Goudsche Courant, zondag 11 juni 1871

1871 Zondag II Jiiiii N 1061 GOUD RANT li icüïïs en Advei lcBliefjiad vo r f ö a en Oislreken Bij do op 13 JUNI a s plaats hebbenüe verkiezing voor leden der Staten Genonial wordt door ons voor het IloofdkiesdistricI Oouda aanbevolen de lieer W i B L WEHTHÖLT te s Gravenhage Kennisgeving De V00R7 1TTEU van len raad dor gemeente Gouda breiij t ter opeid arp kei iiis Dal de verkiezing van EIW L l van de Tweede Kaïtter der Slaten Genei aal in pl iats vanden Ilcer M A P H HOFFMAN die met deu derden Maandag in Septeml er aansluaade aftreedt zal geseliicden op Dingsdaj den 13 Jnnij 1871 Dat tot de inlevciiup der Stembriefjes zal w zitting elioudcii in het Raadhuis van des morgein 9 tot des namiddags 5 nro dat de openinf der Stemhriefjea al geselueden Ier relfder plaatse op den daaraanvolgenden dag aanva igcude ten 9 are dat lict Stcnibriei je sehritleüjk ingevuld door den kiezer iii persoon in ile Sti rabus moet gestoken worden dat yecn ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Hoof laatsfn van het Hoofd en van het ünderkiesdistricit voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vnllcn persoon duidelijk Uict naam eu voornaam moet word n aangewezen dut bet briefje niet onderteekend n ag zijn en geeiie andere briefjes inng omvatten of zoodanige briefjes daaraan opzettelijk mogen zijn vastgehecht en voor s dat wanneer eenig kiezer zijn Stembriefje verUjren of er geen mogt I ebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke Secretarie Zid kunn jn vervoegen Gouda den 6 Junij 1871 De Voorzitter voor ioemd VAN BKllGEN LIZENDüOliN Bekendmaking nTTR VMEEóïERenVVK l lIOUl EKSvanGouda doen te eten dat het primitief Kohier voor diplaotselijke directe lielasting dezer icnicente voor hit dieu tjaar 1S71 door hen oorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen van des voormiililags trn tien tot des inmiiddags ten ein en van drie tot i ijf ure ter Secretarie der gemeente voor e ledi r ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk anngeslagfine tegen zijnen aanslag bij den Raad hrv vareii kan inbrengen bij verzoeUi hi ft op oiige rgcld papier geschreven Gouda den 9 Jnnij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De liiirgenieesior DI 00 iLKE KUKf H rUIJ van l F lu h LIZkNOÜOKN I c verlilc Jn £ van l J Jniii Nu de Heer IIüffm vn wederom voor ons district candidaat is en hij die candidatiiar nich heeft laten welgevallen voegt t in t kort de r lenen te ontvouwen die ons zijno verkiezing ten sterkste doen afraden In t kort want daar die candidatinn eerst in de laatste dagen eerst den ti of 7 jL bepaald werd ontbreekt nu do tijd om breedvoerig te zijn We willen liever niet tegen windmolens vochten en hadden tot het laatste gelio pt ilat de Heer Hoifm vn den aandrang in en Iniiij n de Kamer zou hebben weerstaan en t gerucht swn zijn definitieve aftreding bevestigd iiad wc hadden tot het laatste gehoopt dat de b i le veree uigingon die hem niicinulidaat hebben gesteld eeji ander zonden hebben gei roclameercl i e zouden zoo gaarne eeiibekvvaiii M cMi wiiiriü r frti gen Mi ivdiger ia de Kamer ii dibi ii i t dan nok ceii enn rrvaliel Dan zelfs eerder een conservatief want do strijd tegen Hofj jian is i iet de swaarste er zouden personen te vinden zijn die egenover den Heer WisNïiioi T veel meev beteekenende candidaten waren t Ia duw niet om onze liberale beginselen te zien zegevieren in de eerste plaats dat wij