Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1871

I u jtfWT Wp i iiia Wül ii MW i m o i i t i i i MS iI BBffÜK i l ai S0S Siüi B J l i ia i i i aWliiMilW I I jWllWU li n u 1 1 B u r gerlijke Stand C noin N 5 Juni Morin ouders D van Buurcn en Ë Furtuijii J Miiria uutUrn J C iNiekiel vu J Uoelors i 1 hl l 11 N 5 Juni A Netlcrhof 1 j 1 m A J üiilaiig 0 j 0 S K Dortland 4 j 6 m 7 C at gl 14 H 1 vim üudbliuorn fl j M E Hor bcrs 5 1 j ïmvwi 7 Jiiiii H Hinuwcr cu II vnu UuDrn F J riiij Mu 11 1 1 ItiickiTS i vnii Klm cren Il E Kun IS I t l iil ni 1 ForriT llil Juiinial Officiel maakt een verslag openbaar vanden raad voor dr liM iiiie Daarin wordl gezegd dal op hel üouenblik geeiie epidemie lieer eht eii dat de 0 eiiliiire gezoiidheiils loesliind te l arijs zeer bevredigend js en belooft te blijven Madrid 7 luni De commissie voor het budget heel l beraadshiagd o er liet voorstel van den heer Carilesson si rekkende om aan te dringen op uitstel der leening lol na de sleiiiniing over het budget De heer iMoret bestreed dit voorstel en maakte er eene kabiiielsqua stie van Het werd tenslotte verworpen met Ui tcüeii 8 stemmen Voor ceno minislerieele crisis beslaat dus geen gevaar Berlijn 7 Juni Volgens de Prov Corresp zal lic rijksdag vermoed ijk deii 1 b oezer uiteengaan zoodal de 11 den zullen kunnen deelnemen aju de feestelijkheden bij f el enheid van den intocht der troepen Jraaf Mollke is uit Straatsburg geretouriieeid 11 door den keizer ten gehoorc ontvangen Berlijn 7 luni Naar de Kreusseitung verzekert zal de l ruisische regeering voor het vervolg te l arijs door ei u zaakgelastigde vertegenwoordigd worden Omtrent de keuze van dezen is nog niets nut zekerheiii bekend Het berichl als zou graaf Ariiim aaiigeivezen zijn is volgens de KreuzzeUung ongegrond MARKTBERICHTEN Gouda 8 hiiii Bij weinig handel was de stemming Ibinw Tarwe puike Zeinwsehe 13 2 j i ƒ H Mindere ƒ i il 13 l older 11 76 a ƒ i 50 mindere 10 50 a ƒ U Kogge puike ƒ S 25 a y i i i Voer 5 7 5 ii 7 2f ierst 6 25 ii 7 50 Haver korte ƒ 4 7 1 ï ƒ 5 70 Lange ƒ 3 75 il 1 85 llennepzimd ƒ 1 50 De veemarkt met weinig aanvoer en levendigeil haiidcr vette schapen en iammeren vlug te verkoopen magere varkens en biggen iets trager Goeijoter 1 25 ii ƒ 1 35 Weiboter ƒ 1 12 ii ƒ 1 52 ABVERTiSMTIEN ünvorw tclit ovorloed in don ouderdom van 5r jruon do Hoer GliWARD i5ENJAMIN OOK IMilder vim do Wurlomburgsche Huisorde viin Verdicusto 1 kl geliefde echtgenoot vuil A W VAT GOOR NOMAN B ad VilJui oni T fniü 1871 0 Hiibarc Vnjwi llii e Verkooplng Villi do BOtJWMANSWüNlNU O n 9 met SCHUUR eu HOOIUKRO en liektaren 95 arenSOcentiiiren WEIon llOOjJiANl iu Groot Oud Uccuwijlï te Rconi ijlc on 7 liektaren G5 aren 9 eontiaren WEÏ eu IIOOILAND in de Urockveldcn te Xwnnniien ain Eer st n 4 jiercelon i ii daarna gecombineerd Te iiiinvaiiiden de Liiiiden op 1 December ISTl de llui ing ip 1 Mei 1872 Te betalen 1 Novemlier 1871 Lasten to zaïneii SO tJOVj over 1870 Op WOENSD AJ 5 JULld 1871 s morgens elt uur in de iurberg van I iktbu Blonk op liet dorp te Hem wijk ten overstaan van den Notaris J j BROL V ER NlJllOFF te Haastrecht Waar Geen Ri ooD OF Grijs Wat onder alle soort van namen in den handel voorkomt is mets anders als Zilverzout nitri argeiiti sebadelijk voor Huid en Haarwortels Men neme ue proef inct de