d TJtel Dr A J OORT Schoonhoven G H WESTBROEK J H VAN SANTEN Krimpen ajd Lek Dr W A TERVVOGT Ammerstol L A DE VREUGT Stolwijk Dr P DB WILDE lleeuwijk Mr J FOKTUIJN imOOGLKEVEll Goiida Socr THEE P W TROUSSKI OT maakt attent op de goede kwaliteit der TUI E ran f 1 20 ƒ 1 40 de 5 ons THEE M GAZi N Onpcrt 6 248 Rotterdam Koniukl k Ne Stidsch en W irtembergsch Hofleverancier NB Te Gomla verkrijgbaar bij J J van DBR SANDEN Banketbakker Uotermarkt A 07 lyiiiilsterie van Financiën BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN De ONTVANGER der Registratie eu Domeinen te Gouda zal op WOENSDAG den 14 JÜNIJ 1871 des voormiddags ten tien ure in het Logemei De Zalm aan de Markt te te Gouda 100 noodig onder voorbehoud van de goedkeuring van den Diipcteur der Registratie en Domeinen te Gravevhaye overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bi inschrijving voor den tyd van drie jaren die gerekend worden te z a ingegaan den 1 Mei 1871 om te emdigen op uit April 1874 van De aanslibbing on het daardoor op op do bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de HOLLANDSCHE IJSSEL en zulks in drie perceelen De billetten van inschrijving moeten vrachtvrij en gedoten worden ingeleverd vóór den 14dcn Junij 1871 ten kantoie van voornoemden Ontvanger alv aar even als ttn Secretarie der Gemeente Ouderkerk aUl l htel en ten kantore van den Ontvanger iler liej istratie G A te Rotterdaii de voorvviuirdi ii van verpachting ter lezing zullen liggen De Ontvanger voornoemd ROlJAAiÜW Wordt gevraagd in een klein gezin tegen Augu stus een FATSOENLIJKE VROUW of DIENSTBODE van middelbaren leettfld P G tegen goed loon Adres onder letter M aan den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Bij B H MAASKANT is van de pers gekomen HANDBOEKJE ten dienst der LAOtRBScuooL door C O C HRISTIAANS Wordt verlangd tegen 1 AUGUSTUS een flinke Tweede Meid die netjes Strijken en Naayen kan en gaarne met Kinderen omgaat Turfmarkt H 05 Tegen 1 Julij aanst wordt gevraagd voor een jong inensch dio zijne werkzaamheden buiten s huis hoeft een Kamer niet genot van liost liEWASSCHEN enz Reflecteerenden vervoegen zich per brief onder letter S bg de Boekhandelaren VAN GOOR ZONEN PoUenl aliliersline iilen kunnen vast werk bekomen bij R J DORAMA te Leeuwarden Aanbieding franco met opgaaf van verdienste en bekwaamheid OPENBARE VERKOOPINQ op Woensdag den 7 Junij 1871 des voorm ten elf ure in de zaal Kunsimw Sociëteit Ons GLNGfcG n van eerie groote en exquise partij Marmeren cii Albasten Voorwerpen in kleuren llhRtrD V0LGB 5 HET aloude en oorspronkelijke reoept Zij vijii fPii orifeilbiiiir geneesmiddel voor GAL SLUM M A i O N G E S r E L D II E h E N en Sleclile S1 1JS ERlEK ÜINft Zij vcrsterkeu hel gesiel verwekkfii EKI LUSl uivcreii het ISLOEÜ verdrijven HOOFDPIJN en HUID UIÏSLAGEN j om verder uil te weiden is oiirioodig daar dcze btkeiid i ijn ulleen naurschuHe men ieder uci de ECHTE ie koopen Doosje 1 50 halve doosje f 0 75 3n kttarldocsjes ƒ O 37 i Verkrijgbaar te Gouda J C Zeldenrlj Anihtm G J de Wajil Lfi h ii P vfiii Dorp Jiii ttTtt firec J de Jong lii t i i d Jtn S G Wulir Hl II l ni ii e J W hmbillu s iinnnthuiff v Itoggeu Vttecht T i v d üeigli LiLl II Cl 1 leder uordt genaarscliuwd voor de irele namnnksels hel getal moet op de doosjps geschreven ijn en de letlers O C S in liet lak gedrukt Het merk als bereid ijmle volgens