hem bestrijden Ook als wc conservatief en natuurlijk nog minder als we anti revolutionair waren zouden we den Heer Hoffman kunnen stemmen En boo zijn er velen De hooge leeftijd van deu Heer Hoffman hij telt natrenoeg 80 jaren ia voor ons geen onoverkomelijk beletsel In wijder en beperkter kring rust t oog met welgevallen op tal van hoogbejaarden die in hun ouderdom nog al de frisohhoid der jeugd en al do kracht van den mannelijken leeftijd hebben behouden Valt t in beperkter kring niot moeilijk zelf personen te vinden die alzoo hun ouderdom doen vergeten i i ruimer kring noemen we slechts TnoiiBErKE en Guoen Zulk oen ouderdom is niet alleen een geschonken voorrecht het is slechts ten deel gevallen aan hen die zich door rustaloozen arbeid op de hoogte wisti n t i houden van den tijd waarin zij leven Een wiorrecht dus maar niet zonder eigen eu voortdurende inspanning verkregen üui niet oud te worden moet men mede leven met den tijd en moet men zich do meuwere begrijjpe n eigen maken z t om ze over te jiemeii zij t om ze te verwerpen Dat nu Leeft de Heer Hoitman niot ged ian Op zijn sf andpnnt van vóór 48 ziet hij Tuet innig medelijden en schouderophalende minachting neder op al dat nieuwe van d laatste dertig jaren hij veroordeelt het zonder zich de moeite te doen er tegen te velde te trekken eu levert aldus een scherp contrast met zijn aanverwant maar niet geestverwant den Heer i KOEN V N l mN STKlIEB lem aul die niet op de hoogte van z jn tjjd blijft kun niet bekwaam worden genoemd on de huer Hoiiman gaf d iarvan althans ni do laatste jaren zeker niet do bewijzen door zich in de kamer op andere wijae te verklaren dan door zijn stem die zooveel mogelijk e f i stemde Wij Diaken er niemand e n grief van dat hij weinig spreekt maar is men bijna altijd opposant dan vordert de billijkheid dat men ook do motieven der oppositie opgeeft Dit nu Iaat de Heer Hüffjun althans sedert eenige jaren na Hij is een stemmaohine geworden in de handen van de tegenstanders der irond wet van de tegenstanders van vooruitgang en ontwikkeling Sedert een paar jaren is de Heer HoFF r N als oudste in jaren gedurende een of twee zittingen tijdelijk voorzitter der kamer Als oodanig holioorde hij althans dt onpartijdigheid van den voorzitter in acht te nemen docli zoowel do wijze waarop hij den door den koning benoemden voorzitter behandelt als de personen die bij in oommissiëu benoen 1 bewijzen dat bjj de Wfiardigheid mist die een sieraad ia van den ouderdom We kunnen nu niot verder uitwiiden niets zouden we liever hebben dan daartoe bjj eene hersLenuning in de gelegenheid te zijn Thans moesten we nog de redenen aanvoeren die ons voor den Heer W ntiiolt doen temmen Wij willen er slechts een de voornaamste noemen Daar openbaart zich meer en meer een streven onder de anti liberalen om de Grondwet van 48 af te breken tin nog is dat streven zeer onbestemd maar dit is slechts een quR stie van ersonen en tijd Dat streven bestaat on diLarlcgcn kuiiiii ii ij niet g iioeg oji onze hoede zijn Nu Wiim we dut de Heer VVt N i II01 T die Grondwet met hart en ziel is toegedaan en allen dus die er prijs op stellen dat zij behouden blijve kunnen dat niet beter toonen dan door op hem hunne stem uit te brengen BUITENLAND Itullciiliuidiscli Overzicht Op het oogenhlik dat wij dit schrijven nog niets bekend omtrent den afloop der belangryke ïitting van de Fransehe nat vergadering w aarin de verkiezing der prinsen van Orleans en