Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1871

mm I ii l i loli tc nT iniikon Die vrrhrlitc m prncti chc brhinuslcUuin d hcMi lu dm K is populiuidcr ui ikcu dim ooil ch Vd uc iH M lni niM iidi i iihiiKliiin dcr I Hi I nnt ouinl hliiMidi Hot iidi nil lift luitwoord zicht iiic di di I Idi U rijk niet verbeterd i iitij h iil l uiiii u doeii de ii Jo li iiiijk ehoii rijk raiid I li kei ei Lit ij iu oils vorif iivi 1 lu bbi 11 ill II toestand in OostniDe njksi lad heelt eerbiedi aaudon keizer tc keiinui Reniieii dut het iiiiiiisterie niet op zijn veitrotiweii rekenen kon de kei er antwoordt dat dit zelfde nuiiiilerie zijn Neiirounenhoeft Coustitulioneel Kespvol en is het voor eenministerie niet voldoende het vertrouwen dor kroonte bezitten dat van de meerdcTheid der vcrtegeuwoordis iiig is even noodi Het adres bewijst dutdit veitroiinen nu j u u i V en iderc uitweg mogelijk dan ontslag aan het ministerie of ontbiiidiiis van den rijksraud Nu achijnt het kabinet Iloheinvait het spel nog niet svwoiinen te geven het rekent er op dat ilc kamer de begiooting zal aanuenien en daarna on hij len iiienueu rijksraad bijeenroepen dien hij giinsti i r denkt tc kunnen stemmen door den ISoliemers grnotc e lnce sl n te doen Aan den anderen kant neliijiit de niecrderlieid in den rijksraad de noodzakelijkheid te hebben ingezien om aan het nunistene eik voorwendsel tot langer uitstel tc oiitiiemen Volgens de Weenerilagbladen zal de rijksdag zijn laatste troef nitspehai en het budget verwerpen z oodat de ministers een beroep zullen nioiten doen op de natie liet ware misschien biter geweest ils men begonnen was niet dezen maatregel die stellig inter elfirt zal hebben dan een adres en die de kroon niet d reel in het geschil had betrekken JMaar de const itntioneele partij in Oostenrijk is nog in h iar leerjaren er de geschiedenis van de regcering van Frans Jozef bewijst dat de Torderiiigen niet snel zijn Ondanks de verzekeringen der Weeiier pers zou het nog ucl kunnen zijn dat de meerderheid weer terugkomt op de besluiten die nu vast schijnen tc staan In Rumenië zijn de kamers onder de levendigste toejuiching des volks gcDpeiid ij hopen dat na deze crisis vorst Karel een vreedzame en gelukkige regeering hebben moge ten bate van het r cds door zooveel wanorde geteisterde land F R A N K R IJ K Onder de 1000 of 1200 vrouwen die op dit oogenblik in het kamp van Satory ge anu eii zijn aldus verhaalt de Gmdois is er ééiie w ler lotgevalh ii naar een roman ge ijken Het is Mud II die Ncle l arijzenaars zich wel zullen herinneren m de salons van de Rue Lainartiue givieii te hebben waar zij als ceiie tweede MUe Lenormand de toekomst voor pelde a u de personen die haar hun vertrouwen schonken Mad II uit het departement Haute iaroniie afkomstig is bewoiKierenawaardig schoon Opiestieiijarigen ouderdom liet zij zich seliaken d ior een scheepsgezagvoerder die met haar eeiie lial e reis om de wereld maakte Twee jaren later bevond zij icli in het seiailtc Koiistantiuopel waar zij aelitlun maanden was gebleven In IbtJS kwam zij te Parij na te Marseille ge trouwd te zijn init iemand die m eafi s eli uitaiits zong Aelit ina iiden na hit huwelijk maakte di Man uil jaloirschlicid zich v in kant Onze heldin bovenin ite stout en aan niets waiihopendi i ril lilde te l arijs aan hare kennissen W wijze u aai lip ij uit li t serail was gex lucht Keu meioje i s i genaamd ontvluchtte met ha ir Deze had een kistje mit diamaulm en andere kostbare steeiien ter aarde v iu twie millioeii fr medeu enomen Maar iss i die onu csteld was gewurdeu kon de reis iiaiir 1 injs niei Hoe d t zij de vrouw le ildc te l arijs een weilderig li ven Zij hul ecu groot ilien=td leiid n i nu