Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1871

De LIBEHALi KlESVEUEENhilNd voni het HoofdKitsdisli tt Gni i heelt ui haio Vergadering van 24 Mei 1871 tot Kandidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den Heer M J B L WISTHOIT net lloofdbostuiH A A G v nITERSON te Gouda Voorzitter O Vno 7 i tniiint ni j Rutxdd Woerden ï Boskoop L M s Ui YJ OTEN p C VAN ZEULEN A KNIJBT Hz P 0 KNTJEF A KOSTER Mz G B LALLEMAN Moordtuhf hAleilcih ï Waddiiineen Kuinpin ajd hhel ï Sthtioiihoiiu Kmnpai a d I d A IIIIIOI tol SloliiujI R inii i k Mr O v VOLLENHOVEN D LUIJTEN M7 A N MOLENAAR F MIJNLIEFP J Dr A J OORT G H WESTBROEK J H VAN SANTi lN Dr W A TBRWOGT L A m VREUGT Dr P DB WILDE Mr J SORTUIJN PIIOOOLIJ VI 11 Gomlu Su i De Klczersverci iilgiüs Koning en Vaderland in het Hoofdlvle dlsinot Goudn heeft voor de veikieziny van EEN 11 0 van de Tweede Kamer der Staten Gcneraal wdkc 7al plaats hebben op DINGSDAG den 13 JUNI e k tot haren Candidaat benoemd en beveelt als ïoodaiiig aan het altredend Lid den Heer M L F s fmmm te sGravs ihcf e Voor het Be itiiiu F MiJNLlEFF A Goudn 5 Juni 1871 Ik HEB rtSlJM EXTRA TRKIN op Zifcuuh r 17 JumlS desavondslm lulftwaali uie m DEN HA i naar VOORlSrUG ZüirrERMEFR Zlw WAARD ZEVENHIJ KN MOilRKAFELLE en GOLüA De bnitcuü wove letouil inrt ii voor dien dag zyn ook op dt ii 1 m geldig Umi ciiT 8 1uiiq U71 Dl T RL JTIL r aotilles ml Il out 11 111 de tniuii fWil1 1 liu liianiicn lil Eii il IIm i L 5 1 llllll Mill il t i 11 11111 1 y i iiii iK mug 111 OJlll I I 11 Il I lite 1 i sM lil e llll r biekkige ideiiil i lm ii in il In mioi laad m iitploiiihiiiil il iii iii 1 1 brmks iiiii Mj iiig a riO eeiiis illi i ii hiimi dstlH te loiulu bi J H l Ll ie tl idiiii iii i Ie AimllieKen Dj ADMINIMKM U m ii I U iiliO N N luiutlu Drtik vui biiiilii lil HBD EHp SPÖÖRW jjoedküopc Heisgelcgenheid NAAK DEN HAAG liecn en tcriia Ter golegenl id van den verjaardag van H M de KO n MN en de ter eere van dien m de KON dDENTIB te geven FEESTEN worden ei voor ZATURDAG 17 JUNIJ o k naar DEN HAAG op allo stations voor de aric V Il m r nUITENGllWONE RETOURKAARTEN uitgegeven tegen do VEEL VERMINDEÜDE VRAGHT van enkele reis naar den Haag geldig op alle gewone treinen voor de terugreis ook op den volgeuden zondag Deze kaarten moeten uiterlijk daags te voren genomen worden vóór s middags 12 ure en zj tot dit tijdstip te Amsterdam en te Rotterd im mede verkrqgbaar aan do taktorijeii Uiuu iir 8 Junij 1871 Dl DIRECTIE i M 1 JLJi JL O ÜUJi 9 DooreiuatigeongostLldl iid k ui de uitvoenngder DamesZing ereemguig ZANGLUbT opVrijdag y Juni aanstaande get d doorgang hebber H VA LIJENEN Ihr me O0 t C = C lOK € o I IMTNOOIMGIIXG V tu tluliiLiniii aan lio op nieuw uiu ingeiuk trek v kiiij cii vuil c tl or Uil slail Ilimhir OLdgfVcurdc X n eii iml ürf ik y üoi u I Oeklverlootiiig è Y Ol giootstt js iti liLi uikkifïstc geval buinugt y I 250 000 Mark of 175 000 Gulden 6 Miiik 1 I 0IJ0 10 l 00 50 000 40 000 A i 0 3 12 111 O Dt hoüfdijiijzcn zij n i 11 00 1 3 1 10 000 1 1 SOOO i 1 bO O 11 iüOO 2 11 4000 28 H 30u0 lOli i 5000 R löOil 5 11200 l iba 1000 20b 1 50 J 2 a üOO 101 1 200 lifiOO a UO 1 2 ü 100 12 11 50 ct te Mcir dan lU hilft dui lOlcn uril u door ZLVcn VLrlotiii lil 111 L iiiijzii uitgillul kcii Hl llLt itt ütLl 21 lU p ij i I ttilU krcichlciie ha pliui bi uieo miipi 1111 lm Jwi h t lul mui till ïljii nugmi i u K iLii 111711 duig an het bi drn ti lult di onjLrULtiikciJ uiitiiiiiili lütui oor Jt icrsti vfloliiig KilkL ullui il viktgestUd rctds op dm 21 j u isri A s jiliiU viikU t f cii de ui hIl vaste jirij70D Jjtii liKi onginul lot fl 3 50 K u h ut onguutl lot fl 17 lui Mddc ürMi t l 1 1 fl 0 9ü lui i n kiiiiit van tlt iiuitiptitc bttlimuip lm dit mij lun m ordiu w 1 n uiidmgLii mnak ik 11 liuii bil iii dia 11 opri n injn dat mtu intj uij tJLZ 1 iijr vnii ttvMBMlb U b su Huig i vti i iitr liiitf iiii d il il til iiuii diiiui dti 1 tjk dL iiiiui 11 ï u Ilj 11 I ln tuupM Iwi 1 lil lil IW 1 1 1 1 b 1 Hf 