de vertmnningsdecreten der bourbons zouden worden behandeld De laatste tijdingen uit Versailles beweren dat de oneenigheid tusschen den heer Thiers en de commissie belaat mt t het rapjwrt omtrent de verkiezing van den hertog d Aumale en den jirins van Joinville op den w g is om opgeruimd te ivorden De prinsen zouden hun ontslag indienen datlelijk n de goldigverklaring hunner verkiezing en feitelijk zou de geheele quiestie temggebraolit zijn tot een herroeping der verbanning besluiten Indien die schikking inderdaad door het hoo t van hef uitvoerend bewind is aangenomen i liet met twijfelachtig of de meerderheid ler kamer ui zich er mede verecnigen Indien integendeel de iver fnstemming met verkregen mocht zijn eu dus de bseussie aanleiding zou kunnen geven tot cene voir net land gevaarlijke crisis dan ou de besH iiiig raissehien wel voor onbepa dden tijd wordeq mtgeslehl De geheele republikeinsche linkerzijde en Ir in rxo iiilijkn vri iideii v m den heer Thiers soudea daartoe genegen zijn en iieni meldt daarenboven dat de door leu vijand bc ftte dep irtenu iiten bij monde linnner vertegenwoordigers aan de kamer verzoeken zonden om de beslitsing van die beide netelige qutestien altlmns uit te stellen totdat het gchcelp grondgebied ten gevolge van de betaling der oor ogs elutting zou zijn ontruimd Ondertussehen bericht iMie dé êehe uit Versnille dat de hertog van nma ii te 8t iermain is aangekomen Het volstrekt vuorloopigo van het uitvoerend bottiiul zoonis het nil is same r eslehl houdt de genioediren van een gro jt dei der nat vergadering nog altijd bezig die in de hai dliaving van den heer Th eis lil het opperste gi Z g df eenige toevlucht van liel l iinl t gen mon irolrile intrigues en il n besten wiirliorg voor biiinenhinil e hi ii vrede zien Niettegcn tiande Thiers periomilijk aandringt om geen Htappen in dien zin te doi n voordal de rechterzijde door een dit eeten amival daartoe dwingt is er toch nu sprake om hem liet nitvoiTmid bewind op te dragen voor zoolang deze ver aderiiig duurt Dinsdag is in de vergadering van Versailles door le i minister vmi finaneicn l ouyer Qiiertier het wetsoiituerp omtrent de leening ingediend Er wordt voorgesteld oniniddidlijk over te gaan tot het slinten eener leening van iJ s milliard francs Het ontwerp waarbij de lierlxniw der Vendome koloin gelast wordt is uitgesteld l e betrekking van gouverneur der bank is ten slotle a ii l icard opgedragen niettcgi iista inde het vervit di r rechterzijde Jules Ferry dl voorloopige jirefeet van het Seine departcmentzou als ge aut naar Wasliington gaan in plaats van den o geliikkigen Prevostl aradol die voor eenige maanden zich van t leven beroofde Het liaiidelstraetaat tusschen Frankrijk en hettolverboiid is volgens cene inededeeling van de Duitsolie rijkskanselarij in zijn geheele werking hersteld zooals voor den oorlog tiisselien de beide rijken I e Uuilschc pers houdt zich met eenigeii ijver bezig mi t hetgeen er eerlang worden zal van het hertogdom Hrimsuijk dat geheel iloor Pruisen wordt inaesloten Oiilanes wii d lierieht dat Hisinarek zijn toisleinming on liebhen gegeven tot een regeling van de rrfopvolgiii in l riiniiwijk Pc tegenwoordig regcercidi hertog s kinderlivis en moet rechtens würdi II ipgcMilgd door lm muien Welfeii koniug van lliiiiiio er Nu VI t M iiie i dat er een vergelijk wil ii etrnH rii wiiiiilhj ii ill nii koning ieorgo ili ii iv li i 1 vim il 11 liril i v in lirnnswijk van de