het aloude ooispronkelijke voorschrift V aarSCllUWin Men wachtozleh el voor vele ander oorlen die onder denzelfdeii naam er kocht worden y yijn bij niemand anders te verkrijgen dno bij bovenstaande Dt pêlhoiiders 2 P Een ieder wordt geu iarijchnvid de Ur banuaPillen bij niemand te Gouda te halen als l ij den Heer J 0 ZELOENUIJK op de Markt Als beproefd huismiddel tegen alle catarrhale ongeateldheden hebben de STOLLWER K sche BOKSÏBONBONS het volle vertrouwen van alle lijders gewonnen Voor den prijs van 30 Cents zjjn dezelven verkrijgbaar te Gouda bij den Ajiotheker J II Bonis te Ihiniitreeht bij J K Oosumilino te Si motdiorin h A Woi i i OüUi a liiuk vuil A Miuikiiiuu 175 000 Gulden als grootste prys in het gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan 24 900 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootste prijs event fl 175 000 Hoofdprijzen fi 105 000 fl 70 000 fl 35 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 14 000 3 a fl 10 500 3 a fl 8400 3 a fl 7000 4 a fl 5G00 5 a fl 4200 11 a fl 3500 2 a fl 2800 28 a fl 2100 106 a fl 1400 Ibti a fl 700 2015 a fl 350 Den 21 JUiM heeft de trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 half 1 75 1 kwart 90 Deze door den staat gewaarboigde orifi ineele loten ijn tc en inyeiulnig van het bedrag m Munt of baiikpapier coupons of postzegels of lüor overmaking van hetzelve per postwissel bij mij te bekomen Hij elke bestelling voeg ik gratis een officieel tu kkingsplan end geregeld de trekkiiigshjsten en deel bcnidwillig mede die ophelderingen die men van mij vragen al In de afgelopene loterij bad ik het genoegen ïele grooti pnj en a iii mijne begunstigers te kunnen uitbetalen en luogt ik hunne tevredenheid door eene naauwge ette bediening erlangen Mijn Ijverig streven zal dan ook steeds z ijn dit bekomen vertrouw en mij waardig te maken Aangezien de trekking weldra zal plaats heb ben oo wordt men verzocht zich ten spoedigste direct te willen wenden aan Giistav Schwarzsclilld ÜANKIER te HAMBURG WelEdel Geb Heer Reeds voor lang zou ik geschreven hebben doch ik wilde de uitwerking van uw voortreffelijk MONDWATER afwachten Geen der middelen die ik tegen losse Tanden en Tandvleesch gebruikte was zoo heilzaam als het ANATHERIN MONDWATER Vroeger had ik alle mogelijke middelen van geneesheeren zonder eenig gevolg aangewend mgn tandvlei sch was in plaats van sterker zwakker geworden en de kwaal dus verergerd Op uw fabriekaat heb ik nu na eigene overtuiging al mijne hoop gesteld Bystmto Uw WelEd Geb Dw Dienaar in Morovie Dr WILH RASOHKE ra p Geestelijke Te verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te RoH lam by F E v m Sinten Kolff npolh en A Sehippereijn C bliaiuie porceleinwinkel te s II ijze liij J L F C SnabilK apoth te Loulen bij K Noordijk te Utrechl bij F Alleiia iipulh te Ain lenl iin bij F van Windlieun verkoophuis te Oiidew iter bij ï J van Vrenmmgen j te Schoonhoven bij A Wolff Kissmger Pastilles vervonidigd uit de zouten van de RAKOCZY te KLi4nffen over welks heilrijke werkingen de geschriften vau den Hofraad Dr Balling den Hofraod Dr EaimiDT en Dr Dibuf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook togen hiunorrhoïden neiging tot jicht en scrophulensheid Prijs per flacon 50 c s Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS tf otterdniii in alle Ap tlieken KON lil lKI MlNElt VAir Il VEliZENDlNO