ie en hield er een rijtuig op n i Zij niitluil ie vooiti in haven op Oosteisclic wij e iiigi richten salon ib toekomst aan de gocvl gcloov cu Uoe zij sidirt gi lecld en waar zij gewoond heeft is tot dus ei iiiib keiid Maar lovi el weet men dat d soldat II haar aiiisi iidin op ilc barrieui in de Hl e iav Lussae w ar zij de geniren voor de opslaiideliiiu en la uide D U I T S C J ï L A N D van ft lil r laill iilli iriii illlll IS tüt Ktr iiiislu ri nnidl uu KI d ii ilc kami pi lil In is I L c iiiiik b lip ll i tllili Iniipliaildel iL 1 I d l c Al Ik v ini II lul L i iii opi evat llicr ordt bedoeld hel ravin vin ei n kana il van Mraatsburg mar sim is Ibt resnltiul dir liiiM iilsl iningeu is euusl dat di kamer ze li met ilgi mil lie sU iuniMi MiVi iinli voor Int pl iii 0111 uu kanaal te graven ter veibindiiii v iii Slia ils burg met Ludwigsluuen in pl iati van met Spiers zooala 111 het vroegere plan Lig Er zal eeue memorie deswege aan de regecring worden aangeboden waarin de voordeden eeiier dergelijke onderneming uitvoerig uilen vi orden aaiiuetoond iMet hel doe om de za ik zoo veel doenlijk te bevorderen hei ft de geiioeinde kamer van koophandel het besluit genomen om eene eomuiissie naar Berlijn tc inden dic den lieer von liisuiarek ten gunste van hit ontwerp al trachten te fitcminen Men koestert daarvan de beste verwachting Op I ili er Iicu l gei i b st l de ahjemeene coinmi sie tot reneling der selmilcloosstelling hare eerste vcigitdering gehouden ten einde bepalingen vast tc stellen ten opzichte van de uitbetaling der voorloopig toe te keiineu scliadeveigoedmg uil de 10 inillioen franken door de regeering tot dat einde besc ll baar gesteld Men beweert dat de volgende regel daarbij in acht genomen zal worden Alle SI hade tot een bedrag van 51 0 fr inclusief zal in hiar geheel worden afbetaald Zij dii groote vorderingen hebben hct ij wegens schade aan gebouwde eigendommen of meubilaire goederen ontvangen thans een schadevergoeding ten bedrage van 2ü pCt De overige 80 pCt zulhu worden betaald indien het schade aan meubilair betreft uit de gilden welke de rijksdag lerLiiig tol aal einde zal toestaan en indien het schade aau gebouwde eigendouunen geldl naar gelang de herbouw der bischadimle gebouwen wordt voortgezet Dewijl de rcgeering de verzekering heeft gegeven dat nog iu den loop van het jaar i vn wetsvoordr icht op dit stnk door den rijksdag ZJil worden aangenoinen verhindert niets dat onverwijld eeu aanvang worde gemaakt met den voorgenomen herbouw De generaal von Moltke heeft de vesting en hare onistrcken in oogci schouw genomen met het doel om een del iiitiel bishnt te nemen ten nanzieii van de versterking der slad leii verneemt datbijMundelsheiin Hausberger en andere plaatsen in het rond groote verdcil giugswcrken zullen worden aangelegd en wijders dal kehl aan dm recliter Uijuoever binnen het ravoii zal worden gebracht Mocht te eeiiigertijd Slraatsimrg andermaal worden belegerd dan zal de stad elve buiten het bereik van het geschut des vijainU liggen waarbij wordt uitgegaan van de onderstclhng d it de diachl van iet kanon daii niet veel verder zal strekken dan thans Waarschijnlijk gokl von Moltke s licock v in den KI as vooiiianielijk de genoemde slad want binnen vveinige dagen keert hij naar Herlijn tern g Mit groote org zegt deze Kraiikfortcr co T spondent hei ft de directie vnii den iMiiiischen Oosterspoorweg indertijd bij het uitliarstm vanden oorlog het rollend materieel op Zwitseusch gebied ui veiligheid gebracht Had di directie ook later na h t eindigen vaii den krijg met gelijke zorg hare belangen behartigd zij zou een belangrijke schade hebben kuiiiieii ontgaan Iu plaats van hit groote aantal loeomotievi U