CHROMOl OEDKh onsebailplijk verwt in alle tinten HAAK en BAAWl I i huid blijft wit Ik als selii ikuiiilige gebruik het reeds 3 jaar en ben te vredeii N B l ariiiKen enz kan men eigenhandig verwen do gei eveii int kan onii ogelijk veraiideveii Fraiifii iiiiinnrig bij i UEOI lllljB St Nieolunsstrnal lUli iii l i l ini 1 o is 11 ih voor i 1 jaar voldoende den h cr nviinten di n liiiirop hij vrij lliuii nii t i lit ook reeds lui Zuyleii ii inantschnppij en lreig de r lleiin in de r niet voldaaa at de Jl ent schriftelijk le caudidatuur lej Zü 00 voor een unjertroum ou leer aii der luer Alg Kitsv ftri dcnd lid van ligt voor de spreuk van die liberaal pri in Nederland den minister lei vatieven zijn lemming voor liiUf e moties of Il de motie Dat de Alg der verkien strooibiljet11 az en ook Inn de beginselKii mde vereeniwijze wiiirop fill der llucht den officiëelen i ij nummer voorvan gelden uit Ëi r lleiffi maar laan zij stelde In wien haar prehad dat het Indelijk om dien Ie 500 die eerst Fil zonder te zigging dttii brief keiijk avouëcrde een persoordijke geweest waarhad i 1 verloochenen voor pnblicite t Iciit den brief van zetten rouwen bij haar lr iient die aldus I ie in zoo hoogo M Dinsdag na reeds gezet wa m omeqi van T1 K V F ti iiMirvatieve kies als zij haar can m Vaderland er lid lid voor dit n van de Directie ilsrhappij zullen aii onze geliefde de prijzen zeer ide velfu in staat e wonen i n ook ril te beziclitigen biil3 daartoe gcle iniii van zeer late li nis kan men zich I ll Zondag in den t and verlustigen van enkele reis 1 reineu voor beide oor hen echter 111 zal Zateidag een trein loo ien de lijn Gouda iigi melde buiten lijk Vrijdag den i stations geno I piirt der eom liit cinil Mnnei IJoiMi l in dit hul gemaakl wil mlag iiieduleekn omdat wij n aarnr i lkr cli iilie il uiiLinjpi ii dii dieii lig kun zijn om di e vnoilrellelijki iiirieliliiig meer algeiiieen liekeiiil te iniiken Het e vumen werd selinflelijk i ninoiKli lijkiif i iiiinirn Voor het schriftelijk gedrrlli winl I uur unioinrii voor liet nunulelijk f edeelte t 2 H Im rbij waren de vijf aikpiraiileu m ploei aii i en A verdeeld die diih elk l i uur mondelijk Herilengeexamiiieeril De indruk die de aspinintiii door het examen van zich ga en zon worden nilgi drukt door de cijfers van 1 10 aarvan de beteekenis is als volgt 1 en 2 slecht 3 en 1 onvoldoeiuU 5 en O voldoende 7 en 8 goed O en 10 zeer goed j lie voor elk vak een eijlVr of hooger kregen zouden zonder dixMi sii lul getiiii i liril l vi rkrijgen alle overige ge allen zonden worden bediscussieerd Het resultaat blijkt uit de Vül i iide tabel g A c 3 3 2 D ülA bL T3 o 1 3 o S S I s i J 3 NAMKN 3 5 II S S 1 Ir S UITSLAG 1 1 £ 1 J £ T Do Gh Hoi PI NO 5 8 f 8 7 10 Hl fi 5 4 flctiiiiTBchrift W I rijtMtiJK U u 5 0 8 7 8 7 l ctmj f chrirt T Smit 10 8 8 n 7 8 7 7 0 t ütuifr chiift A a 4 4 3 4 i 5 7 5 i üinültlociulc H 6 B 4 5 4 7 S C i uiuuidüciide Aan het slot van het verslag wonlt nog gewezen op een algemeen gebrek de inoeielijklieid der joiigcleden om zich schriftelijk en mondelijk uit e drukken een gebrek dut zij voelen en waardoor zij dikwijls gedrongen worden teruglioudeiul te zijn of om het zoo uit te drukken zich van de zaak zoo kort mogelijk maar daiironi nog met zeo goed mogelijk af te maken De oorz ink d iarvan nioit