11 1 t üim II h II dull uu r i t tv In I iiJ ï It Lef Il w jiui v ji 1 uum tl lutLii iilUniL II L VllljidiliL j t l St I 1 vl lil t iUU ilijl rl iiu i idi st I pili K t 1 M 11 Il Iht o lu lil li i kuit jl ri tkiiK 1 i 11 llind Mbi vtiuluig d 1 1 UI wc uit l IJ i Uu b sUlliii rilii bijgLVüL d eii Wddiu i f tukkiii pnj ni b iicvi is uiiL ftiiibt liike tiikkm slijst nu de behi t htbbtiulLa iiu k uriif tuigizuiidiii Uüüi tiLt vciiiDii II littttilk ub dl t lütdiioo rus btbbiii vmNCivii 1111 ik b 1 i f nj b sttl lu tii VllW llUl w lU i I ilf i ld 1 Kll U b Ltll 1 111 tut 11 di if I i 11 iw void tl lUiiu lus In I j uu ui vultii vtiscbtidciie du Hhti I uldpnj LU lil miji t doui hil gtliik bt l MIlMiM 11 ü 1 11 ili V iuliilu II siiuidii i Cl ii t 1 lU L t Adolpli Haas iv iMiiuii iivM M k lil iiaii buig H bit inij tol diiHi iM p 1 b iiiki II vu V tl ii ui IK ik jiiijHUi uuudui duliK iiiufl 1 iijiM II biKL II diuil Openbare Scholen De PLAATSELIIKE SCIIÜOLCÜMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennisae dat op VVOENÓÜAG don U JUNIJ 1871 insjcbrijviug rid worden gehouden voor de Kindeien wier plaatsing vordt verlangd aan de Openbaio Jongi inf rouwenscliool de HoUandsebe Burger tliool voor jongens en die voor meisjes de Tus clie i=eliool i u n nunvermogendi 11 of aan de Ht id Aiiuen en Bewaarschool benevens a iu do üpenbaro Scliolon verbonden Avondschool De inscbiijviiig a plaais hebben op boven i me i d g aniiat i s o jf r i i de respective sohoollocflen Voor de Openbare Jongojufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisje en jongens zal het bi genoegzame plaatsruimte ii die Scholen voldoende lin wanneer door de belanghebbenda Ouders of Voogden schrifl elijk of mondeling d wen ch ter plaatsing hunner kinderen w rd te kennen gegeven Vo ir de zoodanigen die hunne Kinde en jf Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de St id Tussi lienschüol wordt verbngd eene verklaiing afgegeven door leeren Wijkmeeaters dat ij m staat van niin crmogendheid verkeeren ter vi l ij die hi nne Kinderen aan do Armenschool verlangen taegclateu te icr worden uilgtnoodigd UI hun belang de bewijzen mede te brengen dat lïi bedeeling ontvangen lil welk geval hnnne plxiit ing aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Schele voorzien zijn van een bewys van wel afgeloopen v icciue of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene ICmdevea op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens do Plaatselijke School Commissie Rooijaarcis SirRRTAKIS Gouda 8 Junij 1871 175 000 Gxiidei als grootste prijs m het gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverlotiug aan 24 000 Prijzen te zimen fl 2 521 540 wori en lu iit iiuge mainden verloot De giotiste prijs event fl 175 000 Hoofdprijzen fl 105 000 11 70 000 fl 3 5 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 11 000 3 fl 10 500 3 11 fl 8400 3 a fl 7000 4 a fl 5 300 5 a fl t200 11 a fl 3500 2 i fl 2800 28 ii fl 2100 100 a fl 1400 150 1 fl 700 200 ïi fl 350 Den 21 JUM h it de trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel oiigiueel lot fl 3 50 1 halt 1 75 1 kwait 90 i door dl 11 ïtiit 1 waiirbürgde ri i iuelL utiii i il ti iii iii inliiiii iii litL buliiif UI unt ot b m upii 1 oiipous of post igils üf mr uveiuiiikiiiy un li t i hi jki postwisael I iiii tl hikomdi lii Iki best Uiii Noif ik gritis CU olBoieel liikk 11 pi lil lul f r s iiil dl trikkiiifrsiijeten lil I illiui diiU dii opliddirii gfii dw 1 uu U1 111 1 Ml 1 11 li lu Il itj dupiiK lik IJ 11 1 1 ik lirt geiiü fu m i f Hot pill lll 1111 UI JUL bl llllStl S tl 1 mill u 11 I 11 11 111 iiin t ik hu UI tciiideii liiiil il 1 I 111 1 II li witu liuli iiiiia erlaii 11 Mm 1 i 11 il d ui I ik etnib ijii lilt Ik kdin 11 Mil i 11 MUI u 11 11 ili i tl iiiiiiceii lu l K II 1 1 l 1 1 111 M Il 1 1 jil iits hib lii 11 nu u I I 11 u Ml iilit icli ten sjiui di slc ilii 1 1 t II ii 11 1 11 1 lil 5Lsii v Siinvarzschlld iUmmi 11 k issi I lu uriAAli I HAMBURG m