waggons enz terug te voeren alvorens de grill en voor de betaling der in uil doorvocrrecliti n waren vastgistrld lieeft zij die gdegi iiheiil verzuimd thans zal ij ruim 100 000 th mill tl 11 bit lil 11 om h iar eigendom weder ingebiuik t kiiiinci nemen Herhaaldelijk heeft zij zich maar tot heden ti vergei fs tot ili regei ring gewend om vrijdom e erlaimm b j den doorvoer van bedoeld matiriicl Ilieidoor niet ontmoedigd heeft zij iia ir men iiit Slraatsbnrn gcr elil o iiicinv dergelijk verzoek tot den niinislcr van liuaueii ii gericht JOLDA JU M lu de eerste dauen van Mei zoo we ons niet bedril gen ontving de secret iris der kiesverecniging Burijertroutr te llaailein een brief van don heerjhr mr 11 J Yan dcr Hcnu voorzittei der Alijemeene tii sv rt cnujliii rour uleiland in die ipuilitcit gesehreven en van ecu nuiiinicr u 41 voorzien waarin bir i it wi ril dat de Ahj A t o tot goedmaking der kobtcii Van de verkiezing voor de provinciale siaten aan Bnrqirtrouirf 7 i zou verstickkeu met bijvoeging dat nuts men zorgde voor een goidcn caiidiilaat in plaats van den liicr V ii dir I lucht mul n ifii het Miei hiii ir hm voor de veikiiziug voor de tweede kanii r y ïÜO ter beschikking van Biirijirlrmix zou vvoidcu ge telil De heer Van der lleiin deelde verder mulc dat luj president iler J i KieiO biuiieii len i dagen van huis moest in virueis voor nadir oieili naar den siereliiiis di r vcici mmn mr 11 F b iinn 111 Z113I111V1111 Dl SI ulaiis van Hur jrrliuuic bracht dc iii luief V hlmalig ter kennis van zijn prcsnlcnl den heer L 1 iii der lliiclil ilviii Dc c UI mu gi liclil li l ijne uil stverw anten den sloil oiuler hian wihleii wcgtrekki 11 waarop hij vrij gi makkelik zil begeeft zich ii iar Dm Haag niet naai ilm liier aii der Ileim die wellicht ook reeds vertrokken was maar naar den heer Van Ziiylen zijn muil ciiniinissaris vim de TCIliton ni mlsehappij en nut wieii hij dus in nadere relatie is ii dreigde dal hij lm briif van dm heer Van der ileim in de conraiilm mi publiek makcii wanneer niet voldaan weid aan di 11 driclidincn i im Ii 1 dat de Alg Kw i dat seliujveii van haren piesident schriftelijk desavoueerde 2 ilat de Jlg Kiesv do candidatuur van den heer Van der lliieht in lla irlein zou bevorderen A dat de Jlg Kieiv de ƒ 500 voor een anderen candidaat toegez gd aan Buri ertrouic zou uiio ali uu u vtikio g d ie t ar i r lliioht te bewerken Tot liiertoe valt op ilc handelingen der Alg Kiesv niets aan te inirken Dat zij het aftredend lid van het conservatief stiiidpiint met steunde ligt voorde liaiiil De heer Van der Huel t die de spreuk van den numster baron Van Zuyleii omkeert die liberaal lu Indie en conservatief zoo niet erger in Nederland ia kan wegens zijn ondersteuning van den minister De Waal evemnin de imm der conservatieven zijn als hij onze man kan wc en na zijn stemming voor alle aan het openbaar ouiicrvvijs vijandige moties of amendementen na zijne stemmiiifr tegen de motie Jremers over de Ilomeinsche qutestie Dat de Alg Aiew gelden versirekt tot goedmaking der verkiezingsoiikosten advertenticn in dagbladen strooibiljetten aanplakbiljetten vergaderingen enz en ook lat keuren wij met af Maar waar alles on aankomt waarin de beginselloosheid en camaraderie der welgezinde vereeuiuiging uitblinkt is de karakterlooze wijze waarop r ij de drie eischcn van den heer Van der llucht toegaf Ze desavoueerde schriftelijk don offlcicelen brief van haren president van een volgnummer voorzien en waarin oflicifcele loezeggingen van gelden uit de kas niet van den heer Van der Heirn maar van de vereeniging wei dcn gedaan zij stelde dcnzelfdcii oanilidiiat in Haarlsm van wien haar president luet het volste recht getuigd had dat het niet