volgens do commissie gezoclit worden in de lagere scholen en bepaald in de verhouding van de bevolking dier scholen tot het onderwijzend personeel De arm iischool is bevolkt door 6 ii 000 leerlingen met cell lioofil en zes hulponderwijzers dat is voor elk onderwijzer gemiddeld 80 leerliiit en AVij weten dat daarbij nog i kweekcliii eii werkzaam zijn maar verwachten ij in het algemeen van Int werk van kweekelingen weinig goeds wel het minste wanneer het geldt denkbeelden bij de kinderen tot ontwikkeling te brengen om die mondelijk of schriftelijk te doen weergeven wij meeiien dat die kweekelingen ten minste buiten rekening kunnen gelaten worden De tiissehenscliool is bevolkt door ruim 300 leerlingen met ééu hoofd en vier liiilpouderHij ers dat is voor eiken onderwijzer omstreeks 70 leerlingen Hier geldt dus wel hetzellile als voor de armeiiseliDol Zoo lang dit niet verbeterd is zal het bovengenoemd gebrek blijven bestaan want het eenig middel om het te verbeteren is dat er op die scholen ineir met de jongens wordt gesproken en meer tijd aan hi i maken van opstellen wiu dt besteed ecu onmogelijkheid wanneer men oortdiirend 70 a 80 jongens te el jk onderwijzen moet Het gevolg daarv in is ook dat van die scholen tei ds minder leerlingen naar de Uurgeravondsehool komen terwijl de Burgerschool voor jontieiis die meer voorbereiding voor de hoogere burgerschool moet zijii het grootste contingent aan de lUirgiravondsehool levert Is nu de ambiichtsman zelden in stiint zijne kinderen naar de burgerschool voor jongens te zenden dan vloeit daaruit voort dat de aanstaande ainbiiehtslieden van I onderwijs op de biirgeravoiiiKehiHil waaraan zij volstrekte behoefte heblien irrslnki ii zijn zoodat het te gering peisoieel op de iiniu ii inliissuheiischolen niet iillem iiadeelii werkt op de toekomst van de burgeravoiidsehool iniMr ook op do toekomst van den ambaelitsinan Dezer dagen werd den lieer G A MuUer burgemeester lier geiiii eiite l imgerini ewi iili iin w rge eenigc iiigelandeu var den polder l iingeweide len j fraai geselienk aaiigibodrn bestaande in een siniiakvoUen zdveren inktkoker ind de daarop gegraveerde woorden oUit I rkenteiiis van voorstanders an hit stoomgcmiial LaiigiTiiigeweide 17 Ma irt 187 1 en wel als een aiiiidenken Minr ile ele henioeiiiigi n en VDirloopige werkzaaiulii ili ii bij den be l Kinden tegenstand aan de opr elil ii aii dit stoonigeniae verbonden Te Zwolle rd VrijiLiir II ili il jnueene vergadering villi hel I eilerl iiiii el elinolM rlnuid irrhnnden Uit lul ser li g bliek dal lirt iiiiiiliil iifileelingrii tlmns lOi lul a ii l il luim ilils I Iiimj I He niilviingslen belirpeii JI7I I ili iuI imii HIH Hl Nadiit liollerd ini iK vern Mi rp iiN H r lui voimmle jaar was uun uezeii ki anien ile uiji li Hen ili r alileelingcii in biiiandeling Hel Miiiislil ile eiiter iner hel onderwijs aii kiuilereii ilu lu labneken arbeiden werd aangenomeii mei de wij igmg dal li t sehiHiherbiiud door zrili lijken luvlord up de liibrirkiialiii let geregeld miili ru ij Mui zulke kiiiilrreii tilt hun U jaar zal be ordei eii Ook lu I i or tel Franeker over liet vaststellen van uiodelleii lour de statistiek van het schooher uiiii wml goedgi keurd niaer een ander voorstel der eUde al ilei wvj om een onderzoek in Ie slellen naar de wejkiug aii kosteloos