langer met liem konj zij gaf eindelijk om dien onmogelijken candidaat te steunen de ƒ 600 die eer t voor zijn bestrijding waren uitgeloofd zonder te bedenken dat ze door die laatste toezegging diui brief van den heer Van der Hcira uitdrukkelijk avoneerdc want anders ware immers die ƒ 500 een persoonlijke belofte van den heer Van der Heim geweest waarmede de vereeniging niets te maken had En dit alles deed ze haar beginsel verloochenen en ƒ DUO opofferen alleen uit vrees voor publiciteit uit vrees dat de heer Van der Iluoht den brief van haren president in de cmirauten zon zetten Wij vr igen iii gemoede welk vertrouwen bij haar geestverwanten cene vereenigiug verdient die aldus haar beginselen ontrouw wordt en die in zoo hooge mate het licht schuwt Dit lezen wc in hel Vaderland van Dinsdag nadat onze artikelen ons kienJidrict reeds gezet waren HK nilf N WIJ Ml ï TK WKIMG GMEGD VAN ÜE Br GKSSIihLOOSHEID DER CONSEItV TIKvF N Nog iets De Ilaarlemsclie conservatieve kiesverceniging wordt gei d aangeboden als zij haar candidaat doel vallen wordt Koning en Vaderland er óók voor betaald als z j het altredend lid voor dit district candidaat ilelt Blijkens achterstaande ailverteiitien van de Directie dir Nederlandsche Kijnspoorweg maatschappij znlleii bij gelegenheid vim hm verjaardag van onze geliefde koningin op Zaterdag 17 Juni a s de prijzen zeer aiminerkelijk verlaagd wiirken ten einde vcUn in staat te stellen de Haagsche feest 11 bij te wonen en ook de iiachtige illumuiiilic van het Bosch te bezichtigen Weid verleden jaar reeds ruimschoots daartoe gelegen heul gegeven door het doen loopen van zeer late avond of eigenlijk nachttri incn thans kan men zich des vel kiezende o ik nog den gclieclcn Zondag in den lla ig 11 op het Schcveningsche strand verlustigen dai ritiii rkaiiiti ii tejeii de vracht van enkele reis voor alle klassen geldig on geiiuue treinen voorbelde dagen zullen worden iiit iegeveii Voor hou echter die liever s nachts weer te huis zijn zal Zaterdag avond ten half twaalf uit s Ilago een trein loopen tot joiiila die op alle stations van de lijn Gouda s llage stil h ull cii ua irop bovengemelde buitengcwoiie ret inrL Milcn gililig zijn l i e kaarten 11101 tin eclitcr uiterlijk Vrijdag den Ui vóór 3 midilags 12 ure aan ilc stations geuouiiii zijn Thans heeft t licht gezien het rapport der commissie hl 1 isl met hit ifiiemi 11 vaii het einilNamen aan iL lairiii i iv iiidschiiol alliii r Hoewel in dit liL iii I ui iii Lil i lillen is nicliliiig gemaakt Willi 11 WIJ nog Cl 11 lil aiiiier uit dal verslag niededcclfn omdat w ij dienstig kan inei r iilgemeei liet cM mi II Voor het si voor het nioii waren de vijl verdeeld die cxamiiiecril De indruk zich gaven il van IIO 1 en 2 sli doende 7 en Alleen zij d kregen zoudi krijgen alle 1 rnssieerd 11 NAMEN J £ V l Oi G N BoIDlAG W Il DhMIIJk I T b MlT 111 A IS Aan het si op een algcmel gel eden om z drukken een dikwijls gedrol om het zoo iii kort mogelijk gelijk af te ml gens de comuus en bepaald scholen tot De armensi gen met één hl voor elk ondc weten dat d ir maar vervvaclitl van kweekeliii wanneer het ontwikkeling iA lelijk te doen j kelingen ten worden De tussehdil lingen met is voor elkei Hier geldt dii Zoo lang dit iiid brek blijven bl te vei beteren jongens won van opst He 1 wanneer mi il onderwijzen Het gevoli minder leeiln terwijl de bereiding voq het grootste levert Is nu dl deren naar dan vloeit dl lieden van waaraan zij zoodal het t sohenscholi komst au toekomst v i Dezer d 19 meester d eenige fraai gescLi vollen zilvc Woorden Uit cri l gemaal I ang rii en wel alen Voorin iiJ legenslanii Verbonden Te Zwul lering v den Uil thans 10 VllUgsloii il Nadat B if JUM was fé