oiiilein ijs werd verworpen llii voorst 4 Leek om bij de rrmeniig aan te dringen op de invoering van Icerpliehl bleif builiii behandding we ius afwezigheid van afü evaardieilru dier aldeelmg In de avond vergadering hield de hoogleeraar llofstede de liroot een rede over de schoolbibliotheken en verklaarde de vergadering dal de iipriehting d iarvan zeer tot de bevorderiiiL van het doel des selioolverbonils kan medewerken Over het praetiache vau het onderwijs en de bewaarscholen werden gcene bes iiilen genomen 1 alleen het eeiste dier twee onderwerpen kwam nog Ier sprake doch werd even als hel laatste tot later aangehouden lli t M iloopig bestuur der vereeniging tot veredeling van het Belangrijk voor Velen In alli branehen bijzonder eeliter iint betrek ing tot lie algeiiierii giy oeïite orig neeli loten is het ertronvven geiielitMurdiüid eeneiv ijds door de erkende solid telt der finiia en ten aniliTen door den daardoor ooitge lih ideii enoniien al lrek De uitlioiil ile van hare II iiiw keurig en slipthi id bekende Siaiilsiifee teiiliaiidel vin Adolph Haas in Hamburg wordt dau ook aan ieder niii warmte aanbevolen en doen wij een ieder aaiiiliielit Iii hel ui eiiiecii bclaiij wordt men opinerkzaaui gemaakt op de in di ze eoiiranl voorkoinendiaiUerleiilie aii den lleei GustaV ScilWai ZSCllildl ie Hamburg I e daarbij ge aiiuoneerrde loten kiiiini ii wij in aanineiking der M le prijzen die iïi deze loterij zijn ten liesie aaiibeviien trriMjl liet genoemde Kuis dat met den verkoop dezer loten belast is cii waarvi u de realiteit en solidite t al eineeii beki ml is den besleii w aarborg 0 ileverl liet is dan ook iiiilli bevreeiudin dat zeer vele orders iiiiiir hetzelve word ii gezoiidrn die iininer nut de meeste z org t ii spoedigsie worden u tgevoerd Laatste i ericnten Versailles 7 luni Het o r a O v e behelst de biiioemmg vau den heer l icard lot gouvenieiir der Franselie bank en die van den heer Uouland tot chef van de Kekeukamer liet bevistigt zicli dat het vi seliil tnsscheii den heer riiiers en de commissie over de wet op de bannelinyi ii gisehikl zal worden Men veivekeit dal de niisen na de goeilki uring hiiiuu r veikiezingi ii en de alselialling der bedoelde wet hun ontslag als afgevaariligden ziiiieu nemen 11 1 linkerei iilruin der nationale vergadering zal voorslelleii om den heer Thiers geduren Ie den loop vaii hit zilliiigjaar als hoofd van het uit erend gezag te huiidliaven laulii is Alfjindag in hechtenis genomen Brussel 7 Juni De h ilcpetulcmce bevat een U legrain uit Weeiien van heden tot bericht dal eene molie tot ver erpiiig vau het biidgit geen kan heeft van te worden aangenomen Vijltien h den der groiidwel spartij hebben reeds verklaard met de rechterzijde te zullen stemmen Versailles 7 Juni in eene officieele déprehe van i vn heer iseonti aan den hertog de hi i eiil wordt gezegd dal alle inaalregelen feniniieii zijn i nil aan 1 ransehe oiub rdaneii ziiuder de bi liiinrlijke papil ren den toegang lol llaliaaiiseh grondgebied Ie briellen en dat de l r iiselie regeeriiig zieli verzekerd ikan liiïiiden van di sh eiige iiiileviug der eonveiitie op dr ielle eniig Min unsiliiili eis v Jiiiii i Oj i Ihl iloil ii iiii rki II liiir dl ze viik iniig nul iniileis kan dau ilen band lii elieii di bi ule iiatii u iiauuer loilialiii I il Vil